Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Råd for transport av pasienter/brukere»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Råd for transport av pasienter/brukere

Artikkel i nettpublikasjon

Råd for transport av pasienter/brukere

Her finner du råd for dem som utfører transport av pasienter/brukere i Norge under covid-19-pandemien, uavhengig av hvem oppdragsgiver er.

Her finner du råd for dem som utfører transport av pasienter/brukere i Norge under covid-19-pandemien, uavhengig av hvem oppdragsgiver er.


Innhold på denne siden

Regjeringen innførte 9.12.2021 nasjonal anbefaling om å holde 1 meter avstand til andre enn husstandsmedlemmer, og påbud om bruk av munnbind i kollektivtrafikk og taxi dersom avstand ikke kan opprettholdes.

Virksomheter som utfører transport av pasienter/ brukere bør ha et særskilt fokus på høy etterlevelse av smittevernråd. Vi vet foreløpig ikke nok om smitterisiko og sykdomsbyrde av omikronvarianten, og rådene vil justeres løpende.

Virksomheter bør sikre at de generelle smittevernrådene gjøres kjent for ansatte, pasienter/brukere og ledsagere. De generelle smittevernrådene omfatter å holde seg hjemme når man er syk og ha god hoste- og håndhygiene.

Virksomheter må til enhver tid forholde seg til lokal smitterisiko og gjeldende lokale-, regionale- eller nasjonale smittevernråd.

Virksomheter bør tilrettelegge for vaksinasjon av ansatte mot både covid-19 og influensa og for testing ved luftveissymptomer eller mistanke om smitte med covid-19.

Se også:

Smitterisiko vil variere geografisk og kommuner kan iverksette tiltak basert på lokal smitterisiko. Virksomheter vil måtte tilpasse smitteverntiltak basert på smitterisiko lokalt og gjeldende nasjonale og lokale smitteverntiltak. 

Ansvar

Rekvirent

Rekvirent må følge ordinære rutiner for bestilling av pasienttransport, oppgi hvilke smitteverntiltak som må iverksettes før og under transport og om det er mistanke om eller bekreftet covid-19. Informasjonen skal ikke inneholde pasientopplysninger. 

 • Behov for assistanse og behov for hjelpemidler som rullator, rullestol eller liknende, skal avklares ved bestilling av transport.
 • Så langt det er mulig bør behovet for assistanse ivaretas av ledsager/pårørende.

Transportselskapet

Transportselskapet følger ordinære rutiner for transport av brukere basert på opplysninger fra rekvirent.

Det er den enkelte virksomhet som har ansvar for å vurdere om transporten tilfredsstiller grunnleggende krav til smittevern, og dermed kan tilbys. Virksomheten må selv vurdere hvordan tiltakene skal tilpasses lokale forhold. I tillegg er det viktig å foreta en risikovurdering for å kartlegge smitterisiko og andre forhold som kan oppstå som følge av SARS-CoV-2 (koronavirus). Se Koronavirus: Tiltak i arbeidslivet (Arbeidstilsynet)

Transportselskapet skal følge lokale, regionale og/eller nasjonale smitteverntiltak og etablere rutiner for hvordan transport skal foregå. 

 • Sikre at det foreligger rutiner for at ansatte holder seg hjemme ved nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon, samt følger gjeldende anbefalinger om testing.
 • Etablere rutiner for oppfølging av ansatte som tester positiv for SARS-CoV-2 og samarbeide med kommunen.
 • Vurdere beredskap for høyt sykefravær blant ansatte.
 • Sikre at alle ansatte er kjent med rutinene, har fått opplæring i gjeldende rutiner, samt legge til rette for at disse kan følges.
 • Tilrettelegge for at smittevernrådene kan følges både av sjåfør og pasient/bruker før, under og etter transport.
 • Sikre at ansatte får opplæring i bruk av nødvendig personlig beskyttelsesutstyr.
 • Sikre informasjon om gjeldende smittevernråd til pasient/bruker.
 • Vurdere å etablere egne team med sjåfører som får opplæring i bruk av beskyttelsesutstyr, for transport av pasienter/ brukere med mistenkt eller bekreftet covid-19.
 • Ha oversikt over sjåfører som har transportert pasient/brukere med mistenkt eller bekreftet covid-19.
 • Utarbeide rutiner for renhold av kjøretøy.

Den enkelte sjåfør

Den enkelte sjåfør har et eget ansvar for å gjøre seg kjent med gjeldende rutiner for transport av pasienter/brukere under covid-19 pandemien. Sjåføren skal bistå pasient/bruker og ledsagere slik at de kan etterleve smittevernrådene. 

