Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Meningokokksykdom»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Meningokokksykdom

Meningokokksykdom - veileder for helsepersonell

Meningokokksykdom (ofte kalt smittsom hjernehinnebetennelse) kan være en alvorlig sykdom som skyldes infeksjon med meningokokkbakterien.

Meningokokksykdom (ofte kalt smittsom hjernehinnebetennelse) kan være en alvorlig sykdom som skyldes infeksjon med meningokokkbakterien.


Innhold på denne siden

Om meningokokksykdom

Serogrupper og bakteriestammer

Meningokokker (Neisseria meningitidis) er Gram-negative diplokokker. De fleste invasive meningokokkinfeksjonene skyldes kapselkledde meningokokker innenfor serogruppene A, B, C, W, X og Y. Forekomst av meningokokksykdom og serogruppefordeling varierer fra land til land, og avhenger blant annet av klima, kultur og vaksinasjonsprogram. Ved hjelp av sekvensering av meningokokkbakterienes gener har det vært registrert tusenvis av forskjellige genotyper. De fleste genotyper sees bare én eller noen få ganger, mens et fåtall er hypervirulente og forårsaker mange sykdomstilfeller på verdensbasis (epidemiske kloner), og i sjeldne tilfeller også utbrudd.

Historisk bakgrunn

De første meningokokkepidemiene ble beskrevet i begynnelsen av 1800-tallet (Genève 1805 og Massachusetts i 1806). Bakterien ble første gang påvist i 1884, og dyrket første gang i 1887. Inndeling i serogrupper ble påbegynt i 1915. På 1900-tallet var det flere epidemier forårsaket av serogruppe A. Epidemier brøt særlig ut i industri- og gruveregioner og i forbindelse med militære kampanjer, særlig blant krigførende parter i første og annen verdenskrig. Sykdommen hadde tidligere en svært høy letalitet på 80-90 %, men denne sank til om lag det halve ved serumbehandling som ble innført i 1908. Sulfonamider og andre antibiotika førte til ytterligere reduksjon i dødelighet til 10-15 %.  

Norge

Epidemisk cerebrospinalmeningitt ble første gang beskrevet i Norge 1859 i Oppdal. Den første større epidemien i Norge var i 1876. I 1912 var det et nytt større alvorlig utbrudd i Norge, Sverige og Skottland. Under annen verdenskrig var det et omfattende utbrudd blant europeiske krigførende parter, også Norge. I 1941 ble det rapportert 495 tilfeller av meningokokksykdom her i landet. Alle disse tre epidemiene var forårsaket av serogruppe A (se figur 1). Fra 1974 til begynnelsen av 2000-tallet var det en epidemi i Norge av serogruppe B (serotype15: serosubtype P1.7,16) meningokokksykdom. Epidemien startet i Nord-Norge og spredte seg raskt til resten av landet med over 300 tilfeller hvert år. Toppen ble nådd i 1983 med 368 tilfeller. I mange år hadde Norge den høyeste forekomsten i Europa.  Først i 1988 begynte antall tilfeller å gå ned igjen. Sykdommen opptrådte ofte som septikemi med raskt forløp og 10 - 20 % dødelighet. Den rammet i hovedsak småbarn opp til fire år og tenåringer. Større lokale utbrudd var i Mo i Rana og Tjodalyng på 1970-tallet, Luster i 1986 og Nordhordland 1995-97. I 1991 var det et utbrudd med 14 tilfeller av serogruppe B og C meningokokksykdom blant russ. Tidligere var norske anbefalinger å behandle nærkontakter med penicillin, men i 2011 ble strategien endret til å intensivere utrydding av bærerskap blant nærkontakter med andre antibiotika.

Global situasjon

På verdensbasis regner WHO med at bakteriell meningitt forårsaket av Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae og Neisseria meningitidis årlig forårsaker 170 000 dødsfall. I mange lav- og mellominntektsland stilles diagnosen ofte klinisk uten at man har identifisert bakterien. Serogruppe A meningokokker har tidligere gitt regelmessige epidemier i mange lavinntektsland, spesielt langs "meningittbeltet" i Afrika som strekker seg på tvers av kontinentet fra Senegal til Etiopia. Situasjonen endret seg da monovalent konjugert meningokokk A-vaksine (MenAfriVac) ble introdusert i 2010. Etter dette har serogruppe W og C vært dominerende i utbrudd i Afrika. MenAfriVac er en del av vaksinasjonsprogrammet i flere afrikanske land. I Europa og Nord-Amerika dominerer serogruppe B. 

