Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Artikkel i rapport/veileder

Siste oppdateringer i koronaveilederen frem til 17. mars 2021 - arkivert

Oversikt over nye artikler og endringer i koronaveilederen.

Oversikt over nye artikler og endringer i koronaveilederen.


Innhold på denne siden

17. mars 2021

Kapittel Endret/nytt
Nasjonal overvåking av symptomer på koronavirusinfeksjon Hele teksten og figur 1-6 er oppdatert.

16. mars 2021

Kapittel Endret/nytt
Koronavaksine Oppdatert ifht ny anbefaling om forlenget intervall mellom dosene for mRNA-vaksiner.
Kriterier for melding og varsling av covid-19 Lagt til setning om at Vesuv ikke skal inneholde personsensitive data
Råd ved helse- og omsorgstjenester i privat bolig og private hjem i samlokaliserte omsorgsboliger mv Oppdatert kapittel Utbredt spredning: presisert at det skal brukes medisinsk munnbind, og lagt at tiltak gjelder uavhengig av vaksinasjonsstatus

15. mars 2021

Kapittel Endret/nytt
Innreisekarantene ved ankomst til Norge fra røde og gule land/områder Lagt inn lenk til regjeringen.no om endring i krav til krarantenehotell fom 17.3.2021.
Forsterket TISK Lagt inn følgende setning:

Vaksinerte som defineres som nærkontakter er (foreløpig) ikke unntatt krav om smittekarantene etter Covid-19-forskriften.

14. mars 2021

Kapittel Endret/nytt

Innreisekarantene ved ankomst til Norge fra røde og gule land/områder

Kl. 23:59: Oppdatert kart og tabell over gule og røde områder i Europa fom. 15.03.2021.

Forsterket TISK

Tydeliggjøring av begrensning av bruk av «ventekarantene»

12. mars 2021

Kapittel Endret/nytt
Råd til spesialisthelsetjenesten Endret siste kulepunkt i avsnittet "Råd til pasienter og pårørende i spesialisthelsetjenesten" til lenke til "Spesialisthelsetjenesten - råd til besøkende og pårørende".
Råd for leverandører av medisinsk utstyr, eller personell med ansvar for installasjon, reparasjon, vedlikehold av eller opplæring i bruk av medisinsk utstyr under covid-19-pandemien Under avsnittet "Rutiner ved fysisk oppmøte" er kulepunktet "Eksternt personell som er vaksinert, og virkningstiden er effektuert (mer enn 3 uker), vil kunne besøke helseinstitusjoner som normalt underlagt de ordinære samhandlingsavtalene." fjernet.
Påvisning og overvåkning av SARS-CoV 2-virusvarianter Fjernet «B.1.1.248» i tabellen over endringer i de mest aktuelle virusvariantene og spesielt bekymringsvarianter.
Smittevernråd for reiser ved covid-19-pandemien Lagt inn lenk til regjeringens anbefalinger for påsken 2021

11. mars 2021

Kapittel Endret/nytt
Forsterket TISK Endret en setning i avsnittet om ventekarantene for nærkontaktens husstandsmedlemmer.  
Hurtigtester for påvisning av koronavirus Lagt til setning om tiltak når pcr-test er negativ.
Innreisekarantene ved ankomst til Norge fra røde og gule land/områder Tillegg av regjeringens nye anbefalinger.
Leverandører av medisinsk utstyr, eller personell med ansvar for installasjon, reparasjon, vedlikehold av eller opplæring i bruk av medisinsk utstyr Ny artikkel

10. mars 2021

Kapittel Endret/nytt
Forsterket TISK

Lagt inn at personer som er vaksinere ikke behøver å være i ventekarantene

Råd til risikogrupper og pårørende Lagt til cerebral parese som eksempel på nevrologisk sykdom og muskelsykdom
Råd til spesialisthelsetjenesten
 • Slettet tekst innledningsvis
 • Nye underoverskrifter til ledelsens ansvar og oppgaver
  • Flyttet tekst til underoverskriftene for å samle det som hører sammen
 • Avsnittet Besøkende og pårørende fjernet
  • Det er laget et eget dokument; Spesialisthelsetjenesten – råd til besøkende og pårørende som skal legges som egen artikkel under Spesialisthelsetjenesten og før Spesialisthelsetjenesten – råd om forsterkede smitteverntiltak ved økt smitterisiko på nettsiden.
 • Mindre presiseringer i tekst gjennom hele dokumentet.
 • Nytt avsnitt om Vaksinerte ansatte og konsekvenser for tiltak.
Spesialisthelsetjenesten – råd til besøkende og pårørende Opprettet ny artikkelside
Hjemmekarantene og hjemmeisolering i forbindelse med covid-19

Lagt inn tidsdefinisjon for vaksinert.

Smittesporing

Lagt til lenken «Kasusstudie covid-19 utbrudd blant gjestearbeidere»

9. mars 2021

Kapittel Endret/nytt
Råd og informasjon til risikogrupper og pårørende Språkvask/oppdatering av innledende generelle smittevernråd. Kollapsboks: ny/ utdypet tekst om aktiv kreft/ nylig avsluttet kreftbehandling, cerebral parese, Downs syndrom, og grenseverdi GFR <45 ved kronisk nyresykdom. Oppdatert råd til vaksinerte personer i risikogrupper.
Jevnlig testing Ved høyt smittepress kan jevnlig testing av grupper supplere TISK-strategien for å finne skjult smitte. I denne artikkelen beskrives dette. 

8. mars 2021

Kapittel Endret/nytt
Råd til ulike sektorer; dagligvarehandel, serveringssteder etc Endret skrivefeil
Statistikk over meldte tilfeller av den engelske og sør-afrikanske varianten Oppdatert tabell over antall sekvenserte prøver
Opphevelse av isolasjon ved covid-19 Presisert at antall dager i isolasjon primært telles fra symptomdebut.
   

7. mars 2021

Kapittel Endret/nytt
Innreisekarantene ved ankomst til Norge Kl. 23:59: Oppdatert kart og tabell over gule og røde områder i Europa fom. 08.03.2021.

5. mars 2021

Kapittel Endret/nytt
Prøvetaking - Praktisk gjennomføring Spytt er inkludert som prøvemateriale for SARS-CoV-2 påvisning.
Karantene og isolering Oppdatert figur: Litt, mye eller helt avstand. De som er i karantene bør holde 2 meter avstand når de går tur.

4. mars 2021

Kapittel Endret/nytt
Råd og informasjon for barn og ungdom Fjernet flytskjema i påvente av oppdatert versjon.
Hvis barn har akutt luftveisinfeksjon Lagt inn oppdaterte testanbefalinger for barn.
Håndhygiene, hostehygiene, rengjøring og klesvask – råd og informasjon til befolkningen Fjernet setningen «I forbindelse med covid-19-epidemien er det gitt midlertidig reduksjon i kravene til alkoholbaserte hånddesinfeksjonsmidler som selges i Norge.» i avsnittet i avsnittet/tekstboksen Valg av desinfeksjonsmidler.

3. mars 2021

Kapittel Endret/nytt
Forsterket TISK Nytt kapittel
Smittesporing Fjernet avsnitt om store, uoversiktelige utbrudd og utbrudd med mer smittsomme virusvarianter og lenket til ny artikkel: "Forstertet TISK" 

Oppfølging av nærkontakter, karantene og hjemmeisolering - råd til helsepersonell

Forsterket TISK og ventekarantene for husstandsmedlemmer anbefales i alle utbrudd, uavhengig av virusvariant.  

Gravide og ammende

Lagt til at enkelte studier kan tyde på at det er mulig at barnet kan smittes før fødsel, selv om dette er sjeldent, samt at partners tilstedeværelse under fødsel og i barselstiden er viktig.

1. mars 2021

Kapittel Endret/nytt
Innreisekarantene ved ankomst til Norge Fjernet avstnitt med utdatert informasjon til helsetjenesten.

Februar 2021

26. februar 2021

Kapittel Endret/nytt
Informasjon til mikrobiologiske laboratorier Oppdatert med utvidet omfang av oversendelse (25 prosent av positive, etter FHI ledelsesbeslutning). Info. om at prøvemottak ikke lenger er åpent i helgene. Tatt ut avsnitt om summarisk rapportering av testresultater til referanselab. siden dette ivaretas i MSIS-labdatabasen.

25. februar 2021

Kapittel Endret/nytt
Arrangementer, samlinger og aktiviteter Lagt inn nye råd om arrangementer med skjenkebevilling i henhold til nasjonale endringer i forskrift.
Dagligvarehandel, serveringssteder, reiseliv etc  Lagt til at konsum av utskjenket alkoholholdig drikk på serveringssteder skal opphøre senest 22.30. Lagt til at serveringssteder ikke skal ha servering for privat sammenkomst med flere enn 10 personer.
Statistikk over meldte tilfeller av den engelske og sør-afrikanske virusvarianten Oppdatert tabell over antall sekvenserte tester
Oppfølging av nærkontakter, karantene og hjemmeisolering Presisert at vaksinert utenlandsk helsepersonell kan unntas innreisekarantene i arbeidstiden etter negativ test ved innreise.
Personlig beskyttelsesutstyr Endring i ordlyd om brukstid for åndedrettsvern

24. februar 2021

Kapittel Endret/nytt
Påvisning og overvåkning av SARS-CoV 2-virusvarianter lagt inn informasjon om viktige endringer i enkelte virusvarianter med oversikt over de mest vesentlige forskjellene mellom aktuelle varianter
Råd til tannhelsetjenesten under covid-19-pandemien Noen språklige oppdateringer, samt lagt inn et oppdatert skjema for kartlegging av smittestatus før besøk på tannklinikk
Råd ved helse- og omsorgstjenester i privat bolig og private hjem i samlokaliserte omsorgsboliger mv. Det er gjort noen endringer med henblikk på at en del tjenestemottakere i risikogrupper nå er vaksiner, men generelt anbefales fortsatt at ansatte som er vaksinerte eller har gjennomgått covid-19 siste 6 måneder følger de samme rådene som uvaksinerte ansatte
Råd til sykehjem under covid-19-pandemien Rådene er justert noe med henblikk på at mange beboere og eventuelt ansatte nå er vaksinert og oppnådd full beskyttelse. Men mange av anbefalingene består inntil mer kunnskap om vaksinenes effekt på smittespredning foreligger

23. februar 2021

Kapittel Endret/nytt
Innreisekarantene ved ankomst til Norge fra røde og gule land/områder Lagt til krav om at personer i innreisekarantene som ikke oppholder seg på karantenehotell, skal teste seg med PCR-test syv døgn syv etter ankomst.
Arrangementer, samlinger og aktiviteter Spesifisert om vurdering rundt vakter på arrangement.
Karantene og isolering Oppdatert illustrasjon: Litt, mye eller helt avstand. Krav om test døgn 7 dersom man ikke bor på karantenehotell. Endring om bruk av karantenehotell og unntak av karantene.
Organiserte fritidsaktiviteter Endret overskriften «Aktiviteter/arrangementer for barn og unge av lengre varighet» til «Aktiviteter for barn og unge av lengre varighet». Den samme endringen er gjort i sjekkliste og risikovurderingstabell tilhørende dette avsnittet.

22. februar 2021

Kapittel Endret/nytt
Råd til dagligvarehandel, serveringssteder, reiselivsbransjen, politi, drosje, håndverkere mv. Oppdateres ved midnatt: Oppdatert i henhold til nasjonale endringer i forskrift.
Arrangementer, samlinger og aktiviteter Oppdateres ved midnatt: Oppdatert i hht endringer i covid-19 forskriften for arrangementer og regjeringens nasjonale anbefalinger. En viktig endring er overgangen fra «fastmonterte seter» til « faste, tilviste plasser» for å regulere antall. Lagt inn råd/vurderingspunkter for arrangementer med faste, tilviste plasser.
Idrettsforeninger, treningssentre Oppdateres ved midnatt: Oppdatert råd om idrettsarrangementer iht endringer i covid-19 forskriften for arrangementer og regjeringens nasjonale anbefalinger
Prøvetaking Lagt til enkelte presiseringer angående prøvetakning av barn.

19. februar 2021

Kapittel Endret/nytt
Arbeidsplasser Strukturelle endringer for å harmonisere med andre råd og veiledere. Der det har vært mulig, er tekst forkortet, og det er i stedet henvist til oppdaterte lenker på FHI.no. Dette gjelder spesielt avsnittet om vurdering av hjemmekontor, råd om renhold og råd om hånd- og hostehygiene. Oppdatert råd om munnbind, samt ventilasjon og lufting. Oppdatert råd om arbeidsreiser og transport.
Oppfølging av nærkontakter, karantene og hjemmeisolering - råd til helsepersonell Ny figur om håndtering av store utbrudd med ny virusvariant satt inn. Forskriftsendring:  fullvaksinert helsepersonell kan fritas innreisekarantene.
Råd til universiteter, høyskoler, fagskoler og folkehøyskoler Lagt inn at helsefagstudenter skal gjøre seg kjent med praksisstedets rutiner for håndtering av mistenkt eller bekreftet smitte. 
Tannhelsetjenesten Forsterkede smitteverntiltak ved økt smitterisiko i samfunnet er beskrevet, og råd ved utenlandsreise til «gule områder» fjernet.

18. februar 2021

Kapittel Endret/nytt
Smittesporing Fremhevet råd om at nærkontakter bør testes ved innledning og avslutning av karantene.

17. februar 2021

Kapittel Endret/nytt
Smittesporing I lys av nye virusvarianter med økt smittsomhet, har FHI oppdatert rådene vedrørende håndtering av utbrudd i skoler og barnehager.
Universiteter, høyskoler, fagskoler, folkehøyskoler Mest språklige endringer, men lagt til tekst i avsnittet Forsterkede tiltak. Oppdatert lenker.

16. februar 2021

Kapittel Endret/nytt
Råd og informasjon til risikogrupper og deres pårørende Endret alder for Grupper med lett/moderat økt risiko fra 65-79 år til 65-69 år. Endret Grupper høy risiko fra 80 år og eldre, til Grupper moderat / høy risiko fra 70 år og eldre. Fotnote: Det er en eksponentiell (glidende) økning i risiko fra 70 år og opp. Alder er den viktigste uavhengige risikofaktoren. 
Smittevernråd ved besøk i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner under covid-19-pandemien Vaksinerte beboere i sykehjem kan ha nær kontakt med et begrenset antall personer. Det presiseres at nær kontakt innebærer nær fysisk kontakt, også ansikt-til-ansikt.

15. februar 2021

Kapittel Endret/nytt
Hvordan bruker du munnbind korrekt? Lagt til råd om hvordan å tilpasse munnbind så det sitter godt, og en setning om doble munnbind: "Dersom man benytter munnbindet på anbefalt måte er det imidlertid ikke nødvendig å benytte to munnbind. Velger man å benytte to munnbind er det viktig at man håndterer begge munnbindene på anbefalt måte, og at man er oppmerksom på at pustemotstanden kan bli større".

14. februar 2021

Kapittel Endret/nytt
Hva skal du gjøre hvis du er syk eller mistenker at du er smittet? Fjernet de spesifikke symptomene i avsnittet "Hva skal du gjøre mens du venter på prøvesvar?" og endret fra "bør" til at hovedregelen er at man skal holde seg hjemme.

12. februar 2021

Kapittel Endret/nytt
Prøvetaking - praktisk gjennomføring Lagt til informasjon om fremre neseprøve og selvprøvetaking. Nye anbefalinger knyttet til prøvetaking av barn.
Testkriterier for koronavirus

Testkriteriene er revidert. Det gis råd om test av nærkontakter ved start og avslutning av karantene. Det gis også råd om jevnlig testing i enkelte miljøer. Råd om jevnlig testing av ansatte i sykejkem er tatt bort. Noe omskriving av teksten.

 

Smittesporing

Nytt avsnitt om håndtering av store, uoversiktlige utbrudd og utbrudd med påvist mer smittsom virusvariant med ny figur.

Råd for transport av pasienter/brukere under Covid-19

 

Transport av pasienter/brukere uten covid 19: Et nytt kulepunkt under generelle tiltak og et under forsterkede tiltak. Transport av pasienter/brukere med covid-19: Presisering av tekst under generelle tiltak. Noen mindre språklige endringer.

Informasjon til barnehager, skoler og fritidsordninger

 

Lagt inn informasjon iht nasjonale tiltak
Oppdatert innhold iht smittesituasjon
Tatt ut utdatert avsnitt og film
Lagt inn lenkesamling til nyhetssaker om skoler og barnehager fra FHI
Språklige endringer

11. februar 2021

Kapittel Endret/nytt

Fakta om koronaviruset SARS-CoV-2 og sykdommen covid-19

Ny tekst om nye varianter av SARS-CoV-2. Presisering og språkvask av Smittemåter og oppdatering av Symptomer ved covid-19. Oppdatering av referanser.

Råd til sykehjem

Råd om jevnlig testing av ansatte i sykehjem ved «utbredt spredning» (smitterisikonivå 4) er fjernet.

Spesialisthelsetjenesten – håndtering av utbrudd

Ny tekst om oppfølging av nærkontakter; de testes straks ved start av karantenen, og etter døgn 7 ved slutten av karantenen.

10. februar 2021

Kapittel Endret/nytt

Råd til spesialisthelsetjenesten

Generell språkvask og oppdatering av tekst/lenker. Fjernet tekst om testing av pendlere mellom høy- og lavinsidensområder. Presisert viktighet av å holde avstand mellom kolleger på jobb, reise til/fra jobb og overholde smittevernråd når ansatte omgås privat. Ny tekst: Ved høy smitterisiko (risikonivå 4/5) i samfunnet bør åndedrettsvern brukes ved AGP. Ny tekst knyttet til bruk av personlig beskyttelsesutstyr overfor pasienter med mistenkt, sannsynlig eller påvist covid-19: Medisinsk munnbind type IIR bør benyttes i situasjoner med risiko for søl eller sprut. 

Fastleger og legevakt – smittevern mot covid-19

Avsnittet om "Den engelske varianten av SARS-CoV-2" er endret til "Nye varianter av SARS-CoV-2", og informasjon om forsterkede smitteverntiltak i covid-19-forskriften inkludert. Rådet om at helsepersonell kan tilbys testing ukentlig i forbindelse med nye virusvarianter, er fjernet.

Helse- og omsorgstjenester i privat bolig osv.

Avsnittet om "Den engelske varianten av SARS-CoV-2" er endret til "Nye varianter av SARS-CoV-2", og informasjon om forsterkede smitteverntiltak i covid-19-forskriften inkludert. Rådet om at helsepersonell kan tilbys testing ukentlig i forbindelse med nye virusvarianter, er fjernet.

Helsetjenester med en-til-en-kontakt

Avsnittet om "Den engelske varianten av SARS-CoV-2" er endret til "Nye varianter av SARS-CoV-2", og informasjon om forsterkede smitteverntiltak i covid-19-forskriften inkludert. Rådet om at helsepersonell kan tilbys testing ukentlig i forbindelse med nye virusvarianter, er fjernet.

Tannhelsetjenesten

Avsnittet om "Den engelske varianten av SARS-CoV-2" er endret til "Nye varianter av SARS-CoV-2", og informasjon om forsterkede smitteverntiltak i covid-19-forskriften inkludert. Rådet om at helsepersonell kan tilbys testing ukentlig i forbindelse med nye virusvarianter, er fjernet.

9. februar 2021

Kapittel Endret/nytt
Råd til sykehjem under covid-19-pandemien Avsnittet om "den engelske varianten av SARS-CoV-2" er endret til "nye varianter av SARS-CoV-2", og informasjon om forsterkede smitteverntiltak i covid-19-forskriften inkludert. Rådet om at helsepersonell kan tilbys testing ukentlig i forbindelse med nye virusvarianter, er fjernet. I rådene om utbruddshåndtering er det presisert at ansatte etter endt karantene, skal følge testregimet som er anbefalt ved utbrudd i sykehjem.
Råd for transport av pasienter/brukere under covid-19

 

Flyttet en setning om hva rådene bygger på lenger frem i teksten.

Råd til dagligvarehandel, serveringssteder, reiselivsbransjen, politi, drosje, håndverkere mv.

Lagt inn anbefaling om unngå innendørs servering i varmestuer, kafeer o.l. tilknyttet alpinanlegg i kommuner med økt smittespredning.

8. februar 2021

Kapittel Endret/nytt
Råd til sykehjem Språklig presisering vedr. nye varianter. Endret fra "engelsk variant" til "flere varianter".

 

 1. Risikovurdering - FHI
Presiert under spredningspotensial og lagt inn ny lenke til risikovurderinger. 
 1. Tiltaksvurdering - FHI
Språklige presiseringer mtp nye virusvarianter

7. februar 2021

Kapittel Endret/nytt
Spesialisthelsetjenesten

Sykehjem
endring av engelske varianten til at inkludere alle varianter, endring av Viken og Oslo til at inkludere alle områder.

6. februar 2021

Kapittel Endret/nytt

Sykehjem

Lagt inn nytt avsnitt: "Håndtering av potensielle symptom etter koronavaksinasjon".

Hva skal du gjøre hvis du er syk eller mistenker at du er smittet av koronavirus?

Lagt inn nytt avsnitt: "Hvis du har symptomer etter koronavaksinasjon".

5. februar 2021

Kapittel Endret/nytt

Råd til tannhelsetjenesten under covid-19-pandemien

Nytt avsnitt lagt inn "Den engelske varianten av SARS-CoV-2", blant annet med lenker til undervisning.

Kommunikasjon med minoritets- og innvandrermiljøer, og andre grupper som kan være vanskelig å nå

Lagt til lenker til relaterte eksterne ressurser, IMDIs veiledere om formidling av viktig informasjon til innvandrerbefolkningen

Smittevernråd for reiser ved covid-19-pandemien

Presisert i henhold til nasjonale tiltak.

Smittevernråd ved besøk i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner

Råd for besøk til vaksinerte beboere i sykehjem er inkludert.

Råd til sykehjem under covid-19-pandemien

Informasjon om skjerming av uvaksinerte beboere er inkludert.

4. februar 2021

Kapittel Endret/nytt
Råd ved helse- og omsorgstjenester i privat bolig og private hjem i samlokaliserte omsorgsboliger mv. Lagt til nettundervisningen "Nye varianter av sars-CoV-2 – implikasjoner for helsetjenesten".
Sykehjem Lagt til nettundervisningen "Nye varianter av sars-CoV-2 – implikasjoner for helsetjenesten".
Helsetjenester med en-til-en-kontakt Lagt til nettundervisningen "Nye varianter av sars-CoV-2 – implikasjoner for helsetjenesten".
Råd til spesialisthelsetjenesten Presisering av råd knyttet til den engelske virusvarianten. Lagt til nettundervisningen "Nye varianter av sars-CoV-2 – implikasjoner for helsetjenesten".
Oppfølging av nærkontakter, karantene og hjemmeisolering - råd til helsepersonell Lagt inn tiltak ved utbrudd av sørafrikansk virusvariant.
Smittesporing Lagt inn tiltak ved utbrudd av sørafrikansk virusvariant.
Kommunikasjon med minoritets- og innvandrermiljøer, og andre grupper som kan være vanskelig å nå Inkludering av tilgjengelig informasjon til alle som oppholder seg i landet og informasjon om tilgjengelig organisasjoner og nettverk.
Karantene og isolering Inkludering av karantene og isolasjon også til personer uten lovlig opphold i landet og informasjon tilgjengelig på ulike språk.
Hva skal du gjøre hvis du er syk eller mistenker at du er smittet av koronavirus? Inkludering av testing og behandling til alle som oppholder seg i landet.

3. februar 2021

Kapittel Endret/nytt
Påvisning og overvåkning av SARS-CoV 2 virusvarianter Nytt kapittel

Molekylær diagnostikk av SARS-Cov-2

Lagt inn et avsnitt om og lenke til kapitlet: Påvisning og overvåkning av virusvarianter.

Arrangementer, samlinger og aktiviteter

Flyttet setningen om at alle arrangementer anbefales utsatt eller avlyst lenger frem i dokumentet, og spesifisert at dette er særlig viktig for arrangementer som samler mennesker på tvers av ulike geografiske områder. Lenket til regjeringens side om nasjonle tiltak.

Etter å ha gjennomgått covid-19

Nytt kapittel

Faglige notater som grunnlag for nasjonale beslutninger

Publisert notat (pdf) om ishaller og SARS-CoV-2

Koronavaksine

Oppdatert med utfyllende informasjon om vaksinen COVID-19 Vaccine AstraZeneca.

Barn og ungdom

Oppdatert informasjon om barn og smitte inkludert engelsk virusvariant. Informasjon om vaksinasjon. Revidert råd om lek og samvær. Flyttet råd om organiserte fritidsaktiviteter til egen artikkel. Presisert om betydning av fritidsaktiviteter for utsatte barn og ungdom. Tatt ut informasjonsfilm.

Organiserte fritidsaktiviteter

Endret tittel til «Råd for organiserte fritidsaktiviteter. Presisert at rådene i artikkelen gjelder for ulike typer organiserte fritidsaktiviteter. Lagt inn et avsnitt om fritidsklubber, leksehjelp og andre åpne fritidstilbud. Gjort mindre språklige justeringer i teksten og av tekstboksen med informasjon om forsterkede nasjonale smitteverntiltak og tiltak i ring 1- og ring 2-kommuner.

Idrettsforeninger, treningssentre

Flyttet om på noen kapitler og gjort mindre justeringer av tekstboksen med informasjon om forsterkede nasjonale smitteverntiltak og tiltak i ring 1- og ring 2-kommuner.

Arrangementer, samlinger og aktiviteter

Flyttet avsnittet om organiserte aktiviteter for barn og unge av lengre varighet til artikkelen Råd for organiserte fritidsaktiviteter og lagt inn lenke til artikkelen. Gjort mindre justeringer av tekstboksen med informasjon om forsterkede nasjonale smitteverntiltak og tiltak i ring 1- og ring 2-kommuner.

Svømmehaller og badeanlegg

Gjort mindre justeringer av tekstboksen med informasjon om forsterkede nasjonale smitteverntiltak og tiltak i ring 1- og ring 2-kommuner.

2. februar 2021

Kapittel Endret/nytt
Oppfølging av nærkontakter, karantene og hjemmeisolering - råd til helsepersonell Lagt til tekst om hvordan husstandsmedlemmer som fortsetter å bo med en smittet kan forkorte karantene ved negativ test tatt tidligst 7 døgn etter siste eksponering.
Smittesporing Lagt til tekst om hvordan husstandsmedlemmer som fortsetter å bo med en smittet skal regne varighet av karantene og eventuelt forkorting av karantenen ved negativ test tatt tidligst 7 døgn etter siste eksponering.

1. februar 2021

Kapittel  Endret/nytt
Fastleger og legevakt – smittevern mot covid-19 (koronasykdom) Informasjon om tiltak når den engelske varianten av SARS-CoV-2 er mistenkt/bekreftet.
Råd ved helse- og omsorgstjenester i privat bolig og private hjem i samlokaliserte omsorgsboliger mv. Informasjon om tiltak når den engelske varianten av SARS-CoV-2 er mistenkt/bekreftet.
Smittevernfaglig forsvarlig drift i helsevirksomheter med én-til-én-kontakt (covid-19) Informasjon om tiltak når den engelske varianten av SARS-CoV-2 er mistenkt/bekreftet.
Oppfølging av nærkontakter, karantene og hjemmeisolering Unntaket for arbeidsreisende fra enkelte EØS-land og evt Sveits (§ 6c i covid-19 forskriften) ble opphevet 31.1.21.
Råd for transport av pasienter/brukere under covid-19 Passasjer er erstattet av pasient/bruker. Avsnitt om bruk av smittestopp på jobb flyttet lengre frem i artikkelen.
Statistikk over meldte tilfeller av den engelske og den sør-afrikanske virusvarianten Oppdatert tall
Råd og informasjon til risikogrupper og pårørende 

Utdypet teksten om sykdommer/helsetilstander som gir økt risiko for alvorlig forløp av covid-19 i kollapsboksen «Utdyping av risikogrupper» (tidligere kalt: «Vurdering»). Dette omfatter bla. ny tekst om organtransplantasjon, immunsvikt - inkludert personer med sigdcelleanemi, kreft, immundempende behandling ved autoimmune sykdommer, samt presisering av at risiko ved Downs syndrom gjelder for voksne personer (>18 år) og generell språkvask.

Januar 2021

31. januar 2021

Kapittel Endret/nytt
Spesialisthelsetjenesten

Sykehjem

oppdatert råd i forbindelse med engelske variant av sars-CoV-2

30. januar 2021

Kapittel Endret/nytt

Oppfølging av nærkontakter, karantene og hjemmeisolering - råd til helsepersonell

Avsnittet "Generelt om unntak av karanteneplikten": Ikke lenger unntak fra innreisekarantene for personer som har gjennomgått covid-19 gjelder fra 31.1.21. 

29. januar 2021

Kapittel Endret/nytt

Trinn 5. Tiltaksvurdering

Vedlegg 2 om tiltakspakker for smittevern i helsetjenesten er oppdatert med anbefalinger om vurderinger rundt øyebeskyttelse på nivå 3 - 5.

Quarantine and isolation

 

Updated to reflect changes to the COVID-19 Regulation section 4c, shortened quarantine by PCR-testing.

Råd til sykehjem under covid-19-pandemien

Lagt til verktøy (wordfil) til benyttelse ved utbrudd av covid-19-utbrudd i kommunal helseinstitusjon 

Råd ved helse- og omsorgstjenester i privat bolig og private hjem i samlokaliserte omsorgsboliger mv.

Lagt til verktøy (wordfil) til benyttelse ved utbrudd av covid-19-utbrudd i kommunal helseinstitusjon 

Follow-up of close contacts, quarantine and home isolation- advice for healthcare personnel

Added justification for shortening quarantine by negative PCR test taken after 7 days.

Råd til sykehjem under covid-19-pandemien

 

Råd ved helse- og omsorgstjenester i privat bolig og private hjem i samlokaliserte omsorgsboliger mv.

 

Karantene, som skal vare i 10 døgn etter siste smitteeksponering, kan nå forkortes dersom nærkontakten har negativt prøvesvar på PCR-test tatt tidligst 7 døgn etter siste smitteeksponering. Dette anses for likeverdig eller mer effektivt enn å være 10 døgn i karantene, fordi man også oppdager asymptomatiske tilfeller.

28. januar 2021

Kapittel Endret/nytt
Smittesporing Kapittelet er oppdatert i forbindelse med endring i forskrift, noe som gir anledning til å teste seg ut av karantene etter negativ test tatt tidligst dag 7 etter eksponering eller innreise til Norge. I tillegg noen mindre endringer i språk
Oppfølging av nærkontakter, karantene og hjemmeisolering - råd til helsepersonell Tekst endret i hht forskriftsendring om forkortet karantene ved testing. Lagt til bakgrunn for endringen. Lagt inn begrunnelse for at karantene kan forkortes ved negativ PCR etter 7 døgn.
Innreisekarantene ved ankomst til Norge Lagt til informasjon om innstramminger i utlendingers adgang til innreise til Norge fra 29.1.
Dagaktivitetstilbud Anbefalingen om bruk av munnbind for ansatte i helsetjenesten ved smitterisikonivå 3-5, er endret til en anbefaling om bruk av munnbind og øyebeskyttelse. Munnbind begrenser smitte både fra og til den som bruker det, men vil kombinert med øyebeskyttelse gi ytterligere beskyttelse mot smitte fra andre

27. januar 2021

Kapittel Endret/nytt

Råd til sykehjem under Covid-19-pandemien

 

Smittevernråd ved besøk i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner
Lagt til setning innledningsvis om at råd for vaksinerte beboere vil bli publisert innen uke 6.

