Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Spesialisthelsetjenesten - arkivert»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Spesialisthelsetjenesten - arkivert

Artikkel i nettpublikasjon

Råd til spesialisthelsetjenesten - arkivert

Råd til helsepersonell i spesialisthelsetjenesten om covid-19.

Råd til helsepersonell i spesialisthelsetjenesten om covid-19.


Innhold på denne siden

Med bakgrunn i økende vaksinasjonsdekning i helsetjenesten og samfunnet og i henhold til Regjeringens plan for gradvis gjenåpning, anbefales det at spesialisthelsetjenesten utarbeider planer for gradvis nedtrapping av covid-19-relaterte smitteverntiltak med mål å komme tilbake til normal drift.

FHI jobber kontinuerlig med å oppdatere råd i henhold til ny kunnskap om SARS-CoV-2 pandemien. Smittemåter er et område hvor det har fremkommet mer kunnskap. Les mer om smittemåter her;

Kunnskap om nye varianter og vurderinger av disse kan føre til oppdatering av råd om smitteverntiltak i helse- og omsorgstjenesten. Les mer her;

Sykehusene har ofte ansatte, pasienter og besøkende/ledsagere fra ulike geografiske områder med ulikt smitterisikonivå. Derfor bør sykehusene gjøre sin egen løpende risikovurdering basert på vaksinasjonsdekning av ansatte og prioriterte pasientgrupper, smittespredning lokalt og ev regionalt, samt antall innlagte i sykehus og på intensivavdelingene.

Definisjoner av beskyttelse etter vaksine eller gjennomgått infeksjon finnes her:

Ledelsens ansvar og oppgaver

Utarbeide planer for gradvis nedtrapping av covid-19-relaterte smitteverntiltak som gjøres kjent for alle ansatte, samtidig som beredskap for utbrudd av covid-19 og andre agens opprettholdes.

Vurdere behovet for forhåndsvurdering (pre triage) av pasienter med tanke på smitte.

Forhåndsvurdering bør i størst mulig grad skje før konsultasjon, besøk eller innleggelse, men kan også skje når pasienten ankommer sykehuset. Forhåndsvurdering omfatter organisering ved mottak av pasienter, basert på lokale forhold.

Basert på den epidemiologiske situasjonen lokalt, regionalt og nasjonalt, bør rutiner for testing av mistenkte og sannsynlige tilfeller med covid-19 følges. Dette gjelder spesielt ved overflytting av pasienter fra andre helseinstitusjoner og avdelinger internt.

Vurdere behovet for adgangskontroll av besøkende og ledsagere

Sykehuset bør gjennomføre risikovurderinger for adgangskontroll basert på smitterisiko i sykehusets opptaksområde.

Ved ankomst

 • Sikre tydelig informasjon ved alle sykehusets innganger om hvor pasienter og besøkende/ledsagere skal henvende seg ved ankomst til sykehuset.

Beredskap

Følge lokalt og regionalt planverk for beredskap:

Generelle smitteverntiltak

 • Tilrettelegge for at de generelle smitteverntiltak (avstand minst 1 meter til andre, hoste- og håndhygiene i alle arealer) kan ivaretas.

Ledelsens oppgaver overfor ansatte

 • Ha et system for å sikre at alle ansatte, inkludert nyansatte og vikarer, er kjent med gjeldene smittevernrutiner (infeksjonskontrollprogram).
 • Sikre at ansatte får god informasjon om koronavaksinasjon og tilrettelegge for høy grad av vaksinasjon blant ansatte, inkludert nyansatte og vikarer, se; Vaksinasjon mot koronavirus i helseforetak
 • Sikre at ansatte og vikarer med pasientnært arbeid kjenner til plikt om å informere arbeidsgiver hvis de kommer i karantene.
 • Stille til rådighet personlig beskyttelsesutstyr som er hensiktsmessig og gir tilstrekkelig beskyttelse.
 • Beslutte hvilke forsterkede smitteverntiltak som skal iverksettes ved økt smitterisiko i samfunnet.
 • Ha etablert rutiner for oppfølging og tilrettelegging for ansatte som selv er i risikogruppe for alvorlig forløp av covid-19 og ikke er beskyttet mot covid-19
 • Ha etablert rutiner for oppfølgning og tilrettelegging for helsepersonell som er gravide.

Ledelsens ansvar ved besøk i sykehus

 • Tilrettelegge for at pårørende uavhengig av om de er vaksinert eller har gjennomgått covid-19, kan komme på besøk til innlagte pasienter i alle typer avdelinger.
 • Tilrettelegge for at pasienter kan ha med ledsager under polikliniske konsultasjoner og ved innleggelse.
 • Påse at man ved behov for smittesporing kan kontakte personer som har vært på besøk i sykehuset. Sykehuset bør føre oversikt for pasienter som ikke selv kan holde rede på besøkende.

