Hopp til innhold

Tyfoidvaksine - veileder for helsepersonell

Publisert Oppdatert

Anbefalinger for vaksine mot tyfoid.

Anbefalinger for vaksine mot tyfoid.


Sykdommen

Tyfoidfeber skyldes bakterien Salmonella typhi. Det er en alvorlig systemisk infeksjon, ofte med høy feber og cerebrale symptomer. Utslett, kvalme, forstoppelse eller diaré, bradykardi og hepatosplenomegali kan også forekomme. Smitte skjer vesentlig gjennom gjennom fekal-oral kontakt eller gjennom mat og drikke som er forurenset med ekskreter fra pasient eller frisk smittebærer. Sykdommen kan opptre i alle land, men er mest utbredt i tropiske og subtropiske strøk og særlig i Asia [1]. I Norge opptrer tyfoidfeber vanligvis som importerte enkelttilfeller, men utbrudd rundt bærere kan forekomme.

Tyfoidvaksiner

I Norge er to typer vaksine mot Salmonella typhi tilgjengelig: ikke-levende polysakkaridvaksine til injeksjon og levende oral vaksine. På bakgrunn av tilgjengelig dokumentasjon vurderes de to vaksinetypene som likeverdige. Direkte sammenlignende studier er ikke gjort [2]. Varme-inaktivert helcellevaksine gikk ut av bruk i Norge i 1980-årene. Det finnes i tillegg en kombinasjonsvaksine mot hepatitt A og tyfoidfeber som ble tilgjengelig på det norske markedet i 2018. Internasjonalt finnes det også nyere konjugerte tyfoidvaksiner som ikke ennå er tilgjengelige i Norge [1]. 

Tyfoidvaksine er de siste årene blitt mer tilgjengelig enn før, og injeksjonsvaksinen brukes nå i en viss utstrekning til vaksinasjon av førskole- og skolebarn i slumområder i asiatiske storbyer [1]. Beskyttende effekt av tyfoidvaksine hos vestlige turister er ikke studert [2].

Tyfoidpolysakkaridvaksine

Injeksjonsvaksinen består av kapselpolysakkarid (Vi polysakkarid) fra Salmonella typhi [1]. Vaksinen induserer antistoffrespons hos 85-95 % av barn over 2 år og voksne. Beskyttelse inntrer 1-2 uker etter vaksinasjon. Store beskyttelsesstudier i Sør-Afrika og Asia har vist at beskyttelsen mot tyfoidfeber er om lag 70 % etter 17-21 måneder.

Vaksinepreparater fra to produsenter har markedsføringstillatelse i Norge og minst ett av dem pleier å være tilgjengelig.

Vaksinen har ATC-kode J07AP03 og SYSVAK-kode TYF03. Fullstendig preparatomtale (SPC) finnes ved søk på vaksinens produktnavn eller ATC-kode på legemiddelsøk på Legemiddelverkets nettsider.  

Indikasjoner tyfoidpolysakkaridvaksine

Aktiv immunisering mot tyfoidfeber forårsaket av Salmonella typhi hos voksne og hos barn fra og med to år.

Folkehelseinstituttets anbefalinger om bruk av tyfoidpolysakkaridvaksinen:

 • Vaksinen er aktuell ved opphold i strøk der tyfoidfeber er endemisk. Smitterisikoen øker med oppholdets lengde og er størst ved utstrakt nærkontakt med lokalbefolkningen. Vaksinasjon anbefales for dem som skal ha lengre opphold (arbeidsopphold, innvandrere på besøk i tidligere hjemland, ”ryggsekktur” med lavprisstandard på overnattings- og spisesteder) i de fleste land utenfor Vest-Europa, spesielt i Afrika, Sør-Amerika og Asia dersom reisen går på landsbygda og utenom tilrettelagte turiststeder.
 • Personer med immunsvikttilstander, inkl. hiv-infeksjon, har høyere risiko for å utvikle tyfoidfeber og kan tilbys vaksinasjon også for kortere opphold i endemisk område.

