Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Helse- og omsorgstjenester i private boliger og private hjem i samlokaliserte omsorgsboliger»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Helse- og omsorgstjenester i private boliger og private hjem i samlokaliserte omsorgsboliger

Artikkel i nettpublikasjon

Råd til helse- og omsorgstjenester i private boliger og private hjem i samlokaliserte omsorgsboliger - arkivert

Nesten all koronasmitte i Norge er nå med omikronvarianten. Omikronvarianten har betydelig større spredningsevne enn deltavarianten. For å forebygge spredning av covid-19 og redusere press i helse- og omsorgstjenesten bør forsterkede smitteverntiltak videreføres.

Nesten all koronasmitte i Norge er nå med omikronvarianten. Omikronvarianten har betydelig større spredningsevne enn deltavarianten. For å forebygge spredning av covid-19 og redusere press i helse- og omsorgstjenesten bør forsterkede smitteverntiltak videreføres.


Innhold på denne siden

Omikronvarianten gir betydelig mindre risiko enn deltavarianten for alvorlig sykdomsforløp hos de smittede, dette gjelder særlig for de som er vaksinerte. Uvaksinerte har større risiko for alvorlig sykdomsforløp. Høy alder og underliggende sykdom øker også risiko for alvorlig sykdomsforløp.

Høy vaksinasjonsdekning er viktig for å forebygge smitte og alvorlig sykdom. Vaksine gir god beskyttelse mot covid-19, samt bidrar til å redusere smittespredning. For å øke beskyttelsen blant de mest sårbare, anbefales oppfriskningsdose til personer som er 45 år eller eldre, sykehjemsbeboere, ansatte i helse- og omsorgstjenesten, personer 18 år og eldre som tilhører risikogruppene og alle personer 18-44 år.  Personer som er bekreftet smittet av SARS-CoV-2 anbefales å være i isolasjon i minimum 4 dager og til man har vært feberfri i ett døgn.

Kommunens beredskapsplan skal blant annet omhandle pandemi, utbrudd med agens for eksempel som SARS-CoV-2, influensa, RS-virus og norovirus herunder gjennomføring av vaksinasjon mot pandemiske agens. 

For private hjem i samlokaliserte omsorgsboliger kan det være aktuelt å følge råd om håndtering av utbrudd som i en institusjon:

Ledelsens ansvar og oppgaver 

 • Sikre at alle ansatte har fått tilbud om korona- og influensavaksine.
 • Testing:
 • Sikre at uvaksinerte tjenestemottakere i størst mulig grad har fortrinnsvis kontakt med ansatte som er grunnvaksinert med to doser og helst har fått tredje oppfriskningsdose.
 • Sikre at ansatte er kjent med, og er årvåken for, atypiske infeksjonssymptomer (for eksempel diffuse smerter, søvnvansker, dehydrering, forvirring og uro) hos eldre, samt kjenner til råd om rask testing også ved vage infeksjonssymptomer.
 • Sikre at det foreligger skriftlige oppdaterte og implementerte smittevernrutiner iht. internkontrollforskriften som er gjort kjent for ansatte, inkludert vikarer og nyansatte.
 • Sikre at ansatte, vikarer og nyansatte, får opplæring i basale smittevernrutiner, inkludert korrekt bruk av personlig beskyttelsesutstyr
 • Ledere bør kjenne til innholdet i råd om ventilasjon og lufting. 
 • Sikre at tjenesten har planer for håndtering av mange syke pasienter med covid-19 og andre smittsomme sykdommer samtidig, og ha beredskap for økt sykefravær blant de ansatte. 
 • Sikre at ansatte som oppholder seg i rom hvor det gjennomføres aerosolgenerende prosedyrer uavhengig av covid-19 status følger råd for aerosolgenererende prosedyrer under covid-19.
 • Ha etablert rutiner for oppfølgning av og tilrettelegging for gravide, se Råd om informasjon for gravide og ammende.