Råd til ansatte (inkl. nyansatte og vikarer) i spesialisthelsetjenesten

 • Ansatte bør nøye følge med på om innlagte pasienter utvikler symptomer forenlig med covid-19, også milde symptomer.
 • Ansatte skal tilrettelegge for at pasienter kan ta imot besøk, uavhengig av om besøkende er vaksinert eller har gjennomgått covid-19. Se; Råd til besøkende og pårørende

Råd til pasienter, pårørende og ledsagere

 • Pasienter informeres om å ta telefonisk kontakt før oppsatt time dersom de har symptomer forenlig med covid-19, er i hjemmeisolering, karantene, er definert som nærkontakt i henhold til gitte anbefalinger, eller i løpet av de siste 10 dagene har vært i områder eller land som omfattes av karanteneplikt. Konsultasjoner for disse pasientene kan vurderes utsatt.
 • Pasienter og pårørende følger de generelle smitteverntiltak (avstand minst 1 meter til andre, hoste- og håndhygiene i alle arealer).

Les mer: Spesialisthelsetjenesten – råd til besøkende og pårørende

Ivaretakelse av barn og unge

Alle barn med symptomer forenlig med covid-19 bør vurderes av helsepersonell før de eventuelt testes for SARS-CoV-2. Dette er særlig viktig for at eventuell alvorlig infeksjon blir avdekket. Det er utarbeidet råd for å sikre forsvarlig ivaretakelse av barn og unge (Helsedirektoratet), og særlig sårbare barn og unge, med eller uten symptomer forenlig med covid-19. Barn og unge som testes uten symptomer (som ledd i smittesporing, massetesting eller lignende) kan testes på teststasjon uten vurdering først.

Innleggelse av pasient med mistenkt, sannsynlig eller bekreftet covid-19

Dersom en pasient med mistenkt, sannsynlig eller bekreftet covid-19 trenger behandling i sykehus, bør innleggelse skje ved nærmeste sykehus. Overflytting til regions- eller universitetssykehus bør kun skje dersom det er medisinsk indikasjon for dette.

Alle pasienter som legges inn med symptomer forenlig med covid-19, skal testes. Dette gjelder også for vaksinerte og for innlagte pasienter som utvikler slike symptomer.

Se kriterier for testing: Testkriterier for koronavirus

Smitteregime

Pasienter med mistenkt, sannsynlig eller bekreftet covid-19, og pasienter som fyller kriteriene for nærkontakter eller innreisekarantene, bør som hovedregel isoleres, og personlig beskyttelsesutstyr bør benyttes utfra en risikovurdering og i henhold til sykehusets rutiner.

Pasienter med mistenkt, sannsynlig eller påvist covid-19 legges fortrinnsvis direkte inn på isolat på sengepost, alternativt enerom med eget bad/toalett dersom isolat ikke er tilgjengelig. Dersom pasienten må oppholde seg i akuttmottak, skal pasienten være på eget rom. Pasienten bør ha på medisinsk munnbind under opphold i akuttmottaket og under transport til sengepost.

Luftsmitteisolat og/eller luftsmitteregime må vurderes individuelt, og spesielt dersom det forventes at det vil bli utført aerosolgenererende prosedyrer (AGP). Dersom isolat ikke er tilgjengelig, må pasienter legges på enerom med eget bad og toalett, eventuelt kohortisoleres.

Dersom pasienten skal ut av isolatet til nødvendige undersøkelser, skal pasienten ha på medisinsk munnbind med mindre pasienten av medisinske årsaker ikke tolererer dette.

Bruk av personlig beskyttelsesutstyr

Helsepersonell skal ha opplæring i korrekt bruk av personlig beskyttelsesutstyr. Dette omfatter hvordan utstyret tas på og av, samt kritiske punkter under bruk. Ved arbeid med pasienter med mistenkt, sannsynlig eller påvist covid-19, kan det være hensiktsmessig å ha en observatør som kan korrigere og gi tilbakemelding under prosedyren for på- og avkledning og ved feilbruk. Les mer her;

Personlig beskyttelsesutstyr ved kontakt mellom ansatte

Råd om avstand og bruk av personlig beskyttelsesutstyr ved kontakt mellom ansatte omfatter kontakt mellom ansatte i ordinært arbeid (morgenmøter, internundervisning etc.) eller kursaktiviteter og faglige arrangementer. Les mer her;

Intensivavdelinger

På intensivavdelinger utføres det ofte aerosolgenererende prosedyrer (AGP) på pasienter med mistenkt, sannsynlig eller bekreftet covid-19, og det kan bli vanskelig å skille AGP fra andre prosedyrer.