Karantene og isolering

 

Endringer gjort under punktet risikovurdering i tekstboksen "Smittevernråd for karantenested der mange bor sammen". Spesifisert at kommuneoverlegen har det overordnede medisinskfaglige ansvaret for oppfølging av de som skal være i karantene i sin kommune, og ved behov for dette må gi råd og faglige anbefalinger i samarbeid med oppholdsstedet om rutiner som sikrer ansatte og andre beboere mot smitte.   

Testkriterier for koronavirus

 

Fjernet setningen "Dette gjelder ikke reisende fra Storbritannia eller Sør-Afrika" under *****Forutsatt tilstrekkelig testkapasitet, kan innreisekarantene forkortes ved negativ PCR tatt tidligst 7 døgn etter ankomst.

Råd for transport av pasienter/brukere under covid-19

 • Tydeliggjøring av smitteverntiltak knyttet til transport av pasienter/brukere uten mistanke om covid-19 og transport av pasient/bruker med mistenkt eller påvist covid-19.
 • Ansvar forkortet og tydeliggjort med nye punkter for hver aktør, rekvirent, transportselskap, den enkelte sjåfør og pasient/bruker.
 • Presisering av forsterkede smitteverntiltak.
 • Oppdatering av tiltak for transport av pasient/bruker med mistenkt eller påvist covid-19.

Fastleger og legevakt

Sykehjem

Helse- og omsorgstjenester i privat bolig og private hjem i samlokaliserte omsorgsboliger mv.

Helsetjenester med en-til-en-kontakt

Anbefalingen om bruk av munnbind for ansatte i helsetjenesten ved smitterisikonivå 3-5, er endret til en anbefaling om bruk av munnbind og øyebeskyttelse. Munnbind begrenser smitte både fra og til den som bruker det, men vil kombinert med øyebeskyttelse gi ytterligere beskyttelse mot smitte fra andre.

Testkriterier

Lagt inn at også smittekarantene kan avsluttes ved neg. PCR tatt tidligst 7 døgn etter eksponering. Lagt inn at det i spesielle situasjoner kan vurderes test også ved inngangen til karantene ( f.eks ukontrollerte utbrudd, trangboddhet, risikogrupper).

Karantene og isolering

Tekst endret i hht forskriftsending i covid-19 forskriftens §4c, forkortet karantene ved testing.

Reinfeksjon med koronaviruset SARS-CoV-2

Språkmessige omformuleringer og tydeliggjørende av anbefalinger. To nye referanser.

26. januar 2021

Kapittel Endret/nytt
Barn og ungdom Oppdatert avsnitt om engelsk koronavirusvariant og smittsomhet blant barn og unge.

Råd til spesialisthelsetjenesten

Oppdatert avsnitt om stell av døde.
Informasjon til mikrobiologiske laboratorier

Oppdatert kontaktinformasjon ved spørsmål om indikasjon for sekvensering  

Risikogrupper og deres pårørende

Endret siste setning i rosa boks i figuren fra «hvis økt avstand ikke er mulig der du bor, kan annen midlertidig bolig vurderes» til: «kan du vurdere om du har mulighet for å bo et annet sted midlertidig.»

25. januar 2021

Kapittel Endret/nytt
Smittesporing

Oppfølging av nærkontakter, karantene og hjemmeisolering

Karantene og isolering

Innreisekarantene ved ankomst til Norge

Testkriterier
00.05: Oppdatert i hht forskriftsendinger i covid-19 forskriftens §4 og §6, 25.1.21

Idrett og treningssentre

Svømmehaller og badeanlegg

Musikkøvelser og andre organiserte kulturaktiviteter

Dagligvarer, serveringssteder mv.

Arbeidsplasser

Arrangementer, samlinger mv.

Universiteter og høyskoler

Avstand og færre kontakter

 

Lagt inn avsnitt om skjerpede tiltak i 25 kommuner på Østlandet som følge av utbruddet med engelsk koronavirusvariant. 

Informasjon til mikrobiologiske laboratorier

Presisering av rutine for hasteprøver og besvarelse av SARS-CoV-2 PCR og sekvensering ved FHI

Dagligvarehandel, serveringssteder, reiselivsbransjen, politi, drosje, håndverkere mv.

Lagt inn informasjon om anbefalinger for alpinanlegg i kommunene som er omfattet av covid-19-forskriftens kapittel 5A

Barn og ungdom

Nytt avsnitt "Barn som oppholder seg i flere hjem".

Testkriterier for koronavirus

Lagt til råd om paralelltesting med PCR og hurtigtest for innreisende fra land med høy forekomst av nye virusvarianter

24. januar 2021

Kapittel Endret/nytt
Risikogrupper og deres pårørende Språkvask og oppdaterte lenker. Gitt differensiert råd til fullvaksinerte vs. uvaksinerte personer i risikogrupper. Oppdatert definisjon av astma: alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året.

23. januar 2021

Kapittel Endret/nytt
Testkriterier

Lagt inn ny anbefaling om at nærkontakter i utbrudd med tilknytning til ny variant UK B.1.1.7(VOC2020 /01) bør testes med PCR  straks og etter 7 dager.

Smittesporing

Lagt inn ny anbefaling ved håndtering av utbrudd med tilknytning til ny variant UK B.1.1.7(VOC2020 /01). Nærkontakter bør testes med PCR  straks og etter 7 dager, og deres husstandsmedlemmer være i avklaringskarantene frem til første neg. prøvesvar.

Spesialisthelsetjenesten Lagt inn avsnitt om "Tiltak som anbefales til spesialisthelsetjenesten i forbindelse med utbrudd i Nordre Follo".
Helsetjenester med en-til-en-kontakt forsterkede tiltak er beskrevet og lagt inn nederst i disse rådene

22. januar 2021

Kapittel Endret/nytt

Råd og informasjon for gravide og ammende

Endret tekst om vaksiner, og presisert at vaksinerte inntil videre bør følge de samme rådene som andre.

Koronavaksine - informasjon til befolkningen

Lagt inn lenke til hvem kan få koronavaksine.

Koronavaksine

Lagt gravide og ammende som eget underkapittel. Utdypet vurderinger rundt når det kan være aktuelt å vaksinere gravide kvinner med andre sykdommer.

Koronavaksinasjonsprogrammet - veileder for helsepersonell

Mindre språklige presiseringer og lenker i avsnittet om gravide og ammende.

Råd til dagligvarehandel, serveringssteder, reiselivsbransjen, politi, drosje, håndverkere mv.

Oppdatert mht. regelverk for skjenkestopp

Informasjon til mikrobiologiske laboratorier

 

Endret tekst under kapittel om Analyse ved Folkehelseinstituttet med nytt underkapittel: Innsending av utvalgte SARS-CoV-2-isolater for viruskarakterisering ved FHI for overvåkningsformål med følgende avsnitt: Generell overvåkning, Målrettet overvåkning og  Rekvisisjon bør inneholde følgende pasientrelatert informasjon ved innsendelse av prøve. I tillegg er det endret tekst under kapittel om Forsendelse med ett nytt kapittel om Kontaktinformasjon ved spørsmål om indikasjon for sekvensering. Utførelse og besvarelse av SARS-CoV-2 PCR og sekvensering ved FHI  erstatter tidligere kapittel om Besvarelse.Innsending av prøver til overvåkning utgår og er erstattet av tekst under det nye kapittelet om Innsending av utvalgte SARS-CoV-2-isolater for viruskarakterisering ved FHI for overvåkningsformål.Uendret deltekst fra avsnittet under Analyser ved Folkehelseinstituttet er flyttet ned under eget kapittel helt til slutt: Etablering av testing for SARS-CoV-2.

21. januar 2021

Kapittel Endret/nytt
Testkriterier for koronavirus (coronavirus)

Endret et par formuleringer i henhold til regel fra 18. januar om innreise. 

Råd til begravelsesbyråer og gravferdsetater for håndtering av døde med covid-19

Større revidering av artikkelen, ny versjon. 

20. januar 2021

Kapittel Endret/nytt
Munnbind og visir i befolkningen

Teksten om kommunale tiltak ved stort smittepress er endret litt, og det er lagt inn et avsnitt om åndedrettsvern.

19. januar 2021

Kapittel Endret/nytt
Testkriterier for koronavirus

Oppdatert i henhold til regel fra 18. januar 2021 om at alle innreisende skal testes når de krysser grensa (ikke innen 24 timer).

Avstand og færre kontakter

Endres med dette kl. 23:55: Artikkelen er oppdatert i henhold til oppdaterte nasjonale anbefalinger fra regjeringen.

Musikkøvelser og andre organiserte kulturaktiviteter

Endres med dette kl. 23:55: Artikkelen er oppdatert i henhold til oppdaterte nasjonale anbefalinger fra regjeringen

Idrettsforeninger og treningssentre

Endres med dette kl. 23:55: Artikkelen er oppdatert i henhold til oppdaterte nasjonale anbefalinger fra regjeringen.

Svømmehaller og badeanlegg

Endres med dette kl. 23:55: Artikkelen er oppdatert i henhold til oppdaterte nasjonale anbefalinger fra regjeringen.

Arrangementer, samlinger og aktiviteter

Endres med dette kl. 23:55: Oppdatert i henhold til nye retningslinjer for arrangement og samlinger som presentert av regjeringen den 18.01.2021.

Dagligvarehandel, serveringssteder, reiselivsbransjen, politi, drosje, håndverkere mv.

Endres med dette kl. 23:55: Tatt ut tidsbegrensede råd om forsterkede tiltak. Språklige rettinger og presiseringer.

 

Oppfølging av nærkontakter, karantene og hjemmeisolering lagt til at det er innført egne bestemmelser for Sør-Afrika

Barn og ungdom

Universiteter, høyskoler, fagskoler, folkehøyskoler

Arbeidsplasser

Endres kl 23:55 i henhold til retningslinjer og nasjonale tiltak presentert av regjeringen på pressekonferanse 18.01

Råd til sykehjem under covid-19-pandemien

Kohortisolering av sykehjemsbeboere anbefales ikke lenger fremfor isolering av beboere på enerom.

Definisjoner av tilfelle og nærkontakt

Endret beskrivelsen av asymptomatiske slik at det er i tråd med covid-19 forskriftens formuleringer.

18. januar 2021

Kapittel  Endret/nytt
Opphevelse av isolasjon ved covid-19 Lagt til " Individuell vurdering anbefales ved behandling med høydose kortison eller immunomodulerende legemiddel."
Hvis barn har akutt luftveisinfeksjon Presisert at barn har en mindre rolle i smittespredning og språklige endringer.
Innreisekarantene ved ankomst til Norge Lagt til informasjon om obligatorisk testing på grensen, samt at reisende fra Sør-Afrika må følge samme regler som reisende fra Storbritannia.
Hurtigtester for påvisning av koronavirus Språklige justering av innledning og Hovedbruksområder. Fjernet «gjentakende testing med antigen hurtigtester». Språklige justeringer og lagt til kort tekst på «Bekreftende testing med PCR» og «Retesting etter positiv antigentest».


17. januar 2021

Kapittel Endret/nytt
Innreisekarantene ved ankomst til Norge Kl. 23:59: oppdaterer kart og tabell som viser status for innreisekarantene.

14. januar 2021

Kapittel Endret/nytt

Karantene og isolering

Lagt til lenke til Karantenesjekken.

Råd til dagligvarehandel, serveringssteder, reiselivsbransjen, politi, drosje, håndverkere mv.

Lagt inn presisering rundt hvem som regnes som nære kontakter ved bruk av heis i alpinanlegg

Bruk av personlig beskyttelsesutstyr

Større revisjon av artikkelen. bl. a. lagt til bruk av beskyttelsesutstyr overfor sars-CoV-2-vaksinerte pasienter og bruk av beskyttelsesutstyr etter gjennomgått covid-19.

Informasjon til deg som har tatt koronatest - informasjonsark på ulike språk

Oppdatert Italiensk, Albansk, Oromo, Nordsamisk, Pashto, Spansk

Avstand og færre kontakter

Lagt inn avsnitt om regjeringens anbefaling for 4.-19. januar, bl. a. om at ungdom bør unngå å ha gjester. 

Råd og informasjon for barn og ungdom

Lagt inn avsnitt om regjeringens anbefaling for 4.-19. januar, bl. a. om at ungdom bør unngå å ha gjester. 

Avstand og færre kontakter

Lagt inn lenk til helsenorge.no til artikkel om råd for koronahverdagen.

13. januar 2021

Kapittel Endret/nytt

Råd og informasjon til risikogrupper og pårørende

Språkvask. Oppdatert tekst så den samsvarer med tekst i «Hvem kan få koronavaksine?» (ny lenke satt inn) og Koronavaksinasjonsprogrammet. Endret definisjonen av astma.

12. januar 2021

Kapittel Endret/nytt
Innreisekarantene ved ankomst til Norge Lagt inn lenk til helsedirektoratets side som viser åpne grenseoverganger med og uten teststasjoner.

11. januar 2021

Kapittel Endret/nytt
Karantene og isolering Lagt til setning om at det skal tilrettelegges for aktiviteteter for barn som må bo på karantenehotell
Innreisekarantene ved ankomst til Norge ... Oppdatert punktet om krav til koronatesting ved ankomst.
Opphevelse av isolasjon ved covid-19 Oppdatert siden med gjeldende info

10. januar 2021

Kapittel

Endret/nytt
Innreisekarantene ved ankomst til Norge

Kl 23:59: Lagt inn: "Som følge av at Storbritannia fra 1. januar 2021 ikke lenger er medlem av EU, vil Storbritannia ikke lenger inngå i vurderingen for innreisekarantene. Reisende fra Storbritannia vil ha karanteneplikt på lik linje med reisende fra andre land utenfor EU/EØS/Schengen (såkalte tredjeland)." og "På grunn av to påfølgende oddetallsuker i overgangen mellom 2020 og 2021, vil vi f.o.m. uke 1, 2021 ha følgende vurderingsregime: I oddetallsuker blir land og regioner der det er aktuelt å endre fra gul til rød og fra rød til gul vurdert. I partallsuker blir land og regioner der det er aktuelt å endre fra gul til rød vurdert. Dette er motsatt av det som ble praktisert i 2020."

Lagt inn lenk til informasjonstjenesten på flere språk for hjelp til utfylling av skjema ved innreise, samt lenk til "Karantenesjekken" på hdir.no.

Oppfølging av nærkontakter, karantene og hjemmeisolering - råd til helsepersonell

Kl 23:59 Oppdatert med tabeller for regioner og områder som er omfattet med ulike unntak fra karantenebestemmelser for arbeidsreisende.

9. januar 2021

Kapittel Endret/nytt
Barn og unge Lagt inn et avsnitt om at det i desember 2020 ble det påvist en ny variant av koronaviruset i Storbritannia som kan være mer smittsom enn den opprinnelige varianten. Det er foreløpig ikke kunnskap om hvilken betydning denne nye virusvarianten har for smitte blant barn og unge, og for smitte i skoler. Dette stadfestes av den europeiske smittevernmyndigheten ECDC.

8. januar 2021

Kapittel Endret/nytt

Avstand og færre kontakter

Arrangementer, samlinger og aktiviteter

Universiteter, høyskoler, fagskoler, folkehøyskoler

Idrettsforeninger, treningssentre

Svømmehaller og badeanlegg

Musikkøvelser og andre organiserte kulturaktiviteter

Dagligvarehandel, serveringssteder, reiselivsbransjen, politi, drosje, håndverkere mv.

Endring og presisering av at midlertidige anbefalinger og vedtak fra 4. januar 2021 gjelder til 19. januar.

7. januar 2021

Kapittel Endret/nytt
Smittesporing Lastet opp ny versjon av videoforedraget Test- og smittesporingsstrategien. 
Rehabiliteringsinstitusjoner Nytt avsnitt om Forsterkede smitteverntiltak
Oppfølging av nærkontakter, karantene og hjemmeisolering - råd til helsepersonell Justert teksten om unntak etter §6d etter forskriftsendringer, lagt til vaksinerte i listen over personer som kan vurderes unntatt etter §6e.
Innreisekarantene ved ankomst til Norge fra røde og gule land/områder Lagt inn "Se beslutningsgrunnlag innreisekarantene (PDF) som vil gjelde fra og med mandag 11. januar 2021 hvis vedtatt av regjeringen."

6. januar 2021

Kapittel Endret/nytt
Karantene og isolering Presisert at Studentsamskipnadens studentboliger i utgangspunktet ikke er egnet som karantenested
Hva skal du gjøre hvis du er syk eller mistenker at du er smittet av koronavirus? Revisjon: Tydeliggjort at alle med mistanke om Covid-19 bør teste seg.

5. januar 2021

Kapittel Endret/nytt
Hurtigtester for påvisning av koronavirus Lagt til i punkt under avsnittet Gjentakende testing med antigen-hurtigtester: "men ikke ved forkorting av innreisekarantene etter § 4c, da må testen på dag 7 være PCR"
Råd til dagligvarehandel, serveringssteder, reiselivsbransjen, politi, drosje, håndverkere mv. Endret ihht regjeringens beslutninger og anbefalinger fra 04.01 med anbefaling om antallsbegrensning og adgangskontroll for kjøpesentre og butikker, samt om nasjonalt forbud mot skjenking av alkohol.
Råd og informasjon til risikogrupper og pårørende Ny tekst om covid-19-vaksine, inkludert: når man er fullvaksinert, er det sannsynlig at man vil ha lavere risiko for alvorlig sykdom og dermed kan leve mindre tilbaketrukket.
Spesialisthelsetjenesten Lagt inn to korte avsnitt i om "Bruk av beskyttelsesutstyr overfor sars-CoV-2 vaksinerte pasienter" og "Bruk av beskyttelsesutstyr etter gjennomgått covid-19"
Fastleger og legevakt Lagt inn to avsnitt "Råd om bruk av beskyttelsesutstyr overfor sars-CoV-2-vaksinerte pasienter" og "Råd om bruk av beskyttelsesutstyr etter gjennomgått covid-19"

Sykehjem

Råd ved helse- og omsorgstjenester i privat bolig og private hjem i samlokaliserte omsorgsboliger mv.

Viktigheten av at renholdspersonell får opplæring i smittevernrutiner er presisert. I tillegg er det spesifisert at rådene for bruk av beskyttelsesutstyr bør følges også etter vaksinasjon eller gjennomgått covid-19, inntil mer kunnskap om immunitet og smittespredning foreligger.

Barn og ungdom

Oppdatert ihht regjeringens anbefalinger om redusert sosial kontakt fra 04.01 og to uker frem i tid.

4. januar 2021

Kapittel Endret/nytt
Besøk i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner Det er presisert at nasjonale, ev. lokale, anbefalinger eller bestemmelser med hensyn til sosial kontakt bør følges, og lagt inn lenke til dette i Helsedirektoratets nasjonale veileder.

Idrettsforeninger og treningssentre

Svømmehaller og badeanlegg

Musikkøvelser og andre organiserte kulturaktiviteter

Lagt inn avsnitt om forsterkede nasjonale tiltak i perioden 4.-17.januar 2021.

Universiteter, høyskoler, fagskoler og folkehøyskoler

 

Oppdatert med retningslinjer fra regjeringen om digital undervisning ved universiteter, høgskoler og fagskoler tom. 18. januar.

Avstand og færre kontakter

Lagt inn nye restriksjoner på antall kontakter.

Arrangementer, samlinger og aktiviteter

Oppdatert med nye retningslinjer for antall personer på arrangementer og private samlinger som bestemt av regjeringen 03.01. Nytt avsnitt: Vaksinasjon og betydning for planlegging av arrangementer og samlinger fremover

Arbeidsplasser

Oppdatert ihht regjeringens anbefalinger om hjemmekontor fra 04.01 og to uker frem i tid.

2. januar 2021

Kapittel Endret/nytt
Testkriterier Lagt inn tekst om at regjeringen fra og med 2.januar innfører plikt til å teste seg for covid-19 innen 24 timer etter ankomst for innreisende til Norge samt noen tekstjusteringer.
Innreisekarantene ved ankomst til Norge Lagt inn tekst og lenker til forskriftsendring og pressemelding om at regjeringen fra og med 2.januar innfører plikt til å teste seg for covid-19 innen 24 timer etter ankomst for innreisende til Norge. Lagt inn informasjon om opphevelse av flystansen fra Storbritannia fra og med 2.januar med lenke til regjerningens pressemelding
Karantene og isolering Lagt inn tekst og lenker til forskriftsendring og pressemelding om at regjeringen fra og med 2. januar innfører plikt til å teste seg for covid-19 innen 24 timer etter ankomst for innreisende til Norge. Noe justeringer under "Når du er i karantene gjelder følgende:"

Desember 2020

31. desember 2020

Kapittel Endret/nytt
Hurtigtester for påvisning av koronavirus Tekst er oppdatert med lenke til WHO godkjente antigen hurtigtester og ny referanse.

Innreisekarantene ved ankomst til Norge

Testkriterier

Lagt inn tekst og lenke om at regjeringen innfører plikt til å teste seg for covid-19 for innreisende til Norge fra 2. januar 2021. fhi.no vil bli oppdatert når tiltaket er innført.

30. desember 2020

Kapittel Endret/nytt

Oppfølging av nærkontakter, karantene og hjemmeisolering - råd til helsepersonell

Presisering i avsnittet om Generelt om unntak fra karantenepliktenNy tekst: For å slippe Innreisekarantene etter gjennomgått covid-19 må man være avisolert og det må være minst 2 uker siden testen ble tatt. 

 

29. desember 2020

Kapittel  Endret/nytt
Helsepersonell som selv er i risikogruppe for alvorlig forløp av covid-19 "Kirurgisk munnbind" er endret til "Medisinsk munnbind" gjennomgående i artikkelen.
Besøk i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner "Kirurgisk munnbind" er endret til "Medisinsk munnbind" gjennomgående i artikkelen.
Tannhelsetjenesten "Kirurgisk munnbind" er endret til "Medisinsk munnbind" gjennomgående i artikkelen.
Sykehjem "Kirurgisk munnbind" er endret til "Medisinsk munnbind" gjennomgående i artikkelen.
Spesialisthelsetjenesten "Kirurgisk munnbind" er endret til "Medisinsk munnbind" gjennomgående i artikkelen.
Fastleger og legevakt "Kirurgisk munnbind" er endret til "Medisinsk munnbind" i kapittelet Personlig beskyttelsesutstyr.
Prøvetaking "Kirurgisk munnbind" er endret til "Medisinsk munnbind" i kapittelet Beskyttelsesutstyr ved prøvetaking.
Råd ved helse- og omsorgstjenester i privat bolig og private hjem i samlokaliserte omsorgsboliger mv. "Kirurgisk munnbind" er endret til "Medisinsk munnbind" i kapittelet Råd når tjenestemottaker er bekreftet smittet med SARS-CoV-2.
Innreisekarantene ved ankomst til Norge fra røde og gule land/områder Kl. 08:00: Lagt inn avsnittet "Personer som kommer til Norge fra utlandet kan gå ut av karantene dersom de tester negativt for covid-19 to ganger etter ankomst. Den første testen skal tas innen tre døgn etter ankomst, den andre tidligst sju døgn etter ankomst. Den andre testen må være gjort med RT-PCR metode (ikke hurtigtest). Muligheten til å forkorte innreisekarantene ved testing er avhengig av at det er kapasitet til å gjennomføre testene, eller at arbeidsgiver står for testene. Dersom test to ikke tas, må personen være i innreisekarantene i 10 døgn. Gjennomført vaksinasjon påvirker ikke karantenekrav eller anbefaling om  test"
Karantene og isolering Kl. 08:00 Lagt inn avsnitt om at personer som kommer til Norge fra utlandet kan gå ut av karantene etter tidligst dag sju dersom de tester negativt for covid-19 to ganger etter ankomst. Samt at for personer som kommer fra Storbritannia kan ikke karantenen forkortes.
Testkriterier for koronavirus (coronavirus) Kl. 08:00 Lagt inn testing for forkortet innreisekarantene. Lagt inn link til sider om antigentesting og PCR testing under avsnitt: «hovrdan tolke prøvesvar»

28. desember 2020

Kapittel Endret/nytt

Innreisekarantene ved ankomst til Norge fra røde og gule land/områder

 

Karantene og isolering

Lagt inn:Regjeringen innfører nye karanteneregler som skal bidra til at flere reisende tester seg, og styrke etterlevelse av karantenereglene. Ordningen gjelder fra og med 29. desember kl. 08.00.

24. desember

Kapittel Endret/nytt
Testkriterier

Lagt til følgende tekst i punkt 2 i testkriteriene: Barn under 12 år anbefales samme testregime som andre innreisende fra Storbritannia.

23. desember 2020

Kapittel Endret/nytt
Informasjon til deg som har tatt koronatest - informasjonsark på ulike språk

Oppdatert 27 av informasjonsarkene.

Hurtigtester for påvisning av koronavirus

Endret rekkefølge på teksten og gjort en del små endringer i teksten.

Molekylær diagnostikk av SARS-Cov-2

Lagt til forklaring på benevnelsen "hurtigtester" i innledningen.

Gravide og ammende

Lagt til informasjon om de nye koronavaksinene. Språklige justeringer.

22. desember 2020

Råd og informasjon til risikogrupper og pårørende

Språkvask. Tekst og innhold er blitt harmonisert med de nye kapitlene om vaksinasjon. Presisert at rådene gjelder for personer 18 år og eldre. Ny tekst om vurdering av smittespredning/risikonivå. Endret rekkefølge på sykdommer/tilstander iht. rekkefølge i annen tekst som omhandler vaksinasjon mot covid-19. Satt inn ny definisjon av astma som kronisk sykdom. Begrepet «velregulert astma» er fjernet. Presisert at økt risiko for alvorlig forløp ved Downs syndrom gjelder voksne 18+ år.

Oppfølging av nærkontakter, karantene og hjemmeisolering - råd til helsepersonell

Lagt til at vaksinasjon ikke gir unntak fra karantene, lagt til at det er innført egne bestemmelser for reisende fra Storbritannia, presisert at kravet om 2 uker gammel test for unntak etter gjennomgått covid-19, gjelder ved innreise. Språkkorrektur.

 Dagaktivitetstilbud

Forsterkede smitteverntiltak som skal supplere de generelle/forebyggende rådene er inkludert, og det er spesifisert hvilke tiltak som bør vurderes/iverksettes ved de ulike smitterisikonivåene (jf. «Kommunehåndboka under covid-19-epedemien»). I tillegg er det gitt en begrunnelse for rådene om utvidet bruk av munnbind.

Spesialisthelsetjenesten – råd om forsterkede smitteverntiltak ved økt smitterisiko

 

Byttet ut setningen: "Det er egne råd for forsterkede smitteverntiltak i kommunehelsetjenesten, og disse ligger på slutten av hvert enkelt kapittel (sykehjem, råd om helse- og omsorgstjenester, osv.)" med følgende: "En oversikt over smitteverntiltak ved ulike smitterisikonivå for kommunehelsetjenesten finnes i vedlegg 2 i kapitlet om tiltaksvurdering i Håndbok for oppdaging, vurdering og håndtering av covid-19-utbrudd i kommunen. Tiltakene er nærmere beskrevet i rådene til de ulike delene av kommunehelsetjenesten."

 

Testkriterier

Under punkt 2 under "Følgende bør testes": lagt til at det er innreisende fra Storbitannia over 12 år som fra 21. desember må ta PCR-test. Også lagt til at ved positiv test, bør disses nærkontakter testes straks. Hvis helgenomsekvensering viser at indeks har ny variant av SARS- CoV2, bør nærkontaktene testes på nytt på dag 7.  

Karentene og isolering

Under avsnittet "Råd til deg som er pålagt karantene"; lagt inn setningen "Fra 21. desember gjelder at personer som har vært i Storbritannia siste to uker er pålagt test ved ankomst og etter 7 dager. Ved positiv test, bør deres nærkontakter testes straks. Hvis helgenomsekvensering viser at indeks har ny variant av SARS- CoV2, bør nærkontkene testes på nytt på dag 7.

Lagt inn avsnitt om karantenehotell og smittevernråd fir karantenested der mange bor sammen. 

Definisjon av tilfelle og nærkontakt

Lagt inn at PCR og antigen-hurtigtester er godkjente metoder.

Kapittel

Endret/nytt

21. desember 2020

Kapittel Endret/nytt
Smittesporing Lagt inn råd om smittesporing innen organisert idrett.
Testkriterier Lagt til krav om test for innreisende fra Storbritannia i tråd med det som står på Regjeringen.no
Innreisekarantene ved ankomst til Norge fra røde og gule land/områder

Lagt informasjon om innreisekarantene og negativ test ved ankomst i egne avsnitt, med lenker til mer informasjon.

Dagligvarehandel, serveringssteder, reiselivsbransjen, politi, drosje, håndverkere mv. Lagt inn råd om drift/besøk i alpinanlegg.

20. desember 2020

Kapittel Endret/nytt
Testkriterier for koronavirus (coronavirus)

Lagt til "Det er oppfordres særlig til at reisende fra Storbritannia tester seg det første døgnet etter ankomst." i punkt 2 på listen over hvem som bør testes.

19. desember 2020

Kapittel Endret/nytt
Fastleger og legevakt

Det er inkludert råd om utvidet bruk av munnbind med begrunnelse. I tillegg er råd til ansatte som har vært i «gule land» fjernet. Lagt inn lenk til artikkelen "Smittestopp på jobb"

Råd til sykehjem

Forsterkede smitteverntiltak som skal supplere de generelle/forebyggende rådene er inkludert, og det er spesifisert hvilke tiltak som bør vurderes/iverksettes ved de ulike smitterisikonivåene (jf. «Kommunehåndboka under covid-19-epedemien»). I tillegg er det gitt en begrunnelse for rådene om utvidet bruk av munnbind. Lagt inn lenkt til artikkelen "Smittestopp på jobb"

Helse- og omsorgstjenester i privat bolig eller privat hjem

Forsterkede smitteverntiltak som skal supplere de generelle/forebyggende rådene er inkludert, og det er spesifisert hvilke tiltak som bør vurderes/iverksettes ved de ulike smitterisikonivåene (jf. «Kommunehåndboka under covid-19-epedemien»). I tillegg er det gitt en begrunnelse for rådene om utvidet bruk av munnbind. Lagt inn lenk til artikkelen "Smittestopp på jobb"

18. desember 2020

Kapittel Endret/nytt

Besøk i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner

 

Det er spesifisert hvilket smitterisikonivå (jf. «Kommunehåndboka under covid-19-epedemien») de ulike rådene bør vurderes/iverksettes ved.

17. desember 2020

Kapittel Endret/nytt

Håndhygiene, hostehygiene og rengjøring

Flyttet tekst om forsiktighetsregler ved bruk av hånddesinfeksjon fra tekstboks til eget kapittel i artikkelen.

Oppfølging av nærkontakter, karantene og hjemmeisolering

Lagt inn "eller antigentest" i setningen "Foreløpig er bare rt-PCR eller antigentest for SARS-CoV-2 anbefalt laboratoriemetode."

Råd til steder hvor mange bor (asylmottak, hybelhus, brakker, fengsel, båter etc.)

