Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Forsterkede smitteverntiltak ved økt smitterisiko i helse- og omsorgstjenesten - arkivert»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Forsterkede smitteverntiltak ved økt smitterisiko i helse- og omsorgstjenesten - arkivert

Artikkel i rapport/veileder

Råd om forsterkede smitteverntiltak ved økt smitterisiko i helse- og omsorgstjenesten - arkivert

Ved økende smitterisiko i helse- og omsorgstjenesten kan det være behov for forsterkede smitteverntiltak. Råd om forsterkede smitteverntiltak gjelder ved økende smitte av alle agens, ikke bare SARS-CoV-2.

Ved økende smitterisiko i helse- og omsorgstjenesten kan det være behov for forsterkede smitteverntiltak. Råd om forsterkede smitteverntiltak gjelder ved økende smitte av alle agens, ikke bare SARS-CoV-2.


Innhold på denne siden

Fra 25. september 2021 går Norge over til en normal hverdag med økt beredskap: 

Helse- og omsorgstjenesten bør nå iverksette nedtrapping av spesifikke covid-19-relaterte smitteverntiltak, og vektlegging av generelle smittevernråd bør gjøres kjent for alle ansatte. Råd om forsterkede smitteverntiltak gjelder ved økende smitte av alle agens, ikke bare SARS-CoV-2.

Disse fire indikatorene skal brukes når myndighetene skal vurdere hvor stor sykdomsbyrde vi må håndtere: 

 • Hvor mange som er innlagt på sykehus 
 • Hvor mange som er på intensivavdelinger 
 • Aldersfordelingen blant de innlagte 
 • Kapasiteten i kommunene 

Smittetallene for covid-19 blir derfor mindre viktige fremover, mens den samlede belastningen som også inkluderer influensa, RS-virus, norovirus, o.l. blir mer avgjørende. Flertallet av befolkningen i Norge er nå vaksinert mot covid-19. 

For spesialisthelsetjenesten er det ledelsen i den enkelte helseinstitusjon/ helseforetak som beslutter om og eventuelt hvilke forsterkede smitteverntiltak som skal iverksettes ved økende smitte i en eller flere enheter. Dette gjøres i samarbeid med smittevernpersonell lokalt, de regionale kompetansesentrene i smittevern og de regionale helseforetak. Ofte vil beslutningen også tas i samråd med Folkehelseinstituttet.

I kommunale helse- og omsorgstjenester er det kommunelegen i samråd med ledelsen i den enkelte virksomhet som beslutter hvilke forsterkede smitteverntiltak som er aktuelle.

Generelt gjelder det for alle helse- og omsorgstjenester:

Planverk for beredskap ved økende smitterisiko bør gjennomgås regelmessig.

Helse- og omsorgstjenesten skal ha beredskapsplan som blant annet omhandle pandemi, herunder gjennomføring av vaksinasjon mot pandemiske agens.

Smitteverntiltak i helse- og omsorgstjenesten og hjemmetjenesten ved økt smitterisiko

Ledelsen bør iverksette følgende tiltak, i angitt rekkefølge:

 • Sikre at alle uvaksinerte ansatte og beboere/pasienter og har fått tilbud om koronavaksine.
 • Sikre at alt helsepersonell har fått tilbud om influensavaksine.
 • Informere om viktigheten av at alle ansatte, uavhengig av vaksinasjonsstatus, skal holde seg hjemme ved nyoppståtte infeksjonsymptomer og viktighet av å observere pasienter/beboere ift. infeksjonssymptomer.
 • Tilrettelegge for økt testing og oppfølging av ansatte, uavhengig av vaksinasjonsstatus.
 • Ved økende smitte av SARS-CoV-2: Vurdere testing av nye ubeskyttede beboere/pasienter 24-72 timer før innleggelse. Retesting etter 3-5 dager etter innleggelse bør vurderes. Prøver bør analyseres med PCR. Hvis lang svartid er forventet, kan en benytte antigen hurtigtest i tillegg. Smitteverntiltak og smittesporing bør settes i gang basert på svar fra antigen-hurtigtestene, men endelig PCR-prøvesvar, vil være gjeldende for videre tiltak. Beboere/pasienter behøver ikke oppholde seg på enerom før testsvar foreligger.
 • Sikre at ansatte som oppholder seg i rom hvor det gjennomføres aerosolgenerende prosedyrer uavhengig av covid-19 status følger råd for aerosolgenererende prosedyrer under covid-19.
 • Gjenta systematisk opplæring i bruk av personlig beskyttelsesutstyr for å sikre god etterlevelse av gjeldene råd.
 • Gjennomgå rutiner og tilstrebe at ansatte, pasienter/beboere, besøkende og ledsagere holder minst 1 meters avstand i alle situasjoner hvor det er mulig. Dette gjelder i venterom, felles behandlings- og oppholdsrom og i møterom.
 • Vurdere mulighet for å etablere arbeidskohorter (grupper).
 • Kartlegge om ansatte, inkludert vikarer og studenter, har flere arbeidssteder. Vurdere behovet for å innføre råd om at ansatte bør ha færrest mulig arbeidssteder, fortrinnsvis ett.
 • Vurdere innskjerping av besøksrutiner.
 • Vurdere bruk av munnbind på pasienter og besøkende i institusjonens fellesområder.
 • Vurdere om ansatte ved all nær kontakt bør benytte munnbind og øyebeskyttelse.
 • Unngå all form for buffetservering.
 • Ved utbrudd:

Munnbind og øyebeskyttelse

Hensikten med bruk av munnbind utover anbefalingene i basale smittevernrutiner er å begrense spredning fra smittede personer uten symptomer. Ved økende smitterisiko i samfunnet, kan utvidet bruk av munnbind på ansatte vurderes, når det ikke er mulig å holde minst 1 meters avstand til andre. Utvidet bruk av munnbind vil kun supplere de øvrige smitteverntiltakene. Når indikasjonen for bruk av munnbind er å beskytte den ansatte mot smitte, skal også øyebeskyttelse (briller/visir) benyttes.

Forsterkede tiltak utenfor helse- og omsorgsinstitusjoner og hjemmetjenesten (tannlege, legekontor og lignende)

I situasjoner med økt smitterisiko er det ledelsen i den enkelte virksomhet som beslutter om og eventuelt hvilke tiltak skal iverksettes. Tiltakene er nærmere beskrevet i rådene til de ulike delene av kommunehelsetjenesten.

 • Sikre at alle uvaksinerte ansatte har fått tilbud om koronavaksine.
 • Sikre at alt helsepersonell har fått tilbud om influensavaksine.
 • Informere om viktigheten av at alle ansatte, uavhengig av vaksinasjonsstatus, skal holde seg hjemme ved nyoppståtte infeksjonssymptomer.
 •  
 • Ledelsen bør iverksette følgende tiltak, i angitt rekkefølge: Gjenta systematisk opplæring i bruk av personlig beskyttelsesutstyr for å sikre etterlevelse av gjeldene råd.
 • Gjennomgå rutiner og sikre at det holdes minst 1 meters avstand i alle situasjoner hvor det er mulig. Dette gjelder i venterom, felles behandlings- og oppholdsrom og i møterom.
 • Vurdere om ansatte ved all kontakt nærmere enn 1 meter bør benytte munnbind og øyebeskyttelse.
 • Vurdere mulighet for å etablere arbeidskohorter (grupper).
 • Vurder bruk av munnbind på pasienter i fellesområder når det ikke er mulig å holde minst 1 meters avstand

Det anbefales ikke rutinemessig testing av alle pasienter og/eller ansatte uten symptomer eller risikofaktorer for smitte. Basert på erfaringer fra testing av asymptomatiske i helsetjenesten i områder med økt smitterisiko i Norge, fanger man svært få gjennom slik testing.

Historikk

07.10.2021: Arkivert

25.09.2021: Ny introduksjon som henviser til Ny hverdag med økt beredskap. Råd om influensavaksine. Holde seg hjemme ved symptomer.

24.09.2021: Råd revidert i henhold til Regjeringens beslutning om normal hverdag med økt beredskap. Revidert i henhold til å gjelde helse- og omsorgsinstitusjoner og hjemmetjenesten og ikke bare spesialisthelsetjenesten.

13.09.2021: Oppdatert tekst om smitterisiko i første avsnitt.

09.09.2021: Generell språkvask. Nye lenker til planverk og Arbeidstilsynet. Oppdatert smitteverntiltakene i sykehus ved økt smitterisiko, inkludert sikre at uvaksinerte ansatte og prioriterte pasientgrupper har fått tilbud om vaksine, og at behovet for regelmessig testing av uvaksinerte ansatte kan vurderes.

22.06.2021: Lagt til: "Unngå all form for buffetservering."

22.12.2020: Byttet ut setningen Det er egne råd for forsterkede smitteverntiltak i kommunehelsetjenesten, og disse ligger på slutten av hvert enkelt kapittel (sykehjem, råd om helse- og omsorgstjenester, osv.) med følgende: En oversikt over smitteverntiltak ved ulike smitterisikonivå for kommunehelsetjenesten finnes i vedlegg 2 i kapitlet om tiltaksvurdering i Håndbok for oppdaging, vurdering og håndtering av covid-19-utbrudd i kommunen. Tiltakene er nærmere beskrevet i rådene til de ulike delene av kommunehelsetjenesten