Råd angående ansatte (inkludert nyansatte og vikarer)

 • Ansatte følger skriftlige smittevernrutiner.
 • Ansatte bør benytte personlig beskyttelsesutstyr i henhold til Bruk av personlig beskyttelsesutstyr
 • Ansatte uavhengig av vaksinasjonsstatus, bør ikke gå på jobb ved nyoppståtte infeksjonssymptomer, men bør holde seg hjemme og testes for SARS-CoV-2. 
 • Ansatte får utdelt selvtester til å ha hjemme. Selvtestene anbefales brukt ved nyoppståtte infeksjonssymptomer.
 • Ansatte med nyoppståtte luftveissymptomer eller milde restsymptomer og god allmenntilstand, og som har testet negativt for covid-19, kan gå på jobb. Bør da benytte munnbind ved all kontakt med brukere og holde avstand til andre ansatte.
 • Ansatte uten symptomer som har husstandsmedlemmer og tilsvarende nære med luftveissymtomer eller bekrefet covid-19 kan testing vurders i henhold til råd om Testing for SARS-CoV-2 av ansatte og pasienter/brukere i helse- og omsorgstjenester.
 • Ansatte som har gjennomgått covid-19 bør følge anbefaling om bruk av personlig beskyttelsesutstyr i kontakt med brukere.

Råd ved kritisk mangel på personell, fritak for å gå på jobb for smittede

Ved kritisk mangel på personell kan man bli nødt til å be ansatte som er smittet og er hjemme fra jobb, om å komme tilbake på jobb for å opprettholde forsvarlig drift om de har milde symptomer og anser seg arbeidsføre.

Følgende prioriteringsliste kan da benyttes for ansatte med bekreftet smitte:

 1. har fått oppfriskningsdose
 2. er grunnvaksinert og har gjennomgått covid-19
 3. er asymptomatiske og i slutten av sin isolasjonstid

Basert på de ovenstående kriterier, må ledelsen legge planer for hvilke ansattes som kan ha kontakt med ulike brukere, spesielt ift. brukere med medisinske risikofaktorer og de med mulig lav vaksineeffekt og fare for alvorlig sykdom med SARS-CoV-2. Kontakt med andre ansatte gjennomføres forutsatt at man holder avstand og benytter munnbind.

Bruk av munnbind for bruker i eget hjem

I situasjoner med høyt smittepress i samfunnet, og hvor det er vanskelig å holde en meter avstand, er bruk av munnbind et effektivt tiltak for å redusere risikoen for smittespredning.  

For brukere i kontakt med helsetjenesten i eget hjem, forventes det ikke at bruker benytter munnbind i eget hjem.

Råd og informasjon til risikogrupper og pårørende

Flertallet i befolkningen, inkludert personer i risikogruppene, er nå grunnvaksinert mot covid-19, og mange i risikogruppen og ansatte i helsetjenesten har fått oppfriskningsdose. De fleste som smittes av SARS-CoV-2, får lette symptomer og blir friske innen kort tid. Noen grupper har økt risiko for alvorlig sykdomsforløp (sykehusinnleggelse, intensivbehandling og død), men de fleste i risikogruppene får milde symptomer om de blir rammet av omikronvarianten.

Bruk av personlig beskyttelsesutstyr for ansatte 

For å hindre smittespredning og sikre best effekt av personlig beskyttelsesutstyr, må ansatte bruke rett utstyr på riktig måte og til rett tid. Ansatte skal ha opplæring i korrekt bruk av personlig beskyttelsesutstyr.

Forsterkede smitteverntiltak ved økt smitterisiko

For helse- og omsorgstjenester i privat bolig og private hjem i samlokaliserte omsorgsboliger er det kommunelegen som beslutter hvilke forsterkede smitteverntiltak som skal iverksettes i henhold til belastning og utviklingen i kommunen, se kapittel 5. Tiltaksvurdering i Håndbok for oppdaging, vurdering og håndtering av covid-19-utbrudd i kommunen. Ofte vil beslutningen også tas i samråd med Folkehelseinstituttet.  

Ledelsen bør iverksette følgende tiltak i angitt rekkefølge: 