Ny side

Smittesporing

Presisering og råd om når helsepersonell som har brukt beskyttelsesutstyr skal defineres som nærkontakt.

Karantene og isolering

Lagt til "bruk munnbind" i følgende setning om karantene: "Du bør som hovedregel ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker og kaféer. Ved mangel på alternativer kan du gå ut for å gjennomføre nødvendige ærend i butikk eller apotek – men sørg for å holde tilstrekkelig avstand (minst 1 meter) til andre, bruk munnbind og unngå kø." 

Innreisekarantene ved ankomst til Norge fra røde og gule land/områder

Endret fra "bør" til "skal" i følgene setning i forbindelse med ankomst fra rødt/skravert område: Hvis du blir nødt til å oppholde deg på et offentlig sted eller ta offentlig transport, skal du ha på munnbind til du er framme. Noe språklig justering forøvrig i artikkelen, men ingen meningsendring. Lagt inn setning om endring av gule/røde land og områder som trer i kraft fom 21. desember, samt lenk til tallgrunnlag for innreisekarantene for uke 49 og 50.

Hurtigtester for påvisning av koronavirus

Fjernet at kommunelegen bør vurdere når antigen-hurtigtest kan være et alternativ og lagt inn kulepunkt om at antigen hurtigtest kan være et alternativ "Ved frivillig testing ved grensepasseringer, enten som supplement eller erstatning for PCR-test"

Opphevelse av isolasjon

Lagt til eksempel på utregning av isolasjon.

Oppfølging av nærkontakter, karantene og hjemmeisolering - råd til helsepersonell

 

Lagt inn eksempel på utregning av karantene. 

16. desember 2020

Kapittel Endret/nytt
Karantene og isolering Lagt inn piktogrammer for karantene og isolering.

15. desember 2020

Kapittel Endret/nytt

Testkriterier for koronavirus (coronavirus)

Lagt inn ny tekst: "*Test av barn kan gjennomføres i forbindelse med smittesporing i samråd med foreldre/foresatte. Barn har en mindre rolle i smittespredning av Covid-19 enn voksne, og testing av barn uten symptomer i barneskole- og barnehagealder vil derfor være av mindre betydning". 

Fjernet den gamle: "*Barn har en mindre rolle i smittespredning av Covid-19 enn voksne, og testing av barn uten symptomer i barneskole- og barnehagealder vil derfor være av mindre betydning. Test kan likevel gjennomføres i forbindelse med smittesporing i samråd med foreldre/foresatte".

Hva skal du gjøre hvis du er syk eller mistenker at du er smittet med koronavirus?

 

Fjernet setningen "Er du i tvil om du bør testes, kan du får svar på koronasjekk.no" Lagt inn setningen: "Hvis du mistenker at du er smittet bør du testes".  

Råd for musikkøvelser og andre organiserte kulturaktiviteter

 

Ny side

14. desember 2020

Kapittel

Endret/nytt

Råd til spesialisthelsetjenesten

Språkvask. Ledelsens ansvar; ny tekst om smitterisiko og forsterkede smittevernråd, planverk for oppskalering, oppfølging av ansatte i risikogruppe, tilrettelegging for besøk og vurdering av permisjon. Råd til ansatte: fjernet tekst om gule områder. Ny tekst om tilrettelegging for besøk og vurdering av permisjon. Avsnitt Besøkende og pårørende: ny tekst om generelle smittevernråd. Fjernet tekst om «annen nærkontakt» pga. utgått definisjon. Under besøk: ny tekst om lagring av personopplysninger for besøkende. Avsnitt Besøk til pasient med covid-19: ny tekst om smitterisiko ved permisjon utenfor sykehus. Nytt avsnitt om forsterkede smitteverntiltak ved økt smitterisiko i samfunnet.

Arrangementer, samlinger og aktiviteter

 

Oppdatert med råd for arrangement med fellessang, og spesifisert råd for ventilasjon.

Testkriterier for koronavirus (coronavirus)

Lagt til informasjon om varsling via SMS og e-post. Varslingen informerer om at prøvesvaret er klart og finnes på helsenorge.no. Strammet inn noe av teksten.

Innreisekarantene ved ankomst til Norge fra røde og gule land/områder

 

Setningen "Testen må være tatt under 72 timer før innreisen. er endret til: "Testen må være tatt i løpet av 72 timer før innreisen."

Lagt inn lenk til nyhetsartikkel om endringer i reglene for karantenehotell med virkning fra 13.12.2020 kl 17 (regjeringen.no)

Munnbind og visir i befolkningen I avsnittet "Medisinske munnbind og tøymunnbind" er denne setningen lagt til: "Disse munnbindene skal ikke ha innåndings- eller utåndingsventil da det reduserer effekten." Det er også gjort en språklig presisering i setningen rett etter:  "Ved mangel bør medisinske munnbind forbeholdes helsetjenesten."
Oppfølging av nærkontakter, karantene og hjemmeisolering I avsnittet "generelt om unntak fra karanteneplikten" er det lagt til presisjon om at unntak etter gjennomgått covid-19 gjelder både smittekarantene for nærkontakter og innreisekarantene. 
Karantene og isolering

Presisert at hjemmeisolering betyr helt avstand fra andre, hvis mulig.

12. desember 2020

Kapittel

Endret/nytt

Hurtigtester for påvisning av koronavirus Restrukturert teksten på siden, samt lagt til informasjon om konfirmerende testing med PCR og parallelltesting med PCR, under kapittel med ny overskrift: "Behov for PCR-test: konfirmerende test, retesting eller parallelltesting".

11. desember 2020

Kapittel Endret/nytt
Fakta om koronaviruset og sykdommen Avsnitt om Inkubasjonstid endret fra: "WHO anslår inkubasjonstiden til å vanligvis være 5–6 dager, men varierer fra 0 til 14 dager. Inkubasjonstiden er tiden fra man blir smittet til man får symptomer på sykdom." Til: "Inkubasjonstiden er tiden fra man blir smittet til man får symptomer på sykdom. Inkubasjonstiden er vanligvis 4-5 dager. Basert på oppdaterte tall, vil 98-99,9% av smittede utvikle symptomer innen 10 dager."
Munnbind og visir i befolkningen Lagt til setningen "Flere ulike begreper brukes om ikke-medisinske munnbind, som f.eks. flergangsmunnbind, ansiktsmaske eller stoffmunnbind. Ved FHI har vi valgt å bruke begrepet tøymunnbind om ikke-medisinske munnbind." under avsnittet om Medisinske munnbind og tøymunnbind.

Innreisekarantene ved ankomst til Norge fra røde og gule land/områder

Publiseres kl 23:59: Oppdatert kart og tabell med røde/gule områder gjeldende fra 12.12.2020

Oppfølging av nærkontakter, karantene og hjemmeisolering - råd til helsepersonell

 

Publiseres kl: 23:59: Oppdatert tabell over regioner i Norden og land i Europa der arbeidstakere må i 10 dagers karantene ved innreise til Norge. Gjeldende fra 12.12.2020.

Smittevernråd ved besøk i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner under covid-19-pandemien

Rådene når beboere skal på besøk utenfor institusjonen er utvidet. I tillegg er supplerende smitteverntiltak ved økt smitterisiko i samfunnet, utvidet med råd også ved høy forekomst av covid-19 i samfunnet. Det er beskrevet supplerende smitteverntiltak både ved besøk i og utenfor institusjonen. Rådet om at besøkende som har vært i områder utenfor Norge uten karanteneplikt («gule områder»), er fjernet.

Råd ved helse- og omsorgstjenester i privat bolig og private hjem i samlokaliserte omsorgsboliger mv.

Det er gjort språklig endringer for å fremheve rådene som har påvirket introduksjon av og smitte i tjenesten, som økt oppmerksomhet på symptomer, rask testing og fokus på å holde avstand. Råd til ansatte og tjenestemottakere som har vært i «gule områder», er fjernet. Det er også inkludert et avsnitt om utbruddshåndtering. Noen av rådene ved regulering av kommunale fellesarealer ved økt smitterisiko i samfunnet, og erstattet av en henvisning til «Råd og informasjon til risikogrupper og pårørende».

Opphevelse av isolasjon

Lagt til eksempel på utregning av karantene.

Oppfølging av nærkontakter, karantene og hjemmeisolering - råd til helsepersonell

 

Lagt til eksempel på utregning av isolasjon.

10. desember 2020

Kapittel

Endret/nytt

Testkriterier Strøket følgende setning: Ved test av personer som ikke har symptomer og ikke er smitteeksponerte, bør positiv test bekreftes av ny test. I avsnittet om tolking av prøvesvar er det lagt inn setning om at ny test bør vurderes dersom prøvesvaret framstår som usannsynlig.

9. desember 2020

Kapittel

Endret/nytt

Risikogrupper og deres pårørende

Presisert hvilken fedmegruppe som har økt risiko (KMI på 35 kg/m og høyere).

Spesialisthelsetjenesten – håndtering av utbrudd

Ny artikkel

Hurtigtester for påvisning av koronavirus

Lagt inn siste avsnittet om nukleinsyrebaserte hurtigtester - det hadde falt ut ved en tidligere redigering

Undersøkelser av forekomsten av symptomer og antistoffer i befolkningen

Endret overskrift og ingress. Fjernet avsnitt om barn og eldre, lagt til avsnitt om seniorkohorten.

8. desember 2020

Kapittel

Endret/nytt

Opphevelse av isolasjon ved covid-19

Presisert at det med "10 dager etter test" menes "etter testtidspunkt".

Oppfølging av nærkontakter, karantene og hjemmeisolering

Presisering at testen må være minst 2 uker gammel, og endring fra – gjennomgått sykdom og påvist covid-19 til gjennomgått covid-19.

Covid-19: Faglige notater som grunnlag for nasjonale beslutninger

Publisert disse dokumentene: Testing av personer med tilknytning til minkfarmer (oppdrag 234) og Vurdering av mink & Covid-19 (oppdrag 223)
Smittesporing Fjernet lenken FHIs quiz for smittesporere
Karantene og isolering
Lagt til denne lenken under avsnittet "Til deg som er pålagt hjemmeisolering (isolasjon) ": 
Se også: Rengjøring under og etter hjemmeisolering.
Håndhygiene, hostehygiene, rengjøring og klesvask – råd og informasjon til befolkningen

Oppdatert med animasjonsfilm på flere språk fra Psoriasis- og eksemforbundet (PEF). Filmen har til hensikt å fremme hudvennlig håndvask under koronapandemien.
Råd til reiselivsbransjen om reiser og ferieaktiviteter i Norge  Artikkelen er arkivert.

Artikkelen er satt til arkivert da innholdet er flyttet ut i andre artikler i koronaveilederen: 

Råd til dagligvarehandel, serveringssteder, reiselivsbransjen, politi, drosje, håndverkere mv.

Innlemmet avsnitt om: 

 • hoteller, campingplasser, feriesenter og utleiehytter
 • aktiviteter og utleie av utstyr
 • Fornøyelsesparker, lekeland og tivoli
 • Museer

7. desember 2020

Kapittel Endret/nytt

Innreisekarantene ved ankomst til Norge fra røde og gule land/områder

Flyttet innholdet som omhandler smittevernråd ved reiser ut i egen artikkelSmittevernråd for reiser ved covid-19-pandemien 
Smittevernråd for reiser ved covid-19-pandemien Ny artikkel, innhold hentet fra Innreisekarantene ved ankomst til Norge fra røde og gule land/områder

Råd til spesialisthelsetjenesten

Lagt til følgende kulepunkt i avsnittet om Ledelsens ansvar og oppgaver: Sikre at covid-19 råd i spesialisthelsetjenesten er kjent blant alle ansatte i virksomheten.

Avstand og færre kontakter

Lagt til setning og referanse om at koronaviruset smitter betydelig mindre ute enn inne.

4. desember 2020

Kapittel Endret/nytt

Smittevernråd for reise og innreisekarantene ved ankomst til Norge fra røde/gule områder

Publiseres kl 23:59: Oppdatert kart og tabell med røde/gule områder gjeldende fra 05.12.2020

Oppfølging av nærkontakter, karantene og hjemmeisolering

 

Publiseres kl: 23:59: Oppdatert tabell over regioner i Norden og land i Europa der arbeidstakere må i 10 dagers karantene ved innreise til Norge. Gjeldende fra 05.12.2020 Lagt inn at PCR og rt-PCR betyr det samme.

Forsterkede smitteverntiltak i helsetjenesten ved økt smitterisiko

 

Begrunnelsen for FHIs råd om bruk av munnbind for å hindre spredning av smitte av SARS-CoV-2 fra personer uten symptomer, er utvidet. Det er også lagt til en anbefaling om økt testaktivitet i sykehjem ved utbredt smittespredning i samfunnet.

Informasjon til deg som har tatt koronatest - informasjonsark på ulike språk

 

Endringer: ‘eller barnet ditt’ er tatt ut av setningen: "Hvis testen viser at du (eller barnet ditt) har koronavirus skal du i isolasjon og kommunen vil ringe deg for å gjøre det vi kaller for “smitteoppsporing”.

Vi har også endret skriftsystem for den bosniske oversettelsen fra kyrillisk til latinsk alfabet.

Ny versjon av alle språk.

Drift i virksomheter med én-til-én-kontakt som frisører, kroppspleie mv.

Teksten i artikkelen er omstrukturert og fakta om covid-19 er tatt ut.

3. desember 2020

Kapittel Endret/nytt
Hurtigtester for påvisning av koronavirus Oppdatert tekst i forbindelse med at hurtigtester tas i bruk i Norge.

Definisjoner av tilfelle og nærkontakt

Oppdatert med henvisning til ny hurtigtest

2. desember 2020

Kapittel Endret/nytt
Rengjøring - råd til sektorer utenfor helsetjenesten Artikkelen er revidert. Nye avsnitt: Rengjøring dersom en ansatt har utviklet symptomer forenlig med covid-19, Rengjøring under og etter hjemmeisolering, Rengjøring under og etter karantene, Tekstilhåndtering. Avsnittet om desinfeksjon er tatt ut. I stedet lenkes det til en artikkel om dette.
Testkriterier for koronavirus (coronavirus) Lagt lenke til siden "Informasjon til deg som har tatt koronatest - informasjonsark på ulike språk"
Desinfeksjon

Ny artikkel i veilederen.

1. desember 2020

Kapittel Endret/nytt
Helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Oppdaterte råd i forhold til hjemmebesøk, bruk av munnbind, og kontaktreduserende tiltak. Strukturering av oppsett slik at generelle råd er delt inn i hovedgruppene: syke personer skal holde seg hjemme, hygiene og renhold, og kontaktreduserende tiltak. 


 

 

Opphevelse av isolasjon

Setningen "For alvorlig immunsupprimerte*** anbefales individuell vurdering, men minst 14 dager OG minst 48 timer etter feberfrihet* OG stabil klinisk bedring**" er endret til: "For alvorlig immunsupprimerte*** som isoleres i hjemmet eller i helseinstitusjon anbefales individuell vurdering, men minst 14 dager OG minst 48 timer etter feberfrihet* OG stabil klinisk bedring**". 

Råd og informasjon til risikogrupper og pårørende

I figur/tabell med oversikt over råd til risikogrupper: Endret overskrift i grønn rute fra Lett økt risiko til «Lett / moderat økt risiko» ved lite smittespredning i samfunnet og endret overskrift i gul rute til «Lett / moderat økt risiko» ved Stor smittespredning i samfunnet. 

Endre overskriften Grupper med lett økt risiko til Grupper med lett / moderat økt risiko. I samme avsnitt, flyttet nederste kulepunkt «hjerneslag» opp til rett under «hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)».

November 2020

30. november 2020

Kapittel Endret/nytt
Smittesporing Mindre endringer i avsnitt om PCR positive asymptomatiske personer. Oppdatert grunnet endret epidemiologisk situasjon i Norge.
Testkriterier

Oppdatert i forhold til gjeldende epidemiologiske situasjon og nåværende kunnskap om egenskaper ved sars-cov-2 rt-PCR. Flytskjemaer og tabeller som ikke lenger er ansett som nyttige ved dagens situasjon er fjernet. 

Presisert anbefaling om lav terskel for å teste personell i sykehjem og anbefalt jevnlig testing i områder med stor smittespredning. Fjernet tidsavgrenset råd som var knyttet til utbrudd blant mink i Danmark.

Avstand og færre kontakter

Ny artikkel

Karantene og isolering

Flyttet innholdet om avstand ut i egen artikkel

Hva skal du gjøre hvis du er syk eller mistenker at du er smittet med koronavirus?

Endret tittelen fra "Hva skal du gjøre hvis du mistenker at du er smittet med koronavirus (covid-19)?" til "Hva skal du gjøre hvis du er syk eller mistenker at du er smittet med koronavirus?" Restrukturert innholdet i artikkelen.

Risikogrupper og deres pårørende

Språklige endringer. Risikogrupper oppdatert og endret ihht nyeste hurtigoppsummering om covid-19 og risikofaktorer for sykehusinnleggelse, alvorlig sykdom og død. Endret overskrift fra moderat / høy risiko til høy risiko, og har flyttet en flere grupper fra denne kategorien til kategorien lett økt risiko. Demens og slag er tatt inn på listen lett økt risiko. Oppdatert avsnitt om vaksinering.

27. november 2020

Kapittel Endret/nytt
Råd til sykehjem Det er gjort språklige endringer for å fremheve rådene som vi har erfart at har påvirket introduksjon av og smitte i sykehjem, som økt oppmerksomhet på symptomer og rask testing og fokus på å holde avstand. Vi har lagt til råd om: 1) at maksimalt antall personer som kan være til stede i et rom tydelig fremkommer på døren og 2) I situasjoner der sykehjemmet ikke har fasiliteter til å avskjerme beboere i karantene fra andre beboere, bør andre fasiliteter i kommunen benyttes. Videre er sykehjemledelsens ansvar gjort tydeligere og råd til ansatte som har vært i «gule områder» er fjernet.
Smittevernråd for reise og innreisekarantene ved ankomst til Norge fra røde/gule områder Publiseres kl 23:59: Oppdatert kart og tabell med røde/gule områder gjeldende fra 28.11.2020

Oppfølging av nærkontakter, karantene og hjemmeisolering

Publiseres kl: 23:59: Oppdatert tabell over regioner i Norden og land i Europa der arbeidstakere må i 10 dagers karantene ved innreise til Norge. Gjeldende fra 28.11.2020 Lagt inn at PCR og rt-PCR betyr det samme.

Testkriterier

Redigert avsnittet om prøvesvar på helsenorge.no, for å tydeliggjøre hva som menes med "covid-129-relaterte prøvesvar"

26. november 2020

Kapittel Endret/nytt
Munnbind i befolkningen Lagt inn eget avsnitt om visir

24. november 2020

Kapittel Endret/nytt

Avstand, karantene og isolering

Teksten i tekstboksen om karantenested er oppdatert. Innledningen er endret etter endringer i covid-19 forskriften og nytt rundskriv om karantenehotell for innreisende. Noen mindre språklige endringer og presiseringer. Et avsnitt om vask av tekstiler lokalt er lagt inn.

Idrettsforeninger, treningssentre

Enkelte språklige justeringer i teksten og et nytt avsnitt om ventilasjon. Råd om svømmehaller og badeanlegg er tatt ut og publisert i en egen artikkel.

Svømmehaller og badeanlegg

Ny artikkel, råd for svømmehaller og -anlegg er flyttet til denne artikkelen fra artikkelen om idrett. 

Reinfeksjon med koronaviruset SARS-CoV-2

Ny artikkel 

Smittevern i Kollektivtransport (buss, tog, trikk mv.)

Veilederen er revidert med følgende endringer:  
• Presisert at rådene i veilederen også gjelder for turbusser
• Lagt til råd om ventilasjon
• Under forsterkede tiltak: 
o Presisert at virksomhetene må til rette for at avstand kan holdes, og eventuelt bruke vakter dersom det er nødvendig å begrense påstigning på transportmidler uten setereservasjon. 
o Skoleskyss: presisert at skolebarn bør prioriteres i situasjoner der passasjerer må avvises for å ikke overskride anbefalt kapasitetsutnyttelse. Egne råd for skoleskyss er gitt i veileder for skoler.
o Taxi: munnbind bør brukes av både passasjer og sjåfør
Veilederen har også fått en ny struktur.

23. november 2020

Kapittel Endret/nytt
Smittesporing La til setning "Det kan være lurt å sende en SMS før man ringer, eller etter man har ringt hvis man ikke fikk svar"

21. november 2020

Kapittel Endret/nytt
Fastleger og legevakt Lagt til et lite avsnitt med link til siden om «forsterkete smitteverntiltak i helsetjenesten».
Fakta om koronaviruset SARS-CoV-2 og sykdommen covid-19 Hele kapittelet er gjennomgått og oppdatert (både faglig og språklig). Endret fra nynorsk til bokmål. Referanse nr. 28 er ny.

20. november 2020

Kapittel Endret/nytt
Smittevernråd for reiser og innreisekarantene til Norge ved ankomst fra gule/røde områder Kl. 23:59: Oppdatert kart og tabell over gule og røde områder i Europa fom 21.11.2020.

19. november 2020

Kapittel Endret/nytt
Fakta om koronaviruset SARS-CoV-2 og sjukdommen covid-19 Lagt til avsnittet om senvirkninger av covid-19 på slutten av kapittelet.
Munnbind i befolkningen Betydelig omredigert tekst for å gjøre den klarere og mer logisk oppbygget. Faktabeskrivelser og henvisning til standarder er noe utvidet. Unntak fra munnbindbruk er tydeliggjort. FHI anbefaler ikke gjenbruk av munnbind, men gir likevel råd om risikoreduserende tiltak for de som likevel velger gjenbruk.

18. november 2020

Kapittel Endret/nytt

Kommunikasjon med grupper som er vanskelig å nå

Ny artikkel
Smittesporing Fjernet tekst om kommunikasjon med grupper som er vanskelige å nå, lenket opp til ny, egen artikkel om dette emnet.
Hurtigtesting for påvisning av koronavirus Noen språklige presiseringer (ingen endring i innhold), samt lagt inn lenk til ukerapportene.
Testkriterier

Redigert avsnitt om covid-19-relaterte prøvesvar. Lagt inn lenke til prøvesvar-siden på helsenorge.no

 

17. november 2020

Kapittel

Endret/Nytt

Oppfølging av nærkontakter, karantene og hjemmeisolering

Lagt til setningen "Attest skal være på norsk, svensk, dansk, engelsk, fransk eller tysk" i avsnittet Generelt unntak fra karanteneplikten. 

Råd til universiteter, høyskoler, fagskoler og folkehøyskoler

Tekst i kursiv er fjernet fra denne setningen: Kommunene kan innføre strengere tiltak lokalt på grunn av smittesituasjonen både for private sammenkomster og for arrangementer.

 

16. november 2020

Kapittel Endret/Nytt
Smittevernråd for reiser og innreisekarantene til Norge ved ankomst fra gule/røde områder

Ved en feil hadde regionene Itä-Savo og  Etelä-Savo byttet plass i kartet. Itä-Savo skal ligge øst for Etelä-Savo. Feilen er rettet kl. 13:05.

Punkt om karantenehotell er lagt til øverst under opplistingen av regjeringens krav fra 7. november 2020.

Smittesporing Rettet i avsnitt "Oppfølging av nærkontakter". Tekst med kursiv lagt til/endret: I påvente av svar vurderes de som "sannsynlig tilfelle"... fram til prøvesvar foreligger. osv

 

13. november 2020

Kapittel Endret/Nytt

Oppfølging av nærkontakter, karantene og hjemmeisolering

Publiseres kl. 23:59:  Oppdatering med tabeller for regioner og områder som er omfattet med ulike unntak fra karantenebestemmelser for arbeidsreisende. Noen presiseringer i teksten, bl.a. anbefalt testtidspunkt under avsnitt "Oppfølging av nærkontakter".

Smittesporing

Oppdatert med avsnitt om helsepersonell og beskyttelsesutstyr.

Råd til flyplasser og andre innreisepunkter

 

Artikkelen utgår. Rådene er dekket i kapitlene Smittevernråd for reise og innreisekarantene ved ankomst til Norge fra røde/gule områder, Avstand, karantene og isolering, Smittevern i kollektivtransport (buss, tog, trikk, taxi mv.), Veileder for smittevern i luftfarten (covid-19)
og Håndtering av covid-19 på skip.

Arrangementer, samlinger og aktiviteter

Oppdatert med beskrivelse av fastmonterte seter

Råd til universiteter, høyskoler, fagskoler og folkehøyskoler

Oppdatert med anbefaling fra regjeringen fra 5. november, og at kommuner kan innføre strengere tiltak

Smittevernråd ved reiser og innreisekarantene til Norge ved ankost fra røde/gule områder

Kl 23:59:  Endret under "Kriterier for vurdering av smittespredning": Fra: "Det er unntak fra innreisekarantene for reisende fra land i EØS-området og eventuelt Sveits dersom det er har vært færre enn 20 bekreftede tilfeller per 100 000 innbyggere de siste to ukene (vurdert på landnivå) og i gjennomsnitt mindre enn 5 % positive prøver de siste to ukene." Til : "Fra 10. november ble terskelverdiene endret. Det er nå unntak fra innreisekarantene for reisende fra land i EØS-området og eventuelt Sveits dersom det er har vært færre enn 25 bekreftede tilfeller per 100 000 innbyggere de siste to ukene (vurdert på landnivå) og i gjennomsnitt mindre enn 4 % positive prøver de siste to ukene." Lagt inn et avsnitt om at regjeringen oppfordrer til å reise mindre – også innenlands i Norge i delen om "Reise og ferie i Norge". 

Oppdatert kart og tabell over gule og røde områder i Europa fom 14.11.2020.

Serologi og antistoff hurtigtester

Det understrekes at hurtigtester for antistoffpåvisning ikke skal brukes som selvtester eller hjemmetester. Det er egne krav til dokumentasjon og sertifisering av tester som skal brukes som selvtester, og ingen av disse testene oppfyller i dag dette regelverket.

12. november 2020

Kapittel Endret/Nytt

Definisjoner av tilfelle og nærkontakt

Nytt: Ved tvil om hvem som skal regnes som nærkontakt bør smittesporeren gjøre en samlet risikovurdering, se kap om smitteoppsporing.
Informasjon på flere språk: Hjemmekarantene og isolasjon Nye informasjonsark er lastet opp på de felste språk. Oppdateringen gjelder sletting av teksten markert med kursiv i denne setningen: Isolation lasts until your doctor tells you that you are infection-free or your test results shows that you do not have covid-19 anymore. (Det vil si at kontrollprøven er ikke nødvendig).
   

11.november 2020

Kapittel Endret/Nytt
Avstand, karantene og isolering

Lagt til kulepunkt i avsnittet "Hvis du er nærkontakt eller pålagt innreisekarantene, gjelder følgende": Alle som har vært utsatt for smitte med covid-19, enten som nærkontakt eller etter reise i land eller region med høy forekomst de siste 10 dagene, bør teste seg.

Kulepunkt om at det er ok å gjennomføre karantene i andres hjem, er slettet. Dette er i tråd med nye sentrale bestemmelser om karantenehotel.

Definisjoner av tilfelle og nærkontakt Lagt til det som står med kursiv i avsnittet "Sannsynlig covid-19": Med "sannsynlig covid-19" menes en person som er i karantene mens hen får symptomer forenlig med "miskenkt covid-19" (se definisjon over), eller har fått et midlertidig positivt svar (ikke PCR), før endelig testsvar med PCR foreligger. Et sannsynlig tilfelle isoleres på samme måte som et bekreftet tilfelle. De som bor i samme husstand, bør være i karantene i påvente av prøvesvar.
Smittesporing "bruk av beskyttelsesutstyr" fjernet i kulepunktlista med faktorer som kan bidra til å øke smittefaren.

10. november 2020

Kapittel Endret/Nytt
Oppfølging av nærkontakter, karantene og hjemmeisolering Lagt til følgende setning i avsnittet om oppfølging av nærkontakter: Alle som har vært utsatt for smitte med covid-19, og som er i ungdomskolealder eller eldre, bør teste seg.
Informasjon på flere språk: Hjemmekarantene og isolasjon

Informasjonsark på ulike språk er under oppdatering - setning om at at det skal tas kontrolltest ved avslutning av isolasjon strykes. Europeiske språk oppdatert, øvrige venter på oversettelse.

Testkriterier

Til loggen: Lagt til at det er særlig viktig at nyankomne fra Danmark tester seg, pga funn av funn av mutert virus i virusstammer der. Se også: https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/helsedirektoratet-til-alle-som-ankommer-fra-eller-har-vaert-i-danmark-test-dere

Litt, mye eller helt avstand Oppdatert alle språkversjoner

9. november 2020

Kapittel Endret/Nytt
Opphevelse av isolasjon

Lagt inn presisering i avsnittet "Pasienter i hjemmeisolering" (tillegg markert med kursiv): 
PCR-testing før friskmelding anbefales ikke for denne gruppen, heller ikke hvis den hjemmeisolerte er helsepersonell. Etter disse kriteriene regnes pasienten ikke lenger som smitteførende, selv om en del fortsatt vil ha vedvarende symptomer slik som tap av/endret smak- og luktesans, resthoste, tungpusthet og nedsatt almenntilstand.

Arrangementer, samlinger og aktiviteter kl 00.00: Lagt inn at man fra 9. november kun kan være 20 personer på private sammenkomster på offentlige steder og i leide lokaler og ikke mer enn 50 personer på innendørs arrangement uten fastmonterte seter. Innendørs kan det være inntil 200 personer på arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.

7. november 2020

Kapittel Endret/Nytt

Smittevernråd for reise og innreisekarantene ved ankomst til Norge fra røde/gule områder

kl 00.00. Oppdateres med nytt kart. Avsnitt om testing ved grensa lagt inn.

Oppfølging av nærkontakter, karantene og hjemmeisolering

kl 00.00. Oppdateres med tabeller over ekstra røde land som omfattes av ti dagers karantene også ved arbeidsreise. Lagt inn presiseringer om hvilke paragrafer det vises til.

Råd til dagligvarehandel, serveringssteder, politi, drosje, håndverkere mv.

kl. 00.00. Lagt inn setning under "Serveringssteder" om skjenkestopp fra kl 24.00, samt det at serveringssteder med skjenkebevilling ikke kan slippe inn nye gjester etter klokken 22.

Risikogrupper og deres pårørende

Lagt inn et kulepunkt i listen over råd til pårørende om at unge og voksne som har vært sammen med venner og i andre situasjoner der det ikke har vært en meters avstand, bør holde to meters avstand til folk i risikogruppen.

6. november 2020

Kapittel Endret/Nytt
Avstand, karantene og isolering Lagt inn avsnitt med utdyping av regjeringens anbefalinger av 5.11 om at alle i de kommende ukene i størst mulig grad må holde seg hjemme og begrense sosial kontakt med andre mennesker.
Forsterkede smitteverntiltak i helsetjenesten ved økt smitterisiko

Tydeliggjøring av eksisterende karanteneråd. Lagt til at et arbeides med ytterligere forsterkede tiltak i et oppdrag fra HOD.

Idrettsforeninger, svømmehaller, treningssentre, spa mv.

Lagt til informasjon om mulighet for strengere tiltak lokalt og at artikkelen er under oppdatering.