Det kan lokalt vurderes om helsepersonell som jobber direkte med stell, pleie og behandling av covid-19-pasienter i intensivavdelinger, bør bruke personlig beskyttelsesutstyr som ved AGP gjennom hele arbeidsdagen:

Helsepersonell som bare skal innom intensiv (på visitt, prøvetaking, kortvarig opphold av annen årsak) trenger ikke benytte åndedrettsvern, men benytte munnbind..

Isolering av pasient med covid-19 på intensivavdelinger

Pasienter på intensivavdelinger bør isoleres etter følgende prioriteringsrekkefølge:

 1. luftsmitteisolat
 2. kontaktsmitteisolat
 3. enerom
 4. kohortisolering av pasienter med påvist covid-19

Uavhengig av romtype skal sykehusets rutiner for isolering følges.

Ventilatorbehandling

For pasienter som er tilkoblet ventilator, er det viktig å være oppmerksom på situasjoner som kan medføre aerosoldannelse. Følgende tiltak kan bidra til å redusere aerosoldannelse:

 • Benytt engangs slangesystem i størst mulig grad og lukkede sugesystem.
 • Bruk av bakterie- og virusfilter på ventilatorer bør gjøres i henhold til anbefalinger fra leverandør og gjeldende lokale rutiner.

Overflytting til andre avdelinger/helseinstitusjoner 

Pasienter med covid-19 skal i minst mulig grad flyttes ut av isolatet. Dersom pasienten må ut av isolatet, må dette skje i henhold til sykehusets rutiner og i samarbeid med smittevernpersonell lokalt og/eller regionalt.

Ved overflytting til annen helseinstitusjon skal ambulansepersonell varsles om smittestatus.

Stell av døde 

Stell av døde med mistenkt eller bekreftet covid-19 skal gjennomføres i henhold til gjeldene rutiner for pasienter som har vært isolert med dråpe- eller luftsmitteregime.

Sykehusene bør vurdere hvor stell av døde skal utføres, spesielt dersom pasienten ikke har ligget på enerom.

Alt personell som steller og er i direkte berøring med den døde skal benytte personlig beskyttelsesutstyr som beskrevet for helsepersonell i sykehus. Dette tas av i henhold til sykehusets rutiner før rommet forlates. Håndhygiene utføres når beskyttelsesutstyret er tatt av og før rommet forlates.

Sykehusene bør vurdere kapasitet på kjølerom og kartlegge alternative løsninger ved økt behov.

Bruk av morsposer

Morspose (likpose) kan benyttes i henhold til gjeldende rutiner. Indikasjon for bruk av morspose kan være forventet lekkasje fra kroppsåpninger, spesielt ved forflytting og transport.

Etter stell av den døde merkes morspose med gjeldende smitteregime, slik at begravelsesbyrået kan ta sine forholdsregler. Helsepersonell har ansvaret for å transportere den døde til morsrom eller kapell

Pårørende til døde

Avdelingen skal tilrettelegge slik at pårørende kan ta farvel med den døde, enten i avdelingen hvor pasienten har ligget eller i annet egnet rom utenfor avdelingen.

Pårørende som ønsker, kan få delta i stell av den døde må benytte personlig beskyttelsesutstyr tilsvarende som for helsepersonell. Antall pårørende bør begrenses. Fysisk kontakt med den døde skal kun skje ved bruk av personlig beskyttelsesutstyr. Dersom pårørende er vaksinert eller har gjennomgått covid-19, kan de følge sykehusets ordinære rutiner for å ta avskjed med den døde. Håndhygiene må utføres etter at beskyttelsesutstyr er tatt av og alltid før rommet forlates.

Pårørende må gjøres oppmerksom på at ved dødsfall med mistenkt eller bekreftet covid-19 vil det kun unntaksvis være adgang til syning etter at den den døde er lagt i morspose.