 • Tilrettelegge for økt testing og oppfølging av ansatte uavhengig av vaksinasjonsstatus.
 • Sikre at alle ansatte har fått tilbud om koronavaksine og influensavaksine, samt oppfriskningsdose for covid-19.  
 • Sikre at ansatte, uavhengig av vaksinasjonsstatus, følger:  
  • Råd til ansatte (inkludert nyansatte og vikarer)  
 • Gjenta systematisk opplæring i bruk av personlig beskyttelsesutstyr for å sikre god etterlevelse av gjeldene råd. 
 • Kartlegge om ansatte, inkludert vikarer og studenter, har flere arbeidssteder. Vurdere behovet for å innføre råd om at ansatte bør ha færrest mulig arbeidssteder, fortrinnsvis ett. 
 • Tilrettelegge for at ansatte kan benytte digitale møter i størst mulig grad. 
 • Sikre at ansatte kjenner til atypiske infeksjonstegn og at de har lav terskel med å holde seg hjemme og teste seg ved infeksjonssymptomer.  
 • Tilrettelegge for at det kan holdes minst 1 meters avstand i alle situasjoner hvor det er mulig. Når dette ikke er mulig, bør det benyttes munnbind. Dette gjelder i kontakt med brukere og også ved opphold i oppholdsrom, pauserom og i møterom osv.  
 • Ledelsen bør vurdere følgende:   
  • mulighet for å etablere arbeidskohorter (grupper) for ansatte
  • etablere dedikerte områder med tilstrekkelig areal slik at ansatte kan holde avstand til hverandre (garderober til å skifte, pauserom, møterom, og andre områder hvor ansatte møtes) 
  • etablere systemer og rutiner for omdisponering og rekruttering av personell
  • om ansatte ved all kontakt med bruker eller andre ansatte bør benytte øyebeskyttelse i tillegg til munnbind 
  • innføre universell bruk (flat bruk) av munnbind for alle ansatte i en begrenset periode 
  • å tilrettelegge for lett tilgjengelig testtilbud for ansatte
  • vurdere å etablere systemer for mer omfattende testing av ansatte ved høy smitterisiko i samfunnet for en begrenset periode 
  • innføre daglig testing (før hver vakt) av ansatte i en begrenset periode 

Tiltak ved oppdaget smitte

Ved utbrudd i samlokaliserte omsorgsboliger kan det være aktuelt å følge Råd for kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner - utbrudd.  

Utbrudd defineres som flere tilfeller enn forventet av en bestemt sykdom innenfor et område i et gitt tidsrom. Ved uventet smitte blant ansatte og brukere, bør testing av de som utvikler symptomer iverksettes.

Dersom det avdekkes flere positive tilfeller kan man vurdere å følge Råd for kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner - utbrudd.

Referanser

 1. Det er viktig å være oppmerksom på at helsepersonell og beboere kan bli definert som nærkontakter selv om de har holdt 1 meter avstand til personer som senere blir smittet med covid-19, fordi ett kriterium er kontakt nærmere enn 2 meter i mer enn 15 minutter sammenhengende med person bekreftet syk med covid-19.
 2. Personer med symptomer anses å være mer smitteførende enn personer uten symptomer. Derfor opereres det med en avstand på 2 meter når en skal forholde seg til symptomatiske, selv om en til andre anbefaler en avstand på minst 1 meter (føre var-prinsippet).
 3. Personer kan passere hverandre og være kortvarig i samme område uten større smitterisiko.

Historikk

15.02.2022: Lagt til et nytt råd om Råd ved kritisk mangel på personell, fritak for å gå på jobb for smittede.

12.02.2022: Omfattende redigering rundt råd om testing. Anbefales kun testing av peroner som har symptomer. Testing for ansatte som har smitte i husstand opprettholdes. Forskriftsfestet plikt til isolering tas bort, men det anbefales at ansatte og brukere er hjemmeisolert når de er smittet.

02.02.2022: Revidert råd i henhold til Regjeringens lettelser av tiltak. Råd om testing ved smitte er revidert, tid for isoleringstiden er redusert.

26.01.2022: De med tre vaksinedoser slipper PCR test. Karantene utgår for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære, dersom disse testes daglig. Revidert avsnitt om testing for husstandsmedlem eller tilsvarende nære. Oppdatert lenker og mindre endringer i tekst.

19.01.2022: Oppdatert ingress.

14.01.2022: Ny oppdatert ingress og nye oppdaterte betegnelser for vaksinasjonsstatus. Råd oppdatert i henhold til revidert forskrift og endrede krav om karanteneplikt. Lagt til nye vurderingspunkter for forsterkede smitteverntiltak.

07.01.2022: Ny ingress og en del språklige forbedringer og presiseringer. Lagt til råd om at ledere skal kjenne til råd om ventilasjon og lufting.

17.12.2021: Satt inn lenke til "Kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner- tiltak ved oppdaget smitte (utbrudd)".