Situasjonen i Europa

På 1980- og 1990 tallet så man en økning av serogruppe C i flere europeiske land som resulterte i at meningokokkvaksine mot serogruppe C ble introdusert i vaksinasjonsprogrammene i mange land. Etter dette har forekomsten av serogruppe C sunket. Forekomsten av invasiv meningokokksykdom har gått ned siden 2000. I 2017 ble det i EU/EØS-området rapportert 3221 tilfeller av invasiv meningokokksykdom. Flest tilfeller per 100 000 innbyggere ble rapportert fra Litauen, Irland, Storbritannia, Island og Kroatia. Serogruppe B-infeksjoner dominerer i Europa og utgjør vanligvis ca. halvparten av meningokokktilfellene. De siste årene har det vært en økning av serogruppe Y i enkelte nordeuropeiske land, bl.a. i Norge. Siden 2009 har man i Storbritannia, og etter hvert andre Europeiske land, sett en stadig øking av serogruppe W-tilfeller. Meningokokkvaksiner er implementert i vaksinasjonsprogram i flere land i Europa, se ECDC Vaccine Scheduler for oppdatert informasjon.

Forekomsten av meningokokksykdom har gått betydelig ned i Norge de senere årene. Nedgangen har særlig vært tydelig for serogruppe B meningokokksykdom samtidig som det er observert en økning av serogruppe Y-sykdom (figur 2). Tilsvarende økning av serogrupp W-tilfeller i Europa har ikke vært observert i Norge.    

Bærerskap

Mennesket er eneste reservoar for meningokokkbakterien, og meningokokker er en vanlig del av normalfloraen hos mennesker. Hyppigst bæres meningokokker i tonsiller og farynks. Meningokokker har liten evne til å overleve i miljøet fordi de tåler tørking i liten grad. De aller fleste stammer isolert fra friske mennesker (bærerstammer) er akapsulære eller kapsulære stammer som ikke tilhører epidemiske kloner. Kun et fåtall bærere utvikler invasiv meningokokksykdom. Bærerfrekvensen av meningokokker varierer betydelig med kjønn, alder, epidemiologisk situasjon og eksponering for visse risikofaktorer som røyking, kyssing, deling av flasker, tett omgang med mange mennesker over lengre tid mv. Høyest bærerfrekvens er det hos personer mellom 15 og 25 år; barn under 14 år er sjeldent bærere. I en bærerundersøkelse i Lørenskog 1991 fant man meningokokker i halsfloraen hos ca. 10 % av befolkningen (friske bærere), mens man i en undersøkelse på Østlandet i 2018/19 fant at ca. 7 % av 13-19-åringer var bærere.

Epidemiologi og forekomst

I en epidemiologisk sammenheng kan et tilfelle av meningokokksykdom beskrives som: 

 • Indekstilfelle: Det første tilfellet man blir oppmerksom på.
 • Assosiert tilfelle: Et tilfelle som oppstår i relasjon til et primært tilfelle. Slike tilfeller er vanligvis ikke smittet av det primære tilfellet, men kan ha samme årsak som det primære tilfellet. Skyldes økt forekomst av smitte i miljøet som bærerskap.
 • Sekundærkasus: Assosiert tilfelle som smittes av et annet kasus
 • Koprimære tilfeller: Assosiert tilfelle hos nærkontakter som debuterer innen 24 timer etter at indekskasus er erkjent. Oftest ses dette blant søsken eller barn og ungdommer som er nære venner.

Nesten alle tilfeller av systemisk meningokokksykdom er enkeltstående tilfeller. 1-3% av tilfellene er en del av en lokal klynge eller et lokalt utbrudd. Systemisk meningokokksykdom kan, selv om man oftest ser enkeltstående tilfeller, i et mindre miljø komme i klynger av assosierte tilfeller. Slike assosierte tilfeller kommer erfaringsmessig med ca. 1/3 som koprimære tilfeller, ca. 1/3 i løpet av første uke etter indekskasus, og 1/3 i løpet av de neste syv uker. Men en viss overhyppighet ses også etter denne tid som tegn på at virulente meningokokker finnes i miljøet. Størst risiko for koprimære tilfeller er blant husstandsmedlemmer under 15 år, men også andre personer som har hatt tett og nær kontakt med pasienten kan være i risiko for sykdom. I begynnelsen av en epidemi er det observert flere assosierte tilfeller enn senere i epidemiens forløp.

Høyest forekomst av meningokokksykdom i Norge er fra desember til april. Dødeligheten har også vært høyest på senvinteren. Barn under ett år har klart høyest risiko for å rammes av meningokokksykdom. Dernest er barn under fem år og tenåringer mest utsatt.

Smittemåte

I de fleste tilfellene skjer smitten fra friske bærere. Overføring skjer ved nærdråpesmitte. Direkte kontakt gjennom dråpesmitte fra nese og hals må til, og det antas at relativt store dråper munnspytt må overføres. Deling av flasker, glass og kyssing kan være viktige smittemekanismer.

Inkubasjonstid

2-10 dager, vanligvis 3-4 dager. Sjeldne tilfeller med tilsynelatende lengre inkubasjonstid er rapportert.