I tillegg skal den enkelte sjåfør: 

 • Holde seg hjemme ved nyoppståtte luftveissymptomer og teste seg ved mistanke om SARS-CoV-2.   
 • Sjåfører som har vært nærkontakt til et covid-19-tilfelle skal følge rådene for nærkontakter, og ikke gå på jobb før plikt til karantene og testing er avklart og eventuelt gjennomført.
 • Ivareta god hånd- og hostehygiene.
 • Tilstrebe 1 meters avstand til pasient/bruker under transport.
 • Unngå å håndhilse på pasient/bruker eller ledsager.
 • Utføre håndhygiene før og etter ved assistanse av pasient/bruker der det er nødvendig.

Pasient/bruker og ledsagere

Ved nyoppståtte luftveissymptomer, uavhengig av vaksinasjonsstatus, bør pasient/bruker vurdere behovet for transporten og eventuelt utsette hvis mulig.

Pasienten/brukeren bør få informasjon slik at de kan følge gjeldende smittevernråd angitt av transportselskapet under hele transporten. 

Transport av pasienter/brukere uten mistenkt eller bekreftet covid-19  

Sannsynligheten for smitteoverføring øker med tiden man er sammen. Ved lengre transportetapper (for eksempel mer enn en time) bør både pasienten/brukeren og sjåføren benytte munnbind. 

 • Avhengig av type transportmiddel/bil skal det tilrettelegges for avstand på 1 meter mellom pasient/bruker og sjåfør under transport. Bruk fortrinnsvis transportmidler som ivaretar avstand.
 • For personbil/taxi: Pasient/bruker/ledsager bør sitte i baksetet. Avstand mellom sjåfør og pasient/bruker/ledsager i baksetet vurderes som tilstrekkelig idet man ikke sitter ansikt til ansikt. To passasjerer kan sitte i baksetet samtidig.
 • Pasient/bruker, ledsager og sjåfør bruker munnbind på hele reisen. For informasjon om munnbind, se her: Munnbind og visir i befolkningen
 • Dersom sjåfør må bistå pasient/bruker før og etter reisen, og hvor det forventes fysisk kontakt, kan sjåfør vurdere behov for frakk og eventuelt hansker. 
 • Renhold av transportmiddel etter transport av pasienter/brukere uten mistenkt eller bekreftet covid-19 følger virksomhetens ordinære renholdsrutiner.

Transport av pasient/bruker med mistenkt eller bekreftet covid-19

En pasient/bruker med bekreftet covid-19 bør transporteres alene, med unntak av nødvendig ledsager. I situasjoner hvor smittestatus er uavklart, bør smitteverntiltak være tilsvarende som hvis pasient/bruker har bekreftet covid-19. 

Hvis mulig, bør transport utsettes. Dersom transport ikke kan utsettes, bør transport og nødvendige forhåndsregler avklares i samråd med helsetjenesten (sykehus/kommunal helsetjeneste/private helseaktører) i forkant. Alternativ transport i form av ambulanse kan vurderes. 

Helsepersonell og sjåfører som jobber med kjente smittede med koronavirus anbefales å slå av sporingen på Smittestopp i arbeidstiden. Se Smittestopp på jobb. 

Smitteverntiltak: 

 • Hvis mulig, anbefales 2 meters avstand mellom sjåfør og pasient/bruker.
 • Sjåfør, pasient/bruker og ledsager skal ha på medisinsk munnbind under hele transportetappen, så sant bruk av munnbind er kontraindisert av medisinske årsaker. Dersom medisinsk munnbind er kontraindisert for pasient/bruker, bør sjåfør benytte åndedrettsvern. Se Åndedrettsvern (Arbeidstilsynet)
 • Sjåfør bør i tillegg bruke øyebeskyttelse (visir eller briller), hansker og eventuelt frakk. Se Bruk av personlig beskyttelsesutstyr
 • Det skal tilrettelegges for at sjåfør og pasient/bruker kan få utført håndhygiene før og etter en transport. Håndhygiene kan utføres med hånddesinfeksjon. Bruk av hansker erstatter ikke behovet for å utføre håndhygiene. Det anbefales derfor ikke rutinemessig bruk av engangshansker. Håndhygiene utføres umiddelbart etter at hansker er tatt av.

Følgende utstyr skal alltid klargjøres før transport: 

 • hånddesinfeksjonsmiddel
 • hansker
 • medisinske munnbind, eventuelt åndedrettsvern til bruk ved lengre transportetapper
 • øyebeskyttelse (visir eller briller)
 • tørkepapir, kluter eller engangsdesinfeksjonskluter
 • oppsamlingsposer til avfall

Vurdering av kjøretøy: 

 • Det bør fortrinnsvis ikke benyttes ordinær personbil (5–7 seter). Dette ut fra en vurdering av at avstand mellom sjåfør og pasient/bruker vil være for liten til å hindre smitte.
 • Buss, minibuss eller andre kjøretøy der avstanden mellom sjåfør og pasient/bruker er mer enn 2 meter bør benyttes hvis mulig. Det bør som hovedregel ikke transporteres mer enn en pasient/bruker om gangen, i tillegg til eventuelt ledsager.
 • Avstanden på 2 meter må opprettholdes under på- og avstigning så langt det er mulig.
 • Under transport bør kjøretøyets ventilasjonsanlegg/klimaanlegg innstilles slik at luften ikke sirkulerer inne i bilen.

