Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Varsling smittsomme sykdommer»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Varsling smittsomme sykdommer

Varsling smittsomme sykdommer - veileder for helsepersonell


Innhold på denne siden

Om varsling

Med varsling menes en beskjed som er formidlet umiddelbart på en slik måte at varsleren kan forvisse seg om at mottakeren har mottatt varslet. Et varsel gis vanligvis per telefon. Det er to typer varslinger som kan være aktuell ved påvisning eller mistanke om smittsomme sykdommer eller andre smittevernsituasjoner.

 • varsling etter MSIS-forskriften
 • varsling etter internasjonalt helsereglement (IHR-forskriften)

Varsling etter MSIS-forskriften

Da forskrift om Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS-forskriften) trådte i kraft 1 juli 2003 ble det i tillegg til meldingsplikt innført varslingsplikt for enkelttilfeller av visse sykdommer og for visse typer smittevernsituasjoner. Helse- og omsorgsdepartementet bestemmer hvilke sykdommer som skal være varslingspliktige. Disse er listet opp i vedlegg til MSIS-forskriften. Varsling bidrar til at:

 • enkelttilfeller eller utbrudd raskt kan sees i sammenheng slik at større utbrudd oppdages tidlig og smitteverntiltak kan iverksettes
 • varsleren får bistand til håndtering av situasjonen, om nødvendig på stedet
 • myndigheter som har ansvar for håndteringen, blir brakt inn i saken
 • omfanget av utbrudd i landet kartlegges, slik at nasjonale myndigheter får informasjon som er retningsgivende for prioriteringer innen smittevernet
 • utenlandske myndigheter blir orientert gjennom Norges deltakelse i internasjonale varslingssystemer.

De ulike smittevernsituasjoner som omfattes av forskriften er:

Varsling av enkeltsykdommer

En lege, sykepleier, jordmor eller tannlege som mistenker eller påviser et tilfelle av enkelte, utpekte smittsomme sykdommer i gruppe A, skal umiddelbart varsle kommuneoverlegen. For hvilke sykdommer som er varslingspliktig se: 

Dersom kommuneoverlegen ikke kan varsles, skal Folkehelseinstituttet umiddelbart varsles. Kommuneoverlegen skal varsle og Folkehelseinstituttet. Folkehelseinstituttet varsles ved å ringe den døgnåpne Smittevernvakta, tlf. 21076348. Etter at slik varsling er gjort, skal legen sende MSIS-melding på vanlig måte. Folkehelseinstituttet skal varsle videre til Helsedirektoratet. Når helsepersonell gir et varsel som identifiserer en person, skal det gis informasjon til den opplysningene angår, om hvem som er mottaker og hva opplysningene skal brukes til.

Varsling om utbrudd av smittsom sykdom utenfor helseinstitusjon

Leger som mistenker eller påviser et utbrudd utenfor helseinstitusjon av smittsomme sykdommer skal varsle kommuneoverlegen. Kommuneoverlegen skal varsle Folkehelseinstituttet. I tillegg skal kommuneoverlegen varsle det lokale Mattilsynet ved mistenkt eller påvist smittsom sykdom overført med næringsmiddel eller som kan skyldes smitte fra dyr.

I henhold til smittevernloven § 4-10 skal Mattilsynet straks underrette kommunelegen og Folkehelseinstituttet ved mistanke om eller tilfelle av smittsom dyresykdom som kan utgjøre en fare for mennesker eller ved mistanke om smittsom sykdom som formidles til mennesker via næringsmidler. Det er følgelig gjensidig varslingsplikt mellom kommunelegen og Mattilsynet.

For å sikre effektiv varsling, informasjonsflyt og samarbeid mellom Mattilsynets lokale avdeling og kommuneoverlegen har Mattilsynet og Folkehelseinstituttet utarbeidet retningslinjer for samarbeidet. Retningslinjer finnes i den nettbaserte Utbruddsveilederen. 

Varsling om utbrudd i helseinstitusjon av smittsom sykdom

Mistenkte eller påviste utbrudd av smittsomme sykdommer i sykehus eller annen institusjon som er omfattet av Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. § 1-2, skal omgående varsles til kommunelegen og til Folkehelseinstituttet med kopi til det regionale helseforetakets kompetansesenter for smittevern i helsetjenesten. Mistenkte eller påviste utbrudd av smittsomme sykdommer i kommunal helseinstitusjon skal varsles til kommuneoverlegen. Kommuneoverlegen skal, dersom mistanken ikke raskt kan avkreftes, varsle Folkehelseinstituttet.

Varsling om mulig smitte fra næringsmidler eller dyr

Kommuneleger som får opplysninger om mistenkt eller påvist smittsom sykdom som kan være overført med næringsmidler (mat eller vann) eller fra dyr, skal varsle det lokale mattilsynet.

Varsling om mulig smitte fra blodgiver

Laboratorier og leger som i sin yrkespraksis finner at en blodgiver er smittet av en sykdom som kan overføres med blod eller blodprodukter skal varsle blodbanken den smittede har donert blod ved. Blodbanken skal varsle Statens legemiddelverk, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

Varsling om smitte fra utstyr mv.