Symptomer og forløp

Selv om sykdommen ofte kalles smittsom hjernehinnebetennelse, har den flere kliniske former enn meningitt, både systemiske og lokaliserte. Det er den septiske formen som er aller alvorligst og som i løpet av få timer kan utvikle seg dramatisk uten at det er noe tegn på nakkestivhet og meningitt. Meningittformen har lavere letalitet (ca. 5 %), mens letaliteten ved kombinert sepsis og meningitt er ca. 10 %. Meningokokker kan gi både systemisk og lokalisert sykdom og kan gi mange ulike sykdomsbilder:

Akutt alvorlig systemisk meningokokksykdom

Systemisk (også kalt invasiv) meningokokksykdom oppstår når bakterien klarer å unngå det medfødte immunforsvaret og antistoffer i blodet.  Årsaken til systemisk sykdom kan blant annet være nedsatt immunforsvar, at slimhinnene er skadet på grunn av aktiv eller passiv røyking, en samtidig virusinfeksjon og/eller at meningokokkstammen er spesielt virulent. Systemisk meningokokksykdom kan oppstå som enkeltstående tilfeller eller som klynger av assosierte tilfeller. Meningokokkbakterien er den eneste meningittfremkallende bakterie som kan være årsak til omfattende epidemier. Alvorlig systemisk meningokokksykdom kan opptre som tydelig meningitt, alvorlig septikemi eller som kombinert meningitt og septikemi. I tillegg kan septisk artritt være det eneste symptomet på systemisk meningokokksykdom.

Symptomene på alvorlig systemisk infeksjon er i begynnelsen oftest uspesifikke som feber med frysninger, hodepine, kvalme og oppkast. Sykdommen kan utvikle seg svært raskt og gi alvorlig sykdomsbilde i løpet av få timer. Hos omtrent halvparten av meningittilfellene opptrer små prikkformede blødninger (petekkier) i huden som kan være et tegn på utvikling av sepsis. Sepsis kan føre til sjokk, alvorlige koagulasjons-forstyrrelser med ekkymoser (større hudblødninger) og multiorgansvikt. Disseminert intravaskulær koagulasjon (DIC) kan opptre. Sykdommen kan ved ren septikemi ha et svært hurtig forløp.

Mindre alvorlig systemisk meningokokksykdom

Akutt benign meningokokkemi er akutt febril sykdom uten påfallende kliniske funn. Sykdommen går over av seg selv. Når positiv blodkultur påvises etter et par dager, kan pasienten uten behandling være symptomfri. Mange vil likevel behandle slike tilfeller for sikkerhets skyld. Subakutt (benign) meningokokkemi er systemisk meningokokksykdom som uten å utvikle meningitt eller septikemi har vart i mer enn 5 døgn uten behandling. Petekkier kan ses, og tilstanden kan gå i sykler med små forverringer og forbedringer. Ubehandlet kan den pågå lenge. Begge disse formene er forholdsvis sjeldne.

Lokalisert sykdom

Meningokokker kan opptre i puss fra sinusitter og rhinitter. Det er ikke kjent om meningokokker kan være primær årsak til øvre luftveis-infeksjoner, men i alle fall kan de komme sekundært til virusinfeksjoner. Meningokokksykdom kan også debutere med et atypisk sykdomsbilde, inkludert pneumoni. Denne sykdomsformen sees spesielt med serogruppe Y meningokokker. Det har i utlandet vært rapportert om slike pneumoniutbrudd i militærleire. Systemisk sykdom kan utvikles hos noen pasienter med meningokokkpneumoni.

Diagnostikk

Dyrkningsforsøk fra blod, spinalvæske, sterilt vev eller kroppsvæske bør gjøres. Samme materiale kan også undersøkes med antigentester eller PCR-teknikk. Det er viktig så raskt som mulig å påvise serogruppe slik at man kan ta stilling til vaksinering av pasient og nærkontakter. Folkehelseinstituttet har referansefunksjon for meningokokker med hensikt å bidra til utbruddsetterforskning og nasjonal epidemiologisk overvåking, se Veileder for mikrobiologiske laboratorieanalyser. Folkehelseinstituttet er også WHO referanselaboratorium for meningokokker.

Folkehelseinstituttet mottar alle systemiske isolater som er dyrket ved de norske mikrobiologiske laboratorier. Referanselaboratorier benytter både fenotypiske og DNA-baserte analyser i den løpende overvåkingen og i karakteriseringen av meningokokkstammene. Undersøkelse av bakterien ved genotyping (MLST) kan bekrefte eller avkrefte sammenheng mellom tilfeller. Slike undersøkelser er viktige også for å følge utviklingen av bakteriekloner.

Dersom man ved primærlaboratoriet ikke får oppvekst ved dyrkning sendes spinalvæske eller serum til referanselaboratoriet ved Folkehelseinstituttet for videre analyser, også i tilfeller der primærlaboratoriet selv gjør PCR-analyser. Referanselaboratoriet kan gruppebestemme selv om det ikke finnes isolat av bakterien og kan videreanalyse DNA rester for fintyping.  

Prøve fra tonsillofarynks kan påvise bærerskap. Halsprøver undersøkes bare i spesielle velbegrunnede utredningsformål etter avtale med laboratoriet. 

