Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Dagaktivitetstilbud - arkivert»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Dagaktivitetstilbud - arkivert

Artikkel i nettpublikasjon

Smittevernråd ved dagaktivitetstilbud under covid-19-pandemien

Råd for dagaktivitetstilbud i kommunen.

Råd for dagaktivitetstilbud i kommunen.


Innhold på denne siden

Dagaktivitetstilbud er en viktig arena for sosial kontakt og aktivitet, og bør så langt det er mulig holdes åpne.

Med bakgrunn i økende vaksinasjonsdekning både i helsetjenesten og samfunnet, og i henhold til Regjeringens plan for gradvis gjenåpning anbefales det at kommunene utarbeider planer for gradvis nedtrapping av covid-19-relaterte smitteverntiltak med målsetting om å komme tilbake til normal drift. Samtidig bør det være beredskap for rask opptrapping av tiltak ved behov. Dette innebærer bl.a. å vedlikeholde nødvendig kompetanse for håndtering av covid-19 og utbrudd, samt influensanorovirus og RS-virus.

Rådene om å bli hjemme når man er syk, testing for SARS-CoV-2 uavhengig av vaksinasjonsgrad, god hoste- og håndhygiene, og viktigheten av å holde 1 meters avstand til andre, når det er mulig gjelder fortsatt. Personer som ikke er beskyttet mot covid-19 etter vaksine eller gjennomgått infeksjon bør holde avstand til andre.

Dagaktivitetstilbudet bør tilrettelegges slik at smitterisiko reduseres mest mulig. Anbefalingene nedenfor beskriver hvordan dagaktivitetstilbudet kan organiseres samtidig som smittevernet ivaretas på en forsvarlig måte, både for brukere og ansatte. Ulike faser av epidemien i Norge og ulik smittespredning i landet, kan kreve forsterkede smitteverntiltak som beskrevet nederst i artikkelen.

Varianter av SARS-CoV-2

Kunnskap om varianter og vurderinger av disse kan føre til oppdatering av råd om smitteverntiltak i helse- og omsorgstjenesten. De nasjonale anbefalingene tar høyde for dagens situasjon.

Ledelsens ansvar

Ledelsen for dagaktivitetstilbudet er ansvarlig for at drift skjer i samsvar med gjeldende lover og regelverk, og utføres på en måte som tar hensyn til smittevernet. Smitteverntiltak må tilpasses lokale forhold (f.eks. lokalets utforming og organisering av ansatte) og brukergruppen.

Det er viktig å informere både brukere av tilbudet og pårørende om smittereduserende tiltak og smitterisiko, slik at det kan tas informerte valg om deltakelse.

Organisering

Ledelsen bør:

 • sikre at brukere som ikke nødvendigvis klarer å overholde smittevernrådene også kan benytte dagaktivitetstilbudet
 • sikre at det føres logg over tidspunkt, navn på alle tilstedeværende (brukere, ansatte, frivillige), telefonnummer og aktivitet med tanke på smittesporing. Det er frivillig å oppgi personopplysninger, og disse kan ikke lagres lenger enn 10 dager. Sørge for at ubeskyttede brukere følges opp av fullvaksinerte ansatte så langt det er mulig
 • tilrettelegge for at ubeskyttede brukere og ansatte kan holde minst 1 meters avstand til andre. Erfaringsmessig er det lettest å glemme anbefalingen om avstand i uformelle situasjoner, som på vei inn og ut av lokalet, i pauser, transport til og fra dagaktivitetstilbudet etc. Personer kan passere hverandre og være kortvarig i samme område uten betydelig smitterisiko. Nær ansikt-til-ansikt-kontakt bør unngås
 • informere om at rådet om minst 1 meters avstand er av mindre betydning etter vaksinasjon eller gjennomgått covid-19 siste 6 måneder, da risikoen for covid-19 er betydelig redusert
 • informere om at man skal holde seg hjemme når man er syk
 • organisere driften slik at tilbudet kan opprettholdes selv om det påvises covid-19 blant brukere eller ansatte. Bruk av faste brukergrupper kan være et tiltak for å unngå at unødvendig mange kommer i karantene samtidig, og for at smittespredningspotensialet reduseres. Dersom ansatte og brukere er beskyttet mot covid-19 vil faste brukergrupper være mindre viktig
 • ledelsen må sørge for at alle ansatte får nødvendig opplæring i basale smittevernrutiner.
 • både ansatte og brukere bør få informasjon om gjeldende smitteverntiltak mot covid-19