16.12.2021: Revidert ingress og innledning, anbefalt forsterkede smitteverntiltak og lagt inn flere tiltak. Presisert nye tiltak for karantene, generell språkvask og oppdatering av lenker.

13.12.2021: Liten presisering rundt kontakt og avstand.

08.12.2021: Oppdatert råd i henhold til nasjonale råd fra regjeringen 08.12.21, samt lagt til flere vurderingspunkter under forsterket smittevernråd som økt testing, 1 meters avstand er gjeninnført, råd om bruk av munnbind.

02.12.2021: Lagt til et nytt avsnitt om bruk av munnbind for bruker i eget hjem.

02.12.2021: Nye råd rundt omikronvarianten. Nye råd om å tilrettelegge for selvtesting blant ansatte.

30.11.2021: Utvidet avsnitt med ny overskrift om Tiltak ved oppdaget smitte (utbrudd). Presisert råd rundt testing ved oppdaget smitte, (utbrudd).

12.11.2021: Under råd for forsterkede smitteverntiltak, lagt til vurdering om økt testing av ansatte, samt litt justering av tekst.

10.11.2021: Ny tittel og innledning i henhold til dagens situasjon med økt smitte i samfunnet. Generell språkvask. Oppdatert ingress og lenker.

26.10.2021: Lagt til et nytt avsnitt om forsterkede smitteverntiltak ved økt smitterisiko som beskriver hva kommunene skal gjøre ved økt forekomst av covid-19.

06.10.2021: Omfattende endringer iht. Regjeringens gjenåpningsplan.

14.09.2021: Konkretisering av råd og oppdatert lenker. Lagt til råd om gravide. Ny lenke til oppdatert råd om Forsterkede smitteverntiltak ved økt smitterisiko.

18.08.2021: Mindre endringer i tekst i innledning.

02.07.2021: Overordnet rydding av råd og kortet ned tekst for tydeligere budskap. Benytter flere lenker til oppdaterte kapitler andre steder i koronaveilederen. Merk spesielt lenke til kapittelet om «Bruk av personlig beskyttelsesutstyr og lettelser for vaksinerte» hvor det er gjort noen justeringer rundt personlig beskyttelsesutstyr ved håndtering av beboere med bekreftet eller sannsynlig covid-19.

18.06.2021: Setningen "Rådene er under revidering" er fjernet fra ingressen.

15.06.2021: Fjernet avsnitt om at ansatte i risikogruppe, bør forholde seg til rådene gitt i "Helsepersonell som selv er i risikogruppe for alvorlig forløp av covid-19" da den siden er lagt passiv.

04.06.2021: Råd er oppdatert i henhold til lettelser knyttet til vaksinasjon av helsepersonell og brukere.

30.04.2021: Erstattet begrepet "vaksinerte" med "fullvaksinerte".

16.03.2021: Oppdatert kapittel Utbredt spredning: presisert at det skal brukes medisinsk munnbind, og lagt at tiltak gjelder uavhengig av vaksinasjonsstatus.

24.02.2021: Det er gjort noen endringer med henblikk på at en del tjenestemottakere i risikogrupper nå er vaksiner, men generelt anbefales fortsatt at ansatte som er vaksinerte eller har gjennomgått covid-19 siste 6 måneder følger de samme rådene som uvaksinerte ansatte.

10.02.2021: Avsnittet om "Den engelske varianten av SARS-CoV-2" er endret til "Nye varianter av SARS-CoV-2", og informasjon om forsterkede smitteverntiltak i covid-19-forskriften inkludert. Rådet om at helsepersonell kan tilbys testing ukentlig i forbindelse med nye virusvarianter, er fjernet.

04.02.2021: Lagt til nettundervisningen "Nye varianter av sars-CoV-2 – implikasjoner for helsetjenesten".

01.02.2021: Informasjon om tiltak når den engelske varianten av SARS-CoV-2 er mistenkt/bekreftet.

29.01.2021: Lagt til verktøy (wordfil) til benyttelse ved utbrudd av covid-19-utbrudd i kommunal helseinstitusjon.

Karantene, som skal vare i 10 døgn etter siste smitteeksponering, kan nå forkortes dersom nærkontakten har negativt prøvesvar på PCR-test tatt tidligst 7 døgn etter siste smitteeksponering. Dette anses for likeverdig eller mer effektivt enn å være 10 døgn i karantene, fordi man også oppdager asymptomatiske tilfeller.

