Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Fastleger og legevakt - arkivert»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Fastleger og legevakt - arkivert

Artikkel i nettpublikasjon

Fastleger og legevakt – smittevern mot covid-19 (koronasykdom) - arkivert

Råd til helsepersonell i primærhelsetjenesten om nytt koronavirus (SARS-CoV-2).

Råd til helsepersonell i primærhelsetjenesten om nytt koronavirus (SARS-CoV-2).


Innhold på denne siden

Med bakgrunn i en økende vaksinasjonsdekning i helsetjenesten og samfunnet og i henhold til Regjeringens plan for gradvis gjenåpning, anbefales det at primærhelsetjenesten utarbeider planer for gradvis nedtrapping av covid-19-relaterte smitteverntiltak med mål å komme tilbake til normal drift.

Det er viktig med en risikovurdering rundt pasienter med luftveissymptomer og andre symptomer forenelige med covid-19. Generelt gjelder for befolkningen at de skal holde seg hjemme ved slike symptomer, og testes snarest mulig

Det er i dag flere grunner til at personer er i karantene. Behovet disse har for legetilsyn må i hvert enkelt tilfelle veies opp mot sannsynligheten for at vedkommende er smittet med SARS-CoV-2.

Leger i primærhelsetjenesten må også gjøre seg kjent med informasjon på Helsedirektoratet sine hjemmesider:

Alle barn med symptomer forenlig med covid-19 bør vurderes av helsepersonell før de eventuelt testes for SARS-CoV-2. Dette er særlig viktig for at eventuell alvorlig infeksjon blir avdekket. Det er utarbeidet råd for å sikre forsvarlig ivaretakelse av barn og unge (Helsedirektoratet), og særlig sårbare barn og unge, med eller uten symptomer forenlig med covid-19. Barn og unge som testes uten symptomer (som ledd i smittesporing, massetesting eller lignende) kan testes på teststasjon uten vurdering først.

Lettelser i råd for helsepersonell med status som “beskyttet” (vaksinert eller gjennomgått covid-19) 

Det er ikke behov for spesielle smitteverntiltak ovenfor pasienter med ulike varianter av SARS-CoV-2. 

 Generelle smittevernråd 

 • Ansatte må vurdere nøye om de kan utgjøre en smitterisiko og holde seg hjemme og testes snarest mulik ved symptomer på akutt luftveisinfeksjon eller andre symptomer forenlig med covid-19 (selv ved milde symptomer). Får de symptomer på akutt luftveisinfeksjon på jobb, må de ta på munnbind, holde avstand til andre og straks forlate arbeidsstedet. 
 • Arbeidsgiver bør ha et system for å kartlegge om ansatte, inkl. nyansatte og vikarer, med pasientnært arbeid, har status som beskyttet, er definert som nærkontakt eller har vært på utenlandsreise siste 10 dager.
 • Ansatte, inkl. nyansatte og vikarer, som er definert som nærkontakt eller har vært i områder med karanteneplikt i løpet av siste 10 dager, omfattes av karanteneplikt og skal følges opp videre i tråd med råd gitt i Oppfølging av nærkontakter.
 • Ansatte i risikogrupper bør i samråd med arbeidsgiver vurdere behov for tilrettelagt arbeid vurdert ut fra individuell risiko og vaksinasjonsstatus.
 • Hold minst 1 meters avstand til andre og unngå fysisk kontakt så langt det er mulig både i lokalene for tjenesten og under konsultasjonen. Dette omfatter spesielt ansikt-til-ansikt-kontakt.
 • Basale smittevernrutiner skal alltid følges, og det bør tilrettelegges for og informeres om betydningen av god hoste- og håndhygiene (håndvask med såpe og vann eller hånddesinfeksjon).
 • Alle bør utføre håndhygiene ved ankomst og når en forlater helsetjenesten.
 • Rengjøring (med vanlige rengjøringsmidler) av overflater og kontaktpunkter som dørhåndtak, tastaturer og lignende (mobiltelefoner) flere ganger daglig, vil forebygge smittespredning. For øvrig anbefales daglig rengjøring.
 • Betaling bør skje kontantløst hvis mulig.
 • Smittevernråd for avholdelse av kurs og møter er beskrevet i Råd til spesialisthelsetjenesten.

