Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Håndtering av covid-19 på skip - arkivert»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Håndtering av covid-19 på skip - arkivert

Artikkel i nettpublikasjon

Håndtering av covid-19 på skip - arkivert

Her finner du råd om håndtering ved mistanke om eller bekreftet covid-19-smitte om bord på et fartøy. Rådene gjelder for helse- og omsorgstjenesten i kommunen og rederier/virksomheter som er ansvarlige for fartøy som seiler langs norskekysten.

Her finner du råd om håndtering ved mistanke om eller bekreftet covid-19-smitte om bord på et fartøy. Rådene gjelder for helse- og omsorgstjenesten i kommunen og rederier/virksomheter som er ansvarlige for fartøy som seiler langs norskekysten.


Innhold på denne siden

Planlegging og oppstart av cruise/drift

Rederier/virksomheter som er ansvarlige for skip som seiler langs norskekysten bør utarbeide en beredskapsplan. Denne bør omfatte:

 • Plan for å sikre at personer ikke bringer covid-19 inn på skipet, inkludert skriftlig rutine for karantene av mannskap. Karantene må gjennomføres på egnet sted.
 • Plan for informasjon til passasjerer, blant annet informasjon om skipets covid-19-tiltak.
 • Plan for hvordan rederiet skal sikre ivaretakelse av smittevernkrav i lov, forskrift og veiledere.
 • Plan for varsling ved mistanke om eller bekreftet smitte om bord. 
 • Plan for hvordan mistanke om eller bekreftet utbrudd om bord skal håndteres, inkludert planer for isolering av syke/smittede, karantene av nærkontakter og om disse kan håndteres på land eller må håndteres om bord.

Se også: 

Rederiet bør vurdere å ha avtaler med anløpshavner som blant annet omfatter:

 • Plan for hvordan personer med symptomer, mistenkt eller bekreftet covid-19 skal håndteres ved anløp.

Kystcruise 

Krav for kystcruise som seiler langs norskekysten og på Svalbard fremgår av covid-19-forskriftens kapittel 3. Kravene i covid-19 forskriften kommer i tillegg til andre lov- og forskriftsfestede krav som gjelder for bransjen. 

Vurdering og tiltak om bord på fartøy ved mistanke om covid-19

2020-09-21 Flytskjema eksponering.jpg

Enhver person som får symptomer forenelig med covid-19 bør håndteres som mulig covid-19. I kapittelet Hvis du mistenker at du er syk med koronaviruset (covid-19) finnes informasjon om symptomer ved covid-19.

Passasjerer/mannskap med symptomer forenlig med covid-19 må isoleres alene på lugar med eget toalett/bad. I tillegg bør denne personens nærkontakter med karanteneplikt være i karantene på egne lugarer. Personer med symptomer testes om bord på fartøyet dersom mulighet for dette, eventuelt ved neste havn.

Vedkommende og deres nærkontakter bør primært tas i land der og følges opp videre av lokal helse- og omsorgstjeneste, men dette må vurderes i hvert enkelt tilfelle, blant annet basert på mulig eksponering for covid-19-smitte, eventuelle testresultater ved prøvetaking om bord, vaksinasjonsstatus for passasjerer/mannskap, kapasitet i helsetjenesten i anløpshavnen o.l. 

Varsling av lokale og sentrale myndigheter

Fører av skip på internasjonal reise som har mistanke om eller bekreftet covid-19-smitte om bord er etter IHR-forskriften § 5 pliktig til snarest mulig og senest ved ankomst til første ankomstpunkt i Norge å varsle om helsetilstanden om bord, jf.

Varslingsplikten etter § 5 er rettet mot fartøy fra utlandet ved ankomst til første ankomstpunkt i Norge. Fartøyer som har oppstart i en fastlandshavn i Norge og som kun anløper andre fastlandshavner i Norge er ikke forpliktet til å varsle etter bestemmelsen i IHR-forskriften § 5, men oppfordres til å følge samme rutine. Fartøyets fører skal varsle Kystverkets sjøtrafikksentral i Vardø per telefon +47 78 98 98 98. I tillegg skal det fylles ut elektronisk melding i anløpsmeldingen i SafeSeaNet Norway. Kystverket kan bistå skipet med å varsle kommunelegen i aktuell kommune dersom det anses nødvendig, samt kontakte kommunelegen dersom skipet har behov for bistand til å analysere prøver. Varsel etter IHR-forskriften § 4 skal sendes til kommunelegen i den havn hvor skipet vil anløpe. Dersom det ikke er mulig å få varslet kommunelegen, skal Folkehelseinstituttet ved Smittevernvakten varsles direkte. Kommunelegen skal varsle Folkehelseinstituttet (og fylkesmannen).