5. november 2020

Kapittel Endret/Nytt

Arrangementer, samlinger og aktiviteter

Lagt inn som foreløpig endring: Regjeringen innførte strengere koronatiltak 05.11.20.

Kort resyme om hovedendringene.

Forsterkede smitteverntiltak i helsetjenesten ved økt smitterisiko

Rådet er oppdatert til å inkludere helsetjenesten generelt og ikke kun kommunehelsetjenesten, samt noen språklige endringer.
Avstand, karantene og isolering Lagt til lenke til regjeringens nye, strengere koronatiltak
Smittevernråd for reise og innreisekarantene ved ankomst til Norge Lagt til lenke tilregjeringens nye, strengere koronatiltak
Råd til arbeidsplasser Lagt til lenke til regjeringens nye, strengere koronatiltak
Dagligvarehande, serveringssteder, politi, drosje, håndverkere mv Lagt til lenke til regjeringens nye, strengere koronatiltak

4. november 2020

Kapittel Endret/Nytt
Opphevelse av isolasjon Presisert i avsnittet om pasienter som isoleres i helseinstitusjon: henholdsvis 10 og 14 dager regnes fra symptomdebut. Avsnittet "Når regnes pasienten som symptomfri?" er fjernet.
Oppfølging av nærkontakter, karantene og hjemmeisolering Oppdatert med nytt flytskjema.

3. november 2020

Kapittel Endret/Nytt

Flytskjema for covid-19-testing

Ny versjon av flytskjema for testing på alle språk. 

Helsevirksomheter med èn-til-èn-kontakt

Oppdatert i henhold til oppdatert veileder hos Helsedirektoratet. Strukturen i veilederen er noe endret og følgende endringer er gjort i innholdet:

Avsnitt om ansvar: nytt innhold, se særlig om tjenester til gravide, barn og unge.

Nye råd i følgende avsnitt: Oversikt over hvem som har vært fysisk til stede. Arbeidsgiver skal foreta en risikovurdering av arbeidsmiljøet. Smittevernråd ved økt smitte.

Oppdatert innhold i følgende avsnitt: Oppmøte - råd om ansatte, nyansatte og vikarer som har vært i utlandet er endret. Hygiene og fysisk kontakt - vurdering av behandling og tjenester til utsatte grupper. Kontaktreduserende tiltak - behovet for fysisk konsultasjon vs. videokonsultasjon (se særlig om tjenester til gravide, barn og unge). Bruk av beskyttelsesutstyr - oppdatert informasjon om bruk av beskyttelsesutstyr. 
Faktaboksen om covid-19 er noe oppdatert.

Råd som er tatt ut av veilederen:  Virksomheter med behov for mer detaljerte råd. 

   
Barn og ungdom  Presisert at ungdom bør ha de smame nærkontaktene over tid: Ungdom kan også ha noen få venner/kontakter som de ikke behøver å holde avstand til, og som regnes som deres nære kontakter. Dette bør være de samme over tid. De bør holde minst en meters avstand til andre som ikke er nære kontakter.
Prøvetaking - praktisk gjennomføring

Fjernet setningen "Åndedrettsvern (FFP3, FFP2) skal benyttes ved aerosolgenererende prosedyrer." i avsnittet "Beskyttelsesutstyr ved prøvetaking".

Avstand, karantene og isolering

Lagt til kollapsboks om tilrettelagt oppholdssted for personer som må være i karantene nederst i avsnittet "Råd til deg som er pålagt karantene".

Setningen om hvem som er "dine nærmeste" er endret til: "Dine nærmeste" er de som du bor sammen med, og kjæresten. De som bor alene, kan også ha to-tre "nærmeste" som de kan være fysisk nær. Det bør være de samme over tid."

2. november 2020

Kapittel

Endret/nytt

Opphevelse av isolasjon ved covid-19

Endret lengde av isolering for pasienter som isoleres i helseinstitusjon eller som er alvorlig immunsupprimerte, samt kategorisert pasienter avhengig av klinisk forløp. Fremhevet at vanligvis behøver ingen å være isolert i mer enn 20 dager. For pasienter i hjemmeisolering endres tid fra 8 til 10 dager fra symptomstart, og det er kun krav om feberfrihet som tillegges betydning utover perioden på ti dager. Lagt til avsnitt om personer med «sannsynlig covid-19». Lagt til avsnitt om «bakgrunn for endringene».

 

Hvis barn har akutt luftveisinfeksjon

Lagt til avsnitt helt til slutt i artikkelen om at ungdom kan møte i tjenestene som normalt når de er symptomfrie.

 

Testkriterier

 

I faktaboksen med utfyllende informasjonom hvem som bør testes – under punkt 3) Test av andre etter vurdering av lege – endret kulepunkt 2.

 

Smittevernråd ved dagaktivitetstilbud under covid-19-pandemien

Det er presisert (og lagt inn lenker til nærmere beskrivelser av) at barn med restsymptomer (ikke nyoppståtte eller økende) som kan knyttes til en gjennomgått luftveisinfeksjon, når allmenntilstanden er god eller tilbake til normal for dette barnet, kan benytte dagaktivitetstilbud.

 

Avstand, karantene og isolering

Forenkling av tekst om varighet av karantene

Oktober 2020

30.oktober 2020

Kapittel

Endret/nytt

Definisjoner av tilfelle og nærkontakt

kl 07.00: Avsnittet "sannsynlig tilfelle" er endret i henhold til forskriftsendring. Kl 19:15:Endret definisjon av «sannsynlig covid-19» slik at den omfatter alle som er i karantene mens de får »mistenkt covid-19», ikke bare hvis de er nærkontakter.
Arrangementer, samlinger og aktiviteter Oppdatert lenker
Råd til arbeidsplasser Oppdatert avsnitt om når ansatte har smittede failiemedlemmer
Hvis barn har akutt luftveisinfeksjon Oppdatert avsnitt om når barn med luftveissymptomer skal være hjemme fra barnehage/skole.
Avstand, karantene og isolering Artikkelen er oppdatert med lenke til nyhetsartikkel om endringer i unntak fra karanteneplikten § 6 c for utenlandske arbeidstakere som skal gjelde fra 31. oktober (lansert på pressekonferanse 26.oktober). I avsnittet om hjemmeisolering, endres rådet om avstand til de du bor sammen med fra én til to meter
Testkriterier Ført inn at det anbefales at alle nærkontakter i ungdomsskolealder og eldre testes.
Smittesporing Ført inn at nærkontakter anbefales å teste seg på dag 3-7, gjerne dag 5. Nærkontakter som utvikler symtptomer skal i isolering fram til prøvesvar foreligger.
Oppfølging av nærkontakter, karantene og hjemmeisolering Ført inn at husstandsmedlemmer til sannsynlige tilfeller er i karantene i påvente av prøvesvar.

29. oktober 2020

Kapittel

Endret/nytt

Kollektivtransport (buss, tog, trikk mv.)

Satt inn ekstra avsnitt som viser til at det er et eget kapittel i veilederen vedrørende transport av covid-19-pasienter.

Spesialisthelsetjenesten

Avsnitt om ivaretakelse av barn og unge lagt til 

Oppfølging av nærkontakter, karantene og isolering - råd til helsepersonell

 

Avsnitt om unntak for karantene i forbindelse med arbeidsreiser er oppdatert i henhold til nye bestemmelser som gjelder fra 31. oktober 2020.
Hvis barn har akutt luftveisinfeksjon

Lagt til avsnitt om når ungdom med luftveissymptomer skal være hjemme og når de kan komme tilbake til skole

Råd til tannhelsetjenesten under covid-19-pandemien

Nytt avsnitt om barn og unge under «Vurderinger av pasienter» hvor det presiseres at barn og unge må sikres nødvendig og lovpålagt oppfølging i tannhelsetjenesten. Det gjelder også barn med restsymptomer (ikke nyoppståtte eller økende) som kan knyttes til en gjennomgått luftveisinfeksjon, hvis allmenntilstanden er god eller tilbake til normal for dette barnet.

Råd for pasienttransport

Tittel og innhold i artikkelen er endret og oppdatert basert på oppdaterte råd for pasienttransport

Smittevern i kollektivtransport (buss, tog, trikk mv.)

Kun små endringer i basert på oppdaterte råd for pasienttransport

Munnbind i befolkningen

Ny artikkel om munnbind som består av tekst fra artikkelen som før het Håndhygiene, hostehygiene, bruk av munnbind, rengjøring og klesvask

Råd til helsestasjons- og skolehelsetjenesten ved covid-19 (koronasykdom)

Lagt inn presisering: Helsedirektoratet har presisert at kommunene bør opprettholde normal aktivitet i helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom.

28. oktober 2020

Kapittel Endret/nytt
Hvis barn har akutt luftveisinfeksjon

 

Lagt til avsnitt om når barn i barneskolealder og yngre kan møte på helsestasjon, hos fastlegen, og i andre tjenester for barn og unge

Avstand, karantene og isolering

Endringer i unntak fra karanteneplikten § 6 c for utenlandske arbeidstakere. I avsnittet om hjemmeisolering endres rådet om avstand til de du bor sammen med fra én til to meter

Fastleger og legevakt – smittevern mot covid-19 (koronasykdom)

Det er lagt til et avsnitt som omtaler når barn med restsymptomer etter luftveisinfeksjon kan komme tilbake til legevakt/fastlege.

Råd til helsestasjons- og skolehelsetjenesten ved covid-19 (koronasykdom)

La til presisering om at tjenester til gravide, barn og unge er lovpålagt og skal i størst mulig grad ha normal drift under pandemien, et punkt om at viktigheten om å være oppmeksom og følge opp utsatte barn, og et punkt om faktorer som må ivaretas ved bruk av digitale tjenester som erstatning av fysiske konsultasjoner.  

Dagligvarehande, serveringssteder, politi, drosje, håndverkere mv

Endret struktur, språkvasket og ryddet opp i artikkelen. Avsnittet om "Sektorer som bor på arbeidsplassen" er flyttet til artikkelen "Arbeidsplasser". Avsnitt om "Råd til produsenter av frukt og grønt" er fjernet , samt setningen først i artikkelen: "Regjeringen vedtok 26.10.2020 nye nasjonale innstramminger (regjeringen.no). Denne siden skal derfor"

Arbeidsplasser

Lagt inn avsnitt med råd til sektorer der arbeidere bor på arbeidsplassen.

27. oktober 2020

Kapittel Endret/nytt
Definisjoner av tilfelle og nærkontakt

Tidsangivelse for smittsom periode for asymptomatiske, samt vurderinger av hva som øker smittsomhet, er flyttet til kapittel om smittesporing.

Smittesporing

Revisjon: Omrokkering av innhold. Smittesporing rundt asymptomatiske er grundigere omtalt. Tydeliggjort at smittesporing rundt barn ikke bør gjøres større enn andre smittesporinger.

26. oktober 2020

Kapittel Endret/nytt
Arrangementer, samlinger og aktiviteter, Råd til varehandel, drosje, politi, håndverkere, anleggsvirksomhet og andre sektorer, Avstand, karantene og isolering, Testkriterier for koronavirus (coronavirus), Oppfølging av nærkontakter, karantene og hjemmeisolering. Lagt inn avsnitt avsnitt om regjeringens nye innstramminger fra 26.10.2020, med lenke til informasjon på regjeringen.no.  

22. oktober 2020

Kapittel Endret/nytt
Fastleger og legevakt - smittevern mot covid-19 (koronasykdom) Lagt inn avsnitt avsnitt om viktigheten av å undersøke barn med luftveisinfeksjoner.
Oppfølging av nærkontakter, karantene og hjemmeisolering Flytskjema er oppdatert.

21. oktober 2020

Kapittel Endret/nytt
Hvor mange har vært smittet av koronavirus i Oslo og omegn Oppdatert tabell t.o.m. uke 41

16. oktober 2020

Kapittel Endret/nytt
Arrangementer, samlinger og aktiviteter Oppdatert filer for "Risikovurdering av arrangementer"
Smittevernråd for reise og innreisekarantene ved ankomst til Norge Oppdatert kart og tabell (oppdateres 23.59)

15. oktober 2020

Kapittel Endret/nytt
Tallgrunnlag for innreisekarantene Lagt til tallgrunnlag for innreisekarantene uke 40 og 41

14. oktober 2020

Kapittel Endret/nytt

Universiteter, høyskoler, fagskoler, folkehøyskoler

Tatt ut dato for gjenåpning av universiteter, høyskoler og fagskoler m.v fra ingressen. Mindre språklige endringer.

Mal for smittevernveileder - bransjestandard

Lagt ut versjon 4 av malen
Forsterkede smitteverntiltak i kommunehelsetjenesten ved økt smitterisiko Ny artikkel

13. oktober 2020

Kapittel Endret/nytt
Arrangementer, samlinger og aktiviteter Endret frist for når arrangør skal slette oversikt over tilstedeværende fra 10 til 14 dager, og lagt til at arrangør skal informere de som er til stede om at det nedtegnes en slik oversikt.
Arrangementer, samlinger og aktiviteter Fjernet setningen: "Alkohol kan ikke serveres etter midnatt, og ikke konsumeres etter klokken 00.30."

12. oktober 2020

Kapittel Endret/nytt
Arrangementer, samlinger og aktiviteter Endret teksten om endringene som gjelder fra dagens dato, slik at ordlyden «fra 12. oktober» er tatt ut.
Idrettsforeninger, svømmehaller, treningssentre Forkortet kapittel om arrangementer, da det er beskrevet i  Arrangementer, samlinger og aktiviteter, som det lenkes til.

9. oktober 2020

Kapittel Endret/nytt
Råd og informasjon for barn og ungdom Har lagt inn et nytt avsnitt under "Lek og samvær" vedrørende private versus offentlige arrangementer, og arrangementer utendørs versus innendørs.
Råd ved helse- og omsorgstjenester i privat bolig og private hjem i samlokaliserte omsorgsboliger mv. Rådene inkluderer nå helse- og omsorgstjenester i private hjem i samlokaliserte omsorgsboliger, bofellesskap og tilsvarende i tillegg til private boliger. Boformer som organisatorisk ligner sykehjem, men har annet lov- og planverk, henvises ikke lenger til kapitlet med råd til sykehjem. Anbefalingen om kommunalt smittevernteam er fjernet.  Besøksrådene er tydeliggjort og det inkludert at tjenestemottaker bør informeres om gjeldende råd om besøk og sosial distansering ut ifra lokal smittespredning. I tillegg er det beskrevet forsterkede smitteverntiltak, som ledelsen for tjenesten i samråd med kommunelegen, bør vurdere å iverksette f.eks. når smittesituasjonen i kommunen er uavklart.
Hurtigtester for påvisning av koronavirus Gjort spesifiseringer i teksten.

8. oktober 2020

Kapittel Endret/nytt
Smittesporing Lagt til informasjon om øvelser og kurs i smittesporing, inkludert lenke til diskusjonsbaserte øvelser for "TISK"-strategi. 

Kriterier for melding og varsling av covid-19

Lagt til avsnitt om utbruddsvarsling.

Oppfølging av nærkontakter, karantene og hjemmeisolering - råd til helsepersonell

Endret kulepunkt om testing fra "dag 0" til testing ved ankomst "dag 1". 
Serologi og hurtigtester Endret tittel til "Serologi og antistoff hurtigtester"
Hurtigtester for påvisning av koronavirus Ny artikkel
Molekylær diagnostikk Slettet siste avsnitt om Hurtigtester som påviser SARS-CoV-2 RNA. Lagt inn lenk til Hurtigtester for påvirkning av koronavirus
Barn og ungdom Lagt inn setning om at maksgrensen for private arrangementer er 20 personer også utendørs

7. oktober 2020

Kapittel Endret/nytt

Håndhygiene, hostehygiene, bruk av munnbind, rengjøring og klesvask – råd og informasjon til befolkningen

Små språklige endringer og omformulering av råd rundt bruk av hånddesinfeksjon med andre virkestoffer enn alkohol.

6. oktober 2020

Kapittel Endret/nytt
Bruk av personlig beskyttelsesutstyr. Laget lenke til siden Råd til bedrifter som produserer beskyttelsesutstyr for helsetjenesten i mangelsituasjoner
Arrangmenter, samlinger og aktiviteter Oppdatert med informasjon om endringer som skal gjelde fra 12. oktober (lansert på pressekonferanse 30.09)

Lagt inn råd om arealvurdering, ventilasjon og markeder

Oppdatert risikovurderingsverktøy og sjekkliste

Fjernet liste om hvem som er unntatt avstandskrav, og lenker i stedet til covid-19 forskriften

Råd til spesialisthelsetjenesten Lagt til partner i tillegg til pårørende i avsnitt om besøk i føde/barsel

5. oktober 2020

Kapittel Endret/nytt
Smittesporing Lagt til informasjon om rettslig grunnlag for å registrere informasjon om indekspasient og nærkontakter ved smittesporing.
Når skal ungdom og voksne holde seg hjemme? Språkversjoner lagt ut.

2. oktober 2020

Kapittel Endret/nytt

Oppfølging av nærkontakter, karantene og hjemmeisolering - råd til helsepersonell

Oppdatert avsnittet om "Varighet" med "Varighet av karatene for nærkontakter" og "Varighet av karantene for nærkontakt som er hustandsmedlem. Lagt inn oppdatert flytskjema.
Avstand, karantene og isolering Lagt til et kulepunkt om bruk av munnbind ved hjemmeisolering.
Smittevernråd for reise og innreisekarantene ved ankomst til Norge Oppdatert kart og tabell kl 23:59. De svenske regionene Blekinge og Södermanland og den finske regionen Nyland (Uusimaa) gått fra gult til rødt. Den finske regionen Päijänne-Tavastland (Päijät Häme) gått fra rødt til gult.
Arrangementer, aktiviteter og samlinger Oppdatert sjekklister fir rusikovurdering og godt smittevern.

September 2020

30. september 2020

Kapittel Endret/nytt
Barn og ungdom Lagt inn setning under organiserte fritidsaktiviteter: I aldersgruppen som omfatter ungdomsskole og videregående skoler bør man tilstrebe en meters avstand unntatt der det er til hinder for normal utøvelse av aktiviteten.
Transport via pasientreiser/drosjer Under avsnitt om Når pasienten selv ikke kan ha på munnbind, endret første kulepunkt fra "Kirurgisk munnbind (type I)" til "Medisinsk munnbind"
Definisjoner av tilfelle og nærkontakt Endret «for asymptomatiske: før prøvetidspunkt» til «for asymptomatiske: fra prøvetidspunkt»
Luftfart Strukturen i veilederen er endret og teksten er forkortet. Anbefaling om forsterkede tiltak som er aktuelle ved økt smitterisiko er lagt til.

29. september 2020

Kapittel Endret/nytt
Råd og informasjon for barn og unge Forenklet og forkortet teksten. Lagt til lenker til oppdatert kunnskapsoppsummering om barn og smitte samt flytskjema med vurdering av når barn og unge skal holdes hjemme fra barnehage/skole.
Håndhygiene, hostehygiene, bruk av munnbind, rengjøring og klesvask – råd og informasjon til befolkningen Endret ordlyd i overskrift til hvordan man skal tørke hendene etter håndvask og i avsnitt om bruk av munnbind i områder med høyt smittepress.

Råd til helsestasjons- og skolehelsetjenesten ved covid-19 (koronasykdom)

Fjernet "(type 1)" i andre kulepunkt under overskriften "Bruk av beskyttelsesutstyr i helsestasjons- og skolehelsetjenesten". 

Råd til begravelsesbyråer og gravferdsetater for håndtering av døde med covid-19

Oppdatert og endret lenker til video om bruke av personlig beskyttelsesutstyr og påkledning.

28. september 2020

Kapittel Endret/nytt
Informasjon til barnehager, skoler og skolefritidsordning Oppdatert i forbindelse med publisering av nye veiledninger for barnehager og skoler: avsnitt om barn med kroniske sykdommer fjernet, avsnitt om at barn som bor med personer i risikogrupper fjernet. Lagt inn generelt avsnitt og lenke til barnelegeforeningen.

25. september 2020

Kapittel  Endret/nytt

Avstand, karantene og isolering

Endret paragraf om bruk av offentlig transport i karantene slik at det samsvarer med endringene i covid-19 forskriften

Hva skal du gjøre hvis du mistenker at du er smittet med koronavirus (covid-19)?

Ny plakat med forenklet infografikk om hvem som skal være hjemme og hvem som skal testes. Lenke til tilsvarende skjema for barn. Tydeliggjort i teksten hvem som skal være hjemme og hvem som skal testes.

Risikogrupper og deres pårørende

Tatt ut at det er i dag lite smittespredning i Norge, da grad av smittespredning varierer mellom kommuner.

Håndhygiene, hostehygiene, munnbind, rengjøring

Endring i tekst om munnbind.

Smittevernråd for reise og innreisekarantene ved ankomst til Norge

Oppdatert kart og tabell for karantene

 

 

 

Kapittel  Endret/nytt
Hva skal du gjøre hvis du mistenker at du er smittet med koronavirus (covid-19)?

Lagt inn lenker til to flytskjemaer om når barn/ungdom/voksne skal være hjemme, testes og kan gå tilbake til bhg/skole/jobb.

 

Ny plakat med forenklet infografikk om hvem som skal være hjemme og hvem som skal testes.

 

 

24. september 2020

Kapittel  Endret/nytt
Definisjoner av tilfelle og nærkontakt Nærkontaktdefinisjonen justert i tråd med revidert covid-19 forskrift.

 

Kapittel Endret/nytt

Oppfølging av nærkontakter, karantene og hjemmeisolering

Smittevernråd for reise og innreisekarantene ved ankomst til Norge

Avstand, karantene og isolering

Endret fra 10 dager til 10 døgn i hht ordlyden i covid-forskriften.

22. september 2020

Kapittel Endret/nytt
Fastleger og legevakt

Endret tekst i kulepunkt fra "Ansatte kan gå på jobb selv om de har husstandsmedlemmer med symptomer på luftveisinfeksjon. Men hustandsmedlemmer må ikke være sannsynlig eller bekreftet tilfelle med covid-19. Ansatte følger da rådene i Når husstandsmedlem har akutt luftveisinfeksjon" til "...luftveisinfeksjon, forutsatt at husstandsmedlemmene ikke er i hjemmeisolering. Det er viktig at ansatte følger med på egne symptomer."

Helse- og omsorgstjenester i hjemmet og
tilrettelagte boliger

Endret tekst i kulepunkt fra "Ansatte kan gå på jobb selv om de har husstandsmedlemmer med symptomer på luftveisinfeksjon. Men hustandsmedlemmer må ikke være sannsynlig eller bekreftet tilfelle med covid-19. Ansatte følger da rådene i Når husstandsmedlem har akutt luftveisinfeksjon" til "...luftveisinfeksjon, forutsatt at husstandsmedlemmene ikke er i hjemmeisolering. Det er viktig at ansatte følger med på egne symptomer."

Spesialisthelsetjenesten

Endret tekst i kulepunkt fra "Ansatte kan gå på jobb selv om de har husstandsmedlemmer med symptomer på luftveisinfeksjon. Men hustandsmedlemmer må ikke være sannsynlig eller bekreftet tilfelle med covid-19. Ansatte følger da rådene i Når husstandsmedlem har akutt luftveisinfeksjon" til "...luftveisinfeksjon, forutsatt at husstandsmedlemmene ikke er i hjemmeisolering. Det er viktig at ansatte følger med på egne symptomer."

Besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner i primærhelsetjenesten

Det er beskrevet smittesituasjoner hvor besøksrestriksjoner/besøksstans i helse- og omsorgsinstitusjoner i kommunen, bør vurderes av institusjonsledelsen i samråd med kommuneoverlegen. Det er også presisert at det er frivillig å oppgi, og begrenset hvor lenge en kan lagre, personopplysninger med tanke på smittesporing.

Smittesporing

Fjernet lenke til video med kurs i smitteoppsporing fordi kurset ikke lenger var korrekt.

Dagaktivitetstilbud

Det er beskrevet smittesituasjoner hvor ytterligere smitteverntiltak eller midlertidig stans av dagaktivitetstilbudet i kommunen, bør vurderes av ledelsen for dagaktivitetstilbudet i samråd med kommuneoverlegen. Det er også presisert at det er frivillig å oppgi, og begrenset hvor lenge en kan lagre, personopplysninger med tanke på smittesporing.

Sykehjem

Det er beskrevet smittesituasjoner hvor forsterkede smitteverntiltak i sykehjem i kommunen, bør vurderes av sykehjemledelsen i samråd med kommunelegen. Det er også presisert at det er frivillig å oppgi, og begrenset hvor lenge en kan lagre, personopplysninger med tanke på smittesporing.

Testkriterier

Endret deler av denne setningen: "Ved negativ test kan du gå tilbake på jobb/skole når du er i god allmenntilstand (det vil si at du føler deg frisk og er feberfri), selv om du fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjon" til "... selv om du fortsatt har enkelte symptomer etter luftveisinfeksjon".

Lagt til: Ettersom både virus og bakterier kan gi luftveisinfeksjon eller andre covid-19 relaterte symptomer er det aktuelt å rekvirere flere tester i tillegg til SARS-CoV-2 i jakten på en riktig diagnose. Analyseresultater fra slike prøver er også tilgjengelige for pasienten ved pålogging på helsenorge.no. Dermed er det nyttig at rekvirenter orienterer pasienten om de forskjellige prøvene som blir analysert.

Avstand, karantene og isolering

Endret deler av denne setningen: "Ved negativ test kan du gå tilbake på jobb/skole når du er i god allmenntilstand (det vil si at du føler deg frisk og er feberfri), selv om du fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjon" til "... selv om du fortsatt har enkelte symptomer etter luftveisinfeksjon".

I avsnittet "Til deg som venter på prøvesvar". Lagt til litt mer i denne forklarende setningen: Dette kan for eksempel gjelde hvis du skal reise til et land som krever test, skal besøke en institusjon som krever test eller deltar i forskningsprosjekter.

Bruk av personlig beskyttelsesutstyr

Fjernet setning i slutten av 3. avsnitt: "Per i dag viser tallene en begrenset spredning, og det antas at risikoen for å bli smittet av asymptomatiske eller pre-symptomatiske smittebærere er lav."

Gravide og ammende

Språkvask

Frisører mv med en-til-en-kontakt

Lagt inn råd for solarier

Universiteter, høyskoler, fagskoler, folkehøyskoler Under avsnitt om helsefagstudenter, endret punkt om arbeidsforhold under praksistiden.
Tannhelsetjenesten Det er tydeliggjort hvilke råd som gjelder ledelse, ansatte og pasienter. Det pekes på behovet for å gjennomgå anbefalte tiltak, rutiner og organisering og iverksette endring hvis svakheter identifiseres, og muligheten for at ytterligere smitteverntiltak i tannhelsetjenesten kan bli innført lokalt ved behov.

21. september 2020

Kapittel Endret/nytt
Oppfølging av nærkontakter, karantene og hjemmeisolering - råd til helsepersonell

Presisering av regler for karantene for nærkontakter under avsnitt om varighet.

Presisering av regler for unntak for arbeidsreisende i avsnitt om Covid-19-forskriften §6 c. 

Håndtering av covid-19 på skip Ny side med råd for håndtering av covid-19 på skip, under kapittel "råd for andre sektorer og yrkesgrupper".
Smittevernråd for reise og innreisekarantene ved ankomst til Norge Korrigering av fargekategori for Västmanland i kart. Var markert som gul, er korrigert til rød. 

18. september 2020

Kapittel Endret/nytt
   
Gravide og ammende Omtale av ny stor litteraturgjennomgang om covid-19 hos gravide med oppsummering av funn. Studien finnes her: https://www.bmj.com/content/370/bmj.m3320
Smittevernråd for reise fra klokken 23:59: Lagt inn nytt kart gjeldende fra 19. september med endring til innreisekarantene (fra gult til rødt) for reisende fra Estland, samt regionene Södra Savolax i Finland, Skjelland og Nordjylland i Danmark, samt endring i innreisekarantene (fra rødt til gult) for reisende fra Island, Liechtenstein samt regionene Kalmar og Blekinge i Sverige og Kainuu i Finland. Oppdatert tabell. 
Hvis barn har akutt luftveisinfeksjon Endret avsnitt - barn tilbake til skole
Litt, mye eller helt avstand - plakater på ulike språk Fjernet utdaterte informasjonsark og erstattet med oppdaterte plakater.

17. september 2020

Kapittel Endret/nytt
Smittevernråd for reise og innreisekarantene ved ankomst til Norge Lagt inn lenke til nyhetssak med kart over områder som er omfattet av karantene ved innreise til Norge fra og med 19. september. Lagt ut tallgrunnlag for vurdering av innreisekarantene for uke 36 og 37.

16. september 2020

Kapittel Endret/nytt
Hvor mange har vært smittet med koronavirus i Oslo og omegn? Oppdatert med tall for uke 35, 36 og 37.
Avstand, karantene og isolering Fjernet punktet om at personer i innreisekarantene ikke kan reise utenlands.

15. september 2020

Kapittel Endret/Nytt
Testkriterier

Anslag for spesifisitet endret fra 99,9% til 99,999% i tekst og figurer

Hvis barn har akutt luftveisinfeksjon

Ny artikkel opprettet. Det er lagt ut et flytskjema for å hjelpe foresatte med å vurdere om barn med luftveissymptomer trenger å være hjemme.

Kollektivtransport (buss, tog, trikk mv.) Endring i tekst om reise fra røde land og bruk av munnbind.
Smittevernråd for reise og innreisekarantene ved ankomst til Norge Kuttet ned beskrivelsen om unntak fra covid-19 forskriften.
Avstand, karantene og isolering Lagt til endringer om unntak fra covid-19 forskriften jf. Endringene i covid-19 forskriften.
Oppfølging av nærkontakter, karantene og hjemmeisolering Endringer i tekst om unntak fra karanteneplikten
Smittesporing

Smitteoppsporing i innvandrermiljø: Flere lenker til oversatt informasjon, mer utfyllende tekst om bruk av tolk og lukkede minoriteter

Molekylær diagnostikk av Sars-Cov-2

Endring: Anslag for spesifisitet endret fra 99,9% til 99,999% . Viser til «hvordan tolke prøvesvar

14. september 2020

Kapittel Endret/Nytt
Smittevernråd på reise – Land om områder med tilstrekkelig lav smittespredning

Endring under overskriften "Land og områder med tilstrekkelig lav smittespredning". Endringen gjelder hvor ofte FHI vurderer smittesituasjonen i EU, EØS- og Schengen-landene. Oppdateringene vil nå skje hver uke. 

12. september 2020

Kapittel Endret/nytt
Frisører mv med en-til-en-kontakt 1) Covid-19-forskriften § 15, som regulerer virksomheter som tilbyr frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingstjenester med videre er endret, og endringen trer i kraft 12. september. Endringen gjelder også for kjøreskoler og annen føreropplæring, se § 15a. Endringen innebærer at noen av forskriftskravene til virksomhetene oppheves. Det meste av det som tidligere stod som krav i forskriften ligger nå som råd og anbefalinger i veilederen. 2) Strukturen i veilederen er endret og innholdet er forkortet. 3) Det er presisert at veilederen inneholder råd og anbefalinger om grunnleggende smitteverntiltak som alle bør følge gjennom hele pandemien. Bakerst i veilederen listes opp mulige tiltak ved økt smitte.
Avstand, karantene og isolering Fjernet kommentareren fra 13.08.20 om at det ikke skille mellom nærkontakt og annen kontakt. Endret avsnitt om innreisekarantene.