Råd for håndtering av pasienter mistenkt syk med covid-19 

 • Innhent sykehistorie og informasjon om eksponering over telefon. Avklar om pasienten oppfyller kriteriene for testing. Hvis ja, avtales sted for undersøkelse og testing for koronavirus. Det bør vurderes om pasienten skal testes i hjemmet eller i primærhelsetjenesten. Dersom medisinskfaglig vurdering tilsier behov for testing eller innleggelse i sykehus, bør vakthavende lege ved nærmeste sykehus kontaktes og informeres om mistanke for covid-19.

 • Ved kontakt med pasienter som har vært på utenlandsreise siste 10 dager, bør ansatte ha økt oppmerksomhet på symptomer på covid-19. 

 • Hvis det er medisinsk forsvarlig, bør konsultasjoner med pasienter med symptomer på akutt luftveisinfeksjon legges til slutten av arbeidsdagen.

 • Pasienter som kommer til legekontoret, bør ved ankomst utføre håndhygiene og få utlevert et munnbind som vedkommende selv tar på under instruksjon fra personell, med mindre pasienten av medisinske årsaker ikke tolererer dette.

 • Pasienten skal ikke oppholde seg i fellesarealer, men vises inn i eget rom hvor kun nødvendig helsepersonell går inn.

 • Dersom pasienten må ta av munnbind grunnet undersøkelse eller prøvetaking, skal dette først tas av inne på undersøkelsesrommet og etter at helsepersonell har tatt på personlig beskyttelsesutstyr.

 • Pasienten bør utføre håndhygiene og ta på seg munnbind når vedkommende forlater legekontoret.

 • Se råd om bruk av appen Smittestopp på jobb

Personlig beskyttelsesutstyr  

Råd om bruk av personlig beskyttelsesutstyr vil med dagens smittesituasjon avhenge av hvorvidt det mistenkes at pasienten har covid-19, pasientens og behandlers status som beskyttet (vaksinert eller gjennomgått infeksjon), forekomst av covid-19 lokalt samt andre forhold.

Bruk av personlig beskyttelsesutstyr i forskjellige situasjoner er beskrevet i:

Råd for utvidet bruk av munnbind og øyebeskyttelse ved ulike smitterisikonivå

Kommunen har i henhold til smittevernloven, ansvar for å iverksette tiltak (jf. § 7-1) etter råd fra kommunelegen (jf. § 7-2), også om det er tiltak pålagt etter smittevernloven § 4-1. Vurdering av smitterisikonivå er beskrevet i:

Munnbind vil:

 • stanse dråper fra nese og munn hos den som bruker det, og dermed beskytte andre mot smitte
 • kombinert med øyebeskyttelse hindre dråper i å komme inn via nese, munn og øyne, og dermed beskytte den som bruker det mot smitte fra andre

Det er rapportert at omtrent 30 % av de smittede med SARS-CoV-2, er uten symptomer.

Sannsynligheten for å møte en smittet person uten symptomer, øker med økt forekomst av covid-19 i samfunnet, og når smittekilde i liten grad er kjent. Ved økt spredning av SARS-CoV-2 med påfølgende øket belastning på helsetjenesten og økende antall alvorlig syke og døde kan utvidet bruk av personlig beskyttelsesutstyr som medisinsk munnbind og øyebeskyttelse på ansatte vurderes, men kun når det ikke er mulig å holde anbefalt avstand til andre. Øyebeskyttelse er ikke nødvendig ved nær kontakt med en annen, hvis begge bruker medisinsk munnbind.  