Forekomst i Norge

Meningokokksykdom har vært nominativt meldingspliktig i MSIS siden 1975.

Figur 1. Tilfeller av meningokokksykdom i Norge 1865-2019. (Kilde Statistisk sentralbyrå 1865-1973, MSIS 1974-2019) .
Figur 1. Tilfeller av meningokokksykdom i Norge 1865-2019. (Kilde Statistisk sentralbyrå 1865-1973, MSIS 1974-2019) .

 

Figur 2. Tilfeller av meningokokksykdom per 100.000 meldt MSIS 2007-2019 etter diagnoseår og serogruppe.
Figur 2. Tilfeller av meningokokksykdom per 100.000 meldt MSIS 2007-2019 etter diagnoseår og serogruppe.

 

Tabell 1. Meningokokksykdom meldt MSIS 2011-2019 etter diagnoseår og serogruppe
  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
B 10 9 11 7 8 9 3 9 5
C 4 9 6 1 2 0 2 1 1
Y 21 6 7 5 8 9 8 12 6
W 2 0 0 3 0 6 5 4 4
A 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre/ukjent 1 0 3 2 1 0 0 0 0
Totalt 38 24 27 18 19 24 18 26 16

 

Tabell 2. Meningokokksykdom meldt MSIS 2011-2019 etter diagnoseår og aldersgruppe.
  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Under 1 år 3 3 3 2 0 3 0 0 1
1-9 6 1 4 3 5 3 1 6 1
10-19 9 9 5 4 7 2 3 7 4
20-29 3 5 5 1 1 2 3 2 2
30-39 2 1 2 0 0 0 1 0 1
40-49 4 1 2 0 1 1 1 3 1
Over 50 11 4 6 8 5 13 9 8 4
Totalt 38 24 27 18 19 24 18 26 16

I perioden 2009-2018 døde 25 personer av de totalt 276 meningokokktilfellene som ble meldt til MSIS. Aldersgruppefordelingen for disse 25 dødsfallene var: Under 1 år: 3, 1-9 år: 2, 10-14 år: 1, 15-19 år: 4, 20-29 år: 2, 30-69 år: 7, 70 og over: 6. 

Les mer om meningokokk-situasjonen i Norge:

Behandling og sekveler

Behandling i sykehus består vanligvis av systemisk antibiotika og intensiv støttebehandling. Gjennomgått sykdom kan hos ca. 10-20 % av de syke gi følgetilstander. Spesifikke nevrologiske skader f.eks. hørselsskader er sjeldne, mens mer diffuse funksjonelle skader som gir konsentrasjonsvansker og økt tretthet er hyppigere, men ofte oversett. Ved septikemi kan amputasjoner av fingre, tær eller andre lemmer være resultat av alvorlig sirkulasjonssvikt.

Meningokokksykdom er i smittevernloven definert som en allmennfarlig smittsom sykdom. Folketrygden yter full godtgjørelse av utgifter til legehjelp ved undersøkelse, behandling og kontroll for allmennfarlige smittsomme sykdommer, dvs. pasienten skal ikke betale egenandel. Dette gjelder også ved undersøkelse som ledd i smitteoppsporing, men ikke ved rutinemessige undersøkelser. I tillegg dekker folketrygden utgifter til antiinfektive legemidler til behandling og til forebygging hos personer som etter en faglig vurdering antas å være i en særlig fare for å bli smittet i Norge (blåreseptforskriften § 4 pkt. 2).

Forebyggende tiltak

Fire ulike meningokokkvaksiner har markedsføringstillatelse i Norge. To er polysakkarid-konjugatvaksiner og beskytter mot meningokokkinfeksjon av serogruppe A, C, W og Y. To proteinvaksiner mot serogruppe B er også godkjent i Norge. Ukonjugert meningokokk polysakkaridvaksiner og meningokokk C konjugatvaksine er ikke lenger tilgjengelig. 

Meningokokk ACWY konjugatvaksine

Den første tetravalente konjugatvaksinen mot meningokokkinfeksjon gruppe A, C, W og Y (Menveo®) ble tilgjengelig i Norge i oktober 2010. Vaksinen inneholder konjugerte kapseloligosakkarider fra meningokokk gruppe A, C, W og Y. Menveo® med oppløsningen i hetteglass er godkjent til personer fra 2 års alder. Den tetravalente konjugatvaksinen (Nimenrix®) ble tilgjengelig i Norge september 2012. Vaksinen inneholder kapselpolysakkarider fra meningokokk gruppe A, C, W og Y. Denne vaksinen er godkjent til personer fra 6 ukers alder.

Meningokokk B proteinvaksine 

Meningokokk B-vaksinen Bexsero® ble første gang tilgjengelig i Norge i 2014. Vaksinen er godkjent til barn fra 2 måneders alder. En annen meningokokk B-vaksine (Trumenba®) ble godkjent av Europeiske legemiddelmyndigheter i mai 2017 og har vært tilgjengelig i Norge siden 2017. Vaksinen er godkjent til bruk hos personer fra 10 års alder.