27.01.2021: Anbefalingen om bruk av munnbind for ansatte i helsetjenesten ved smitterisikonivå 3-5, er endret til en anbefaling om bruk av munnbind og øyebeskyttelse. Munnbind begrenser smitte både fra og til den som bruker det, men vil kombinert med øyebeskyttelse gi ytterligere beskyttelse mot smitte fra andre.

05.01.2021: Viktigheten av at renholdspersonell får opplæring i smittevernrutiner er presisert. I tillegg er det spesifisert at rådene for bruk av beskyttelsesutstyr bør følges også etter vaksinasjon eller gjennomgått covid-19, inntil mer kunnskap om immunitet og smittespredning foreligger.

29.12.2020: "Kirurgisk munnbind" er endret til "Medisinsk munnbind" i kapittelet Råd når tjenestemottaker er bekreftet smittet med SARS-CoV-2.

19.12.2020: 
Forsterkede smitteverntiltak som skal supplere de generelle/forebyggende rådene er inkludert, og det er spesifisert hvilke tiltak som bør vurderes/iverksettes ved de ulike smitterisikonivåene (jf. «Kommunehåndboka under covid-19-epedemien»). I tillegg er det gitt en begrunnelse for rådene om utvidet bruk av munnbind. Lagt inn lenk til artikkelen Smittestopp på jobb.

11.12.2020: Det er gjort språklig endringer for å fremheve rådene som har påvirket introduksjon av og smitte i tjenesten, som økt oppmerksomhet på symptomer, rask testing og fokus på å holde avstand. Råd til ansatte og tjenestemottakere som har vært i «gule områder», er fjernet. Det er også inkludert et avsnitt om utbruddshåndtering. Noen av rådene ved regulering av kommunale fellesarealer ved økt smitterisiko i samfunnet, og erstattet av en henvisning til «Råd og informasjon til risikogrupper og pårørende».

09.10.2020: Rådene inkluderer nå helse- og omsorgstjenester i private hjem i samlokaliserte omsorgsboliger, bofellesskap og tilsvarende i tillegg til private boliger. Boformer som organisatorisk ligner sykehjem, men har annet lov- og planverk, henvises ikke lenger til kapitlet med råd til sykehjem. Anbefalingen om kommunalt smittevernteam er fjernet. Besøksrådene er tydeliggjort og det inkludert at tjenestemottaker bør informeres om gjeldende råd om besøk og sosial distansering ut ifra lokal smittespredning. I tillegg er det beskrevet forsterkede smitteverntiltak, som ledelsen for tjenesten i samråd med kommunelegen, bør vurdere å iverksette f.eks. når smittesituasjonen i kommunen er uavklart.

22.09.2020: Endret tekst i kulepunkt fra "Ansatte kan gå på jobb selv om de har husstandsmedlemmer med symptomer på luftveisinfeksjon. Men hustandsmedlemmer må ikke være sannsynlig eller bekreftet tilfelle med covid-19. Ansatte følger da rådene i Når husstandsmedlem har akutt luftveisinfeksjon" til "...luftveisinfeksjon, forutsatt at husstandsmedlemmene ikke er i hjemmeisolering. Det er viktig at ansatte følger med på egne symptomer."

04.09.2020: Tatt inn setning om at ansatte kan gå på jobb selv om de har husstandsmedlemmer med symptomer på luftveisinfeksjon. Men hustandsmedlemmer må ikke være sannsynlig eller bekreftet tilfelle med covid-19.

14.08.2020: Presiseringer i forhold til oppdaterte råd for karantene av alle nærkontakter

13.08.2020: Endret tekst slik at det ikke lenger er skille mellom hustandsmedlemmer og andre nærkontakter når det gjelder karantene, i tråd med forskriftsendring 12.08.20.

12.08.2020: Erstattet begrepet "grønne områder" med "gule områder"

06.08.2020: Oppdatering angående kartlegging og testing av ansatte i helsetjenesten som har vært i «grønne» områder utenfor Norge. Det anbefales at ansatte i pasientnært arbeid har en negativ test for SARS-CoV-2 før de begynner å jobbe igjen, mens testing kan vurderes lokalt for ansatte uten pasientnært arbeid.