Helsepersonell på skip som befinner seg innenfor grunnlinjen og som mistenker eller påviser et covid-19-tilfelle om bord har varslingsplikt etter IHR-forskriften § 4, jf.
forskrift om varsling av og tiltak ved alvorlige hendelser av betydning for internasjonal folkehelse mv. (IHR-forskriften)

I forbindelse med varsling av lokal helse- og omsorgstjeneste er det viktig å diskutere videre håndtering, eventuelt om den syke skal i land og følges opp av den lokale helse- og omsorgstjenesten. I tillegg bør man diskutere behovet for testing av og smittesporing rundt andre passasjerer.

Aktuelle havner for håndtering av covid-19 utbrudd

Ved smitte eller mistanke om smitte om bord på fartøyer som har oppstart i en fastlandshavn i Norge og som kun anløper andre fastlandshavner i Norge, skal skipet i utgangspunktet følge sin seilingsplan og søke nødvendig helsehjelp for håndtering av mistenkt eller bekreftet covid-19 der skipet anløper. Det anbefales å ta kontakt med kommunelegen i anløpshavn raskt slik at de får forberedt seg så godt som mulig. 

Ved større utbrudd av covid-19 og der driften av fartøyet kan bli rammet, vil det kunne være naturlig at Helsedirektoratet/Kystverket ut fra liste Helsedirektoratet har utarbeidet, anbefaler hvilken havn skipet bør seile til. Dette vil også måtte skje i dialog med den lokale helse- og omsorgstjenesten i kommunen, representert ved kommunelegen.

Helsedirektoratet utpeker hvilke havner, lufthavner og grensepasseringssteder som skal ivareta særskilte oppgaver, slik at de kan håndtere en alvorlig hendelse som kan ha betydning for internasjonal folkehelse. Utpekte havner er Oslo, Bergen og Tromsø havn. Dersom skip befinner seg relativt nær en utpekt havn vil det etter omstendighetene kunne være naturlig at fartøyet seiler til utpekt havn, jf. IHR-forskriften § 19. Kommunen skal sørge for at utpekt havn har tilgang til nødvendige lokaler og det personale og utstyr som er nødvendig under covid-19-utbruddet. Dersom et skip skal seile til en annen havn enn den planlagte anløpshavnen, bør kommunelegene i de to aktuelle kommunene bli enige om håndtering av situasjonen. Ved behov kan Helsedirektoratet kontaktes.

Råd til helse- og omsorgstjenesten i kommunen om håndtering ved mistanke om covid-19 på skip

 • Personer om bord i skip som har symptomer forenelig med covid-19, bør isoleres og testes. Testing bør skje så raskt som mulig, enten om bord på fartøyet dersom mulighet for dette eller ved neste havn.
 • Medisinsk ansvarlig om bord på fartøyet, eventuelt i samråd med lokale helsemyndigheter i anløpshavnen, vurderer blant annet helsetilstand, informasjon om mulig eksponering, vaksinasjonsstatus o.l., og beslutter videre oppfølging.  
 • Dersom personen ikke trenger nødvendig helsehjelp og ikke har nådd reisemålet, kan isolering om bord på båten frem til prøvesvar foreligger. vurderes. Ved sterk mistanke om covid-19 bør den isolerte følges opp på land av den lokale helsetjenesten i fartøyets nærmeste egnede havn. 
 • Medisinsk ansvarlig om bord på fartøyet eller lokal helsemyndighet (avhengig av om skipet er under seilas eller ligger til havn) avgjør når isolasjon kan oppheves.
 • Dersom personen tas i land, bør den syke isoleres på egnet sted og følges opp videre i tråd med råd gitt i kapittelet Oppfølging av nærkontakter, karantene og hjemmeisolering.
 • Dersom personen isoleres om bord og reiser videre, skal lege ved positivt prøvesvar varsle skipet, kommunelegen eller annen lege ved skipets neste havn, og Folkehelseinstituttet.
 • Basert på en helhetsvurdering avgjør lokale myndigheter om personer i karantene skal fortsette karantene på land eller om bord, og om skipet eventuelt skal holdes tilbake. Denne beslutningen baseres på en vurdering av om det kan være pågående smittespredning om bord. Kommunelegen kan rådføre seg med Folkehelseinstituttet. 