Indikasjoner for bruk av meningokokkvaksine

Aktuelle målgruppene for de to relevante vaksinene er vist i tabell 3.

Tabell 3. Målgrupper for meningokokkvaksinasjon
  ACWY-konjugatvaksiner Menveo® / Nimenrix®

B- proteinvaksine   Bexsero® / Trumenba®

Gruppe A: Personer med immunsuppresjon 

Manglende miltfunksjon

2 doser (0 + 2 md.)**

Bexsero®**; 2 doser (0 + 1 md.)

Trumenba®**; 3 doser (0 + 1 + 5 md.)

Komplementdefekt *

Gruppe B:  Utsatte personer ved sporadisk systemisk (invasiv) meningokokksykdom eller utbrudd

Nærkontakter ved sporadisk systemisk (invasiv) meningokokksykdom

Vurderes av smittevernlege i samråd med FHI. 1 dose** Vurderes av smittevernlege i samråd med FHI

Utsatte personer ved utbrudd av systemisk (invasiv) meningokokksykdom

Vurderes av smittevernlege i samråd med FHI. 1 dose** Vurderes av smittevernlege i samråd med FHI

Gruppe C: Andre grupper med mulig økt risiko for systemisk (invasiv) meningokokksykdom 

Ungdom 16-19 år Individuell vurdering, 1 dose

Individuell vurdering;

Bexsero®; 2 doser (0 + 1 md.)

Trumenba®; 2 doser (0 + 6 md.)
Menn som har sex med menn Individuell vurdering, 1 dose

Gruppe D: Reisende til risiko-områder   

Reisende til meningokokkbeltet i Afrika 1 dose** Anbefales generelt ikke

Pilegrimer til Saudi-Arabia (Hajj, Umrah)

1 dose** Anbefales generelt ikke

Gruppe E: Opphold i land med påbudt/anbefalt vaksineprogram   

 Studenter og emigranter

Individuell vurdering basert på vertslandets vaksineråd; 1 dose

Individuell vurdering basert på vertslandets vaksineråd

Bexsero®; 2 doser (0 + 1 md.)

Trumenba®; 2 doser (0 + 6 md.)

Gruppe F: Yrkesgrupper med mulig økt risiko for invasiv meningokokksykdom

Laboratoriepersonell i kontakt med meningokokkbakterier

Individuell vurdering basert på smitterisiko; 1 dose Individuell vurdering basert på smitterisiko 

Bexsero®; 2 doser (0 + 1 md.)

Trumenba®; 3 doser (0 + 1 + 5 md.)

* Defekter i TCC (C5, C6, C7, C8, C9), properdin, faktor D, faktor H og C3. Individuell vurdering gjelder for personer med andre typer immunsvikt.

**For de yngste barna kan det være et annet doseringsregime:

 • Menveo er godkjent fra 2 års alder og Nimenrix fra 6 ukers alder. For dosering av Nimenrix til barn under 1 år, se Vaksinasjonsveilederen Anbefalt vaksinasjonsregime.
 • Bexsero er godkjent fra 2 md alder. For dosering til barn mellom 2 md og 2 år, vennligst se Vaksinasjonsveilederen.
 • Trumenba er godkjent fra 10 års alder.

Folketrygden dekker etter blåreseptforskriften § 4 punkt 3 meningokokkvaksine til: 

 • personer med nedsatt eller manglende miltfunksjon.
 • personer med alvorlig medfødt eller ervervet komplementdefekt.
 • nærkontakter av personer med meningokokk A-, B-, C-, W- eller Y-sykdom.

Vaksine bestilles fra Folkehelseinstituttet. Les mer om vaksinene i Vaksinasjonsveilederen:

Vaksinasjon og annen forebygging blant ungdom

Antall tilfeller av meningokokksykdom i Norge er lav. Ungdom i alderen 16–19 år har noe høyere risiko for smitte sammenliknet med resten av befolkningen. Folkehelseinstituttet anbefaler at ungdom i alderen 16–19 år vurderer å vaksinere seg mot meningokokksykdom. En kombinasjon av tett samvær med andre ungdommer over flere dager, festing, høyt alkoholinntak, deling av flasker og sigaretter, aktiv eller passiv røyking og lite søvn kan øke risikoen for smitte, og for at sykdommen får et alvorlig forløp. I Norge gjelder dette spesielt russefeiring, men kan også være aktuelt ved festivaler, idrettssamlinger, ungdomsleir og lignende. Anbefalingen gjelder også yngre og eldre ungdommer som deltar i tilsvarende aktiviteter. Mer informasjon finnes her:

Risikoen for å utvikle meningokokksykdom kan reduseres ved at russen og andre unge følger disse rådene:

 • Ta deg tid til å sove ut. Kroppen trenger å få hvile.
 • Husk at såre slimhinner er mer mottakelige for infeksjoner. Ta vare på stemmen og halsen din.
 • Forebygg dråpesmitte, blant annet ved å ikke drikke av samme flaske/boks/glass som andre og ikke dele sigaretter.
 • Unngå for mye alkohol. Når du er beruset vil dømmekraften din reduseres, og symptomer på meningokokksykdom kan forveksles med tegn på for mye alkohol.
 • Skaff lege dersom du tror vennene dine kan være syke. Ta ansvar for hverandre dersom noen er sløve (har nedsatt bevissthet) eller har feber.  