11. september 2020

Kapittel Endret/nytt
Hva skal du gjøre hvis du mistenker at du er syk med koronavirus? Endret tittel og forkortet og omskrevet innledende avsnitt om de vanligste symptomene. Redigert tekst i avsnittet «Råd til deg som mistenker at du er smittet». Fjernet avsnitt; «Når husstandsmedlem har akutt luftveisinfeksjon» og avsnitt «Når barn har akutt luftveisinfeksjon», som begge var en gjentagelse av tidligere budskap.
Smittevernråd for reise og innreisekarantene ved ankomst til Norge Oppdatert kart og tabell i samsvar med reiseråd gjeldende fra 12.september. Ungarn, Slovakia, Jämtland, Örebro, Kainuu og Syddanmark går fra gule til røde. 
Oppfølging av nærkontakter, karantene og hjemmeisolering - råd til helsepersonell Oppdatert figuren, ny bildefil.
Kollektivtransport (buss, tog, trikk mv.)

Endringer i denne utgaven:

 • Strukturen i veilederen er endret og teksten er forkortet
 • Det er lagt inn oppdatert råd om taxi
 • Trafikklysmodellen for graderte smitteverntiltak er tatt ut
 • Det er presisert i at veilederen inneholder råd og anbefalinger om grunnleggende smitteverntiltak. Bakerst i veilederen listes opp mulige tiltak ved økt smitterisiko
 • Det er presisert at reisende som ankommer fra røde land skal beholde munnbind på til de kommer hjem/til stedet hvor de skal gjennomføre karantene.

10. september 2020

Oppfølging av nærkontakter, karantene og hjemmeisolering - råd til helsepersonell Oppdatert avsnittet om varighet, under kapittelet om karantene. Presisert skillet mellom husstandsmedlemmer og ikke husstandsmedlemmer.
   

8. september 2020

Kapittel Endret/nytt
Hvis du mistenker at du er syk med koronavirus Under avsnittet "Når hustandsmedlem har akutt luftveisinfeksjon"; strøket setning om at de selv bør testes og holde seg hjemme til prøvesvar foreligger og de er syptomfrie. Erstattet dette med lenk til "Når du har akutt luftveisinfeksjon" 

7. september 2020

Kapittel

Endret/nytt
Smittesporing Tekst om enkeltleverandører av digitale smittesporingsverktøy fjernet. Opplæringsvideo fjernet fra Vimeo.

4. september 2020

Kapittel Endret/nytt
Spesialisthelsetjenesten Ny tekst i kulepunkt 9 i Råd til ansatte i spesialisthelsetjenesten: Ansatte kan gå på jobb selv om de har husstandsmedlemmer med luftveissymptomer (hustandsmedlemmer må ikke være sannsynlig eller bekreftet tilfelle med covid-19). Ansatte følger da rådene i: Når husstandsmedlem har akutt luftveisinfeksjon.

Fastleger og legevakt

Sykehjem

Helse- og omsorgstjenester i hjemmet og tilrettelagte boliger

Tatt inn setning om at ansatte kan gå på jobb selv om de har husstandsmedlemmer med symptomer på luftveisinfeksjon. Men hustandsmedlemmer må ikke være sannsynlig eller bekreftet tilfelle med covid-19.

Avstand, karantene og isolering

Hvis du mistenker at du er syk med koronaviruset (covid-19)

 

Presisert at man ved negativ test kan du gå tilbake på jobb/skole når du er i god allmenntilstand (det vil si at du føler deg frisk og er feberfri), selv om du fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjon.
Arbeidsplasser Presisert hva som menes med god allmenntilstand.
Kollektivtransport (buss, tog, trikk mv.) Munnbind - forlenget dato fra 6.september "Anbefalingen gjelder foreløpig frem til og med søndag 13. september."
Testkriterier Presisert at man ved negativ test kan du gå tilbake på jobb/skole når du er i god allmenntilstand (det vil si at du føler deg frisk og er feberfri), selv om du fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjon.
Smittevernråd for reise og innreisekarantene ved ankomst til Norge Oppdateres ved midnatt: nytt kart og land liste for karantene som gjelder fra 5. sept.

1. september 2020

Kapittel Endret/nytt
Prøvetaking - praktisk gjennomføring Alle kapitler unntatt "Nedre luftveier" er oppdatertHovedendringene er språklige for å tydeliggjøre budskapet rundt testing, samt harmonisere anbefalinger angående prøvetaking mot andre kapitler i koronaveilederen. Dette er utarbeidet av lab-utbruddsgruppen

August 2020

31. august 2020

Kapittel Endret/nytt
Avstand, karantene og isolering Lagt inn nytt avsnitt: "Til deg som venter på prøvesvar"
Spesialisthelsetjenesten

Nytt punkt om ansatte med symptomer (ikke sannsynlig eller bekreftet tilfelle) kan jobbe. Kurs og møter i spesialisthelsetjenesten; nødvendige kurs/undervisning, særlig det som er avgjørende for utdanningsforløp og spesialisering og som innebærer fysisk oppmøte og ikke kan gjennomføres digitalt, bør gjennomføres.

28. august 2020

Kapittel Endret/nytt
Testkriterier Lagt inn nytt avsnitt: "Forholdsregler for de som venter på prøvesvar". Flytskjema tolking av testresultat er oppdatert. Oppdatert faktaboks med at man skal holde seg hjemme til negativt prøvesvar og til allmenntilstand er god.
Hvis du mistenker at du er syk med koronaviruset (covid-19) Beskrivelse hos symptomer og barn. Når barn skal testes er justert.
Helsetjenester med en-til-en-kontakt

Korrigering av feil: Norden er endret til Norge i setningen "De som har vært på reise i land utenom Norge («gule land»), bør testes for SARS-CoV-2, og ikke ha pasientnært arbeid før negativ test foreligger."

Avstand, karantene og isolering Endret i kulepunkt under råd til alle i befolkningen om at du skal holde deg hjemme til negativt prøveresultat og allmenntilstanden er god.

 

Opphevelse av isolasjon Korrigert setning "Alle med luftveisinfeksjon skal uansett holde seg hjemme."
Kollektivtransport (buss, tog, trikk mv.)

Endret om bruk av munnbind: "Regjeringen har bestemt at reisende med kollektivtrafikk i og til og fra Oslo bruker munnbind der en ikke kan opprettholde 1 meters avstand. Anbefalingen gjelder foreløpig frem til og med søndag 6. september. Den midlertidige anbefalingen for bo- og arbeidsregion Indre Østfold (Indre Østfold, Rakkestad, Skiptvedt og Marker) forlenges ikke, og varer derfor til og med søndag 30. august."

27. august 2020

Kapittel Endret/nytt
Hvis du mistenker at du er syk med koronavirus

Under punktet "Når kan barn i barneskolealder og yngre komme tilbake i barnehage/skole?" lagt inn under kulepunkt 2 at barn kan komme tilbake til barnehage/skole når "allmenntilstanden er tilbake til normalt for dette barnet."

Fjernet "For barn som har testet negativt er.." fra setning om allmenntilstand under "Når du har akutt luftveisinfeksjon"

Serologi og hurtigtester Lagt til punkt om positiv PCR hvor man mistenker gjennomgått og ikke aktuell infeksjon under «Mulige bruksmåter for serologiske laboratorieanalyser» under andre anvendelser. 
Råd til arbeidsplasser Oppdatert kulepunkter i avsnittet "Syke personer skal holde seg hjemme" under personer som kan være fysisk til stede og personer som ikke kan være fysisk til stede på arbeidsplassen. 
Arrangementer, samlinger og aktiviteter Lagt til i punkt om hva som er definert som arrangement at en terningskamp vil kunne regnes som et arrangement hvis den samler tilskuere.
Testkriterier Flytskjema harmonisert med kapittel om nærkontakter

26. august 2020

Kapittel Endret/nytt
Testkriterier

Lagt inn at asymptomatiske barn i mindre grad bør testes. 

Flytskjema: Endret aldersgrense fra «10 år» til «barneskole- og barnehagealder» for å harmonisere med de andre veilederne. Tydeliggjør at barn kan avvente hjemme et par dager før test og ikke trenger testresultat før retur til barnehage/ skole. Endret fra «symptomfri» til «god allmenntilstand».

Endret fra: Ansvarlig lege ved teststasjon har ansvaret for at prøvesvaret formidles til pasient og fastlege, og for at det sendes MSIS klinikermelding ved positive svar samme dag svaret foreligger. Til: Ansvarlig lege ved teststasjon har ansvaret for at prøvesvaret (både positive og negative prøvesvar) formidles til pasient og fastlege, og for at det sendes MSIS klinikermelding ved positive prøvesvar samme dag som svaret foreligger.

Håndhygiene, hostehygiene, bruk av munnbind, rengjøring og klesvask 

Lagt inn punkt om at munnbind alltid skal ha den fargede siden ut. 

Smittevernråd for reise og innreisekarantene ved ankomst til Norge

 

Lagt inn lenk til nyhetssak om endring i innreisekarantene for reisende fra Tyskland og Liechtenstein fom 29.8.20.
Definisjon av tilfelle og nærkontakt

Sannsynlig covid- 19. Presisert at kategorien bare brukes i unntakstilfelle og at kun husstandsmedlemmer og tilsvarende bør settes i karantene (denne presisjonen var falt ut).   

Hvis du mistenker at du er syk med koronaviruset

Råd om barn og fravær harmonisert med råd gitt andre steder. Endret fra "Barn i barneskolealder og yngre blir sjeldnere smittet av det nye koronaviruset" til "Barn i barneskolealder og yngre blir sjeldnere syke av det nye koronaviruset"

24. august 2020

Kapittel Endret/nytt
Avstand, karantene og isolering Lagt inn lenke til side om avisolering. 
Smittesporing Endret setning: Helsedirektoratet har etter en gjennomgang av Smittevernloven lagt til grunn at kommunelegen har rett, og kan etter forholdene ha plikt til å dele informasjon om antatt smittede (nærkontakter) i andre kommuner med kommunelegene i de kommunene for smitteoppsporings- og overvåkingsformål (§ 3-6). Dersom flere kommuner er involvert, kan Folkehelseinstituttet bidra til koordinering.
Smittevernråd for reise og innreisekarantene ved ankomst til Norge Lagt til Gibraltar i avsnitt om oversjøiske regioner. Fjernet regioner fra Island og flyttet Island til landliste.
Hvis du mistenker at du er syk med koronaviruset (covid-19) Fjernet "dersom de er testet og funnet negative for covid-19" fra andre punkt under Når kan barn under 10 år komme tilbake i barnehage/skole?

21. august 2020

Kapittel Endret/nytt
Avstand, karantene og isolering Lagt til setning om at isolasjon avsluttes også i de tilfellene der andre i husstand fortsatt er i isolasjon eller karantene.
Opphevelse av isolasjon Lagt inn setning "Isolasjonen oppheves også i de tilfellene der andre i samme husstand fortsatt er i isolasjon eller karantene"
Universiteter, høyskoler, fagskoler, folkehøyskoler Nytt avsnitt om beskrivelse av særskilte tiltak i forbindelse med praksisperioder for helsefagstudenter.
Arrangementer, samlinger og aktiviteter Lagt inn under Arrangementer med inntil 200 personer: Arrangementer med skjenkebevilling skal ha bordservering. Alkohol kan ikke serveres etter midnatt, og ikke konsumeres etter klokken 00.30.

20. august 2020

Kapittel Endret/Nytt
Testkriterier Flyttet setningen "Alle som selv mistenker at de er smittet av covid-19, bør få anledning til å teste seg" inn som punkt 4 i den nummererte listen over hvem som bør testes.
Tannhelsetjenesten Oppdatert PDFen det lenkes fra under "Kartlegging av smittestatus før besøk på tannklinikken"
Personlig beskyttelsesutstyr Lagt inn lenk til YouTube film (Vestre Viken) om påkledning av smittevernutstyr

19. august 2020

Kapittel Endret/nytt

 

Informasjon om bruk av munnbind på flere språk

Ny artikkel opprettet.

Smittevernråd for reise og innreisekarantene ved ankomst til Norge

 Oppdatert med nytt kart for innreisekarantene.

14. august 2020

Kapittel Endret/nytt
Testkriterier for koronavirus

Presisert ansvar ved innsending av MSIS melding. 
Presisert råd om test ved ankomst fra region (ikke område) med høy forekomst. 

Risikogrupper og deres pårørende Fjernet setning om at det er mangel på pneumokokkvaksine.
Smittevernråd for reise og innreisekarantene ved ankomst til Norge Tydeliggjort at regjeringen fraråder alle unødvendige utenlandsreiser og ryddet opp slik at gamle kart skal bli lettere å finne
Arrangementer, samlinger og aktiviteter Oppdatert råd ihht endringer og spesifiseringer i covid-19 forskriften, samt inkludert et avsnitt om private sammenkomster.
Håndhygiene, hostehygiene, bunnbind og rengjøring Oppdatert avsnittet "Bruk av munnbind og tøymunnbind" med lenke til WHO sine informasjonssider om munnbind, samt illustrasjon av korrekt bruk av medisinsk munnbind. Oppdatert avsnittet "Folkehelseinstituttets anbefalinger" og "Råd til dem som benytter munnbind og tøymunnbind".
Sykehjem Presiseringer i forhold til oppdaterte råd for karantene av alle nærkontakter.
Helse- og omsorgstjenester i hjemmet og tilrettelagte boliger Presiseringer i forhold til oppdaterte råd for karantene av alle nærkontakter.

Avstand, karantene og isolering

Definisjon av tilfelle og nærkontakt 

Oppfølging av nærkontakter

Lagt inn presisering om at fra 13.08.20 skal alle nærkontakter skal i karantene, og det skilles ikke lenger på type nærkontakt.

13. august 2020

Kapittel Endret/nytt
Avstand, karantene og isolasjon Endret tekst og husfigur slik at det ikke lenger er skille mellom hustandsmedlemmer og andre nærkontakter når det gjelder karantene.
Oppfølging av nærkontakter, karantene og hjemmeisolering Endret tekst slik at skillet mellom hustandsmedlemmer og andre nærkontakter i utgangspunktet er fjernet når det gjelder karantene.
Definisjon av tilfelle og nærkontakt Lagt inn setning om at alle nærkontakter skal i karantene, men at det i noen situasjoner likevel kan være nyttig å skille mellom "husstandsmedlemmer og tilsvarende nære kontakter", og "andre nærkontakter". Fjernet lenk til informasjonsarket "Til deg som er nærkontakt"
Smittesporing Tekstlig justering i forbindelse med oppheving av skille mellom husstandsmedlemmer og andre nærkontakter i forbindelse med karantene.
Testkriterier Endret punktet "Utfyllende informasjon om hvem som bør testes 2) Test av asymptomatiske som har vært utsatt for smitte av covid-19": Fjernet skillet mellom husstandsmedlemmer og tilsvarende nærkontakter. Erstattet med "nærkontakter"
Endret tekst slik at det ikke lenger er skille mellom hustandsmedlemmer og andre nærkontakter når det gjelder karantene, i tråd med forskriftsendring 12.08.20.

12. august 2020

Kapittel Endret/nytt
Testkriterier Endret testkriterier til: Følgende bør testes: 1) Alle med akutt luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19 2) Alle som har vært utsatt for smitte med covid-19, enten som nærkontakt eller etter reise i område med høy forekomst de siste 10 dagene 3) Andre grupper kan testes etter vurdering av lege. Ved test av personer som ikke har symptomer og ikke er smitteeksponerte, må positiv test bekreftes av ny test, med presisering av dette. I tillegg oppdatert avsnittet om prioritering ved manglende testkapasitet og nytt flytskjema. 
Smittevernråd for reise og innreisekarantene ved ankomst til Norge Nytt kart, oppdatert tabell med nye røde land og regioner. Nytt kategori for gule land.

Fastlege og legevakt

Spesialisthelsetjenesten

Sykehjem

Hjemmetjenesten

En til en helsetjenester

Besøk i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner

Arbeidsplasser

 

Endret begrepet "grønne områder" til "gule områder"

Smittesporing

Lagt til at positivt prøvesvar i en utbruddsituasjon håndteres likt uavhengig av symptomer.  

11.august 2020

Kapittel Endret/nytt
Håndhygiene, hostehygiene, bruk av munnbind Endret definisjonen av "tøymunnbind" fra "hjemmelagde eller fabrikkproduserte tøymunnbind av tekstiler eller annet materiale" til "hjemmelagde eller fabrikkproduserte tøymunnbind av tekstiler eller andre vaskbare stoff".  

8. august 2020

Kapittel Endret/nytt
Avstand, karantene og isolering Lagt inn under avsnittet "Innreisekarantene" at personer som kommer fra røde land anbefales å bruke munnbind under hjemreise.

7. august 2020

Kapittel Endret/nytt
Besøk i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner Pårørende eller andre som siste 10 dager har vært på reise til eller oppholdt seg i regioner og land utenfor Norge som ikke er omfattet av karanteneplikt ("grønne områder"), bør ikke komme på besøk før 10 dager etter hjemkomst.
Idrettsforeninger, svømmehaller, treningssentre, spa mv. Avsnittet "Arrangementer for inntil 200 personer" er oppdatert med punktet om at personer under 20 år unntas fra avstandskravet i forbindelse med idrettsarrangementer innen kretsen f.o.m. 1. august 2020.
Arrangementer, samlinger og aktiviteter Avsnittet "Arrangementer med inntil 200 personer" er oppdatert med et punkt om at personer under 20 år unntas fra avstandskravet i forbindelse med idrettsarrangementer inne kretsen f.o.m. 1. august 2020.
Definisjoner av tilfelle og nærkontakt Definisjon av beregning av smittsom periode for asymptomatiske er satt til 48 t før prøvetaking, for å harmonisere med ECDCs råd
Oppfølging av nærkontakter, karantene og hjemmeisolering  Definisjon av beregning av smittsom periode for asymptomatiske er satt til 48 t før prøvetaking, for å harmonisere med ECDCs råd
Håndhygiene, hostehygiene, bruk av munnbind, rengjøring og klesvask Begrepet "ansiktsmaske" erstattet med begrepet "tøymunnbind"
Helsetjenester med én-til-én-kontakt Begrepet "ansiktsmaske" erstattet med begrepet "tøymunnbind"
Smittevern i kollektivtransport Begrepet "ansiktsmaske" erstattet med begrepet "tøymunnbind"
Smittevernråd ved reise og innreisekarantene Lagt til setning om at man bør du dra rett til egnet sted for å gjennomføre karantenen, fortrinnsvis med egen transport. Hvis du blir nødt til å oppholde seg på et offentlig sted eller ta offentlig transport, bør du ha på munnbind til du er framme. Lagt inn lenk til pressemelding fra regjeringen.no om at regjeringen anbefaler norske borgere å unngå unødvendige reiser til utlandet. Lagt inn presisering om at Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land, reiserådet gjelder til 20. august. Et unntak ble gjort 15. juni for nordiske land som tilfredsstiller visse smittekrav. Fra og med 15. juli er det unntak for reiser til land i EØS/Schengen-området som tilfredsstiller disse smittekravene.

6. august 2020

Kapittel Endret/nytt
Spesialisthelsetjenesten Presisert eksponering for sars-CoV-2 ved å legge til «blitt nærkontakt» i avsnittet "Ledelsens ansvar og oppgaver", kulepunkt nr 5.
Fastleger og legevakt Oppdatering angående kartlegging og testing av ansatte i helsetjenesten som har vært i «grønne» områder utenfor Norge. Det anbefales at ansatte i pasientnært arbeid har en negativ test for SARS-CoV-2 før de begynner å jobbe igjen, mens testing kan vurderes lokalt for ansatte uten pasientnært arbeid. 
Sykehjem Oppdatering angående kartlegging og testing av ansatte i helsetjenesten som har vært i «grønne» områder utenfor Norge. Det anbefales at ansatte i pasientnært arbeid har en negativ test for SARS-CoV-2 før de begynner å jobbe igjen, mens testing kan vurderes lokalt for ansatte uten pasientnært arbeid. Der det er aktuelt at beboere har vært i «grønne» områder skal disse testes for SARS-coV-2 og oppholde seg på enerom til negativt svar foreligger.
Helse- og omsorgstjenester Oppdatering angående kartlegging og testing av ansatte i helsetjenesten som har vært i «grønne» områder utenfor Norge. Det anbefales at ansatte i pasientnært arbeid har en negativ test for SARS-CoV-2 før de begynner å jobbe igjen, mens testing kan vurderes lokalt for ansatte uten pasientnært arbeid.
Reiseråd Oppdatert kart og tabell knyttet til innreisekarantene. I Sverige er Uppsala, Södermanland, Dalanra og Västerbotten gått fra rødt til grønt, Kronoberg og Skåne fra Grønt til rødt. I Europa er Frankrike, Monaco, Sveits og Tsjekkia endret fra grønt til rødt. 

5. august 2020

Kapittel  Endret/nytt
Prøvetaking - praktisk gjennomføring Endret tilbake til juliversjon hva gjelder presisering av visir og øyebeskyttelse.
Hvor mange har vært smittet med koronavirus i Oslo? Oppdatert tabell
Nasjonal overvåkning av symptomer på koronavirusinfeksjon Oppdatert tall, tabeller og figurer. Lagt til nytt avsnitt om testing av SARS-CoV-2 og oppdatert oppsummeringen.
Astand, karantene og isolering Presisert at man ikke skal gå i barnehage eller på andre aktiviteter utenfor hjemme ved karantene
Råd til spesialisthelsetjenesten

Endringer i avsnittet Ledelsens ansvar og oppgaver: Ha et system for å kartlegge om ansatte/vikarer har vært i «grønne» og «røde» regioner/land siste 10 dager utenfor Norge (tidligere utenfor Norden).

Endringer i Råd til ansatte: Ansatte som siste 10 dager har vært i regioner og land utenfor Norge som ikke er omfattet av karanteneplikt ("grønne" områder), bør informere arbeidsgiveren før de skal gjeninntre/tiltre i jobb (tidligere kun helsepersonell med pasientnært arbeid som hadde vært utenfor Norden). Ny setning: For ansatte som ikke har pasientnært arbeid, og som i løpet av siste 10 dager har vært i «grønne» områder, kan det gjøres en lokal vurdering av arbeidsgiver om de kan gjeninntre/tiltre i jobb uten testing. Rådet om testing av pasienter er endret til «grønne» områder utenfor Norge, tidligere utenfor Norden.

Endringer i Råd til pasienter og pårørende: Pårørende som siste 10 dager har vært på reise i regioner og land utenfor Norge som ikke er omfattet av karanteneplikt ("grønne» områder), bør ikke komme på besøk før 10 dager etter hjemkomst (tidligere «utenfor Norden»).

4. august 2020

Kapittel Endret/nytt
Smittevernråd for reise og innreisekarantene ved ankomst til Norge Lenker oppdatert i spørsmål-svar-avsnittet.
Avsnitt om helsepersonell endret: Testing anbefales for alt helsepersonell som har vært i "grønne" områder utenfor Norge. Arbeidsgiver kan imidlertid vurdere om testing trengs dersom den ansatte ikke har pasientnært arbeid.Tidligere versjon: testing ikke nødvendig hvis man kom fra grønne områder i Norden, inkludert Sverige.

3. august 2020

Kapittel Endret/nytt
Smittevernråd for reise og innreisekarantene ved ankomst til Norge Tallgrunnlaget (pdf, vedlegg) oppdatert med ny versjon av beregningsmetoden for andelen positive.

Juli 2020

31. juli 2020

Kapittel Endret/nytt
Håndhygiene, hostehygiene, munnbind, rengjøring 

Oppdatert kunnskapsgrunnlaget om bruk av munnbind, med blant annet henvisning til siste råd og anbefalinger fra WHO og ECDC. Vi har også publisert to illustrasjoner/plakater om hvordan de som må bruke munnbind eller ansiktsmaske, eller ønsker å bruke det, skal bruke det på en riktig måte.

30. juli 2020

Kapittel Endret/nytt
Oppfølging av nærkontakter, karantene og hjemmeisolering I avsnittet om smittesporing etter flyreiser: lagt inn presisering av smittevernråd når «annen nærkontakt» må reise med offentlig kommunikasjon for å komme fram til bosted/egnet oppholdssted. Nytt: Det bør foreligge ett negativt testresultat for sars-CoV-2 ved slik reise.
Smittesporing Lagt til følgende kulepunkt i avsnittet om oppfølging av "andre nærkontakter": For råd om nødvendig transport til hjemmet/egnet oppholdssted for "andre nærkontakter", se Smittesporing i ulike situasjoner - nederst i avsnittet om smittesporing etter flyreise.
Testkriterier Lagt til i tekstboks: Personer som kommer tilbake fra land som etter hjemreise ble kategorisert som «røde», skal prioriteres for testing (regjeringsvedtak 23. juli 2020).  
Smittevernråd for reise og innreisekarantene ved ankomst til Norge Ny kart-figur for innreisekarantene publisert. Belgia lagt til som "rødt land" fra 1. august 2020.

29. juli 2020

Kapittel Endret/nytt
Smittesporing

Utdyping av tekst om nærkontakt i «Smittesporing etter flyreise»; råd om hvordan transport kan foregå og ev. reise med offentlig  transport dersom dette er strengt nødvendig.

Testkriterier Presisering av tidsaspektet ved re-testing; ved positivt prøvesvar hos person som ikke er nærkontakt, lavt smittetrykk i samfunnet og asymptomatisk person, bør man reteste så raskt som mulig for å bekrefte/avkrefte prøvesvar.

 

28. juli 2020

Kapittel Endret/nytt
Avstand, karantene og isolering I avsnittet om innreisekarantene: Lagt til informasjon om reise fram til endelig oppholdssted ( f eks fra flyplassen).

24. juli 2020

Kapittel Endret/nytt
Rehabiliteringsinstitusjoner Nytt: presiserer at rehabiliteringsinstitusjoner er pålagt å ha infeksjonskontrollprogram (IKP). Fjernet tekst om mal for smittevernveileder da dette dekkes av IKP. Oppdatert flere lenker og satt inn nye. Flyttet 2 avsnitt: Kontakt, pleie og stell av pasienter og Bassengtrening. Fjernet tekst om at pasienter i risikogruppe ev. må utsette opphold i rehabiliteringsinstitusjoner.
Smittevernråd for reise og innreisekarantene ved ankomst til Norge Utført mindre redigeringer som ikke endrer innholdet. Oppdatert kart og tabell for røde og grønne regioner og land.

23. juli 2020

Kapittel Endret/nytt
Spesialisthelsetjenesten Fjernet følgende setning: "Ved bekreftet eller mistenkt smitte med sars-CoV-2 gjelder dråpesmitteregime som beskrevet nedenfor. Før de øvrige pasientene må helsepersonell vurdere bruk av personlig beskyttelsesutstyr ut fra en risikovurdering og i henhold til sykehuset rutiner."
Lagt til følgende under Smitteregime og personlig beskyttelsesutstyr: "Helsepersonell som går inn i rommet til pasienten med mistenkt, sannsynlig eller påvist covid-19, bør bruke personlig beskyttelsesutstyr som ved skal dråpesmitte bruke følgende beskyttelsesutstyr:"

22. juli 2020

Kapittel Endret/nytt
Smittevernråd for reise og innreisekarantene ved ankomst til Norge Presisering av testing x1 for helsepersonell med pasientnært arbeid som i løpet av siste 10 dager har oppholdt seg i, eller vært på reise i «grønne» regioner og land utenom Norden, og at ved reiser i grønne regioner og land i Norden trengs det ikke testing av helsepersonell.
Testkriterier Lagt til avsnitt av tolkning av positivt PCR prøvesvar etter gjennomgått sykdom.
Opphevelse av isolasjon Språklig presisering av begrepet «viral shedding».
Avstand, karantene og isolering Avsnittet om egnet sted for karantene:redigert og lagt lagt til setning om at karantene også kan gjennomføres i andres hjem.

21. juli 2020

Kapittel Endret/nytt
Avstand, karantene og isolering Lagt inn eget kulepunkt om at egnet oppholdssted for karantene er steder som innebærer at man ikke deler toalett-/ kjøkkenfasiliteter o.l. med andre enn sine nærmeste.
Spesialisthelsetjenesten Følgende er lagt til: Ansatte, inklusive nyansatte og vikarer, som i løpet av de siste 10 dagene har vært i "røde" regioner og land, har karanteneplikt. Pasienter som i løpet av siste 10 dagene har vært i regioner og land utenom Norden som ikke er omfattet av karanteneplikt («grønne regioner og land»), anbefales ikke testing, med mindre de har symptomer på covid-19 eller kan ha vært nærkontakt.

20. juli 2020

Kapittel Endret/nytt
Smittesporing Lagt inn avsnitt om at det også er aktuelt å teste «husstandsmedlemmer og tilsvarende nære kontakter» under "Oppfølging av nærkontakter".
Smittevernråd for reise og innreisekarantene ved ankomst til Norge Avsnitt om helsepersonell endret fra: «For helsepersonell som har arbeidet i helsetjenesten i utlandet og som skal arbeide i helsetjenesten i Norge, bør virksomheten kartlegge mulig eksponering for SARS-CoV-2, og vurdere tiltak for å redusere smitterisikoen».til: «Helsepersonell som i løpet av siste 10 dager har vært i "røde" regioner og land, omfattes av karanteneplikt. Helsepersonell med pasientnært arbeid som i løpet av siste 10 dager har vært på reise i "grønne" regioner og land utenom Norden som ikke omfattes av karanteneplikt, bør informere arbeidsgiver før de skal gjeninntre/tiltre i jobb. Disse ansatte bør testes for SARS-CoV-2 og ikke ha pasientnært arbeid før negativ test foreligger.»