Håndtering når det er syke personer med kjent eksponering for covid-19 om bord

 • Personer om bord i skip som har symptomer på infeksjon og med informasjon om mulig eksponering for covid-19 bør følges opp av lokale helsemyndigheter i aktuell havn (se avsnitt over om aktuelle havner).
 • Lokale helsemyndigheter bestemmer videre oppfølging. I utgangspunktet bør vedkommende isoleres og følges opp videre i egnet lokale på land.
 • Basert på en helhetsvurdering avgjør lokale myndigheter om personer i karantene skal fortsette karantene på land eller om bord, og om skipet eventuelt skal holdes tilbake.
 • Denne beslutningen baseres på en vurdering av om det kan være pågående smittespredning om bord. Kommunelegen kan rådføre seg med Folkehelseinstituttet.
 • Skipet kan ikke slippe passasjerer eller mannskap i land før dette er avklart med lokale myndigheter.

Håndtering ved bekreftede tilfeller av covid-19 om bord i skip

Håndtering når person med covid-19 har vært om bord i kort periode (< 1 døgn)

 • Dersom person med covid-19 i smitteførende periode har vært om bord i mindre enn 24 timer, håndteres situasjonen i tråd med oppfølging av covid-19 på offentlig transport.
 • Det gjøres en vurdering av om personen kan ha blitt smittet om bord eller om personen antakelig har blitt smittet før reisen og har vært smitteførende under reisen.
 • Dersom det vurderes at personen kan ha blitt smittet om bord, vil det være aktuelt med smitteoppsporing blant mannskap og varsling av passasjerer på den aktuelle reisen. Folkehelseinstituttet har et ansvar for å koordinere håndtering av utbrudd som er/kan bli omfattende og som omfatter flere kommuner eller land. Videre oppfølging samordnes med kommunelege i ankomsthavnen og FHI.
 • Dersom det vurderes at personen har blitt smittet før reise, men var smitteførende under reisen gjøres smittesporing blant passasjerer og mannskap for å kartlegge hvem som defineres som nærkontakter. Øvrige passasjerer varsles, enten direkte eller via pressemelding/nettsak.
  • Smittesporing av nærkontakter gjøres for personer som oppgis som reisefølge, og er aktuelt overfor andre passasjerer og mannskap dersom den syke har benyttet en forhåndsbestilt plass (sete eller bord i definert område på skipet).
  • Rederi kontaktes for å få lister over passasjerer som har hatt plassbestilling på den aktuelle reisen, samt kart som angir hvordan plassene er fordelt i rommet.
  • Passasjerer som har sittet nærmest den syke og innen 2 meter i alle retninger, defineres som nærkontakter og inngår i smittesporingen.
  • Kommunelegen vurderer i samråd med rederi om mannskap som arbeider i aktuelt område skal inngå i smittesporingen, og følger i så fall opp disse ved at de settes i karantene og testes.
  • FHI kan bistå med å samordne smittesporingen dersom den omfatter personer som bor eller oppholder seg i flere kommuner.
 • Dersom det vurderes at personen har blitt smittet før reisen, men var smitteførende under reisen, og det vurderes som sannsynlig at vedkommende under reisen har hatt kontakt med flere medpassasjerer som ikke kan identifiseres, bør rederi gå ut med varsel til alle passasjerer på den aktuelle reisen. Dette gjøres enten direkte på sms til personer på passasjerlistene og/eller gjennom kunngjøring i pressemelding eller på nettside. Folkehelseinstituttet bistår rederi med utforming av tekst i varsel eller nettsak, og publiserer informasjon på FHIs nettsider om Koronavirus og covid-19 på fly, skip, tog og buss
 • Skipet kan seile videre/opprettholde driften etter vurdering av smittesituasjonen fra kommunelegen, med mindre det mistenkes pågående spredning blant besetningen. I så fall følges råd nedenfor.

Håndtering når person med covid-19 har vært om bord i mer enn 1 døgn eller det mistenkes pågående spredning om bord blant mannskap og/eller passasjerer

 • Dersom det vurderes at en person (passasjer eller mannskap) kan ha blitt smittet om bord i skipet, bør skipet gå til nærmeste egnede havn og følges opp av lokale helsemyndigheter, i samråd med FHI.
 • Skipet bør ikke reise videre, og personer (passasjerer og mannskap) bør ikke gå i land uten at dette er avklart med kommunelegen.
 • Hver situasjon vurderes individuelt både med tanke på anbefalte smitteverntiltak og restriksjoner eller krav som kommunen gir med hjemmel i smittevernloven. Dette bør samordnes med FHI og Helsedirektoratet. Vurderingen bør baseres blant annet på  helsetilstanden til den/de isolerte, hvor stor mistanken om utbredt smittespredning på fartøyet er, eventuelle testresultater, vaksinasjonsstatus for passasjerer/besetning mv. 

Historikk

25.09.2021: Arkivert

15.07.2021: Artikkelen er oppdatert ihht gjenåpningstrinn 3 og den økende andelen vaksinerte/beskyttede i samfunnet.

21.09.2020: Artikkel opprettet.