Ved mistenkt eller påvist tilfelle som kan være forårsaket av smitte fra medisinsk utstyr, kosmetika, legemidler, blod, blodprodukter, vev eller organer, skal legen varsle Folkehelseinstituttet. Folkehelseinstituttet skal varsle Statens legemiddelverk og Helsedirektoratet.

Varsling om mulig smitte fra helseinstitusjon

Behandlingsansvarlig lege som mistenker eller har påvist smittsom sykdom hos en pasient som skal innlegges eller overføres til en annen helseinstitusjon, skal varsle lege ved helseinstitusjonen i forkant dersom det er nødvendig av hensyn til smittevernet. Behandlingsansvarlig lege som mistenker eller har påvist smittsom sykdom hos en pasient som er overført fra en helseinstitusjon, skal varsle lege ved den institusjonen, dersom det er nødvendig  av hensyn til smittevernet.

Varsling om overlagt spredning av smittestoffer

Leger som mistenker eller påviser tilfeller av smittsomme sykdommer som kan være forårsaket av overlagt spredning av smittestoffer, skal varsle kommuneoverlegen, Folkehelseinstituttet. Folkehelseinstituttet skal varsle Helsedirektoratet.

På Svalbard og Jan Mayen gjelder varslingsplikten for disse smittevernsituasjonene bare helsepersonell i den offentlige helsetjenesten.

Varsling etter internasjonalt helsereglement (IHR)

Forskrift om varsling av og tiltak ved alvorlige hendelser av betydning for internasjonal folkehelse (IHR-forskriften) trådte i kraft i januar 2008. Denne forskriften har til formål å forebygge og motvirke internasjonal spredning av smittsom sykdom, samt sikre en internasjonalt koordinert oppfølging.

Helsepersonells varslingsplikt

Lege, sykepleier, jordmor eller helsesykepleier som mistenker eller påviser et tilfelle av smittsom sykdom som kan ha betydning for internasjonal folkehelse, og som ikke allerede er varslet etter varslingsbestemmelsene i MSIS-forskriften, skal uten hinder av lovbestemt taushetsplikt umiddelbart varsle kommuneoverlegen. Dersom det ikke er mulig å få varslet kommuneoverlegen, skal Folkehelse-instituttet varsles direkte. Kommuneoverlegen skal varsle Folkehelseinstituttet. Folkehelseinstituttet varsles ved å ringe den døgnåpne Smittevernvakta, tlf. 21076348. Helsepersonell og kommuneoverlegen skal ikke selv vurdere om den aktuelle hendelsen er varslingspliktig til Verdens helseorganisasjon. Det vurderes av Folkehelseinstituttet. 

På Svalbard og Jan Mayen har alt helsepersonell og andre myndigheter plikt til å varsle Sysselmannen etter IHR-forskriften. Sysselmannen varsler videre til Folkehelseinstituttet.

Varslingsplikt for andre

Ansatte ved politiet, tollvesenet og havnevesen, på flyplasser, i Mattilsynet, Forsvaret og Kystvakten, Kystverket, Fiskeridirektoratet og Sjøfartsdirektoratet og Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap skal uten hinder av lovbestemt taushetsplikt underrette kommunelegen som når de har en sterk mistanke om en allmennfarlig smittsom sykdom eller oppdager et tilfelle av en slik sykdom. Det samme gjelder når de blir oppmerksom på forhold som kan medføre en nærliggende fare for overføring av slik sykdom og det åpenbart er nødvendig med hjelp eller tiltak fra helse- og omsorgstjenesten. Hvis kommunelegen ikke er til stede skal ansatte underrette Folkehelseinstituttet. 

Fører av skip eller luftfartøy skal snarest mulig og senest ved ankomst til første ankomstpunkt i Norge avgi varsel om helsetilstanden om bord, dersom ett av følgende vilkår er oppfylt:

 • føreren har grunn til å anta at smittestoffer som kan utgjøre en alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse, finnes om bord
 • fartøyet kommer fra en havn eller lufthavn i et område som er erklært rammet av en smittsom sykdom av betydning for internasjonal folkehelse, og ankomsten skjer i inkubasjonstiden
 • det finnes en person om bord som har oppholdt seg i et område som er erklært rammet av en smittsom sykdom av betydning for internasjonal folkehelse på et slikt tidspunkt at inkubasjonstiden ikke er over ved fartøyets ankomst til Norge.

Varselet skal gis til kontrollsentralen eller tollvesenet, som deretter varsler kommunelegen eller Folkehelseinstituttet.

Oppfølging av varsling etter IHR-forskriften

Folkehelseinstituttet skal vurdere hendelser som oppstår på norsk territorium innen 48 timer etter at instituttet er blitt kjent med hendelsen gjennom mottak av varsel eller på annen måte. Folkehelseinstituttet skal så raskt som mulig og senest innen 24 timer etter vurderingen varsle Verdens helseorganisasjon om alle hendelser, samt om ethvert tiltak som iverksettes som en respons på disse hendelsene. Folkehelseinstituttet skal informere Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet og andre relevante myndigheter om varslingen.

Historikk

01.04.2020: Tekstlige endringer og justeringer i tråd med revidert smittevernlov.