Oppfølging av nærkontakter i sykehus

Sykehuset bør ha rutiner for oppfølging av personer som i sykehuset har hatt nærkontakt med pasient eller ansatt bekreftet smittet med covid-19. Dette gjelder medpasienter, besøkende/ ledsagere, helsepersonell og andre ansatte.
De som defineres som nærkontakter til person med påvist covid-19, må identifiseres og følges opp som beskrevet i:

Uvaksinerte pasienter som møter definisjonen for nærkontakt i sykehus, bør isoleres og følges opp som beskrevet i:

Vaksinerte pasienter som møter definisjonen for nærkontakt i sykehus, bør følges opp som beskrevet i:

Utbrudd i sykehus

Det er utarbeidet egne råd om håndtering av utbrudd i sykehus. Les om håndtering av utbrudd her:

Gruppebehandling i spesialisthelsetjenesten

Helsemyndighetenes anbefalinger om antall bør legges til grunn for størrelse på grupper. Dersom de generelle rådene om avstand, hoste- og håndhygiene følges, kan pasienter delta i gruppebehandling, se Nasjonal veileder: Koronavirus - beslutninger og anbefalinger (Helsedirektoratet).

 • Deltakelse i gruppebehandling forutsetter at deltakerne ikke har symptomer forenlig med covid-19 eller er i hjemmeisolering eller karantene.
 • Kun nødvendige personer bør være til stede i lokalet.

 

Historikk

25.09.2021: Arkivert.

14.09.2021: Erstattet tekst under avsnitt i innledningen og satt inn ny hyperlenke. Satt inn lenke til webinar om influensa og pneumokokkvaksinering i 2021

06.09.2021: Lenke til Råd for helsepersonell som er gravide under Ledelsens oppgaver overfor ansatte.

18.08.2021: Mindre endringer i tekst i innledning og flyttet et avsnitt.

14.07.2021: Lagt inn lenke til risikovurdering om andre luftveisinfeksjoner enn covid-19 høsten og vinteren 2021/2022 i avsnittet "Ledelsens ansvar og oppgaver".

07.07.2021: Omfattende språkvask. Oppdatering av mange råd sett i lys av økende andel vaksinerte, fallende smittetall og Regjeringens gjenåpningsplan. Teksten er kortet betydelig ned og lenker nå i større grad til andre kapitler. Tekst om bruk av personlig beskyttelsesutstyr er kortet ned/slettet og erstattet med lenker til kapittelet ‘Bruk av personlig beskyttelsesutstyr ved covid-19 pandemien’ med differensierte råd til vaksinerte og uvaksinerte ansatte. Oppfølging av nærkontakter i sykehus er iht. vaksinasjonsstatus.

04.06.2021: Oppdatert rådene med bakgrunn i økende andel vaksinerte ansatte i sykehus og befolkningen for øvrig, inkludert lettelser i råd til helsepersonell med status «beskyttet». Oppdaterte lenker og språkvask. Endret begrepet «pre-triage» til «forhåndsvurdering» for pasienter og «adgangskontroll» for besøkende/ledsagere. Presisert arbeidsgivers ansvar ift. personlig beskyttelsesutstyr. Oppdatert tekst/lenker i Barn og unge samt Kurs og konferanser i spesialisthelsetjenesten. Fjernet avsnittene Aerosolgenererende prosedyrer og Kohortisolering og publisert disse som egne nettartikler. Ny setning i Pårørerende til døde: Dersom pårørende er vaksinert eller har gjennomgått covid-19, kan de følge sykehusets vanlig rutine for å ta avskjed med den døde.

11.05.2021: Anbefaling om at bruk av åndedrettsvern kan vurderes ved langvarig kontakt «< 2 meter» til covid-19 pasient med uttalt hoste. Tidligere «tett kontakt».

11.05.2021: Rettet ord i paragraf om åndedrettsvern

06.05.2021: Råd om å vurdere bruk av åndedrettsvern ved Klinisk arbeid på covid-19-intensivenheter hvor det gjennomføres AGP-prosedyrer på enerom uten overtrykk og ved langvarig og tett kontakt med covid-19-pasient med uttalt hoste.

24.03.2021: Nytt avsnitt om pre-triage, mindre endinger i tekst.

12.03.2021: Endret siste kulepunkt i avsnittet "Råd til pasienter og pårørende i spesialisthelsetjenesten" til lenke til "Spesialisthelsetjenesten - råd til besøkende og pårørende".

10.03.2021: Slettet av tekst innledningsvis. Nye underoverskrifter til ledelsens ansvar og oppgaver. Flyttet tekst til underoverskriftene for å samle det som hører sammen. Avsnittet Besøkende og pårørende fjernet. Det er laget et eget dokument; Spesialisthelsetjenesten – råd til besøkende og pårørende som skal legges som egen artikkel under Spesialisthelsetjenesten og før Spesialisthelsetjenesten – råd om forsterkede smitteverntiltak ved økt smitterisiko på nettsiden. Mindre presiseringer i tekst gjennom hele dokumentet. Nytt avsnitt om Vaksinerte ansatte og konsekvenser for tiltak.