17. juli 2020

Kapittel Endret/nytt
Fakta om koronaviruset og sjukdommen Endret fra 10 til 5 i setningen "Dropekjernar mindre enn 5 µm" under "Mer om smittemåte"
Råd til varehandel, drosje, politi, håndverkere, anleggsvirksomhet og andre sektorer Under "Trygg servering fra buffet og salatbar" er det spesifisert at god håndhygiene skal gjøres rett før man forsyner seg fra buffet og lagt inn setning "For sykehus og sykehjem anbefales det fortsatt at all buffetservering bør unngås."
Fastleger og legevakt – smittevern mot covid-19 (koronasykdom) Oppdatert med avsnitt om testing og oppfølging av helsepersonell, både fast ansatte og innleide vikarer, som har vært på utenlandsreise.
Spesialisthelsetjenesten Innledende tekst i «Vanlig drift av spesialisthelsetjenesten» er nå blitt organisert i 3 avsnitt; 1) Ledelsens ansvar og oppgaver, 2) Råd til ansatte og 3) Råd til pasienter. Følgende er nytt i avsnitt 1): sikre informasjon til pasienter ved sykehusinngangen; plan for screening og triagering av pasienter; ha et system for å kartlegge om ansatte og vikarer som har pasientnært arbeid, har vært eksponert for sars-CoV-2 eller har vært på utenlandsreise siste 10 dager. Dette gjelder også ved reise til land utenom Norden som ikke omfattes av karanteneplikt. Nytt i avsnitt 2): ansatte, inklusive nyansatte og vikarer, som har vært i «røde land» siste 10 dager omfattes av karanteneplikt; ansatte som skal ha pasientnært arbeid informerer arbeidsgiver hvis de har vært på reise i «grønne land» siste 10 dager, de vurderes testet, og de må ha negativt prøvesvar før tiltredelse; ved kontakt med pasient som har vært på utenlandsreise siste 10 dager, bør ansatte ha økt oppmerksomhet på ev covid-19-symptomer. Nytt i avsnitt 3): Pasienter informeres om å ta telefonisk kontakt før oppsatt time dersom de har vært på utenlandsreise siste 10 dager;  Pårørende eller andre som har vært på utenlandsreise siste 10 dager, også til land utenom Norden som ikke er omfattet av karanteneplikt, bør ikke komme på besøk før 10 dager etter hjemkomst. Hvis de testes for sars-CoV-2, bør de ikke komme på besøk før negativt prøvesvarsvar foreligger; Pårørende med symptomer på covid-19 skal ikke komme på besøk.
I tillegg er flere internettlenker blitt oppdatert, inkludert lenker i kunnskapsgrunnlaget, og det er gjort noen språklige presiseringer. Avsnittene «Gruppebehandling» og «Kurs og møter» er nå flyttet helt til sist i kapittelet.
Råd til helse- og omsorgstjenester i hjemmet og tilrettelagte boliger under covid-19-pandemien Arbeidsgiver bør ha et system for å kartlegge om ansatte, inkl. nyansatte og vikarer, med pasientnært arbeid har eller kan ha vært eksponert for SARS-CoV-2, eller har vært på utenlandsreise siste 10 dager. Dette gjelder også ved reise til land utenom Norden som ikke omfattes av karanteneplikt. Ansatte, inkl. nyansatte og vikarer, med pasientnært arbeid som i løpet av siste 10 dager har vært på reise i land utenom Norden som ikke er omfattet av karanteneplikt, bør informere arbeidsgiver før de skal gjeninntre/tiltre i jobb. Disse ansatte bør testet for SARS-CoV-2, og ikke ha pasientnært arbeid før negativ test foreligger. Hos pasienter/brukere som har vært på utenlandsreise (også til land utenom Norden som ikke er omfattet av karanteneplikt), bør de ansatte være ekstra årvåkne for symptomer på covid-19.
Råd til sykehjem under covid-19-pandemien Arbeidsgiver bør ha et system for å kartlegge om ansatte, inkl. nyansatte og vikarer, med pasientnært arbeid har eller kan ha vært eksponert for SARS-CoV-2, eller har vært på utenlandsreise siste 10 dager. Dette gjelder også ved reise til land utenom Norden som ikke omfattes av karanteneplikt. Ansatte, inkl. nyansatte og vikarer, med pasientnært arbeid som i løpet av siste 10 dager har vært på reise i land utenom Norden som ikke er omfattet av karanteneplikt, bør informere arbeidsgiver før de skal gjeninntre/tiltre i jobb. Disse ansatte bør testet for SARS-CoV-2, og ikke ha pasientnært arbeid før negativ test foreligger. Hos beboere som har vært på utenlandsreise (også til land utenom Norden som ikke er omfattet av karanteneplikt), bør de ansatte være ekstra årvåkne for symptomer på covid-19.

16. juli 2020

Kapittel Endret/nytt
Varehandel, drosje, politi, håndverkere, anleggsvirksomhet og andre sektorer Lagt til en setning i avsnittet om trygg servering fra buffet og salatbar.

15. juli 2020

Kapittel Endret/nytt
Varehandel, drosje, politi, håndverkere, anleggsvirksomhet og andre sektorer Nytt kapittel om trygg servering fra buffet og salatbar.

14. juli 2020

Kapittel Endret/nytt
Flyplasser og andre innreisepunkter

Endringer i først avsnitt om karantene, basert på endringer i reiseråd den 10. juli.

Arbeidsplasser

Lagt til en avsnitt om karantene til arbeidsplass til og fra Norden, EU, EØS og Schengen områder - under "Transport"

Fakta om koronaviruset og sjukdommen

Flere endringer under "Smittemåte"

10. juli 2020

Kapittel Endret/nytt
Til deg som er annen nærkontakt, men ikke må i karantene ("annen nærkontakt"). Informasjonsark på ulike språk Byttet ut ni vedlegg/PDF-er med ny, oppdatert informasjon. Ett vedlegg/PDF (Tigrinja) er slettet i påvente av ny oppdatert fil også her. Endret tittel på siden.
Oppfølging av nærkontakter, karantene og hjemmeisolering Oppdatert avsnitt om Norden, EU, EØS og Schengen
Smittevernråd for reise og innreisekarantene ved ankomst til Norge Endret rekkefølgen på avsnittene, oppdatert avsnittet om kriterier og avsnittet om karanteneregler når du kommer til Norge fra utlandet. 

8. juli 2020

Kapittel Endret/nytt
Prøvetaking

Presisert under første avsnitt at helsepersonell bør benytte visir fremfor beskyttelsesbriller da det gir en ekstra beskyttelses av munnbindets ytterside og ansiktet for øvrig.  

7. juli 2020

Kapittel Endret/nytt
Fakta om koronavirus Fjerna setning om at koronavirus-smitte i hovedsak kan sporast tilbake til direkte eller indirekte fysisk kontakt. Samt antal oppsummeringar og studiar.
Kollektivtrafikk Under "Kontaktreduserende tiltak", "Graderte smitteverntiltak - trafikklysmodell, gult tiltaksnivå": og "Råd til virksomheten, Reiser uten plassbestilling": Lagt inn setning om at anbefalingen om en meters avstand mellom passasjerer kan fravikes på kortere reiser.

6. juli 2020

Kapittel   Endret/nytt
Råd til varehandel, drosje, politi etc Fjernet råd knyttet til hvordan unngå legionella. Lagt til råd til produsenter av frukt og grønt.
Fakta om koronaviruset SARS-CoV-2 og sjukdommen covid-19 Lagt til info om smitte frå mat, vatn og dyr, og oppdatert lenke til Mattilsynet. 
Råd til helse- og omsorgstjenester i hjemmet og tilrettelagte boliger Lagt til setningen "dette fordi anbefalingene følger høyeste risikokategori i husstanden" i avsnittet "Råd når pasient/bruker er bekreftet smittet med covid-19". Oppdatert lenker slik at de går direkte til aktuelle avsnitt (med anker)

5. juli 2020

Kapittel Endret/nytt
Smittesporing Lagt inn avsnitt med informasjon til korttidssysselsatte og deres arbeidsgivere.
Råd til sykehjem

Det er gitt en mer utfyllende bakgrunn for rådene og beskrivelse av kohortisolering, og anbefalingene for bruk av personlig beskyttelsesutstyr blant ansatte er endret. For beboere anbefales det ikke lenger å skille nærkontakter i «husstandsmedlem eller tilsvarende nær kontakt» og «andre nærkontakter», men følge opp alle som «husstandsmedlem eller tilsvarende nær kontakt», dvs. plassere dem i karantene. 

3. juli 2020

Kapittel Endret/nytt
Personlig beskyttelsesutstyr Fjernet siste linje i tabell 2. Byttet tekst i første celle i siste linje av tabell til "nærkontakter og personer i innreisekarantene".
Helse- og omsorgstjenester i hjemmet og tilrettelagte boliger

Oppdaterte råd for bruk av personlig beskyttelsesutstyr for de ulike kategoriene av pasienter/brukere, samt enkelt språklige endringer i teksten.

Universiteter, høyskoler, fagskoler, folkehøyskoler Oppdatert med råd til utenlandsstudenter/studenter fra utlandet og spesifisert rådene om kontaktreduserende tiltak for lærestedene.
Oppfølging av nærkontakter, karantene og hjemmeisolering - råd til helsepersonell

Presisert tidspunkt for prøvetaking ved unntak fra karantene, slik at dette er i tråd med forskriftskrav.

Henviser til råd for ulike helsetjenester for smitteverntiltak når de skal inn til eller behandle personer som er isolert eller i karantene.

Personlig beskyttelsesutstyr ved en mangelsituasjon Slått sammen med artikkelen Personlig beskyttelsesutstyr

2. juli 2020

Kapittel  Endret/nytt
Oppfølging av nærkontakter, karantene og hjemmeisolering

Lagt til punktet "Karantene på fritiden frem til andre prøvesvar er negativt" i listen over tiltak for oppfølging av "andre nærkontakter" og når personer unntas karanteneplikt. Presisert at "Personer i gruppa "andre nærkontakter" bør informere arbeidsgiver for å sikre at tiltak ovenfor blir fulgt.". 

Smittevern i kollektivtransport (buss, tog, trikk, mv.)

Teksten er forkortet. Graderte smitteverntiltak (trafikklysmodell) er lagt til. Presisering av at kontakt ansikt til ansikt bør unngås, og at sitteplasser bør prioriteres fremfor ståplasser. 

Smittesporing

Endring i avsnittet "Skille mellom husstandsmedlemmer og andre nærkontakter". 

Spørsmål og svar om koronavirus - lydfiler og informasjonsark på ulike språk

Lagt inn tekstbeskrivelse av lydfilene på arabisk, somali, tigrinja, dari og farsi.

1. juli 2020

Kapittel  Endret/nytt
Oppfølging av nærkontakter, karantene og hjemmeisolering

Oppdatert figur om varighet av isolasjon og karantene.

Samlet tiltak for "andre nærkontakter" og ved unntak fra karantene i ett avsnitt. Presisert tidspunkter for testing. Lagt til at for helsepersonell fra områder i Sverige med karanteneplikt gjelder bestemmelsene som for arbeidsreisende fra Schengen og EØS-land. Lagt til råd til arbeidsgivere som gir unntak fra karantene.

Testkriterier for koronavirus

Lagt inn avsnitt om Covid-19-relaterte prøvesvar på helsenorge.no og i kjernejournal. Lagt til nye versjoner av flytskjemaer.

Smittesporing

Erstattet hele kapittelet med ny tekst.

Juni 2020

30. juni 2020

Kapittel  Endret/nytt
Fakta om koronaviruset og sjukdommen covid-19

Lagt til kollapsboks med info om overvaking av covid-19 i avløpsvatn

Informasjons- og undervisningsgmateriell for helsetjenesten

Endret disposisjon og laget "undervisningspakker" for ulike grupper.

Personlig beskyttelsesutstyr

Det er gjort mindre endringer i tabell 1a og 1b om bruk av beskyttelsesutstyr ved håndtering av pasienter i ulike risikokategorier for covid-19.

Besøk i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner

Nytt avsnitt om besøk utenfor institusjonen

27. juni 2020

Kapittel  Endret/nytt
Testkriterier

Presisert at alle med nyoppstått luftveisinfeksjon bør testes. Lagt inn unntak for barn under 10 år. Oppdatert flytskjema.

26. juni 2020

Kapittel Endret/nytt
Arrangementer, samlinger og aktiviteter

Oppdatert varsling fra Kulturdepartementet om at unntak fra avstandskrav i covid-19-forskriften for barn og unge under 20 år fra 1.august 2020 også vil gjelder for kamper og konkurranser innenfor de respektive idrettskretsenes grenser dersom smittesituasjonen tillater det.

Lagt til nytt avsnitt om arrangementer som gjennomføres på serveringsteder.

Opphevelse av isolasjon Endret til 10 dagers isolering for asymptomatiske som har testet positivt og endret avsnitt under til "Asymptomatiske som tester positivt kan være presymptomatiske, ha et reelt asymptomatisk forløp, eller de kan ha gjennomgått sykdommen for lenge siden. Dersom de utvikler symptomer skal de være isolert i minst 3 dager etter symptomfrihet og minst 8 dager fra symptomdebut."

 

25. juni 2020

Kapittel Endret/nytt
Smittevernråd for ferie og reiser Lagt til informasjon om at Regjeringen kommer med nye innreiseråd for land Europa 15. juli.

24. juni 2020

Kapittel Endret/nytt

Oppfølging av nærkontakter, karantene og hjemmeisolering

 I avsnittet "Unntak fra karanteneplikten" presisert hvilke grupper unntaket gjelder for og hvilke karanteneregler som gjelder for hver enkelt gruppe. Unntaket gjelder for disse gruppene: "Ved gjennomgått sykdom: at unntaket  "Innreisende fra områder i Norden", "For arbeidsreisende fra områder i Sverige med karanteneplikt", "For arbeidsreisende fra Schengen og EØS-land" og "For personer i samfunnskritiske funksjoner". 
Smittevernråd for ferie og reiser Lagt til avsnitt om "Arbeidsreiser fra Schengen og EØS" under avsnittet "Unntak fra karanteneplikten".
Råd til varehandel, drosje, politi, håndverkere, anleggsvirksomhet og andre sektorer Rettet feil på lenke til Helsedirektoratet om varehandel. Endret råd om at man bør unngå kontakt med kollegaer inntil ett døgn etter symptomfrihet til "De fleste med lette luftveissymptomer testes ikke for covid-19, men bør unngå kontakt med kollegaer inntil de er symptomfrie."
Hvis du mistenker at du er syk med koronaviruset (covid-19) Fjernet at man bør ved luftveissymptomer bør holde seg hjemme ett døgn etter symptomfrihet, og erstattet det med at man bør holde seg hjemme til man er symptomfri.
Avstand, karantene og isolering Endret de to siste kulepunktene i listen for råd til alle i befolkningen: de som får symptomer på luftveisinfeksjon skal holde seg hjemme til de er symptomfrie (ikke lenger ett døgn etter symptomfrihet). De som testes skal holde seg hjemme til eventuelt negativt prøvesvar foreligger OG de er symptomfrie. 
Testkriterier Lagt inn setningen "Alle som testes skal holde seg hjemme til negativt prøvesvar foreligger OG de er blitt symptomfri." i avsnittet "Alle med symptomer på covid-19 skal testes". Endret setningen "Ved mindre typiske symptomer hos personer som ikke trenger helsehjelp [...]" til "Ved andre symptomer som ikke er typiske for covid-19 hos personer som ikke trenger helsehjelp [...]", for å presisere at dette gjelder personer med symptomer som ikke er typiske for covid-19. 
Huskeliste når pasient eller ansatt bekreftes syk med covid-19 Arkivert pga utdatert innhold.

23. juni 2020

Kapittel Endret/nytt

Universiteter, høyskoler, fagskoler, folkehøyskoler

Artikkel oppdatert med smittevernråd særskilt for kunstfag.

22. juni 2020

Kapittel Endret/nytt
Testkriterier Tydeliggjøring av testkriterier
Avstand, karantene og isolering Presisert i undertittel at karantene i 10 dager også gjelder for personer med innreisekarantene. Lagt til setning om at personer som er i innreisekarantene skal følge samme råd som husstandsmedlemmer og andre tilsvarende kontakter. Og at husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære kontakter, og personer i reisekarantene skal være i karantene i 10 dager etter siste eksponering eller etter ankomst til Norge. 
Smittevernråd for ferie og reiser Lagt inn setning som presiserer at karantenen for personer som kommer til Norge fra utlandet innebærer samme tiltak som for nærkontakter som må i karantene. Samt overskrift som presiserer at arbeidsreiser i Norden går inn under "Unntak fra karanteneplikten"
Veileder i smittevern for idrett Fjernet pdf'ene, de var ikke oppdaterte. Lenker til Hdir. 
Spørsmål og svar om koronavirus - lydfiler og informasjonsark på ulike språk Byttet ut lenker til lydfilm med lydfiler i egne avspillere. Lagt til lydfiler på språkene dari, farsi og urdu. Endret avsnittsoverskrifter og justert noe tekst. 

19. juni 2020

Kapittel Endret/nytt
Testkriterier Tydeliggjøring av testkriterier og lagt til radiologisk funn forenlig med covid-19.
Helse- og omsorgstjenester i hjemmet og tilrettelagte boliger Omstrukturering av rådene. Oppdatering i henhold til nye definisjoner av nærkontakter. Anbefaling for opprettelse av kommunalt smittevernteam og lokal smittevernkontakt. Anbefaling for årvåkenhet for symptomer hos eldre med atypisk symptombilde.

18. juni 2020

Kapittel Endret/nytt
Råd og informasjon til risikogrupper og pårørende Erstattet informasjon om tilrettelegging av arbeidsplass i rød rute i matrise for råd til risikogrupper med informasjon om sykemelding og lenke til nav.no.
Fakta om koronavirus og sjukdommen Endret tittel, lagt til faktabokser med utfyllende informasjon om symptomer, ellers mindre oppdateringer i teksten, nyere lenker bl.a til oppdatert kunnskapsoppsummering om smitte, dessuten lagt til referanseliste.
Arrangementer, samlinger og aktiviteter Oppdatert med presisering av avstandsråd

17. juni 2020

Kapittel Endret/nytt
Avstand, karantene og isolering Lagt til "Der man sitter ved siden av hverandre bør det være en meter fra skulder til skulder" under råd til befolkningen.
Fastleger og legevakt Artikkelen er endret for å være i samsvar med endrete definisjoner av karantene, isolasjon og nærkontakter. Linkene er oppdatert, og det er lagt til et avsnitt med råd for risikovurdering av innleid helsepersonell/vikarer og mulighet for smitte med koronaviruset
Hjemmekarantene og isolasjon Oppdaterte versjoner av informasjonsarket på flere språk
Litt, mye eller helt avstand Oppdaterte versjoner av informasjonsarket på flere språk

16. juni 2020

Kapittel Endret/nytt
Veileder for smittevern i luftfarten Endret "passasjerer som ikke er i samme husstand bør sitte på annethvert sete" til "dersom det er mulig bør det holdes avstand på flyet". 
Universiteter, høyskoler, fagskoler, folkehøyskoler Ny artikkel

15. juni 2020

Kapittel Endret/nytt
Flyplasser og andre innreisepunkter Lagt inn avsnittet: Fra 15. juni vil det ikke lenger være et krav om 10 dagers karantene ved adkomst til Norge etter besøk i områder i Norden med lav smitteforekomst. Samt lenk til artikkel om smittevernråd for ferie og reise.
Arrangementer, samlinger og aktiviteter

Informasjon om arrangementer og sommeraktiviteter for barn og unge samt avsnitt om planlegging og risikovurdering er revidert og lagt til, i tillegg til risikovurdering og sjekkliste for gjennomføring av arrangement for voksne og barn/unge under 20 år.

Veileder for smittevern i luftfarten

Første revisjon av veilederen. Råd om avstand mellom personer under flyreiser revidert.

Oppfølging av nærkontakter, karantene og hjemmeisolering

Presisering om unntak fra karanteneplikt, inklusiv smitteverntiltak når personer unntas fra karanteneplikt på jobb

Spesialisthelsetjenesten

Ny tekst: oppfølging av nyansatte og vikarer.

Mal for smittevernveileder - bransjestandard

Lagt inn ny versjon av malen (v3)

13. juni 2020

Kapittel Endret/nytt

Råd til sykehjem og andre heldøgnsplasser under covid-19-pandemien

Oppfølging av «nærkontakter» i «Råd til sykehjem og andre heldøgnsplasser» er endret, slik at den er i henhold til inndeling og oppfølging av «husstandsmedlemmer og tilsvarende nære» og «andre nærkontakter» publisert 02.06.2020. Hjemmekarantene er endret til karantene.

Råd om å kartlegge eksponering for SARS-CoV-2 hos nyansatte, og om avholdelse av kurs og møter, er inkludert. Det er presisert hvilke asymptomatiske personer som bør testes når første tilfelle av covid-19 er bekreftet i sykehjemmet, samt åpnet for at    ansatte da kan vurdere å bruke munnbind/visir ved nær kontakt med beboere uten kjent eksponering mens smittesituasjonen kartlegges.

I tillegg er flere lenker lagt inn, og noen språklige endringer gjennomført.

12. juni 2020

Kapittel Endret/nytt

Idrett og trening

Endet tittel på artikkel fra "Idrett, trening og organiserte fritidsaktiviteter" til "Idrett og trening". Endret avsnittsoverskrift fra "Arrangementer for 50 personer" til "Arrangementer for inntil 200 personer". 

Lagt til at barn og unge under 20 år kan unntas avstandsanbefalinger i avsnittet "Maks 20 i treningsgrupper". 

Satt inn nytt avsnitt og treningssentre. Disse kan holde åpent fra og med 15.05.2020. Avsnittet omhandler smittevernråd og lenke til bransjeveileder. 

Fjernet avsnittet "Organiserte fritidsaktiviteter".

Lagt til at avstandsbegrensning ikke gjelder barn og unge under 20 år i avsnittet "Livredningskurs."

Råd og informasjon for barn og ungdom

Fjernet "av lengre varighet" i avsnittsoverskriften "Arrangementer og sommeraktiviteter for barn og unge av lengre varighet." Fjernet avsnittsoverskriften "Transport". Endret "treningsområdet" til "aktivitetsområdet" i 4. avsnitt under avsnittsoverskriften "Organiserte fritidsaktiviteter."

Arrangementer, samlinger og sommeraktiviteter

Lagt til at det fra og med 15. juni 2020 er tillatt med arrangementer på offentlig sted for inntil 200 personer, hvilke arrangementer dette gjelder for og hvilke grupper som kan unntas fra avstandskravet ved et arrangement dersom det er nødvendig for at aktiviteten skal kunne utøves normalt.

Lagt til at det ikke vil bli åpnet for arrangementer over 500 før tidligst 1. september 2020. 

Fjernet avsnittene "Arrangementer og sommeraktiviteter for barn og unge av lengre varighet", "Planlegging og risikovurdering" og "Organisering".

Råd til reiselivsbransjen om reiser og ferieaktiviteter i Norge

Lagt til råd for badeland, publikumsbad, spa og hotellbasseng ved åpning av slike tilbud 15.06.20.
Avstand, karantene og isolering Lagt til "Fra 15. juni vil det ikke lenger være et krav om 10 dagers karantene ved adkomst til Norge etter besøk i områder i Norden med lav smitteforekomst" i avsnittet "Innreisekarantene."
Personlig beskyttelsesutstyr Lenke til tabellene i pdf-format fjernet, pga pdf-ene var ikke oppdatert.
Smittevernråd for ferie og reiser Det er tatt inn at man etter 15. juni tillates å krysse grensene inn til Norge uten innreisekarantene etter reise i områder i Norden som er vurdert å ha lav smitteforekomst. Kart og tabell med oversikt over hvilke områder i Norden som er unntatt innreisekarantene, oppdateres hver 14. dag. Kriterier for vurdering av hvilke områder i Norden som kan unntas innreisekarantene.
   

11. juni 2020

Kapittel Endret/nytt
Håndhygiene, hostehygiene, munnbind, rengjøring

Nytt avsnitt om hvordan man tørke hendene.

Testkriterier

Nytt flytskjema for tolkning av resultater.

10. juni 2020

Kapittel Endret/nytt
Besøk i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner Definisjon og oppfølging av nærkontakter er endret. En skiller nå mellom nærkontakt og «annen nærkontakt», og «Besøksveilederen» inkluderer nå smittevernråd for begge typer nærkontakter.
Tiltak i spesialisthelsetjenesten Oppdatert tekst i kapitlene Innledning og Besøkende og Pårørende. Lenkene i Smitteregime og beskyttelsesutstyr er blitt oppdatert. Fjernet tekst i avsnittet «I etterkant av besøk». AGP pkt 2: endret fra «åpent sug» til «bruk av åpent trakealsug». Kapittel Gruppebehandling: Endret anbefalt avstand fra 2 meter til 1 meter. Etter lokal vurdering kan 2 meter fortsatt brukes. Lagt til et nytt kapittel om Kurs og møter i spesialisthelsetjenesten. Oppdatert teksten i Kontaktsporing og oppfølging i sykehus av nærkontakter

8. juni 2020

Kapittel  Endret/nytt
Oppfølging av nærkontakter, karantene og hjemmeisolering Fjernet "etter nærkontakt" i avsnittsoverskrift "Unntak fra karanteneplikten etter nærkontakt".

Til deg som er nærkontakt, men ikke må i karantene ("annen nærkontakt"). Informasjonsark på ulike språk

Ny artikkel

Råd og informasjon for gravide og ammende

 

5. juni 2020

Kapittel  Endret/nytt
Oppfølging av nærkontakter, karantene og hjemmeisolering Flyttet avsnittet om andre nærkontakter helt til slutt i artikkelen. Fjernet innhold under "Unntak fra karanteneplikten etter nærkontakt". Feil i figuren rettet, eksempel 2D.
Barn og ungdom Presisert at 1 meter-regel ikke lenger gjelder for barn i alle sammenhenger.
Avstand, karantene og isolering Figuren om avstand, karantene og isolering oppdatert.
Testkriterier Lagt inn nytt flytskjema for testing.

4. juni 2020

Kapittel  Endret/nytt
Oppfølging av nærkontakter, karantene og hjemmeisolering

Lagt inn eksempler av nærkontakter under "oppfølging av nærkontakter." Lagt inn setning om testing under "Oppfølging av «andre nærkontakter» som ikke er i karantene"

Kapitlet er omstrukturert noe, lagt inn figur med eksempler på varighet av karantene og hjemmeisolering, presiseringer rundt oppfølging av andre nærkontakter og rundt unntak fra karanteneplikten.

Avstand, karantene og isolering Råd til alle i befolkningen: Lagt inn mer informasjon om hva "dine nærmeste" betyr og om en meter avstand. Lagt inn eksempler på hvordan man bør holde avstand. 
Spørsmål og svar om koronavirus Lydfilm på arabisk, somali og tigranji
Barnehager, skoler og skolefritidsordning Lagt inn nytt avsnitt om avslutninger og andre tilstelninger i skole og barnehage.
Risikogrupper og deres pårørende Endret grense KMI fra 35 til 30 i.h.t. hurtigoppsummering andre oppdatering. Ellers er det kun mindre språklige endringer.
Idrett og organiserte fritidsaktiviteter Endret setning under Arrangementer for 50 personer til "Det er åpnet for arrangementer på inntil 50 personer med avstand på minst 1 meter. Kamper, cuper og stevner regner som arrangementer, men ikke ordinære treninger."
Besøk i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner Endring mht. oversikt over hvem som besøker institusjonen, og hvilket beskyttelsesutstyr ansatte skal bruke når personer med luftveissymptomer eller i hjemmekarantene unntaksvis kommer på besøk.

3. juni 2020

Kapittel  Endret/nytt
Smittevernråd for ferie og reiser Oppdatert avsnittet "Karantene for personer som ankommer Norge fra utlandet" med flere land som er unntatt fra karantene: Danmark, Island, Færøyene, Grønland og Åland unntatt fra karantene når de reiser til og fra arbeid. Unntaket fra karanteneplikt gjelder ikke for personer som er på gjennomreise fra land som ikke er nevnt her. 

Råd og informasjon til risikogrupper og deres pårørende

Oppdatert lenke under avsnittet "Arbeidstakere i risikogrupper". Ingen endring i innholdet.
Oppfølging av nærkontakter, karantene og hjemmeisolering - råd til helsepersonell «Nærkontakter» inndelt i «husstandsmedlemmer og tilsvarende nære» og «andre», og oppfølging av disse skissert. Endring i rekkefølge ( isolering satt først), språklige endringer og flere lenker til andre sider.   
Testkriterier Lagt inn at nærkontakter som ikke skal i karantene skal testes.

2. juni 2020

Kapittel  Endret/nytt
Avstand, karantene og isolering

Oppdatert med ny figur om avstand, nye råd og regler for ulike nærkontakter samt språklige endringer. 

Definisjoner av tilfelle og nærkontakt

Lagt til tap av smak- og luktesans som symptom i tråd med endringer i ECDC's nye kasusdefinisjon. Lagt inn flere eksempler på "husstandsmedlem eller tilsvarende nær kontakt". Endret fra "øvrige nærkontakter" til "andre nærkontakter". Språklige endringer. 

Mai 2020

31. mai 2020

Kapittel  Endret/nytt
Testkriterier Satt inn at testing kan være alternativ til karantene. Tydeliggjort tolkning av uventede prøvesvar, og flyttet dette opp.

29.mai 2020

Kapittel  Endret/nytt
Barnehager, skoler og skolefritidsordning Lagt inn informasjon om at rådene er oppdatert og strukturert etter trafikklysmodell, med lenke til Utdanningsdirektoratet. Tekst om håndvask tatt ut, det er i stedet lagt inn lenke til  kapittel om hånd- og hostehygiene.
Idrett og organiserte fritidsaktiviteter Lagt til "Det skilles mellom voksne og barn/ungdom når det gjelder kontaktreduserende tiltak. Med barn/ungdom menes personer til og med 19 år." i avsnittet "Idrett".
Spesialisthelsetjenesten Oppdatert med nye anbefalinger for besøkende og pårørende, inkludert mer detaljerte råd for besøk i føde-/barsel og intensivavdelinger. 
Smittevernråd for ferie og reiser Lagt inn lenk til pressemelding fra regneringen.no om nye reiseråd for reiser til og fra Danmark fra 15. juni.
Avstand, karantene og isolering Lagt inn lenk til pressemelding fra regjeringen.no om nye reiseråd for reiser til og fra Danmark fra 15. juni.
Serologi og hurtigtester Det er lagt til et avsnitt om at «påvisning av antistoffer ikke sikkert dokumenterer gjennomgått infeksjon». Avsnitt om Hurtigtester som påviser sars-CoV-2 RNA er fjernet. Dette ligger under molekylær diagnostikk. I tillegg til dette er det blitt gjort språklige endringer for å tydeliggjøre rådene.

28.mai 2020

Kapittel  Endret/nytt
Råd til reiselivsbransjen

Lagt til at fornøyelsesparker inkluderer store familieparker, omreisende tivoli og mindre innendørs lekeland og at parkansvarlig bør gjennomføre en risikovurdering før gjenåpning besluttes, samt at det er viktig å iverksette nødvendige tiltak tilpasset hver enkelt aktivitet. Det er også presisert at krav til smittevernfaglig forsvarlig drift kan innebære at enkelte aktiviteter/utstyr ikke kan benyttes, fordi det ikke vil være mulig å ivareta god nok hygiene og det er gitt råd om konkrete tiltak for å begrense trengsel.

Idrett og organiserte fritidsaktiviteter Ny artikkel.
Arrangementer. samlinger og sommeraktiviteter Fjernet "fornøyelsesparker" i avsnittet "Arrangementer med flere enn 500 personer".
Avstand, karantene og isolering Lagt inn lenk til regjeringen.no om nye karanteneregler fom 1. juni.
Smittevernrådd for ferie og reiser Lagt inn lenk til regjeringen.no om nye karanteneregler fom 1. juni.
Hjemmekarantene og hjemmeisolering Lagt inn lenk til regjeringen.no om nye karanteneregler fom 1. juni.
Arbeidsplasser Lagt inn lenk til regjeringen.no om nye karanteneregler fom 1. juni.

27. mai 2020

Kapittel  Endret/nytt
Rehabiliteringsinstitusjoner Oppdatert besøksråd.
Helse- og omsorgstjenester i hjemmet og tilrettelagte boliger Oppdatert besøksråd.
Sykehjem og andre heldøgnsplasser Oppdatert besøksråd.

26. mai 2020

Kapittel  Endret/nytt
Testkriterier Lagt prioriteringsliste i tekstboks, samt tydeliggjort budskap om at alle med symptomer skal testes så lenge det er testkapasitet til det.
Tannhelsetjenesten Det er spesifisert hvilket beskyttelsesutstyr tannhelsepersonell bør benytte, og færre begrensinger med hensyn til aerosolgenererende prosedyrer, ved behandling av pasienter som ikke er mistenkt, sannsynlig eller bekreftet med covid-19.
Spesialisthelsetjenesten Ny tekst: "Dette omfatter også spesialavdelinger som fødebarsel" i kap. Pårørende og besøkende.