Gjennomføring av transport 

 • Pasient/bruker og eventuelt ledsager tar på munnbind før de setter seg inn i kjøretøyet. Munnbindet tas av etter at pasient/bruker og eventuelt ledsager har gått ut av kjøretøyet.
 • Sjåføren åpner og lukker dør slik at pasienten/brukeren i minst mulig grad berører kontaktflater i kjøretøyet både ved på- og avstigning, og under transport.

Rengjøring av kjøretøy etter transport med mistenkt eller bekreftet covid-19

Rengjøring omfatter områder som pasient/bruker har vært i direkte kontakt med samt flater i umiddelbar nærhet til der pasient/bruker har sittet (ca. 1 meter). 

Ved hendelser der pasient/bruker som transporteres søler kroppsvæsker (spytt, urin, oppkast) i kjøretøyet bør følgende råd følges; 

 • Før all kontakt med søl skal den som utfører renholdet vurdere bruk av beskyttelsesutstyr (munnbind, øyebeskyttelse og hansker).
 • Fjern søl ved hjelp av tørkepapir som umiddelbart kastes i avfallspose.
 • Avfall kastes som restavfall.
 • Tørk deretter området med ren, fuktet klut og rengjøringsmiddel eller engangs desinfeksjonskluter.
 • Utfør håndhygiene etter at hansker er tatt av.

Klær, bagasje, rullator og andre eiendeler, antas i liten grad å kunne forurense bil. Det er derfor ikke nødvendig å rengjøre bagasjerom o.l., men håndhygiene bør gjennomføres etter at en har håndtert slike eiendeler. 

Historikk

11.01.2022: Oppdatert lenker. Presisering av tekst. Generell språkvask

13.12.2021: Endring - om bruk av munnbind under hele reisen.

09.12.2021: Endring av tekst ift andre oppdaterte råd. Språkvask.

08.12.2021: Oppdatert en tidligere versjon av rådene i henhold til råd fra Regjeringen, dagens smitterisikonivå og nye varianter. Satt inn lenker til andre artikler i koronaveilederen. Generell språkvask.

18.11.2021: Rettet overskrift for transport av pasienter/brukere uten mistenkt eller bekreftet covid-19. Slettet tekst og satt inn råd om å følge lokale råd for bruk av munnbind og avstand under transport.

16.11.2021: Oppdatert råd i henhold til nasjonale føringer. Satt inn lenker til andre gjeldende råd i koronaveilederen. Generell språkvask.

06.10.2021: Endret overskrift, omfattende revisjon av tekst, oppdatert lenke og satt inn ny lenke til nye kapitler.

02.06.2021: Satt inn punkt om endrede råd når pasient/bruker er beskyttet og for uvaksinerte, samt lagt inn nye overskrifter og gjort mindre språklige forbedringer.

12.02.2021: Transport av pasienter/brukere uten covid 19: Et nytt kulepunkt under generelle tiltak og et under forsterkede tiltak. Transport av pasienter/brukere med covid-19: Presisering av tekst under generelle tiltak. Noen mindre språklige endringer.

09.02.2021: Flyttet en setning om hva rådene bygger på lenger frem i teksten.

01.02.2021: Passasjer er erstattet av pasient/bruker. Avsnitt om bruk av smittestopp på jobb flyttet lengre frem i artikkelen.

27.01.2021: 

 • Tydeliggjøring av smitteverntiltak knyttet til transport av pasienter/brukere uten mistanke om covid-19 og transport av pasient/bruker med mistenkt eller påvist covid-19.
 • Ansvar forkortet og tydeliggjort med nye punkter for hver aktør, rekvirent, transportselskap, den enkelte sjåfør og pasient/bruker.
 • Presisering av forsterkede smitteverntiltak.
 • Oppdatering av tiltak for transport av pasient/bruker med mistenkt eller påvist covid-19.

21.12.2020: Lagt inn lenk til artikkelen Smittestopp på jobb.

29.10.2020: Tittel og innhold i artikkelen er endret og oppdatert basert på oppdaterte råd for pasienttransport

30.09.2020: Under avsnitt om Når pasienten selv ikke kan ha på munnbind, endret første kulepunkt fra "Kirurgisk munnbind (type I)" til "Medisinsk munnbind"