10.02.2021: Generell språkvask og oppdatering av tekst/lenker. Fjernet tekst om testing av pendlere mellom høy- og lavinsidensområder. Presisert viktighet av å holde avstand mellom kolleger på jobb, reise til/fra jobb og overholde smittevernråd når ansatte omgås privat. Ny tekst: Ved høy smitterisiko (risikonivå 4/5) i samfunnet bør åndedrettsvern brukes ved AGP. Ny tekst knyttet til bruk av personlig beskyttelsesutstyr overfor pasienter med mistenkt, sannsynlig eller påvist covid-19: Medisinsk munnbind type IIR, fortrinnsvis med knytebånd, bør benyttes i situasjoner med risiko for søl eller sprut. 

07.02.2021: Endring av engelske varianten til inkludere alle varianter, endring av Viken og Oslo til  inkludere alle områder.

04.02.2021: Presisering av råd knyttet til den engelske virusvarianten. Lagt til nettundervisningen "Nye varianter av sars-CoV-2 – implikasjoner for helsetjenesten".

31.01.2021: Oppdatert råd i forbindelse med engelske variant av sars-CoV-2

26.01.2021: Oppdatert avsnitt om stell av døde

23.01.2021: Lagt inn avsnitt om "Tiltak som anbefales til spesialisthelsetjenesten i forbindelse med utbrudd i Nordre Follo".

05.01.2021: Lagt inn to korte avsnitt i om "Bruk av beskyttelsesutstyr overfor sars-CoV-2 vaksinerte pasienter" og "Bruk av beskyttelsesutstyr etter gjennomgått covid-19"

29.12.2020: "Kirurgisk munnbind" er endret til "Medisinsk munnbind" gjennomgående i artikkelen.

21.12.2020:
Lagt inn lenk til artikkelen Smittestopp på jobb

14.12.2020: Språkvask. Ledelsens ansvar; ny tekst om smitterisiko og forsterkede smittevernråd, planverk for oppskalering, oppfølging av ansatte i risikogruppe, tilrettelegging for besøk og vurdering av permisjon. Råd til ansatte: fjernet tekst om gule områder. Ny tekst om tilrettelegging for besøk og vurdering av permisjon. Avsnitt Besøkende og pårørende: ny tekst om generelle smittevernråd. Fjernet tekst om «annen nærkontakt» pga. utgått definisjon. Under besøk: ny tekst om lagring av personopplysninger for besøkende. Avsnitt Besøk til pasient med covid-19: ny tekst om smitterisiko ved permisjon utenfor sykehus. Nytt avsnitt om forsterkede smitteverntiltak ved økt smitterisiko i samfunnet.

09.12.2020: Lagt til lenke til Håndtering av utbrudd i spesialisthelsetjenesten i avsnittet Kontaktsporing og oppfølging i sykehus av nærkontakter.

07.12.2020: Lagt til følgende kulepunkt i avsnittet om Ledelsens ansvar og oppgaver: Sikre at covid-19 råd i spesialisthelsetjenesten er kjent blant alle ansatte i virksomheten.

10.11.2020: Satt inn lenke til Forsterkede smitteverntiltak ved økt smitterisiko i avsnittet Smitteregime og personlig beskyttelsesutstyr. Lagt inn lenke til helsepersonell som selv kan ha økt risiko for alvorlig forløp av covid-19 under Råd til ansatte.

29.10.20: Avsnitt om ivaretakelse av barn og unge lagt til.

06.10.2020: Lagt til følgende setning under asvnittet om besøk i barsel/fødeavdeling: Det bør tilstrebes å tilrettelegge for tilstedeværelse av partner/nærmeste pårørende (definert av den fødende selv) under fødselen og i barseltiden. 

22.09.2020: Endret tekst i kulepunkt fra "Ansatte kan gå på jobb selv om de har husstandsmedlemmer med symptomer på luftveisinfeksjon. Men hustandsmedlemmer må ikke være sannsynlig eller bekreftet tilfelle med covid-19. Ansatte følger da rådene i Når husstandsmedlem har akutt luftveisinfeksjon" til "...luftveisinfeksjon, forutsatt at husstandsmedlemmene ikke er i hjemmeisolering. Det er viktig at ansatte følger med på egne symptomer."