Før utvidet bruk av personlig beskyttelsesutstyr innføres, bør det sikres at tiltak og rutiner beskrevet ovenfor, er iverksatt. I tillegg bør en ha klare kriterier for når tiltaket skal avsluttes, og sikre tilgang til medisinske munnbind og avfallshåndtering. Bruk av f.eks. munnbind og øyebeskyttelse vil ikke kunne erstatte, kun supplere de andre smitteverntiltakene. 

Aerosolgenererende prosedyrer

Aerosolgenererende prosedyrer (AGP) omfatter visse prosedyrer som involverer pasientens luftveier. De følgende anbefalingene gjelder pasienter med påvist eller mistenkt covid-19. Ved AGP kan helsepersonell eksponeres for små virusholdige aerosoler fra pasientens luftveier som kan inhaleres ned i de perifere alveoler og gi sykdom. Det anbefales derfor å oppgradere bruk av beskyttelsesutstyr ved AGP på pasienter med påvist eller mistenkt covid-19.

Planlagte AGP bør utføres på undersøkelses- eller behandlingsrom med lukket dør, hvor det er minst mulig annet utstyr, og det er mulighet for lufting. Kun helsepersonell som er nødvendig for å gjennomføre prosedyren skal være til stede.

Aerosolgenererende prosedyrer (AGP) i primærhelsetjenesten som er assosiert med smitterisiko for luftveisvirus;

 • Non-invasiv ventilasjon (NIV) som CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) ventilasjon og BiPAP (Bi-level Positive Airway Pressure)
 • Hjerte-lungeredning (HLR)*

*Det skal tungtveiende grunner til for å nekte akutt helsehjelp for å begrense smitte. Retten til akutt helsehjelp vil normalt veie tyngre enn behovet for smitteverntiltak.

Administrering av medikamenter via nebulisering vurderes ikke som AGP. Ved bruk av nebulisering produseres aerosoler i væsken fra kammeret. Pasienten kan puste ut mindre mengder aerosoler under nebulisering, men det er ikke vist at dette medfører risiko for smitteoverføring med luftveisvirus.

Beskyttelsesutstyr ved AGP

Helsepersonell har på seg følgende beskyttelsesutstyr ved AGP hos pasient med påvist eller mistenkt covid-19:

 • Åndedrettsvern (FFP3 eller FFP2)
 • Øyebeskyttelse (beskyttelsesbriller eller visir)
 • Smittefrakk
 • Hansker
 • Hette hvis prosedyren medfører fare for direkte tilsøling av håret. 

Ved aerosolgenererende prosedyrer bør alle i rommet bør ha på beskyttelsesutstyr, også de som er lenger fra pasienten enn 2 meter. 

Etter avsluttet AGP bør rommet luftes hvis det er mulig. Hvor lenge rommet skal stå avstengt etter utført AGP vil variere med ventilasjonen og størrelsen på rommet, og det er ikke mulig å gi detaljerte anbefalinger for dette.

Rengjøring av rommet utføres som beskrevet i Renhold, desinfeksjon og avfallshåndtering til slutt i dette kapittelet.

Prøvetaking 

For riktig prøvetaking og -materiale, se:

For å redusere bruk av beskyttelsesutstyr kan selvprøvetaking være et alternativ. Lege må vurdere om prøvetaking er nødvendig og om pasienten selv kan gjennomføre prøvetakningen. Helsepersonell må veilede pasienten, observere prøvetakingen og sørge for videre håndtering av prøven.

Fremgangsmåte ved selvprøvetaking ved mistanke om covid-19 finner du her:

Transport av pasienter med covid-19

Transport fra legekontor/legevakt til hjemmet  

Dersom pasienten ikke har behov for sykehusinnleggelse, må transport til hjemmet organiseres. Dersom pasienten har egen bil, kan den benyttes. Pasienten skal ikke ta offentlig transport.