Vaksinasjon av menn som har sex med menn

Etter et utbrudd av meningokokksykdom blant menn som har sex med menn (msm) i Toronto 2001 og Chicago 2003 har det blitt klart at enkelte i denne gruppen har en økt risiko for å utvikle meningokokksykdom. Seksuell legning eller seksuell atferd har i seg selv ingen innvirkning på risiko for meningokokksykdom. Årsaken til at gruppen msm kan være spesielt utsatt kan ses i sammenheng med at en del av de som aktivt deltar på arenaer for tilfeldig sex har intim kontakt med mange partnere, slik at risikoen for overføringen av meningokokkbakterien øker. I tillegg kan festing og lite søvn gi økt risiko for å utvikle sykdom. I 2013 ble det rapport flere tilfeller med høy dødelighet i USA og enkelte land i Europa forårsaket av samme stamme av serogruppe C. Msm bør være oppmerksomme på risikoen for å utvikle sykdommen og på eventuelle symptomer. Norske msm som deltar aktivt på arenaer for tilfeldig sex og har intim kontakt med mange partnere, bør vurdere å ta vaksine uavhengig om arenaen er i utlandet eller i Norge. Dette gjelder uansett hivstatus.

Vaksinasjon av pilegrimsreisende til Saudi-Arabia

Deltakelse i pilegrimsfeiring (Hajj og Umrah) i Saudi-Arabia kan medføre økt risiko for meningokokksykdom. I 1987 var det et større utbrudd av meningokokk gruppe A-sykdom blant pilegrimer i Mekka, og i 2000 og 2001 var det utbrudd av gruppe W135-sykdom. Saudiske helsemyndigheter krever derfor at tilreisende pilegrimer over to år er vaksinert med meningokokkvaksine mot serogruppe A, C, W og Y.  Les mer om reiseråd og krav ved pilegrimsreise:

Tiltak ved enkelttilfelle eller utbrudd

Ved mistenkt tilfelle av systemisk meningokokksykdom eller ved påvisning av meningokokkbakterien i ellers sterilt prøvemateriale (inkludert i leddvæske ved septisk artritt eller i pleuravæske ved bakteriell pneumoni), skal tiltak i nærmiljøet umiddelbart vurderes, selv om assosierte tilfeller er sjeldent forekommende. Disse tiltakene er: 

 1. Lete etter koprimære tilfeller.
 2. Informere.
 3. Utrydde bærerskap.
 4. Vaksinere indekstilfelle, og evtuelle nærkontakter.
 5. Vurdere andre tiltak.

1. Lete etter koprimære tilfeller

Siden 1/3 av assosierte tilfeller er koprimære, er det viktig å lete etter andre syke i pasientens nærmiljø. Dette bør innleggende lege være den første til å tenke på dersom diagnosen er sannsynlig eller klar. Dersom diagnosen stilles senere, må behandlende lege på sykehuset tilsvarende spørre ut pårørende om detaljer. Ettersom koprimære tilfeller kommer så tidlig, må de oppspores med én gang primærkasus er mistenkt. Så snart diagnosen er fastslått, må kommuneoverlegen kontaktes for å starte leting etter andre i nærmiljøet som kan være begynnende syke. Mest aktuelle grupper å undersøke er (mindreårige) søsken, andre i familien som har vært i nærheten i familietreff i dagene før, lekekamerater, nære venner og til og med eldre slektninger. Alle med tegn til infeksjonssykdom i pasientens nærmiljø må vurderes nøye med tanke på meningokokksykdom. Det bør være lav terskel for å henvise til sykehus i en slik situasjon.

2. Informasjon

Når et sikkert eller sannsynlig tilfelle av alvorlig meningokokksykdom er påvist, bør man raskt spre informasjon om dette til pasientens nærmiljø (samme husstand, skoleklasse eller barnehage, nære kontakter ellers og nær familie). Pasienten eller pårørende må på forhånd orienteres om at slik informasjon vil bli gitt.  I tillegg skal det lokale helsevesenet (leger, legevaktpersonell) varsles. De må være forberedt på henvendelser yte rask bistand ved eventuelle nye mulige tilfeller. Lokal presse eller andre lokale medier kan benyttes for å spre informasjon. Det bør gis saklig informasjon om symptomer (særlig allmenntilstand og petekkier). Pårørende bør anbefales å overvåke andre i miljøet som har feber, også om natten. 