04.09.2020: Ny tekst i kulepunkt 9 i Råd til ansatte i spesialisthelsetjenesten: Ansatte kan gå på jobb selv om de har husstandsmedlemmer med symptomer på luftveisinfeksjon (hustandsmedlemmer må ikke være sannsynlig eller bekreftet tilfelle med covid-19). Ansatte følger da rådene i Når husstandsmedlem har akutt luftveisinfeksjon

31.08.2020: Nytt punkt: Ansatte med husstandsmedlemmer som har symptomer, men ikke er sannsynlig eller bekreftet tilfelle med covid-19, kan gå på jobb, men bør følge gjeldende råd for hustandsmedlemmer som har akutt luftveisinfeksjon. Kurs og møter i spesialisthelsetjenesten; nødvendige kurs/undervisning, særlig det som er avgjørende for utdanningsforløp og spesialisering og som innebærer fysisk oppmøte og ikke kan gjennomføres digitalt, bør gjennomføres.

12.08.2020: Erstattet "grønne områder" med "gule områder"

06.08.2020: Presisert eksponering for sars-CoV-2 ved å legge til «blitt nærkontakt» i under avsnittet "Ledelsens ansvar og oppgaver" kulepunkt nr 5.

05.08.2020: Endringer i avsnittet Ledelsens ansvar og oppgaver: Ha et system for å kartlegge om ansatte/vikarer har vært i «grønne» og «røde» regioner/land siste 10 dager utenfor Norge (tidligere utenfor Norden).

Endringer i Råd til ansatte: Ansatte som siste 10 dager har vært i regioner og land utenfor Norge som ikke er omfattet av karanteneplikt ("grønne" områder), bør informere arbeidsgiveren før de skal gjeninntre/tiltre i jobb (tidligere kun helsepersonell med pasientnært arbeid som hadde vært utenfor Norden). Ny setning: For ansatte som ikke har pasientnært arbeid, og som i løpet av siste 10 dager har vært i «grønne» områder, kan det gjøres en lokal vurdering av arbeidsgiver om de kan gjeninntre/tiltre i jobb uten testing. Rådet om testing av pasienter er endret til «grønne» områder utenfor Norge, tidligere utenfor Norden.

Endringer i Råd til pasienter og pårørende: Pårørende som siste 10 dager har vært på reise i regioner og land utenfor Norge som ikke er omfattet av karanteneplikt ("grønne» områder), bør ikke komme på besøk før 10 dager etter hjemkomst (tidligere «utenfor Norden»).

23.07.2020: Fjernet følgende setning under Råd til pasienter og pårørende i spesialisthelsetjenesten: "Ved bekreftet eller mistenkt smitte med sars-CoV-2 gjelder dråpesmitteregime som beskrevet nedenfor. Før de øvrige pasientene må helsepersonell vurdere bruk av personlig beskyttelsesutstyr ut fra en risikovurdering og i henhold til sykehuset rutiner."

Lagt til følgende under Smitteregime og personlig beskyttelsesutstyr: "Helsepersonell som går inn i rommet til pasienten med mistenkt, sannsynlig eller påvist covid-19, bør bruke personlig beskyttelsesutstyr som ved skal dråpesmitte bruke følgende beskyttelsesutstyr:"

 

21.07.2020: Følgende er lagt til: Ansatte, inklusive nyansatte og vikarer, som i løpet av siste 10 dagene har vært i "røde" regioner og land, har karanteneplikt. Pasienter som i løpet av siste 10 dagene har vært i regioner og land utenom Norden som ikke er omfattet av karanteneplikt («grønne regioner og land»), testes ikke, med mindre de har symptomer på covid-19 eller kan ha vært nærkontakt.

17.07.2020: Innledende tekst i «Vanlig drift av spesialisthelsetjenesten» er nå blitt organisert i 3 avsnitt; 1) Ledelsens ansvar og oppgaver, 2) Råd til ansatte og 3) Råd til pasienter. Følgende er nytt i avsnitt 1): sikre informasjon til pasienter ved sykehusinngangen; plan for screening og triagering av pasienter; ha et system for å kartlegge om ansatte og vikarer som har pasientnært arbeid, har vært eksponert for sars-CoV-2 eller har vært på utenlandsreise siste 10 dager. Dette gjelder også ved reise til land utenom Norden som ikke omfattes av karanteneplikt. Nytt i avsnitt 2): ansatte, inklusive nyansatte og vikarer, som har vært i «røde land» siste 10 dager omfattes av karanteneplikt; ansatte som skal ha pasientnært arbeid informerer arbeidsgiver hvis de har vært på reise i «grønne land» siste 10 dager, de vurderes testet, og de må ha negativt prøvesvar før tiltredelse; ved kontakt med pasient som har vært på utenlandsreise siste 10 dager, bør ansatte ha økt oppmerksomhet på ev covid-19-symptomer. Nytt i avsnitt 3): Pasienter informeres om å ta telefonisk kontakt før oppsatt time dersom de har vært på utenlandsreise siste 10 dager;  Pårørende eller andre som har vært på utenlandsreise siste 10 dager, også til land utenom Norden som ikke er omfattet av karanteneplikt, bør ikke komme på besøk før 10 dager etter hjemkomst. Hvis de testes for sars-CoV-2, bør de ikke komme på besøk før negativt prøvesvarsvar foreligger; Pårørende med symptomer på covid-19 skal ikke komme på besøk. I tillegg er flere internettlenker blitt oppdatert, inkludert lenker i kunnskapsgrunnlaget, og det er gjort noen språklige presiseringer. Avsnittene «Gruppebehandling» og «Kurs og møter» er nå flyttet helt til sist i kapittelet.