25. mai 2020

Kapittel  Endret/nytt
Testkriterier Lagt til en setning i ingressen om at det i enkelte situasjoner kan være aktuelt å teste asymptomatiske, samt et punkt nr 8 under prioriterte indikasjoner for testing; "Enkelte grupper av asymptomatiske, se under"
Sykehjem og andre heldøgnsplasser Tydeliggjøring av råd rundt testing av nye beboere.

22. mai 2020

Kapittel Endret/nytt
Testkriterier Artikkelen er omarbeidet, og det er lagt til figurer og tekst om tolking av prøvesvar.
Molekylær diagnostikk Ny artikkel om RT-PCR-test.

20. mai 2020

Kapittel Endret/nytt
Barnehager, skoler og skolefritidsordning Revidert råd om håndvask (tatt inn håndvask før mat), og styrket råd for tørr og sår hud. Lagt inn illustrasjon om håndvask.
Helsepersonell som selv er i risikogruppe for alvorlig forløp av covid-19 Presisert av at FHIs risikovurdering for alvorlig forløp av covid-19 gjelder på gruppenivå, ikke for enkeltindivider. Fjernet teksten om tre ulike nivåer smittevernregimer i helsetjenesten. Endret anbefaling om bruk av PPE til helsepersonell som selv er i risikogruppe ved pasientkontakt med pasienter med mistenkt eller påvist covid-19; fra dråpesmitteregime til: «kirurgisk munnbind (type II eller IIR), øyebeskyttelse (beskyttelsesbriller eller visir) og hansker. Bruk av forkle eller frakk kan vurderes». Ny tekst til slutt i kapittelet om at ved pågående økt smittespredning i en kommune eller en region, kan kommuneoverlegen i samarbeid med FHI, vurdere å anbefale helsepersonell som selv er i risikogruppe for alvorlig forløp av covid-19 og jobber pasientnært, å benytte kirurgisk munnbind og øyebeskyttelse (beskyttelsesbriller eller visir) ved all pasientkontakt som skjer med avstand < 1 meter.

19. mai 2020

Kapittel Endret/nytt
Risikogrupper og deres pårørende Under  avsnittet "Grupper med lett økt risiko" endret "alder over 65 år (og særlig fra 70 år)" til "alder mellom 65 og 80 år (og særlig fra 70 år)".
Rengjøring og desinfeksjon Lagt inn punkt under "Generelle anbefalinger for rengjøring av felles lokaler" om personer som utvikler symptomer på covid-19.
Hjemmekarantene og hjemmeisolering Lagt inn nytt avsnitt under overskriften "Unntak fra karanteneplikten"
Håndhygiene, hostehygiene, munnbind, rengjøring Oppdatert avsnittet om klesvask og rengjøring

18. mai 2020

Kapittel Endret/nytt
Risikogrupper og deres pårørende Lagt inn ordet "noen" i setningen under avsnitt om diabetes "I noen studier der det er justert for alder og andre risikofaktorer, har pasienter med diabetes høyere risiko for alvorlig forløp av covid-19."
Råd til arbeidsplasser Oppdatert tekst i forbindelse med publisering av Veileder for hjemmekontor. Lagt inn forslag til når hjemmekontor bør vurderes, og tabellverktøy som støtte for å gjøre vurderinger.
Rehabiliteringsinstitusjoner Ny artikkel

16. mai 2020

Kapittel Endret/nytt
Rengjøring og desinfeksjon for sektorer utenfor helsetjenesten Artikkelen er omarbeidet, og det er lagt inn tabell med oversikt over forslag til rengjøring.
Litt, mye eller helt avstand Informasjon på flere språk Informasjonsarket "Litt, mye eller helt avstand" publisert i oppdatert versjon
Personlig beskyttelsesutstyr ved en mangelsituasjon, Artikkelen er omarbeidet slik at den bare omhandler beskyttelsesutstyr i en mangelsituasjon. Se annen artikkel om generelle råd for bruk av beskyttelsesutstyr.
Personlig beskyttelsesutstyr Artikkelen opprettet. Innhold overført fra artikkel om bruk av personlig beskyttelsesutstyr i mangelsituasjon.

15. mai 2020

Kapittel Endret/nytt

Smittevernråd for ferie og reise

Endret punkt 3 i avsnittet "Innenlandsreiser" fra "Redusert kontakt mellom personer, og hold minst 1 meter avstand til de du ikke bor med" til "Redusert kontakt mellom personer, og hold minst 1 meter avstand til andre enn dine nærmeste" 

Råd til reiselivsbransjen om reiser og ferieaktiviteter i Norge

 

Nyopprettet artikkel.

Smittevernråd for ferie og reise

I lys av en forbedret smittesituasjon er det generelle rådet om å redusere ferie- og fritidsreiser i Norge nå lettet på. Ferie- og fritidsreiser i Norge kan nå foretas så sant du reiser på en måte så du unngår å spre smitte. 

Endret layout.

Risikogrupper og deres pårørende Revidert tekst i forbindelse med endret definisjon av risikogrupper.
Helsestasjons- og skolehelsetjenesten Lagt inn at rådene om hjemmebesøk også gjelder for jordmødre.  
Barn og ungdom Nytt avsnitt om organisert aktivitet på fritiden lagt til. Lagt til lenke til nytt avsnitt i Arrangementer, samlinger og sommeraktiviteter som beskriver smittevernråd i forbindelse med overnatting eller arrangementer av lengre varighet, for eksempel sommerskoler, sommerleir, treningsleir og leirskole.
Arrangementer, samlinger og sommeraktiviteter Endret overskrift til Arrangementer, samlinger og sommeraktiviteter. Lagt til avsnittet Arrangementer og sommeraktiviteter for barn og unge av lengre varighet som beskriver smittevernråd i forbindelse med overnatting eller arrangementer av lengre varighet, for eksempel sommerskoler, sommerleir, treningsleir og leirskole. Omgjort risikovurderingstabeller til vedlegg som kan lastes ned.
Spesialisthelsetjenesten Endret avstand fra 1-2 meter til «1 meter». Endret skrivemåte fra SARS-CoV-2 til sars-CoV-2. Lagt til «personlig» foran beskyttelsesutstyr. Ny tekst i Pårørende og besøkende; det er åpnet opp for besøk i sykehus. Råd til besøkende til pasienter med vs. uten covid-19. Nytt avsnitt om Gruppebehandling. Endret «høyrisikoeksponering» til «risikoeksponering».

14. mai 2020

Kapittel Endret/nytt
Frisører mv med en-til-en-kontakt Lagt inn presiseringer for kjøreskoler. 

13. mai 2020

Kapittel Endret/nytt
Hjemmekarantene og hjemmeisolering Lagt inn informasjon om bakgrunn for endringer i bruk av karantene fra 7. mai 2020.
Sykehjem og andre heldøgnsplasser Rådene inkluderer nå en anbefaling om å opprette smittevernteam i kommunen, som skal sikre at ledere og ansatte i sykehjem får nødvendig opplæring i smittevern. Det anbefales også å utpeke en smittevernkontakt i det enkelte sykehjem og oppgavene vedkommende bør ivareta er beskrevet. Det oppfordres videre til å være oppmerksom på symptomer på covid-19, som hos eldre og skrøpelige ofte kan være atypiske, for å identifisere tilfeller raskt og dermed begrense smittespredning. I tillegg er det utarbeidet råd om tiltak som bør iverksettes når første tilfelle av covid-19 bekreftes i sykehjemmet.

12. mai 2020

Kapittel Endret/nytt
Frisører mv med en-til-en-kontakt Informasjon om kursprøve lagt inn på nytt. Blir liggende til 1. juni. 
Helsestasjons- og skolehelsetjenesten Ny artikkel
Serologi og hurtigtester

Ny tekst om immunitet, antistoffer og generelt om antistoffundersøkelser, ny tekst som angir bruksområder for serologiske laboratorieanalyser og ny tekst som beskriver besvarelse av resultater og rapportering av serologiske analyser til MSIS laboratoriedatabase. Endret organisering av dokumentet og språklige endringer.  

Fastleger og legevakt

Avsnittet om renhold, desinfeksjon og avfallshåndtering er oppdatert:Setning med produktnavn på desinfeksjonsmidler er byttet ut med setning med generiske navn.

11. mai 2020

Kapittel Endret/nytt

Rengjøring og desinfeksjon 

Bruk av engangshansker for kunder og ansatte

Justert tekst i innledende avsnitt, "2 meter fjernet" .
Frisører mv med en-til-en-kontakt Paragraf 15 i Covid-15-forskriften er endret slik at den også omfatter kjøreskoler. Kjøreskoler er lagt inn i teksten som eksempel på virksomheter.
Arrangementer og samlinger Lenke til ny veileder for idrett lagt inn. Denne er publisert hos Helsedirektoratet. 

8. mai 2020

Kapittel Endret/nytt
Barnehager, skoler og skolefritidsordning

Gjennomgang og revisjon av teksten.

Råd og informasjon for barn og ungdom

Revisjon og oppdatering av hele teksten. Nytt avsnitt om barnebursdager lagt til. Smittevernråd for barnehager, skoler og skolefritidsordninger er flyttet til artikkelen for barnehager, skoler og skolefritidsordninger. 

Kontaktsporing og oppfølging av kontakter til personer med nytt koronavirus (coronavirus)

Lagt til avsnitt om appen Smittestopp

Hjemmekarantene og isolasjon - informasjonsark og videoer på ulike språk

Oppdatert brosjyrene i henhold til nye retningslinjer på karantenetid

Koronaveilederen

Gjort endringer på flere sider for å sikre at innholdet er oppdatert og samsvarer med nye forskrifter rundt karantenetiden, som er redusert fra 14 til 10 dager. Samt endret tid knyttet til nærkontakt og smittesporing fra 24 til 48 timer.

Arrangementer og samlinger

Teksten oppdatert i henhold til nye vedtak om arrangementer, idrett mv.

7. mai 2020

Testkriterier

Endret ingress for tydeliggjøring av siste endring da kategori 7 kom med.

6. mai 2020

Kapittel Endret/nytt
Sykehjem og andre heldøgnsplasser Lagt inn nye smittevernråd for besøk i sykehjem og andre heldøgnsplasser.

5. mai 2020

Kapittel Endret/nytt
Reise og smittevern Oppdatert tekst om innenlands fritidsreiser i henhold til gjeldende råd fra 21. april og inntil videre.
Arbeidsplasser Artikkelen en omarbeidet med flere råd til arbeidsplasser. Det er gitt mer detaljerte råd om bruk av hjemmekontor og fleksibel arbeidstid. Satt inn henvisning til artikkelen Mal for smittevernveileder – bransjestandard. Råd til universiteter og høyskoler er tatt ut av artikkelen. 
Avstand, karantene og isolering  Setningen "Som hovedregel skal hjemmekarantene vare i 14 dager etter siste kontakt med pasienten som har fått viruset." er endret til: Som hovedregel skal hjemmekarantene vare i 14 dager."
Prøvetaking Endret tekst: Praktisk prøvetaking av barn. Oppdatert med illustrasjoner over gjennomføring av prøvetaking. Oppdatering oversikt over laboratorier som tester for SARS-CoV-2. I tillegg til dette er det blitt gjort språklige endringer for å tydeliggjøre rådene. Utarbeidet av lab-utbruddsgruppa.

Smittevern i kollektivtransport (buss, tog, trikk mv.)

Nytt kapittel

4.mai 2020

Kapittel Endret/nytt

Koronavirus-modellering ved FHI

I rapporten som er publisert 4. mai 2020, er det innført et nytt reproduksjonstall (Reff2) for perioden 20. april 2020 og fram til 3. mai 2020. Detaljer om Reff to er beskrevet i avsnittene "Kalibrering" og "Usikkerhet".

Testkriterier Fjernet setning "Dette er begrunnelsen for at man ikke kan bruke et negativt testresultat til å avslutte karantene" fra "Hvorfor anbefales ikke testing av personer uten symptomer".
Hvis du mistenker at du er syk med koronaviruset (covid-19) Forkortet første avsnitt om "Når du har akutt luftsveisinfeksjon".
Helsepersonell som selv kan ha økt risiko for alvorlig forløp av covid-19 Nytt kapittel.
Arrangementer og samlinger Vi har oppdatert i henhold til helsedirektoratets gjeldende anbefalinger publisert 30. april, og lenket til veileder «Smittevern for musikkøvelser». Informasjon basert på tidligere vedtak fra Helsedirektoratet om forbud om arrangementer er tatt ut. Tekst og tabeller for risikovurdering av større arrangementer er tatt ut.

1.mai 2020

Kapittel Endret/nytt
Testkriterier

Oppdatert tekst i avsnittet "Hvorfor anbefales ikke testing av personer uten symptomer?"

   

April 2020

30. april 2020

Kapittel Endret/nytt
Råd og informasjon for barn og ungdom Lagt til punkt om lek og samvær for barn som er tilbake i barnehage, skole eller skolefritidsordning. 
Testkriterier Fjernet avsnittet "Om teststrategi og testing av andre personer med akutt luftveisinfeksjon"
Hvis du mistenker at du er syk med koronaviruset Hele teksten er endret i forhold til endret nasjonal strategi for testing og med oppdatert informasjon om symptombilde.
Fastleger og legevakt - smittevern mot covid-19 Oppdatert kapittel om personlig beskyttelsesutstyr, og lagt til nytt avsnitt om aerosolgenererende prosedyrer.
Rengjøring og desinfeksjon Oppdatering og presisering av hele teksten.
Hjemmekarantene og hjemmeisolering Forklaring på sannsynlig covid-19-tilfelle lagt inn under avsnittet "Varighet av hjemmekarantene".

Personlig beskyttelsesutstyr

Vi har tydeliggjort at råd om beskyttelsesutstyr på de andre sidene i koronaveilederen er kunnskapsbaserte, men at vi på denne siden gir råd som er utarbeidet med tanke på en mangelsituasjon av beskyttelsesutstyr.

29. april 2020

Kapittel Endret/nytt
Opphevelse av isolasjon Uthevet tekst lagt til i punktet "det foreligger to negative RT-PCR testresultater for SARS-CoV-2 med minimum 24 timers mellomrom etter symptomfrihet." og i overskriften "Asymptomatiske som har testet positivt, kan avslutte hjemmeisoleringen når" 
Luftfart Endret "skal" til "bør" i setning under syke personer skal holde seg hjemme. Lagt til et punkt i sjekklisten Tiltak under flyreise, under Sitteplasser i flyet, og i sjekklisten Tiltak på flyplasser, under Venteområder: Unngå aviser, magasiner, puter, tepper og annet materiell som deles av passasjerer.
Testkriterier Teksten oppdatert i forbindelse med at en ny gruppe lagt til i prioriteringslista for testkriterier (punkt 7 - alle andre med mistenkt covid-19). Oppdaterte flytskjemaer. Kl 16.00. 
Prøvetaking Fjernet beredskapslaboratoriet ved FHI fra listen over laboratorier som tester for SARS-CoV-2

28.april 2020

Kapittel Endret/nytt
Luftfart nytt kapittel
Mal for smittevernveileder - bransjestandard nytt kapittel

27. april 2020

Kapittel Endret/nytt
Viruset, smittemåtar og sjukdom

Oppdatert avsnitt om stenging av svømmehaller, badeland og liknende.

Tiltak i spesialisthelsetjenesten Under avsnittet "Stell og transport av døde": Lagt til setningen "Etter stell av den døde merkes lik/morspose med «dråpesmitte», slik at begravelsesbyrå kan ta sine forholdsregler." Lagt inn lenke til Lovdatas forskrift om transport og håndtering av lik.

26. april 2020

Kapittel Endret/nytt
Frisører mv med en-til-en-kontakt Lagt inn setningen "Ansatte skal og holde 1 meter avstand til andre ansattes kunder." som var falt ut i første punkt under "Tiltak for å ivareta avstand mellom personer"

25. april 2020

Kapittel Endret/nytt
Opphevelse av isolasjon Lagt inn setning som utdyper hva et negativt testresultat kan bety. Lagt til avsnitt med utdyping av hva positiv PCR-test kan bety.
Arrangementer og samlinger Lagt inn avsnitt om at Helsedirektoratet fraråder store arrangementer sommeren 2020. 

24. april 2020

Kapittel Endret/nytt
Serologi og hurtigtester Lagt til utfyllende tekst om validering av tester. Lagt til tekst som beskriver mulige bruksområder og forbehold ved positivt og negativt resultat.
Hjemmekarantene og hjemmeisolering

I avsnitt om eksempel på ansatte som kan være aktuelle for arbeid i karanteneperioden er følgende punkt lagt til: Ansatte som allerede har gjennomgått covid-19, påvist ved anbefalt laboratoriemetode.

23. april

Kapittel Endret/nytt

Drift i virksomheter med én-til-én-kontakt som frisører, kroppspleie mv.

Ny artikkel

22. april 2020

Kapittel Endret/nytt

Smittefarlig avfall

Teksten er kortet ned og oppdatert. Endret tittel. (Endringene utført 22.-23. april)
Helsetjenester med en-til-en-kontakt Ny artikkel, rettet mot fysioterapeuter, kiropraktorer og flere andre yrkesgrupper.

21. april 2020

Kapittel Endret/nytt
Barn og ungdom Lagt inn setning om av VG2 og VG3 på yrkesfag åpner 27.4.20
Fastleger og legevakt Lagt inn to lenker i første avsnitt, samt en setning om pasienter som ikke er mistenkt, sannsynlig eller bekreftet tilfelle, eller nærkontakt. 
Risikogrupper og deres pårørende Endret punkt under råd til risikogrupper til "Personer over 65 år rådes til å holde avstand til personer utenfor husholdningen, deriblant barn. Dette kan også gjelder de som er under 65 år og har kronisk underliggende sykdom. Personer som er under 65 år og er friske, har ikke samme risiko, og kan omgås andre innenfor anbefalingene som er gitt. Ny kunnskap viser at barn blir sjeldnere syke og får lite symptomer. Det er først og fremst personer som får symptomer som er smittsomme."
Håndhygiene, hostehygiene, munnbind, rengjøring Oppdatert informasjon om bruk av ikke-medisinske ansiktsmasker og oppdatering av kunnskapsgrunnlag.
Testkriterier Lagt inn merknad til punkt 6: ****Bør fortrinnsvis se an symptomene hjemme i 2 døgn før test vurderes. 

20. april 2020

Kapittel Endret/nytt
Testkriterier Endret avsnittet om prioriterte indikasjoner for testing av covid-19. Tilføyet et nytt punkt 6 til prioritert liste: Ansatt, barn eller elev i gjenåpnet barnehage, skole eller skolefritidsordning.
Begravelsesbyråer og gravferdsetater Endret avsnittet om visning av døde
Råd og informasjon til risikogrupper Endret struktur i avsnittet Arbeidstakere i risikogrupper, intet nytt innhold
Tannhelsetjenesten Siden er oppdatert med råd tilpasset normal drift. Det er også lagt inn egne råd til tannteknikere. I tillegg til ulike oppdateringer, for å sikre at råd harmoniserer med andre råd i veilederen.

18. april 2020

Kapittel Endret/nytt
Barn og ungdom Oppdatert med revidert tekst.

17. april 2020

Kapittel Endret/nytt
Fastleger og legevakt Endret avsnittene om smittevernråd, renhold, håndtering av pasienter med mistenkt covid-19 smitte.
Sykehjem og andre heldøgnsplasser Endret avsnittene om generelle smittevernråd, organisering, renhold og unntak fra besøksforbud.
Helse- og omsorgstjenesten og tilrettelagte boliger Endret avsnittene om generelle smittevernråd, råd ved besøk og renhold.
Opphevelse av isolasjon

Lagt på referanser.

Tid før avisolering for alvorlig immunsupprimerte i hjemmeisolering er spesifisert til 14 døgn

Spesialisthelsetjenesten Følgende er nytt: innledende ny tekst om vanlig drift av spesialisthelsetjenesten under covid-19-epidemien. Aerosolgenererende prosedyrer: presisering om at anbefalinger gjelder pasienter med påvist eller mistenkt covid-19; presisering av åpent sug ved bronkoskopi og ØNH-prosedyrer, inklusjon av HLR som AGP og en tekst om retten til akutt helsehjelp vs. smittevernhensyn; tydeliggjøring av forskjell mellom HFNO vs. ordinær O2-tilførsel; samt oppdatering av kunnskapsgrunnlaget. Ventilatorbehandling: redigert teksten om filter. Stell og transport av døde: presisert at avdelingen skal tilrettelegge for at pårørende kan ta farvel med den døde på avdelingen.
Testkriterier Punkt 4 er utvidet i samsvar med kapittel om risikogrupper, slik at de med alder over 65, samt voksne med alvorlig underliggende sykdom prioriteres for testing. 

16. april 2020

Kapittel Endret/nytt

Fastleger og legevakt

Hjemmekarantene og hjemmeisolering

Endret ordlyd i avsnitt om hjemmeisolering for å tydeliggjøre.
Kontaktsporing og oppfølging Endret ordlyd fra "kan smitte ett til to døgn før symptomdebut" til "rett før symptomdebut"
Rengjøring og desinfeksjon ved covid-19 til sektorer utenfor helsetjenesten Oppdatert artikkelen med fremgangsmåte mv.

15. april 2020

Kapittel Endret/nytt
Avstand, karantene og isolering Endret siste punkt under om isolering til "Isoleringen varer til 3 døgn etter at du er helt frisk og minst 8 dager etter at du ble syk."
Hjemmekarantene og hjemmeisolering Endret setning under bakgrunn for tiltakene til "Dersom man er i hjemmekarantene fordi noen i husstanden er syke med covid-19, varer hjemmekarantenen i minst 14 dager, men ikke lenger enn til den eller de som er syke er ferdig med sin tid i isolering."
Skoler, skolefritidsording og barnehager Artikkelen oppdatert før planlagt gjenåpning av barnehager og skoler. Lagt inn henvisning til veileder for smittevern i barnehager ved covid-19 utbrudd (Utdanningsdirektoratet). Omtale av kontaktreduserende tiltak er forkortet. Disse tiltakene omtales nærmere i egen veileder (Utdanningsdirektoratet).

14. april 2020

Kapittel Endret/nytt

Beskyttelsesutstyr - utvidet bruk

"sannsynlig smittet" føyd til under risikokategori i tabell 1a og 1b og i avsnitt under tabellen om tjenester i hjemmet. 
Opphevelse av isolasjon For hjemmeisolerte er det endret tid før avisolering til 3 døgn etter symptomfrihet og minst 8 døgn etter symptomstart. 
Risikogrupper og deres pårørende I avsnittet Grupper som kan ha økt risiko for alvorlig forløp av covid-19 er alder, hjerte/karsykdom og diabetes tydeliggjort som grupper med økt risiko. Øvrige mulige risikofaktorer er listet for seg. Røyking er her tatt ut som risikofaktor. Under avsnittet I avsnittet Råd til personer i risikogrupper er det lagt inn vurderingspunkter for mulige tiltak rundt risikogrupper i yrkessammenheng. 

13. april 2020

Kapittel Endret/nytt
Fastleger og legevakt Lagt til sannsynlig tilfelle av covid-19.
Spesialisthelsetjenesten Begrepet høyrisikoeksponering fjernet fra avsnittet om kontaktsporing.

Sykehjem og andre heldøgnsplasser

I avsnittet "Råd om nærkontakter" - "Ved symptomer på akutt luftveisinfeksjon": er "sannsynlig tilfelle" føyd til. 

I avsnittet om råd om beboere med symptomer på akutt luftveisinfeksjon uten kjent smitte med SARS-CoV-2: Ordene "i karantene" fjernet fra kulepunktet "Beboeren bør plasseres i karantene på enerom med eget bad og toalett". 

I avsnittet om kontaktsporing og oppfølging av nærkontakter: Ordet "høyrisikoeksponering" endret til "eksponering".

Helse- og omsorgstjenester i hjemmet og tilrettelagte boliger

 

I avsnittet "opphevelse av isolasjon" er følgende strøket: "7 dager etter symptomfrihet. Retesting anbefales ikke"
Kontaktsporing og oppfølging Tekst om kontaktsporing redigert. Presisert at covid-19 er mest smittsom tidlig i forløpet. Lagt inn prioritering ved god og begrenset kapasitet. Fjernet at FHI bistår i kontaktsporing.

Hjemmekarantene og hjemmeisolering - råd til helsepersonell

Begrepet "sannsynlig tilfelle" innarbeidet i teksten.
Definisjoner av tilfeller og nærkontakter

Ny definisjon for «sannsynlig covid-19» er innført. Dette medfører endring i definisjon av nærkontakt og dermed i karanteneråd for ulike typer nærkontakter.  
Tittelen endret (fra "Definisjon av nærkontakter...") og innholdet er redigert og utvidet slik at den definerer flere ulike tilfeller i tillegg til ulike typer nære kontakter.

Testkriterier

"eller vurdert av lege som mistenkt tilfelle" er lagt inn under testkriterier.

11. april 2020

Kapittel Endret/nytt
Fastleger og legevakt Fjernet setningen "Avfall med luftveissekret eller andre kroppsvæsker lukkes godt og kastets i dobbelt pose som restavfall." under avsnitt om Renhold
Sykehjem Vi har oppdatert råd for kohortisolering i sykehjem og gitt smittevernråd for de situasjoner der besøk vurderes nødvendig å gjennomføre. Videre er det gjort en del språklige endinger, samt oppdatert råd ift råd ellers i koronaveilederen.
Testkriterier Lagt inn setning "Ved negativt testresultat og fortsatt klinisk sterk mistanke om Covid-19, kan retesting vurderes." nederst i kapitlet om prioriterte indikasjoner for testing.

10. april 2020

Kapittel Endret/nytt
Opphevelse av isolasjon Oppdatert anbefalinger om avisolering

9. april 2020

Kapittel Endret/nytt
Hvis du mistenker at du er syk med koronaviruset (covid-19) Lagt inn setning "Også andre symptomer kan forekomme (se Viruset, smittemåtar og sjukdom)" tilslutt i første avsnitt. Endret tekst fra "Slapphet, hodepine eller muskelverk er alene ikke tilstrekkelig til å mistenke akutt luftveisinfeksjon i denne sammenheng" til "..mistenke covid-19 i denne sammenheng".

8. april 2020

Kapittel Endret/nytt
Fastleger og legevakt Vi har lagt inn at alt helsepersonell skal ha fått opplæring i korrekt bruk av beskyttelsesutstyr. Ellers er det gjort oppdateringer slik at råd er forenelig med råd på andre sider i veilederen, samt språklige presiseringer.
Spesialisthelsetjenesten Følgende er nytt: hjerte-lungeredning, kort tekst om kirurgiske prosedyrer som ikke involverer luftveier, bruk av PPE i intensivavdelinger, og pasientbundet beskyttelsesutstyr i kohortisolat. Nytt avsnitt "Kunnskapsgrunnlag for aerosolgenererende prosedyrer (AGP) relatert til pasienter med påvist eller mistenkt covid-19". 
Helse- og omsorgstjenester i hjemmet og tilrettelagte boliger Målgruppen for dokumentet er blitt tydeligere definert, samt organisering i team. Opplæring i bruk av beskyttelsesutstyr er også beskrevet. Det er gjort oppdateringer slik at råd er i tråd med andre råd i koronaveilederen, samt språklige presiseringer.

7. april 2020

Kapittel Endret/nytt
Informasjons- og undervisningsmateriell for helsetjenesten Lagt inn lenke til undervisningsfilmer for primærhelsetjenesten om korona og covid-19.
Råd til flyplasser og andre innreisepunkter De som er bosatt i Norge får lov til å reise rett hjem med planlagt transportmiddel, hvis de er friske og unngår nær kontakt med andre til de er hjemme.
Melding og varsling Lagt inn at fra 6. april avsluttes kommunelegens varslingsplikt for covid-19 til Folkehelseinstituttet. Øvrig varsling og melding gjelder.

6. april 2020

Kapittel Endret/nytt
Opphevelse av isolasjon Under punkt 1. endret fra sykehusinnlagt til innlagt i helseinstitusjon. Lagt til at opphevelse av isolasjon kan vurderes 7 dager etter pasienten er tilbake i sin habitualtilstand.

5. april 2020

Kapittel Endret/nytt
Informasjons- og undervisningsmateriell for helsetjenesten

Endret tittel på siden og lagt til lenke til undervisningsfilmen "Smittevernråd ved covid-19 i sykehjem".

Håndhygiene, hostehygiene, munnbind, rengjøring

Endret tittel og nytt avsnitt om bruk av munnbind. 

Lagt inn presisering om at FHI ikke anbefaler bruk av munnbind til befolkningen. 

Endret "Dersom personer uten symptomer til tross for..." til "Dersom man til tross for anbefalingene velger å bruke munnbind, er følgende forhold viktig". Endringen er gjort for at rådet til befolkningen om ikke å bruke munnbind skal bli tydeligere.

Spesialisthelsetjenesten Smitteregime og beskyttelsesutstyr: ny tekst. 
Aerosolgenererende prosedyrer (AGP): redigert tekst og inkludert flere AGP.
Anbefalt beskyttelsesutstyr ved pasient med påvist eller mistenkt covid-19: endret til Åndedrettsvern (FFP3 eller FFP2).
Intensivavdelinger: nye anbefalinger om å bruke beskyttelsesutstyr som ved AGP gjennom hele arbeidsdagen.
Kohortisolering: nye tema om dedikert personell, arealets utforming, lagring/dekontaminering, tilberedning av medikamenter, mm.
Råd om unntak fra hjemmekarantene er endret til «Unntak fra hjemmekarantene for ansatte i spesialisthelsetjenesten», og teksten er vesentlig kortet ned.

4. april 2020

Kapittel Endret/nytt
Råd til flyplasser og andre innreisepunkter Teksten oppdatert og strammet inn.
   

3. april 2020

Kapittel Endret/nytt
Serologi og hurtigtester Oppdatert informasjon om serologiske analyser. Lagt til tekst med anbefaling om egen validering av hurtigtester. Lagt til tekst om at hurtigtester ikke er godkjent for selvtesting. 
Varehandel, drosje, politi, håndverkere, anleggsvirksomhet og andre sektorer Endret avsnittet om drosjer, lagt inn lenk til Helsedirektoratet
Hjemmekarantene og hjemmeisolering Oppdatert tekst
Personlig beskyttelsesutstyr Tabell 1a og 1b publisert som nedlastbar plakat i A3-format, bokmål og nynorsk.
Fakta om viruset og sjukdommen I avsnittet om symptom: endret setning om magesmerter og diare. Endring i smak- og luktesans lagt til. 
Smittefarlig avfall Ny artikkel
Helse- og omsorgstjenester for hjemmeboende Endret avsnitt "Renhold, desinfeksjon og avfallshåndtering"
Hvis du mistenker at du er syk med koronaviruset (tidligere: Råd når du eller et hustandsmedlem har akutt luftveisinfeksjon, men ikke testes for covid-19) Artikkelen er redigert, har fått ny tittel, og det er lagt inn informasjon om hvordan man kan skille mellom covid-19, forkjølelse og allergi. 
Avstand, karantene og isolering Ny artikkel, erstatter tidligere artikler om hjemmekarantene og hjemmeisolering, samt "Råd og informasjon til befolkningen"
Hygiene og renhold Artikkel opprettet

2. april 2020

Kapittel Endret/nytt
Fakta om viruset og sjukdommen Teksten publisert på nynorsk.