Informasjonsmateriell og plakater om covid-19 finnes på Helsedirektoratets nettsider

Matservering

 • Det er en forutsetning at dagaktivitetstilbudet fra tidligere har rutiner rundt håndtering av mat (eventuelt lokal tilberedning) og matservering. Matservering kan skje i henhold til de gjeldende rutinene.
 • Det må tilrettelegges for håndhygiene for både brukere og ansatte ved all kontakt med mat, før og etter alle måltider. Ansatte må være ekstra oppmerksomme på hygiene rundt matservering.
 • Kan man spre koronasmitte ved profesjonell matlaging? (Mattilsynet.no)

Forebyggende råd for ansatte og brukere

Syke personer skal holde seg hjemme.

 • Ansatte, andre tilknyttede personer og brukere må holde seg hjemme ved symptomer på akutt luftveisinfeksjon eller andre symptomer forenelige med covid-19 (selv ved milde symptomer) og testes snarest mulig.
 • Får de symptomer ved dagaktivitetstilbudet, skal de straks forlate stedet. Hvis de før avreise eller på vei hjem, er nærmere andre enn 2 meter, bør de ha på munnbind.

1Barn med restsymptomer (ikke nyoppståtte eller økende) som kan knyttes til en gjennomgått luftveisinfeksjon, kan benytte dagaktivitetstilbud når allmenntilstanden er god eller tilbake til det som er normalt for dette barnet. Dette er nærmere beskrevet i:

2Infeksjonssymptomer hos eldre kan være atypiske, dette gjelder også symptomer på covid-19 (f.eks. nedsatt matlyst, økt forvirring, uro). Det bør derfor gjøres en vurdering av om brukeren er i sin normaltilstand før vedkommende benytter seg av tilbudet.

God hygiene

 • Det bør tilrettelegges for god håndhygiene. Tilgjengelighet og plassering av håndhygienefasiliteter er viktig for etterlevelse av rådene. Alkoholbasert hånddesinfeksjon (håndsprit) er et alternativ hvis muligheter for håndvask ikke er tilgjengelig, og hendene ikke er synlig skitne. Hånddesinfeksjon er mer skånsomt for huden.
 • Håndvask eller hånddesinfeksjon anbefales ved ankomst, før og etter måltid. Etter toalettbesøk skal hender vaskes med såpe og vann. Godt renhold
 • Lokale renholdsplaner bør gjennomgås med tanke på organisering, ansvar og ressursbehov, og tilpasninger bør gjøres ved behov.
 • Det bør vurderes om det er arealer (f.eks. treningsrom hvor det er mye aktivitet) eller ofte berørte fellespunkter (f.eks. dørhåndtak, armlener, bord) som må prioriteres med hyppigere renhold.
 • Dersom dagaktivitetstilbudet er organisert under kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner som er pålagt et infeksjonskontrollprogram, skal dette følges. For alle andre finnes mer informasjon om renhold på siden vår om rengjøring og desinfeksjon ved covid-19 til sektorer utenfor helsetjenesten.

Transport til og fra dagaktivitetstilbudet

Brukere transporteres i henhold til Råd for transport av pasienter/brukere under covid-19. For bruk av offentlig transport gjelder anbefalinger som for befolkningen for øvrig.

Råd for dagaktivitetstilbud lokalisert til sykehjem

Ovenstående smittevernråd gjelder også når dagaktivitetstilbud for hjemmeboende er samlokalisert med et sykehjem. Lokale rutiner i sykehjemmets infeksjonskontrollprogram (f.eks. for renhold), bør imidlertid følges også for dagaktivitetstilbudet.