15.06.2020: Ny tekst: oppfølging av nyansatte og vikarer.

11.06.2020: La til lenker i noe avsnitt. La til kulepunkt under avsnittet om aerosolgenerende prosedyrer, fordi punktet ved en feil hadde blitt strøket.

10.06.2020: Oppdatert tekst i kapitlene Innledning og Besøkende og Pårørende. Lenkene i Smitteregime og beskyttelsesutstyr er blitt oppdatert. Fjernet tekst i avsnittet «I etterkant av besøk». AGP pkt 2: endret fra «åpent sug» til «bruk av åpent trakealsug». Kapittel Gruppebehandling: Endret anbefalt avstand fra 2 meter til 1 meter. Etter lokal vurdering kan 2 meter fortsatt brukes. Lagt til et nytt kapittel om Kurs og møter i spesialisthelsetjenesten. Oppdatert teksten i Kontaktsporing og oppfølging i sykehus av nærkontakter.

29.5.2020: Oppdatert med nye anbefalinger for besøkende og pårørende, inkludert mer detaljerte råd for besøk i føde-/barsel og intensivavdelinger. 

26.05.2020: Ny tekst: "Dette omfatter også spesialavdelinger som fødebarsel" i kap. Pårørende og besøkende.

18.05.2020: Under avsnittet "Pårørende og besøkende"; lagt inn at antall besøkende bør begrenses. 

15.05.2020: Endret avstand fra 1-2 meter til «1 meter». Endret skrivemåte fra SARS-CoV-2 til sars-CoV-2. Lagt til «personlig» foran beskyttelsesutstyr. Ny tekst i Pårørende og besøkende; det er åpnet opp for besøk i sykehus. Råd til besøkende til pasienter med vs. uten covid-19. Nytt avsnitt om Gruppebehandling. Endret «høyrisikoeksponering» til «risikoeksponering».

08.05.2020: Regler om hjemmekarantene er endret fra 14 til 10 dager. Teksten er oppdatert. 

27.04.2020: Følgende er nytt: Lagt til en setning i avsnittet "Stell og transport av døde": Etter stell av den døde merkes lik/morspose med «dråpesmitte» slik at begravelsesbyrå kan ta sine forholdsregler. 

Lagt inn lenke til Lovdatas forskrift om transport, håndtering og emballering av lik samt gravferd. 

17.04.2020: Følgende er nytt: innledende ny tekst om vanlig drift av spesialisthelsetjenesten under covid-19-epidemien. Aerosolgenererende prosedyrer: presisering om at anbefalinger gjelder pasienter med påvist eller mistenkt covid-19; presisering av åpent sug ved bronkoskopi og ØNH-prosedyrer, inklusjon av HLR som AGP og en tekst om retten til akutt helsehjelp vs. smittevernhensyn; tydeliggjøring av forskjell mellom HFNO vs. ordinær O2-tilførsel; samt oppdatering av kunnskapsgrunnlaget. Ventilatorbehandling: redigert teksten om filter. Stell og transport av døde: presisert at avdelingen skal tilrettelegge for at pårørende kan ta farvel med den døde på avdelingen.  

13.04.2020: Begrepet høyrisikoeksponering fjernet fra avsnittet om kontaktsporing.

08.04.2020: Følgende er nytt: hjerte-lungeredning, kort tekst om kirurgiske prosedyrer som ikke involverer luftveier, bruk av PPE i intensivavdelinger, og pasientbundet beskyttelsesutstyr i kohortisolat. Nytt avsnitt "Kunnskapsgrunnlag for aerosolgenererende prosedyrer (AGP) relatert til pasienter med påvist eller mistenkt covid-19". 