17.07.2020: Arbeidsgiver bør ha et system for å kartlegge om ansatte, inkl. nyansatte og vikarer, med pasientnært arbeid har eller kan ha vært eksponert for SARS-CoV-2, eller har vært på utenlandsreise siste 10 dager. Dette gjelder også ved reise til land utenom Norden som ikke omfattes av karanteneplikt. Ansatte, inkl. nyansatte og vikarer, med pasientnært arbeid som i løpet av siste 10 dager har vært på reise i land utenom Norden som ikke er omfattet av karanteneplikt, bør informere arbeidsgiver før de skal gjeninntre/tiltre i jobb. Disse ansatte bør testet for SARS-CoV-2, og ikke ha pasientnært arbeid før negativ test foreligger. Hos pasienter/brukere som har vært på utenlandsreise (også til land utenom Norden som ikke er omfattet av karanteneplikt), bør de ansatte være ekstra årvåkne for symptomer på covid-19.

06.07.2020: Lagt til kort presisering i råd når det er bekreftet smitte, samt oppdatert lenker slik at de peker direkte til aktuelt avsnitt (med anker). 

03.07.2020: Oppdaterte råd for bruk av personlig beskyttelsesutstyr for de ulike kategoriene av pasienter/brukere, samt enkelt språklige endringer i teksten.

19.6.2020: Omstrukturering av rådene. Oppdatering i henhold til nye definisjoner av nærkontakter. Anbefaling for opprettelse av kommunalt smittevernteam og lokal smittevernkontakt. Anbefaling for årvåkenhet for symptomer hos eldre med atypisk symptombilde.

27.05.20: Oppdatert besøksråd.

08.05.20: Regler om karantene endret fra 14 til 10 dager. Teksten oppdatert. 

17.04.2020: Oppdaterte generelle smittevernråd og anbefaling for besøk.

13.4.2020: I avsnittet om opphevelse av isolasjon er kulepunktet strøket og det vises bare til kapittel Opphevelse av isolasjon.

13.04.2020: I avsnittet om beskyttelsesutstyr ved påvist covid-19 er ordlyden for bruk av beskyttelsesutstyr redigert slik at den er den samme som i andre kapitler. Rettet fra: "Åndedrettsvern (FFP3) skal benyttes ved aerosolgenererende prosedyrer.  Om FFP3 masker ikke er tilgjengelig, kan FFP2 masker benyttes" til: "Åndedrettsvern (FFP3 eller FFP2) skal benyttes ved aerosolgenererende prosedyrer".

I avsnittene om råd i forbindelse med pasienter/brukere uten kjent eksponering eller smitte er følgende presisjon lagt til: "Lege må vurdere hvilke pasienter/brukere som eventuelt oppfyller kriteriene for testing, og som skal prøvetas."

10.4.2020: Redigert/rykket inn siste  kulepunkter under "råd til ansatte hos pasienter/brukere i hjemmekarantene grunnet nærkontakt eller utenlandsreise siste 14 dager".

8.4.2020: Målgruppen for dokumentet er blitt tydeligere definert, samt organisering i team. Opplæring i bruk av beskyttelsesutstyr er også beskrevet. Det er gjort oppdateringer slik at råd er i tråd med andre råd i koronaveilederen, samt språklige presiseringer.

03.04.2020: Endret avsnitt "Renhold, desinfeksjon og avfallshåndtering"

28.3.2020: Satt inn avsnitt om kontaktsporing og lenke til materiale.

23.03.2020: Tatt bort at pasienter som er prøvetatt for covid-19 er isolert i hjemmet. Isolasjon gjelder for pasienter med påvist covid-19.

21.03.2020: Fjernet lenk til You Tube: Smittevern - påkledning og avkledning ved påvist smitte covid-19, da filmen er fjernet fra You Tube

17.03.2020: Flere språklige endringer, samt at det er lagt inn råd om smitteverntiltak i husstander hvor det bor personer med tegn på akutt luftveisinfeksjon, men som ikke har vært utsatt for kjent smitte eller vært på reise.

12.03.2020: Språklige oppdateringer, samt presisering av at så lenge hverken pasienten eller andre i husstanden har symptomer på covid-19 (hoste, kortpustethet, feber), anses de å utgjøre en lav risiko for smitte. Ansatte skal følge basale smittevernrutiner, og det er ikke nødvendig med oppgraderte tiltak når det gjelder beskyttelsesutstyr