Råd ved uklar febersykdom de første døgnene : Observer allmenntilstanden og se etter hudblødninger (utslett som ikke lar seg avbleke under glasstrykk) med noen timers mellomrom, også om natten (sett f.eks. på vekkerklokke til kl 1-2 og 3-5). Vær oppmerksom på brekninger, rask forverring av allmenntilstand og tegn på cerebral affeksjon i form av hodepine og svekket bevissthet.

3. Utrydde bærerskap.

Assosierte tilfeller av systemisk meningokokksykdom forekommer hyppigere blant nærkontakter til en syk enn ellers i befolkningen, særlig gjelder dette små barn. Sekundære tilfeller forekommer mer sjelden. Siden april 2011 har Folkehelseinstituttets faglige råd vært at det ved ethvert mistenkt tilfelle av systemisk meningokokksykdom (inkludert pneumoni) skal det vurderes å utføre bærerskapsutrydning hos personer i nærmiljøet. Hensikten med bærerskapsutrydning er å hindre at asymptomatiske bærere kan smitte nye personer og at eventuelle nysmittede ikke utvikler sykdom. Bærerskapsutrydning med antibiotika reduserer risikoen for assosierte tilfeller med omtrent 90%. Antibiotika for bærerutrydning skal gis så snart som mulig etter at diagnosen hos indekspasient er stilt, og helst til alle nærkontakter på omtrent samme tidspunkt. Lege ved sykehuset hvor indekspasient er innlagt bør samarbeide med kommunelegen i pasientens bostedskommune om kartlegging av nærkontakter og gjennomføring av behandlingen. Bærerskapsutrydning er aktuelt for personer som har vært i nærkontakt med den syke fra 7 dager før innsykning og til han har vært behandlet med antibiotika i 24 timer. Det er ingen øvre tidsbegrensning for hvor lenge etter mulig smitteeksponering man kan gi bærerskapsutrydding. Ved utbrudd av systemisk meningokokksykdom bør det vurderes å raskt tilby bærerskapsutrydding til større grupper i nærmiljøet. Vurderingen gjøres av smittevernlege i samråd med Folkehelseinstituttet

Målgrupper for bærerskapsutrydning

Ved ethvert mistenkt eller bekreftet tilfelle av systemisk meningokokksykdom bør det alltid vurderes å tilby bærerskapsutrydding til følgende grupper:

 • Indekspasienten: Anbefales bærerskapsutrydning ved utskrivelse fra sykehus dersom behandling for sykdommen ikke har bestått av et antibiotikum med bærerskapsutryddende effekt.
 • Husstandsmedlemmer til den syke: Anbefales bærerskapsutrydning. Dette gjelder alle aldersgrupper. Begrepet ”husstand” vil omfatte kjærester og svært nære venner.
 • Barnehagebarn: Barn som omgås like tett som i en husstand anbefales bærerskapsutrydning. Dette vil i størst grad gjelde barn som går i samme gruppe som den syke, og i større grad de minste enn de større barna.
 • Personer på skole, russebuss, militærforlegninger og lignende: Det anbefales bærerskapsutrydning bare til medelever med like tett kontakt med den syke som i en husstand. 
 • Helsepersonell: Det er ikke holdepunkter for at helsepersonell generelt er utsatt for økt smitterisiko ved behandling av et tilfelle av systemisk meningokokksykdom. Bærerskapsutrydning bør likevel vurderes hos helsepersonell ved situasjoner når det har vært brudd på basale smittevernrutiner og den ansatte har hatt betydelig ubeskyttet kontakt med en smittet pasient (for eksempel ved intubering, resuscitering eller ved suging/undersøkelse av pasientens luftveier).
 • Tilfeldige kontakter: Det er ikke holdepunkter for økt risiko for smitte ved mer tilfeldige kontakter som i transportmidler, på kino el.

Det er normalt ikke nødvendig med forutgående mikrobiologiske undersøkelser av nærkontakter før bærerskapsutrydning i gangsettes. 

Valg av regime for bærerskapsutrydning.

Legemidler med veiledende dosering anbefales, i prioritert rekkefølge i tabell 4. Ciprofloxacin er kun tilgjengelig i Norge som tabletter, mikstur må skaffes på registreringsfritak.

 Voksne

 Ciprofloxacin 500 mg   En enkeltdose 
 Azitromycin 750 mg   En enkeltdose
 Ceftriaxone 250 mg i.m.   En enkeltdose  
 Rifampicin 1200-2400 mg (totalt)   300-600 mg x2 i 2 dager 

 Barn

 Ciprofloxacin  15 mg/kg  En enkeltdose
 Azitromycin  10 mg/kg  En enkeltdose
 Ceftriaxone  < 2år 20 mg/kg i.m , >2 år 125 mg i.m  En enkeltdose
 Rifampicin  10 mg/kg/døgn (mikstur)  2 daglige doser i 2 dager

 Gravide / ammende

 Ceftriaxone  250 mg i.m.  En enkeltdose 
 Azitromycin  500 mg  En enkeltdose 
Tabell 4. Legemidler som brukes ved bærerskapsutrydning meningokokker

Utgifter til antibiotika til slike nærkontakter dekkes av folketrygden (blåreseptforskriften § 4 punkt 2).