05.04.2020:
Smitteregime og beskyttelsesutstyr: ny tekst. 
Aerosolgenererende prosedyrer (AGP): redigert tekst og inkludert flere AGP.
Anbefalt beskyttelsesutstyr ved pasient med påvist eller mistenkt covid-19: endret til Åndedrettsvern (FFP3 eller FFP2).
Intensivavdelinger: nye anbefalinger om å bruke beskyttelsesutstyr som ved AGP gjennom hele arbeidsdagen.
Kohortisolering: nye tema om dedikert personell, arealets utforming, lagring/dekontaminering, tilberedning av medikamenter, mm.
Råd om unntak fra hjemmekarantene er endret til «Unntak fra hjemmekarantene for ansatte i spesialisthelsetjenesten», og teksten er vesentlig kortet ned.

26.03.2020: Satt inn lenke til avsnittet "materiale" i artikkelen Huskeliste for ...

25.03.2020: Satt inn tildekking av hår under beskyttelsesutstyr. Rettet størrelsen på små aerosoler fra <5µ til <5µm. Kort avsnitt om matservering. Håndtering av døde.

20.03.2020: Tydeligere definisjon av aerosolgenererende prosedyrer (AGP) og varighet. Endring fra hvor lenge us/behandlingsrom skal stå avstengt etter AGP, endret fra 20 min til «iht. sykehusets rutiner».  Utvidet tekst om Stell og transport av døde. Råd om unntak fra hjemmekarantene er nå forankret i nye forskrifter.

18.03.2020: Noen endringer i punktlisten under respiratorbehandling og et par presiseringer i øvrig tekst. Første avsnitt "Elektive konsultasjoner/prosedyrer" endret fra "påvist med covid-19" til "pasienter med symptomer på akutt luftveisinfeksjon, eller som er i hjemmeisolering eller ............".

17.03.2020: Råd om unntak fra hjemmekarantene for ansatte i helsetjenesten er lagt til

15.03.2020: Ny tekst publisert.

12.03.20: Råd om håndtering av pasienter med symptomer forenelig med covid-19, er inkludert, samt språklige presiseringer. Råd om plassering av pasienter, dersom ikke anbefalte isolat er tilgjengelig er inkludert. Videre er råd om bruk av morspose fjernet og et råd om rengjøring etter tilfeldig funn av covid-19, er beskrevet.

11.03.20: Råd om håndtering av pasienter med symptomer forenelig med covid-19, er inkludert, samt språklige presiseringer. Råd om plassering av pasienter, dersom ikke anbefalte isolat er tilgjengelig er inkludert. Videre er råd om bruk av morspose fjernet og et råd om rengjøring etter tilfeldig funn av covid-19, er beskrevet.

06.03.20: Språkjustering.

05.03.20: Oppdaterte råd om beskyttelsesutstyr, slik at de er i tråd med WHO sine anbefalinger, i tillegg til enkelte språklige klargjøringer.

03.03.20: Lagt til nytt avsnitt med dette temaet "Elektive pasienter/poliklinikk".
Presisering til pårørende og besøkende: Vi anbefaler at personer som har vært i områder med vedvarende spredning i de siste 14 dagene, ikke besøker helseinstitusjoner dersom det ikke er helt nødvendig. Dersom besøk ikke kan unngås, må avdelingen hvor pasienten ligger først kontaktes per telefon, slik at nødvendige smitteverntiltak kan iverksettes.

02.03.2020: Endret 'andre kontakter' til 'lavrisikokontakter'.

27.02.2020: Fjernet avsnittet: Helsepersonell som har vært i områder med vedvarende spredning siste 14 dager og som ikke har symptomer på luftveisinfeksjon, kan arbeide i helsetjenesten. De må imidlertid være spesielt oppmerksomme på egen helsetilstand og straks si ifra til arbeidsgiver og ikke gå på jobb dersom de utvikler symptomer. 

27.02.2020: Kontaktsporing og oppfølging i sykehus av kontakter: Endret avsnitt 4 samt lenk til områder med vedvarende spredning. 

10.02.2020: Lagt til relaterte dokumenter:

 • Råd til helsepersonell om nytt koronavirus (coronavirus) (2019-nCoV) kortversjon oppdatert 07022020 (pdf)
 • Råd til pasienter som isoleres i hjemmet ved koronavirus (coronavirus) (2019-nCoV) og husstandsmedlemmer til isolerte (pdf)
 • Varslingsrutine flyplasser AMK kommuneoverleger 2019-nCoV oppdatert 070220 (pdf)
13.02.2020: Lagt inn: Helsepersonell som har vært i fastlands-Kina siste 14 dager bør før de returnerer til arbeid kontakte lege med ansvar for smittevernet (smittevernlege i helseforetaket eller kommunelegen) for en smittevernfaglig vurdering av om de kan gå tilbake til jobb og/eller om det må iverksettes særlige smitteverntiltak.