Dersom transporten skal koordineres av Pasientreise (drosje), skal pasienten ha på et munnbind. Dette rådet omfatter også annen type transport organisert av helsetjenesten. Råd for pasienttransport i drosje finnes her:

Alternativt kan syketransport koordineres med AMK-sentralen. Det må opplyses at pasienten kan være syk med covid-19.

Transport av pasient til sykehus

Dersom innleggelse i sykehus vurderes som nødvendig, må transport avklares med sykehuset som skal motta pasienten. Ved rekvirering av ambulanse, må AMK-sentralen informeres om at pasienten kan være syk med covid-19, slik at de kan følge smitteverntiltak i henhold til lokale retningslinjer, inkludert for renhold. 

Nærkontakter, karantene og hjemmeisolering

Hjemmeisolering er aktuelt for pasienter som er sannsynlig tilfelle eller bekreftet med covid-19, men som ikke er så syke at de trenger innleggelse i sykehus, dersom boforholdene tillater det. Det bør gjøres individuell vurdering av hvordan oppfølgingen skal foregå, og hvem som har ansvaret for oppfølgingen.

Se egne råd om karantene og hjemmeisolering, inkludert hvem det gjelder og hvilke tiltak som anbefales:

Personer i karantene eller isolering bør få telefonnummer til helsepersonell med ansvar for oppfølging, samt hvem de skal ringe dersom man utvikler sykdom eller tilstanden forverrer seg.

Renhold, desinfeksjon og avfallshåndtering

 • Kontaktpunkter og overflater som pasienten har berørt, som stoler, dørklinker, toalett osv., desinfiseres i henhold til vanlige rutiner. 
 • Øvrig renhold utføres som vanlig.
 • Ved synlig søl av organisk materiale, fjernes sølet med absorberende materiale (cellestoff), etterfulgt av flekkdesinfeksjon av området. SARS-CoV-2 er følsom for høye temperaturer og desinfeksjonsmidler. For bruk av kjemisk desinfeksjon ved covid-19, kan oksidative midler (hydrogenperoksid, perediksyre), klorpreparater eller alkohol >70 % benyttes. De ikke-alkoholbaserte desinfeksjonsmidlene, bør benyttes i konsentrasjoner anbefalt av leverandørene. For mer informasjon om godkjente desinfeksjonsmidler ved teknisk bruk i helse- og sykepleie henvises til Legemiddelverket.
 • Følg lokale rutiner for avfallshåndtering. Mer om avfallshåndtering

Tiltak i andre deler av primærhelsetjenesten

Se egne råd for smitteverntiltak i sykehjem og hjemmetjeneste:

Ansatte i apotek trenger ikke å bruke beskyttelsesutstyr, men anbefales å følge eksisterende rutiner. 

Historikk

25.09.2021: Arkivert

16.09.2021: Råd om bruk av beskyttelsesutstyr ved forskjellige risikonivåer er endret fordi man har gått bort fra den tidligere inndelingen av nivåer. Rådene er tilpasset en mer generell definisjon av risikonivåer.

18.08.2021: En justering av teksten pga. varierende smittetall i samfunnet.

05.07.2021: I tråd med Regjeringens plan om lettelser i tiltak er det gjort justeringer og presiseringer for smitteverntiltak overfor pasienter som er vaksinerte eller har gjennomgått covid-19, og for helsepersonell som har status som beskyttet. Anbefalinger om foretrukken bruk av video/tele-kommunikasjon er justert.

11.06.2021: Presisering av at også personer i karantene må kunne gis mulighet for tilsyn av lege.

04.06.2021: Informasjon om lettelser i råd for helsepersonell med status som “beskyttet” (vaksinert eller gjennomgått covid-19).

08.03.2021: Spesifisert hvilken type munnbind som bør brukes.

10.02.2021: Satt inn igjen avsnitt som tidligere ble fjernet pga misforståelse: "Råd for håndtering av pasienter mistenkt syk med covid-19" og "Smittevernråd".