Forsterkede smitteverntiltak ved økt smitterisiko

Smitterisiko under pandemien vil variere geografisk. Kommunen bør som normalt forholde seg til det smitterisikonivå som er definert lokalt. Vurdering av smitterisikonivå er beskrevet i:

Ved økt forekomst av covid-19 i samfunnet og når smittekilde i liten grad er kjent bør forsterkede smitteverntiltak vurderes i tillegg. Når smitterisiko ikke lenger er høy, bør forsterkede smitteverntiltak oppheves.

Aktuelle tiltak vil være :

 • vurder færre tilstedeværende og større avstand mellom brukerne
 • vurdere etablering av korhorter, slik antall nærkontakter reduseres, både for brukere og ansatte
 • vurder bruk av medisinsk munnbind og øyebeskyttelse på ubeskyttede ansatte når det ikke er mulig å holde minst 1 meters avstand til andre. Det anbefales ikke å benytte medisinsk munnbind og øyebeskyttelse store deler av arbeidsdagen, kun i situasjoner hvor det ikke er mulig å holde minst 1 meters avstand til andre
 • midlertidig stans hvis covid-19 bekreftes ved det aktuelle dagaktivitetstilbudet, eller i sykehjem hvor dagtilbudet er lokalisert. Tilbudet bør åpnes når utbruddet er under kontroll

Begrunnelse for bruk av munnbind og øyebeskyttelse 

 • Munnbind vil stanse dråper fra nese og munn hos den som bruker det, og dermed beskytte andre mot smitte
 • Munnbind kombinert med øyebeskyttelse vil hindre dråper i å komme inn via nese, munn og øyne, og dermed beskytte den som bruker det mot smitte fra andre

Historikk

25.09.2021: Arkivert.

20.09.2021: Oppdatert råd om Forsterkede smitteverntiltak ved økt smitterisiko og presisering av rådet om å holde seg hjemme når man er syk.

18.08.2021: Mindre endringer i tekst i innledning.

02.07.2021: Overordnet rydding av råd for tydeligere budskap. Lagt inn presisering av hvilke råd som gjelder brukere og ansatte som ikke er beskyttet mot covid-19 og hva som gjelder hvis man er beskyttet.

07.06.2021: Revidert i henhold til råd for transport av pasienter/brukere under covid-19 samt råd om lettelser knyttet til vaksinasjon av helsepersonell og brukere.

04.06.2021: Råd er oppdatert i henhold til lettelser knyttet til vaksinasjon av helsepersonell og brukere.

28.01.2021: Anbefalingen om bruk av munnbind for ansatte i helsetjenesten ved smitterisikonivå 3-5, er endret til en anbefaling om bruk av munnbind og øyebeskyttelse. Munnbind begrenser smitte både fra og til den som bruker det, men vil kombinert med øyebeskyttelse gi ytterligere beskyttelse mot smitte fra andre.

20.12.2020: Forsterkede smitteverntiltak som skal supplere de generelle/forebyggende rådene er inkludert, og det er spesifisert hvilke tiltak som bør vurderes/iverksettes ved de ulike smitterisikonivåene (jf. «Kommunehåndboka under covid-19-epedemien»). I tillegg er det gitt en begrunnelse for rådene om utvidet bruk av munnbind.

02.11.2020: Det er presisert (og lagt inn lenker til nærmere beskrivelser av) at barn med restsymptomer (ikke nyoppståtte eller økende) som kan knyttes til en gjennomgått luftveisinfeksjon, når allmenntilstanden er god eller tilbake til normal for dette barnet, kan benytte dagaktivitetstilbud.

22.09.2020: Det er beskrevet smittesituasjoner hvor ytterligere smitteverntiltak eller midlertidig stans av dagaktivitetstilbudet i kommunen, bør vurderes av ledelsen for dagaktivitetstilbudet i samråd med kommuneoverlegen. Det er også presisert at det er frivillig å oppgi, og begrenset hvor lenge en kan lagre, personopplysninger med tanke på smittesporing.