4. Vaksinasjon rundt et tilfelle

Studier har vist at vaksinasjon, i tillegg til bærerskapsutrydding rundt et tilfelle av meningokokksykdom ytterligere reduserer risikoen for nye tilfeller blant den smittedes nærkontakter. Vaksinasjon av nærkontakter rundt et enkelttilfelle er ikke indisert hvis det ikke samtidig tilbys bærerskapsutrydning. Vaksinasjon (i tillegg til bærerskapsutrydding) anbefales til pasientens husstand og andre med pågående nær omgang med pasienten. Nærkontakter som har mottatt bærerskapsutrydding, men som ikke skal ha videre nær omgang med pasienten (for eksempel helsepersonell) bør ikke tilbys vaksinasjon.

Det er usikkert om gjennomgått, invasiv meningokokksykdom forhindrer bærerskap eller gir immunitet mot meningokokker. Hvorfor bakterien kun gir alvorlig sykdom hos noen få individer er heller ikke fullstendig kjent, men visse former for svekkelse av immunsystemet er kjente risikofaktorer. Det anbefales derfor at pasienter som har gjennomgått meningokokksykdom tilbys vaksinasjon på lik linje med nærkontakter.

Ved sykdom forårsaket av serogruppe A, C, W eller Y anbefales vaksinasjon med meningokokk ACWY konjugatvaksine. Nimenrix® er godkjent til personer fra 6 ukers alder, mens Menveo® er godkjent fra 2 års alder. Ved sykdom forårsaket av serogruppe B anbefales meningkokokk B-vaksine. Bexsero® er godkjent til personer fra 2 måneders alder og Trumenba® fra 10 års alder. Vaksinene gir beskyttelse 7-10 dager etter fullvaksinering.

Ved utbrudd av systemisk meningokokksykdom vil det være aktuelt å tilby vaksine til større grupper i nærmiljøet. Vurderingen gjøres av smittevernlege i samråd med Folkehelseinstituttet.

Utgifter til meningokokkvaksine til nærkontakter av personer med meningokokk A-, B-, C-, W- eller Y-sykdom dekkes av folketrygden (blåreseptforskriften § 4 punkt 3). Vaksine bestilles fra Folkehelseinstituttet.

5. Vurdere andre tiltak

Fysisk aktivitet

Ved enkelttilfeller er begrensning av vanlig fysisk aktivitet som skolegymnastikk ikke nødvendig. Det er heller ikke grunnlag for å fraråde forsamlinger, vanlig sosial omgang o.l. eller stengning av skoler, barnehager eller liknende.

Barnehager/skoler

Barnet kan vende tilbake barnehage/skole når sykdommen er over. Dette gjelder også søsken eller andre nærkontakter av et barn med meningokokksykdom som har mottatt bærerskapsutrydning med antibiotika.

Utbrudd

Dersom mer omfattende tiltak enn de anbefalte tiltak (f.eks. omfattende prøvetaking av friske, vaksinasjon av større grupper eller tiltak for å unngå store, tette ansamlinger av personer) overveies, bør kommuneoverlegen avklare dette i samråd med Folkehelseinstituttet

Tiltak i helseinstitusjoner

Basale smittevernrutiner. Dråpesmitteregime i ett døgn etter start av effektiv behandling.

Meldings- og varslingsplikt

Meldingspliktig til MSIS, gruppe A-sykdom. Kriterier for melding er et klinisk sykdomsbilde forenlig med systemisk meningokokksykdom med epidemiologisk tilknytning eller laboratoriepåvisning av:

 • Neisseria meningitidis ved isolering, antigen- eller nukleinsyreundersøkelse i et normalt sterilt prøvemateriale eller
 • Gramnegative diplokokker i cerebrospinalvæske

Kliniske kriterier er minst én av følgende symptomer: meningisme, petekkier, septisk sjokk, septisk artritt.

Med epidemiologisk tilknytning menes overføring fra person til person. Asymptomatiske bærere skal ikke varsles eller meldes.

I tillegg skal lege, sykepleier, jordmor eller tannlege som mistenker eller påviser et tilfelle, umiddelbart varsle kommuneoverlegen, som skal varsle videre til Folkehelseinstituttet. Dersom kommuneoverlegen ikke nås, varsles Folkehelseinstituttets døgnåpne Smittevernvakt direkte (tlf. 21076348).

Varsling til kommuneoverlege, Folkehelseinstituttet og andre instanser ved utbrudd, se Varsling av smittsomme sykdommer . 

 

Albert Neisser (1855-1916, Tyskland)

Historikk

23.06.20: Slettet informasjon om meningokokk C konjugatvaksine som pr 15.06.2020 er avregistret i Norge. Oppdatert vaksinasjonsråd og informasjon om epidemiologi og bærerskap.