10.02.2021: Avsnittet om "Den engelske varianten av SARS-CoV-2" er endret til "Nye varianter av SARS-CoV-2", og informasjon om forsterkede smitteverntiltak i covid-19-forskriften inkludert. Rådet om at helsepersonell kan tilbys testing ukentlig i forbindelse med nye virusvarianter, er fjernet.

01.02.2021: Informasjon om tiltak når den engelske varianten av SARS-CoV-2 er mistenkt/bekreftet.

27.01.2021: Anbefalingen om bruk av munnbind for ansatte i helsetjenesten ved smitterisikonivå 3-5, er endret til en anbefaling om bruk av munnbind og øyebeskyttelse. Munnbind begrenser smitte både fra og til den som bruker det, men vil kombinert med øyebeskyttelse gi ytterligere beskyttelse mot smitte fra andre

05.01.2021: Lagt inn to avsnitt "Råd om bruk av beskyttelsesutstyr overfor sars-CoV-2-vaksinerte pasienter" og "Råd om bruk av beskyttelsesutstyr etter gjennomgått covid-19"

29.12.2020: "Kirurgisk munnbind" er endret til "Medisinsk munnbind" i kapittelet Personlig beskyttelsesutstyr.
19.12.2020: 
Det er inkludert råd om utvidet bruk av munnbind med begrunnelse. I tillegg er råd til ansatte som har vært i «gule land» fjernet. Lagt inn lenk til artikkelen "Smittestopp på jobb"

21.11.2020: Lagt til et lite avsnitt med link til siden om «forsterkete smitteverntiltak i helsetjenesten».

28.10.2020: Det er lagt til et avsnitt som omtaler når barn med restsymptomer etter luftveisinfeksjon kan komme tilbake til legevakt/fastlege.

22.10.2020: Lagt inn avsnitt avsnitt om viktigheten av å undersøke barn med luftveisinfeksjoner.

22.09.2020: Endret tekst i kulepunkt fra "Ansatte kan gå på jobb selv om de har husstandsmedlemmer med symptomer på luftveisinfeksjon. Men hustandsmedlemmer må ikke være sannsynlig eller bekreftet tilfelle med covid-19. Ansatte følger da rådene i Når husstandsmedlem har akutt luftveisinfeksjon" til "...luftveisinfeksjon, forutsatt at husstandsmedlemmene ikke er i hjemmeisolering. Det er viktig at ansatte følger med på egne symptomer."

04.09.2020: Tatt inn setning om at ansatte kan gå på jobb selv om de har husstandsmedlemmer med symptomer på luftveisinfeksjon. Men hustandsmedlemmer må ikke være sannsynlig eller bekreftet tilfelle med covid-19.

12.08.2020: Erstattet begrepet "grønne" (land og områder), med "gule"

06.08.2020: Oppdatering angående kartlegging og testing av ansatte i helsetjenesten som har vært i «grønne» områder utenfor Norge. Det anbefales at ansatte i pasientnært arbeid har en negativ test for SARS-CoV-2 før de begynner å jobbe igjen, mens testing kan vurderes lokalt for ansatte uten pasientnært arbeid. 

17.07.2020: Oppdatert med avsnitt om testing og oppfølging av helsepersonell, både fast ansatte og innleide vikarer, som har vært på utenlandsreise.

08.07.2020: Råd om bruk av PPE og råd om PPE ved mangelsituasjon er slått sammen. Lenken til "Personlig beskyttelsesutstyr ved mangelsituasjon" er dermed slettet.

17.06.2020: Artikkelen er endret for å være i samsvar med endrete definisjoner av karantene, isolasjon og nærkontakter. Linkene er oppdatert, og det er lagt til et avsnitt med råd for risikovurdering av innleid helsepersonell/vikarer og mulighet for smitte med koronaviruset

12.05.2020: Avsnittet om renhold, desinfeksjon og avfallshåndtering er oppdatert: Setning med produktnavn på desinfeksjonsmidler er byttet ut med setning med generiske navn. 