1. april 2020

Kapittel Endret/nytt
Råd for transport av personer med mistenkt covid-19-sykdom via pasientreiser/drosjer Ny artikkel
Arrangementer og samlinger Vi har oppdatert i henhold til helsedirektoratets gjeldende anbefalinger, og lenket til Veiledning og anbefalinger om idrettsaktivitet. Informasjon om tidligere vedtak datert fra Helsedirektoratet om at størrelsesbegrensning på arrangementer er tatt ut.
Prøvetaking - praktisk gjennomføring Ny artikkel. Innholdet har tidligere ligget i artikkelen Testkriterier for nytt koronavirus (coronavirus)
Testkriterier for nytt koronavirus (coronavirus) Innhold om prøvetaking flyttet til egen artikkel.
Råd til spesifikke sektorer Oppdaterte råd til sektorer i vann og avløpsbransjen

Mars 2020

31. mars 2020

Kapittel Endret/nytt
Brosjyrer om litt, mye eller helt avstand på flere språk 
Amharisk lagt til
Informasjon til mikrobiologiske laboratorier Oppdatert: Biosikkerhet ved arbeid med SARS-CoV-2

30. mars 2020

Kapittel Endret/nytt
Brosjyre om litt, mye eller helt avstand på ulike språk Ny artikkel
Rengjøring og desinfeksjon ved covid-19 til sektorer utenfor helsetjenesten Ny artikkel
Produksjon av beskyttelsesutstyr som skal brukes i helsetjenesten  Lenke til standarder i Standard Norge lagt inn.
Testing og diagnostikk for nytt koronavirus Lagt til Nordlandssykehuset Bodø under laboratorier som tester. Fjernet setning i avsnittet om hvilke laboratorier som tester "(uten at det er behov for bekreftelse av negative resultater ved referanselaboratoriet)"
Hjemmekarantene og hjemmeisolering Fjerner "eller ingen" fra første punkt under bakgrunn for tiltakene.
Personlig beskyttelsesutstyr Presisert når åndedrettsvern skal benyttes. 
Fakta om covid-19-utbruddet Lagt til utvidet tekst om Folkehelseinstituttets rådgivning og informasjonsinnhenting. 

28. mars 2020

Kapittel Endret/nytt
Artiklene: Tiltak i spesialisthelsetjenesten, Tiltak i primærhelsetjenesten, Sykehjem og smittevern, Helse- og omsorgstjenester I avsnitt om kontaktsporing er det satt inn lenke til materiale som kan benyttes.
Fakta om viruset og sykdommen (covid-19) Lagt lenke til sak hos Veterinærinstituttet: Ingen mistanke om at dyr er smittekilde for virussykdommen covid-19
Huskeliste når pasient eller ansatt er smittet med covid-19 Oppdatert excelark for informasjonsinnhenting og kontaktsporing lagt inn i vedleggslista.
Rutinemessig bruk av hansker for butikkansatte og kunder er ikke anbefalt Ny artikkel

27. mars 2020

Kapittel Endret/nytt
Produksjon av beskyttelsesutstyr som skal brukes i helsetjenesten  Ny artikkel
Råd og informasjon til risikogrupper Oppdatert med info fra Storbritannia (fedme som risikofaktor). Presisert noen råd til risikogruppene. Spesifisert råd til pårørende til risikogruppene. Noen språklige oppdateringer. Fjernet noen lenker som ikke er så aktuelle lengre.

26. mars 2020

Kapittel Endret/nytt
Fakta om covid-19 Oppdatert avsnittet Risikovurdering etter publikasjon av den siste vurderingen.
Råd til begravelsesbyråer og gravferdsetater for håndtering av døde med covid-19 Endret tekst om innskjerpet bruk av morspose, visning etter stell og vaskesermoni. 
Råd og informasjon til befolkningen Omdisponert teksten og lagt inn et par kulepunkter i lister i delen om "Hvordan forebygge smitte?", slik at disse speiler informasjonen på plakaten "Litt, mye eller helt avstand?". Presisert hvem som skal i hjemmekarantene og lagt inn lenker til relevante sider med mer informasjon. 

25.mars 2020

Kapittel Endret/nytt
Tiltak i spesialisthelsetjenesten Satt inn tildekking av hår under beskyttelsesutstyr. Rettet størrelsen på små aerosoler fra <5µ til <5µm. Kort avsnitt om matservering. Håndtering av døde.
Antall analyserte prøver og prøveresultater kapitlet arkivert pga resultater inngår i dags- og ukerapporter

24. mars 2020

Kapittel Endret/nytt
Råd til arbeidsplasser, herunder høyskoler og universiteter Informasjon til spesifikke sektorer er løftet ut i egen artikkel (se under)
Råd til spesifikke sektorer Ny artikkel (innhold løftet ut fra artikkelen over)
Informasjon til mikrobiologiske laboratorier

Informasjon om rapportering til referanselaboratoriet er oppdatert. Lagt inn nytt avsnitt "Biosikkerhet ved arbeid med SARS-CoV-2". Fjernet avsnitt "Laboratoriesikkerhet"

Testing og diagnostikk Ny setning lagt inn: Dersom en pasient dør med akutt luftveissykdom av ukjent årsak i helseinstitusjon, bør det gjøres post mortem test for covid-19

 

Fakta om viruset og sykdommen Hele avsnittet om symptomer og sykdom er skrevet om. Lagt til et avsnitt om basseng og bading under avsnittet om smitte fra mat, vann og dyr.
Personlig beskyttelsesutstyr Lagt inn åndedrettsvern av typen N95
Melding og varsling Redaksjonell endring
Råd og informasjon til barn og ungdom Lagt inn henvisning til rapport om barns rolle i spredning av covid-19.

23. mars 2020

Kapittel Endret/nytt
Antall analyserte prøver Oppdatert
Serologi og hurtigtester Ny artikkel. Avsnitt om samme tema fjernet i artikkel om laboratorietester.
Fakta om covid-19-utbruddet Avsnitt flyttet til denne artikkelen, fra Fakta om koronaviruset

Råd for gravide og ammende

Råd for barn og unge

Dette var tidligere en artikkel som nå er delt i to. Råd for barn og unge opprettet som ny artikkel.

Brosjyre og video om hjemmekarantene og isolasjon på ulike språk

Lagt inn oversettelser for hindu, bulgarsk, mandarin og erstattet rumensk med ny versjon med rettet skrivefeil.

Brosjyre og video med generell informasjon om koronavirus på flere språk

Lagt inn oversettelser for bulgarsk, mandarin, hindu og rumensk

22. mars 2020

Kapittel Endret/nytt
Fakta om smitteverntiltak ved covid-19-utbruddet Ny artikkel
Antall analyserte prøver og prøveresultater Oppdatert tall, kl 18.40
Testing og diagnostikk Kriterier tydeliggjort

21. mars 2020

Kapittel Endret/nytt
Bruk av personlig beskyttelsesutstyr Ny artikkel. Erstatter tidligere artikkel på nettsidene under smittevern i institusjoner med tittelen "Råd ved truende eller reell mangel på beskyttelsesutstyr".
Tiltak i spesialisthelsetjenesten Presiseringer og utfyllende tekst i avsnittene om aerosolgenererende prosedyrer, stell av døde, unntak for hjemmekarantene.
Antall analyserte prøver og prøveresultater Oppdatert.
Huskeliste når pasient eller ansatt bekreftes syk med covid-19 Ny artikkel; administrative tiltak og oppfølging av nærkontakter og ansatte. Med brevmaler og mal for registreringsskjema. ca kl 18.00

20. mars 2020

Kapittel Endret/nytt
Testing og diagnostikk

Oppdatert med nytt avsnitt om testkriterier og bakgrunn for disse. Tydeligere prioritering. Innstramming av indikasjoner for ansatte i helsetjenesten med lettere symptomer( må se an 2 døgn) og for risikogrupper ( over 65 år og kronisk sykdom). ca kl 07.00

Råd og informasjon til gravide, barn og unge Lagt inn avsnitt om tilpasning på arbeidsplassen, graviditet og kronisk sykdom/risikogruppe, svangerskapsoppfølging, graviditet blant helsepersonell, amming. Ca kl 11.15
Råd og informasjon til risikogrupper Lagt inn avsnitt med tall for barn, mer informasjon til helsepersonell som selv er i risikogruppen, samt noen mindre presiseringer. 

Råd til personer isoleres i hjemmet

Råd til personer som er i hjemmekarantene

Opphevelse av isolasjon for covid-19

Hjemmekarantene og hjemmeisolasjon i forbindelse med covid-19

Råd og informasjon til befolkningen 

Tatt bort at personer om er prøvetatt skal være i isolasjon i påvente av laboratoriesvar

Mindre endring i opphør av isolasjon (Endret varighet av isolasjon, fra 6-8 til 7 dager. Fjernet at det må gjøres en individuell vurdering uført av lege, og punkt om at det må gjøres en individuell vurdering med tanke på yrke om vedkommende bør testes

19. mars 2020

Kapittel Endret/nytt
Råd til arbeidsplasser, herunder universiteter og høyskoler Avsnitt reiseråd oppdatert. Mindre redigering i avsnitt om fjernundervisning, kantiner. "Hansker" lagt til ca kl 16.45: Bruk av beskyttelsesutstyr slik som munnbind og hansker anbefales ikke på generell basis. 
Antall analyserte prøver og prøveresultater Oppdatert med tall og graf.

18. mars 2020

Kapittel Endret/nytt
Illustrasjoner, skjemaer og informasjonsskriv for helsetjenesten Illustrasjoner for prøvetaking lagt inn her. kl 10.30.
Antall analyserte prøver og prøveresultater Oppdatert totaltall kl 10.30.
Tiltak i spesialisthelsetjenesten

Noen endringer i punktlisten under respiratorbehandling samt et par presiseringer i øvrig tekst. Første avsnitt "Elektive konsultasjoner/prosedyrer" endret fra "påvist med covid-19" til "pasienter med symptomer på akutt luftveisinfeksjon, eller som er i hjemmeisolering eller ............".

Råd til arbeidsplasser, herunder universiteter og høyskoler Lagt inn ny tekst med råd til spesifikke sektorer. Lagt inn ny tekst om råd ved unntak fra hjemmekarantene for ansatte i samfunnskritiske funksjoner. ca kl 16.20
Arrangementer og samlinger Oppdatert ca kl 22.30. I stor grad samme innhold.

17. mars 2020

Kapittel Endret/nytt
Helse- og omsorgstjenester i hjemmet og smittevern  Lagt inn råd om smitteverntiltak i husstander hvor det bor personer med tegn på akutt luftveisinfeksjon, men som ikke har vært utsatt for kjent smitte eller vært på reise. Publisert ca kl 17.
Sykehjem og smittevern Flere råd lagt inn. Ca kl 17.
Tiltak i spesialisthelsetjenesten Råd om unntak fra hjemmekarantene for ansatte i helsetjenesten er lagt til, ca kl 12:45.
Tiltak i primærhelsetjenesten Råd om unntak fra hjemmekarantene for ansatte i helsetjenesten er lagt til, ca kl 14:50.
Råd og informasjon til befolkningen om koronavirus (coronavirus) Lagt til råd om avstand for å begrense smitte, beskrivelse av hjemmekarantene og hjemmeisolasjon. Tatt ut råd som er beskrevet i egne artikler. Tatt ut avsnitt om vann og bassenger. ca kl 1535.
Råd til personer som er i hjemmekarantene Presisert rådene om hva det innebærer å være i hjemmekarantene. Ca kl 18.
Antall analyserte prøver og prøveresultater Oppdaterte tall lagt inn
   

16. mars 2020

Kapittel Endret/nytt
Testing og diagnostikk Nytt avsnitt om serologi og hurtigtester
Antall analyserte prøver og prøveresultater Oppdaterte med antall analyserte prøver per mandag morgen (vel 18 000).
Generell koronainformasjon på flere språk Ny artikkel med oversikt over informasjon på mange språk.
Råd til flyplasser og andre innreisepunkter To avsnitt om sporing etter flyreiser er fjernet (pga gjelder ikke lenger). kl 14.45. Mindre presiseringer om reiser i Norden lagt inn.
Områder med utbredt spredning 

Artikkel arkivert.

Fakta om nytt koronavirus Noe tekst fjernet og overført til ny artikkel "Fakta om covid-19-utbruddet"
Fakta om covid-19-utbruddet Ny artikkel opprettet
Antall analyserte prøver og prøveresultater Første avsnitt fjernet, pga ikke lenger aktuelt.
Generell informasjon - brosjyrer på flere språk En rekke språkvarianter er lagt til.
Hjemmekarantene - brosjyrer på flere språk Amharisk lagt til
Tiltak i primærhelsetjenesten Redigert artikkel med vesentlige endringer publisert ca kl 21.30
Råd og informasjon til gravide, barn og ungdom. Lagt til avsnitt under smittemåte, om videre smitte
Råd og informasjon til risikogrupper Mindre endringer/presiseringer
Råd til pasienter som isoleres hjemme Oppdatert
Hjemmekarantene og hjemmeisolering Oppdatert
Råd om hjemmekarantene Oppdatert

15. mars 2020

Oppdateringer
Kapittel Endret/nytt

Råd til personer som er i hjemmekarantene og isolasjon - Fremmede språk.

Versjon på nord- og sørsamisk publisert ca kl 10.30
Råd til begravelsesbyråer og gravferdsetater Nytt kapittel, ca kl 11.00
Tiltak i spesialisthelsetjenesten Ny tekst publisert ca kl 17.10
Smittevernråd ved reise Lagt inn nytt avsnitt og lenke til regjeringens nye reise- og karantenebestemmelser
Testing og diagnostikk Nytt avsnitt lagt inn: "Andre personer med luftveissymptomer". Formuleringen "skal" i avsnittet er endret til "bør" 16.3.20 ca kl 07.40.

14. mars 2020

Oppdateringer
Kapittel Endret/nytt
Råd og informasjon til risikogrupper Oppdatert med presiseringer og utvidet avsnitt om eldre og barn. ca kl 09.20.
Smittevernråd ved reise Reiseråd vedr. Norden inklud. info om karantene, oppdatert ca kl 15.
Melding og varsling  Oppdatert med info om at helsepersonell som påviser et smittetilfelle av covid-19, skal varsle kommuneoverlegen. Dødsfall av covid-19 skal også varsles.

Råd til personer som er i hjemmekarantene (råd til de som har vært utsatt for smitte)

Råd og informasjon til befolkningen om koronavirus

Hjemmekarantene og hjemmeisolering (råd til helsepersonell)

Råd til flyplasser og andre innreisepunkter

Råd til arbeidsplasser, herunder høyskoler og universiteter

 

Redigert avsnitt om endrede karanteneregler ved ankomst til Norge fra andre land. Oppdatert 14.mars ettermiddag.

13. mars 2020

Oppdateringer
Artikkel Endret/nytt

Antall analyserte prøver og prøveresultater

Oppdaterte tall: 10448  personer testet, 670 positive, (rapporteringen er ikke fullstendig). I overvåkingssystemet for influensa i samfunnet (Fyrtårnsystemet) er det så langt testet 28 personer for SARS-CoV-2. 
Råd og informasjon til befolkningen Ny tekst i avsnitt "Andre forebyggende råd" om besøk i helseinstitusjoner. Ny tekst/redigering i avsnittene "Hva gjør du hvis du mistenker at du er syk med det nye koronaviruset?" og "Arrangementer og samlinger"
Melding og varsling av covid-19 Ny tekst om kriterier for melding og varsling. Presisert at smittetilfelle av covid-19 alvorlig og dødsfall skal varsles. 
Områder med utbredt spredning av koronaviruset Fjernet setningen «Regionene Alsace og Korsika, pluss departementene Oise og Val d’Oise nord for Paris" slik at bare "Frankrike" blir stående.
Informasjon om hjemmekarantene og isolasjon på 23 språk  Nytt kapittel med tekster på 23 språk lagt inn.

12. mars 2020

Oppdateringer

Artikkel

Endret/nytt

Fakta om nytt koronavirus

Lagt til at WHO erklærer utbruddet som en pandemi i avsnittet "Om utbruddet".

Områder med utbredt spredning av koronaviruset

Lagt til områder/regioner på listen over områder med utbredt spredning (Tyskland: Nordrhein-Westfalen og Bayern, Sveits: Byen Samnaun (kanton Graubünden), og byen Zermatt, områdene som grenser til Ischgl og italienske Cervinia, Frankrike: Regionene Alsace og Korsika, pluss departementene Oise og Val d’Oise nord for Paris, Spania: Madrid, Baskerland, La Rioja) 

Råd og informasjon til befolkningen

Under "Hvordan forebygge smitte" presiseres at viruset smitter som dråpe- og kontaktsmitte. Under "Håndvask" tatt med vask av hender også etter kontakt med dyr. Lagt til nytt underpunkt: "Klesvask og rengjøring". Under "Andre forebyggende råd" lagt til punkt: Unngå å besøke helseinstitusjoner dersom det ikke er helt nødvendig. Dersom besøk ikke kan unngås, må avdelingen hvor pasienten ligger først kontaktes per telefon, slik at nødvendige smitteverntiltak kan iverksettes.  Lagt til å begrensning av kontakt med andre, deltagelse i fritidsaktiviteter, restaurantbesøk osv. der det er mulig, samt å unngå offentlig transport og holde avstand til andre.

Smittevernråd ved reise

Endret overskrift fra "Råd til personer som har vært i områder med utbredt spredning av covid-19" til: "Råd til personer som har vært på reise utenfor Norden". Karantene i 14 dager for alle som kommer hjem fra reise utenfor Norden med tilbakevirkende kraft.

Råd til personer som er i hjemmekarantene

Endringer i avsnitt om hjemmekarantene og fjernet avsnitt "Råd til personer som bor sammen med en nærkontakt

Råd til pasienter som isoleres i hjemmet ved koronavirus (coronavirus)

Endret avsnitt om karantene under "Råd til husstandsmedlemmer"

Definisjoner av nærkontakter til personer som har fått påvist covid-19

Ny artikkel erstatter den gamle

Testing og diagnostikk

Nytt avsnitt "Indikasjon for testing av covid-19" erstatter "Hvem bør testes for SARS-CoV-2?"

Tiltak i spesialisthelsetjenesten

Råd om håndtering av pasienter med symptomer forenelig med covid-19, er inkludert, samt språklige presiseringer. Råd om plassering av pasienter, dersom ikke anbefalte isolat er tilgjengelig er inkludert. Videre er råd om bruk av morspose fjernet og et råd om rengjøring etter tilfeldig funn av covid-19, er beskrevet.

Kontaktsporing og oppfølging av kontakter

Fjernet avsnitt "Oppfølging av lavrisikokontakter" og "Kontaktsporing og oppfølging av kontakter til personer med covid-19-sykdom på flyreise". Vi stanser smitteoppsporing etter flyreiser. Erfaringen er at denne smitteoppsporingen ikke fører til funn av smittede i Norge. Vi kan dermed frigjøre ressurser til mer fruktbare smitteoppsporinger innenlands.

Hjemmekarantene og hjemmeisolering

lagt til "Alle som har vært på reise utenom Norden. Dette rådet har tilbakevirkende kraft regnet fra 27. februar. 14 dagers karantene regnes fra dato for hjemkomst"

Hjemmetjenesten og smittevern mot covid-19

Språklige oppdateringer, samt presisering av at så lenge hverken pasienten eller andre i husstanden har symptomer på covid-19 (hoste, kortpustethet, feber), anses de å utgjøre en lav risiko for smitte. Ansatte skal følge basale smittevernrutiner, og det er ikke nødvendig med oppgraderte tiltak når det gjelder beskyttelsesutstyr

Råd til tannhelsetjenesten

Ny artikkel

Råd til personer som i yrkessammenheng kan komme i nærkontakt med personer som har vært i utbruddsområder

Fjernet artikkel

Råd ved store arrangementer

Fjernet tekst og tabeller om råd i fbm. store arrangementer. Lenket til nyhet på  Helsedirektoratets nettsider om forbud mot og stenging av ulike arrangementer og tilbud.

Råd til flyplasser og andre innreisepunkter

Lagt til informasjon om og lenke til Helsedirektoratets vedtak om karantene for alle reisende til Norge fra land utenom Norden. Fjernet lenke til artikkelen "Råd til personer som i yrkessammenheng kan komme i nærkontakt med personer som har vært i utbruddsområder" under avsnittet "Råd for å forebygge smitte".

Informasjon til skoler, skolefritidsording og barnehager

Endret ingress og to avsnitt øverst i teksten i henhold til Helsedirektoratets vedtak 12.03.20 om å stenge skoler, barnehager og utdanningsinstitusjoner. Fjernet denne setningen i avsnittet "Hvordan kan man forebygge smitte": Det anbefales å ha tørkepapir/papirlommetørkle og håndhygienemulighet tilgjengelig til bruk for ansatte/studenter som hoster eller nyser.

Råd til arbeidsplasser, herunder høyskoler og universiteter

Gjort omfattende endringer i teksten i henhold til at WHO har erklært pandemi 11.03.20 og at Helsedirektoratet 12. mars 2020 har vedtatt omfattende tiltak for å hindre spredning av covid-19.

11. mars 2020

Oppdateringer

Artikkel

Endret/nytt

Fakta om nytt koronavirus

Lagt til informasjon om virusets overlevelse på flater. 

Råd og informasjon til befolkningen

Endret struktur på siden, lagt til nye råd om hvordan man forebygger smitte, endret informasjon om smittevernråd ved reise og mottak av pakker fra områder med utbredt spredning. Lagt til lenker til side om arrangementer og samlinger samt råd til arbeidsplasser, høyskoler og universiteter. 

Definisjoner av mistenkte, sannsynlige og bekreftede tilfeller og kontakter

Lagt til "lavrisikokontakt" i kulepunkt under avsnittet ""Definisjon av et mistenkt tilfelle".

Testing og diagnostikk

Lagt til "Unilabs Laboratoriemedisin"  i listen over testende laboratorier. Endringer i rutine for forsendelse av prøver. Fjernet siste punkt om «Analyserte prøver…». Denne informasjonen ligger i dokumentet Informasjon til mikrobiologiske laboratorier.

Tiltak i spesialisthelsetjenesten

Råd om håndtering av pasienter med symptomer forenelig med covid-19, er inkludert, samt språklige presiseringer. Råd om plassering av pasienter, dersom ikke anbefalte isolat er tilgjengelig er inkludert. Videre er råd om bruk av morspose fjernet og et råd om rengjøring etter tilfeldig funn av covid-19, er beskrevet.

Informasjonsskriv og skjemaer til bruk i helsetjenesten

Revidert PDF veiledning for datainnsamling. Fjernet informasjonsark til nærkontakt og lavrisikokontakt.

Informasjon til mikrobiologiske laboratorier

Endret siste avsnitt under "Analyse ved Folkehelseinstituttet": Lagt til begrepet "tungtveiende" foran avklaring og lagt til setning om påføring av primærlaboratoriets resultater.

Råd ved store arrangementer

Lagt til presisering av hva vi mener med personer på arrangementer: deltagere/utøvere/publikum.

Siste oppdateringer i koronaveilederen

Ny artikkel

10. mars 2020

Oppdateringer

Artikkel

Endring/nytt

Fakta om nytt koronavirus

Lagt til nytt avsnitt "Testing" med lenke videre til siden "Testing og diagnostikk". 

Områder med utbredt spredning av koronaviruset

Endret tittel på siden ved å legge til "utbredt". Tatt bort bruk av begrepet "lokal spredning" og oppdatert tabell til kun å gjelde utbredt spredning. Endret område med utbredt spredning fra Nord-Italia til Italia. Endret tittel på siden ved å legge til "utbredt".

Råd og informasjon til befolkningen

Presisering av råd om smitte fra vann.

Råd og informasjon til risikogrupper

Endret oppsett i dokumentet. Lagt til informasjon om at risikogrupper skal møte til avtalt kontroll på sykehus med mindre de får annen beskjed fra behandlende instans. Lagt inn informasjon om restriksjoner på bruk av pneumokokkvaksine til andre enn risikogrupper. Lagt til mulige risikogrupper (alvorlig nyresykdom, alvorlig leversykdom, og personer med nedsatt immunforsvar). Laget punktvis liste over hvordan man kan redusere smitterisiko. Laget punktvis liste over hvordan man kan forberede seg dersom det blir lokal smittespredning

Definisjoner av mistenkte, sannsynlige og bekreftede tilfeller og kontakter

Lagt til to kulepunkter i listen under avsnittet "Definisjon av et mistenkt tilfelle". Presisert kulepunktet "Har vært på reise utenom Norden og er ansatt i helsetjenesten med pasientnært arbeid (inkludert studenter)". Ny definisjon av bekreftet tilfelle. Tydeliggjøring av definisjon "nærkontakter".

Testing og diagnostikk

Tatt bort avsnittet "Ansatte i helsetjenesten med pasientkontakt som har vært på reise utenom Norden og som utvikler hoste, kortpustethet, feber innen 14 dager etter hjemkomst defineres som mistenkte tilfelle, og bør testes for covid-19.". Endret siste avsnitt under "Hvem bør testes for SARS-CoV-2?". Lagt til nytt avsnitt: "Hvorfor anbefales ikke testing av personer uten symptomer?". Utvidet indikasjon for testing med en anbefaling om å inkludere test for SARS-CoV-2 i den generelle luftveisdiagnostikken. Informasjon til mikrobiologiske laboratorier er tatt ut i egen artikkel. Fjernet denne setningen som legges over i artikkelen "informasjon til mikrobiologiske laboratorier: "Sett i lys i den seneste utviklingen av utbruddet i Norge, anbefaler Folkehelseinstituttet at test for SARS-CoV-2 inkluderes i generell luftveisdiagnostikk". En presisering: "Indikasjon for testing gjelder nå også alle innlagte pasienter i helseinstitusjoner med akutt luftveisinfeksjon med minst ett av følgende symptomer: hoste, feber, tungpustethet (uavhengig av reiseanamnese)".

Analyserte prøver fra mistenkte sykdomstilfeller

Oppdaterte tall.

Tiltak i primærhelsetjenesten

Språklige endringer. Tatt bort henvisning til arbeidsrestriksjoner

Informasjonsskriv og skjemaer til bruk i helsetjenesten

Datainnsamlingsark (del I, II og II) er tatt bort. Varslingsrutine for fly og flyplasser er tatt bort og integrert i artikkel Råd til flyplasser og andre innreisepunkter

Informasjon til mikrobiologiske laboratorier

Ny side

Råd ved store arrangementer

Endret råd vedrørende størrelse på arrangement. Lagt til tabellverktøy for risikovurdering. 

Råd til flyplasser og andre innreisepunkter

Ny side, tatt inn råd om håndtering og varslingsrutine fra PDF. PDF utgår

Informasjon til skoler, skolefritidsording og barnehager

Lagt til informasjon om hvordan man går frem for å få undertekster i filmen på flere språk. Lagt inn råd om håndhilsing, klemming og kyssing.

Råd til arbeidsplasser, herunder høyskoler og universiteter

Lagt til råd om håndhilsing, klemming og kyssing. Revidert råd om oppfordring til hjemmekontor og fleksible arbeidstider. 

9. mars 2020

Oppdateringer

Artikkel

Endring/nytt

Områder med vedvarende spredning av koronaviruset

Presiseringer og lagt inn lenker til nettsider om hjemmekarantene og hjemmeisolering, hvem som bør testes og smittevernrådene.

Råd og informasjon til befolkningen

Lagt inn nytt avsnitt om "Smitte fra mat, vann og dyr".

Definisjoner av mistenkte, sannsynlige og bekreftede tilfeller og kontakter

Under Definisjon av mistenkt tilfelle lagt til punkt om personer som er helsepersonell med pasientkontakt og som har vært på reise utenom Norden. Under Definisjon av lavrisikokontakt lagt til punkt om personer om har pleiet en pasient eller på annen måte har hatt tilsvarende nær fysisk kontakt med en person som er bekreftet syk med covid-19, selv om anbefalte smitteverntiltak er fulgt

Sykehjem og smittevern mot covid-19

Presisering av råd ved besøk av pårørende, besøkende og ansatte

Hjemmekarantene og hjemmeisolering

Under Anbefalinger om hjemmekarantene: lagt inn "Helsepersonell som er husstandsmedlemmer til mistenkte tilfeller, inntil svar på laboratorieprøve foreligger". Avsnittet Bakgrunn flyttet til slutten av artikkelen.

Informasjon til skoler, skolefritidsording og barnehager

Presisering av råd om stenging. Oppdatering av råd til de som har vært i områder med vedvarende spredning. 

8. mars 2020

Oppdateringer

Artikkel

Endring/nytt

Områder med vedvarende spredning av koronaviruset

Lagt til Tirol i Østerrike på listen med områder med utbredt spredning. Lagt til at Helsepersonell som har vært på reise i utlandet og som utvikler luftveissymptomer innen 14 dager etter hjemkomst bør testes for covid-19.

Råd og informasjon til befolkningen

Lagt til "Hvis du har kommet hjem fra et område med vedvarende smittespredning (lenke) i løpet av de siste 14 dagene, og du får symptomer på luftveisinfeksjon (feber, hoste, brystsmerter eller pustevansker), ber vi deg straks holde deg innendørs og unngå nærkontakt med andre mennesker samt ringe fastlegen, eventuelt legevakta (116 117) og fortelle om din reise og dine symptomer".

Smittevernråd ved reise

Helsedirektoratet har lørdag 7. mars besluttet utvidelse av anbefalinger om hvem som skal være i karantene. Som følge av dette er disse endringene gjort under overskriften "Råd etter reiser": Tekst om nye anbefalinger lagt inn som erstatning for anbefalinger om reise hjem fra Hubei-provinsen i Kina, og sletting av anbefalinger til ansatte i helsetjenesten.

Arbeidsrestriksjoner, hjemmekarantene og hjemmeisolering

Endring i anbefalingene om karantene etter beslutning gjort av Helsedirektoratet. Karantene gjelder nå alle personer som har vært i områder med vedvarende smitte av koronavirus. Arbeidsrestriksjoner for ansatte i helsetjenesten, inkludert studenter, faller bort på grunn av disse endringene.

Hjemmetjenesten og smittevern mot covid-19

Ny artikkel

Råd til arbeidsplasser, herunder høyskoler og universiteter

Ny artikkel

Smittevernråd ved reise

Oppdaterte smittevernråd for reise: FHIs råder til å ikke reise til områder med utbredt smittespredning. Disse områdene er beskrevet på siden 'Områder med spredning av covid-19'. UD fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til utbruddsområder med utbredt smittespredning. Under 'Råd etter reisen' endret fra områder med vedvarende spredning til områder med utbredt spredning. 

Definisjoner av mistenkte, sannsynlige og bekreftede tilfeller og kontakter

Under Definisjon av mistenkt tilfelle og under Definisjon av lavrisikokontakt: endret fra 'område med vedvarende spredning' til 'område med utbredt eller lokal spredning'.

Testing og diagnostikk

Lagt til råd om at helsepersonell som har vært på reise i utlandet og som utvikler luftveissymptomer innen 14 dager etter hjemkomst bør testes for covid-19.