30.04.2020: Oppdatert avsnittet om personlig beskyttelsesutstyr. Lagt til nytt avsnitt om aerosolgenererende prosedyrer.

21.04.2020: Lagt til i første avsnitt: lenker til definisjon av tilfelle og nærkontakt, samt personlig beskyttelsesutstyr. Lagt inn setningen "Ved undersøkelse/behandling av pasienter som ikke er mistenkt, sannsynlig eller bekreftet tilfelle med covid-19, eller nærkontakt, skal vanlige rutiner følges, også med hensyn til bruk av beskyttelsesutstyr."

17.04.2020: Oppdatert smittevernråd og råd for håndtering av pasienter mistenkt syk med covid-19.

16.4.2020: Endret ordlyd i første avsnitt under hjemmekarantene og hjemmeisolering for å tydeliggjøre.

13.4.2020: Lagt til at hjemmekarantene også gjelder for sannsynlig tilfelle av covid-19.

11.04.2020: Fjernet setningen "Avfall med luftveissekret eller andre kroppsvæsker lukkes godt og kastets i dobbelt pose som restavfall." under avsnitt om Renhold

08.04.2020: Vi har lagt inn at alt helsepersonell skal ha fått opplæring i korrekt bruk av beskyttelsesutstyr. Ellers er det gjort oppdateringer slik at råd er forenelig med råd på andre sider i veilederen, samt språklige presiseringer.

05.03.2020: Endret tittel av artikkelen.

28.3.2020: Satt inn avsnitt om kontaktsporing og oppfølging av nærkontakter med lenke til materiale som kan brukes i kontaktsporingen.

18.03.2020: Lagt inn lenke til prosedyre ved selvprøvetaking. Lagt til lenke til artikkel om om videokonsultasjon (Direktoratet for e-helse).

17.3.2020: Råd om unntak fra hjemmekarantene for ansatte i helsetjenesten er lagt til.

16.3.2020: Råd om hjemmetesting er tatt ut og lagt som en PDF-fil. Hjemtransport med pasientreise (drosje) er beskrevet. Avfallshåndtering av avfall med luftveissekret eller andre kroppsvæsker er inkludert som råd. Samt en del språklige endringer.

10.03.20: Språklige endringer. Tatt bort henvisning til arbeidsrestriksjoner.

05.03.20: Oppdaterte råd om beskyttelsesutstyr, slik at de er i tråd med WHO sine anbefalinger, i tillegg til enkelte språklige klargjøringer. Videre har vi oppdatert PowerPoint-presentasjonen med veiledning om riktig bruk av beskyttelsesutsyr og råd om renhold etter konsultasjon.

02.03.20: Lenket til ny artikkel om hjemmekarantene og hjemmeisolering i forbindelse med covid-19 samt lenker til to nye artikler som handler om Råd til pasienter som isoleres i hjemmet og ved hjemmekarantene.

29.02.20: Lenket til ny artikkel om smittevern i sykehjem

28.02.20: En presisering lagt inn: Det bør vurderes om pasienten skal testes i hjemmet eller i primærhelsetjenesten. Dersom medisinskfaglig vurdering tilsier behov for testing i sykehus, bør vakthavende lege ved nærmeste sykehus kontaktes.

27.02.20: Lagt inn nytt avsnitt om "Selvprøvetaking av luftveier ved mistanke om covid-19-sykdom"

27.02.20: Fjernet setningen: "Legen bør ta kontakt med mikrobiologisk beredskapsvakt ved Folkehelseinstituttet før prøvetaking"

27.02.20: Lagt til avsnittet "Tiltak i ulike primærhelsetjenestester"

10.02.2020: Lagt inn oppdatert dokument om hjemmeisolering

11.02.2020: Lagt inn avsnitt "Hvordan bruke beskyttelsesutstyr?"