Kontraindikasjoner tyfoidpolysakkaridvaksine

 • Kjent allergi mot innholdsstoffer i vaksinen
 • Alvorlig reaksjon på tidligere dose av samme vaksine
 • Alder under 2 år, fordi polysakkaridvaksiner har dårlig effekt hos så små barn
 • Akutt infeksjonssykdom med feber over 38 °C

Graviditet og tyfoidpolysakkaridvaksine

Det er begrenset erfaring med bruk av denne vaksinetypen til gravide. Risikoen for fosterskade antas å være svært liten. Vaksinen bør brukes til gravide bare ved høy risiko for smitte av Salmonella typhi. Se også kapittel om vaksinasjon av gravide og ammende i Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell (FHI).  

Bivirkninger tyfoidpolysakkaridvaksine

Bivirkninger til ikke-levende vaksiner pleier å begynne i løpet av 1-2 døgn etter vaksinasjon og være kortvarige.

 • Lokalreaksjon med smerte og hevelse
 • Feber forekommer i sjeldne tilfeller

Anbefalt vaksinasjonsregime tyfoidpolysakkaridvaksine

Basisvaksinasjon med injeksjonsvaksinen består av 1 dose. Vaksinen skal injiseres intramuskulært eller subkutant. Beskyttelse i størrelsesorden 70 % inntrer innen 2 uker etter vaksinasjon [1;4;5].

For revaksinasjon, se avsnittet "Varighet av beskyttelsen og behov for revaksinasjon" under.

Levende oral tyfoidvaksine

Den orale vaksinen består av levende, svekket stamme Ty21a av Salmonella typhi [1]. I Norge foreligger den som enterokapsler. Vaksinen ble opprinnelig utviklet i 1970-årene, og har senere fått bedre formulering. Beskyttelse inntrer 1-2 uker etter fullført vaksinasjon med 3 doser og er av størrelsesorden 70 %. Bakteriene går til grunne etter et par celledelinger i tarmen og vil derfor ikke smitte til andre personer.

Vaksinen har ATC-kode J07AP01 og SYSVAK-kode TYF01. Fullstendig preparatomtale (SPC) finnes ved søk på vaksinens produktnavn eller ATC-kode på legemiddelsøk på Legemiddelverkets nettsider.  

Indikasjoner levende oral tyfoidvaksine

Aktiv peroral immunisering mot tyfoidfeber forårsaket av Salmonella typhi hos voksne og barn fra og med 5 år.

Folkehelseinstituttets anbefalinger om bruk av levende oral tyfoidvaksinevaksine:

Vaksinen er aktuell ved opphold i strøk der tyfoidfeber er endemisk. Smitterisikoen øker med opphol­dets lengde og er størst ved utstrakt nærkontakt med lokalbefolkningen. Vaksinasjon er aktuelt for dem som skal ha lengre opphold (arbeidsopphold, innvandrere på besøk i tidligere hjemland, ”ryggsekktur” med lavprisstandard på overnattings- og spisesteder) i de fleste land utenfor Vest-Europa, spesielt i Afrika, Sør-Amerika og Asia dersom reisen går på landsbygda og utenom tilrettelagte turiststeder.

Kontraindikasjoner levende oral tyfoidvaksine

 • Kjent allergi mot innholdsstoffer i vaksinen
 • Alvorlig reaksjon på tidligere dose av samme vaksine
 • Immunsvikttilstand eller behandling med legemidler som svekker immunsystemet
 • Alder under 5 år, fordi effekt og sikkerhet hos så små barn ikke er tilstrekkelig dokumentert
 • Akutt infeksjonssykdom med feber over 38 °C
 • Bruk av antibiotika eller malariamidler, fordi de kan inaktivere vaksinen
 • Akutt tarmsykdom, fordi vaksinen trolig ikke vil gi ønsket effekt

Graviditet og levende oral tyfoidvaksine

Effekten på fosterutvikling er ikke undersøkt. Som en standard forholdsregel anbefaler ikke WHO levende vaksiner til gravide. Ved høy risiko for smitte til gravid er tyfoidpolysakkaridvaksine mer aktuelt, se over. Se også kapittel om vaksinasjon av gravide og ammende i Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell (FHI).  

Bivirkninger levende oral tyfoidvaksine

Levende oral tyfoidvaksine gir sjelden bivirkninger

 • magesmerter, kvalme, diaré (sjelden)
 • hodepine, feber eller utslett kan forekomme

Anbefalt vaksinasjonsregime levende oral tyfoidvaksine

Oral vaksinasjon består av tre kapsler som tas annenhver dag (dag 1, 3 og 5). Det bør gå 3 døgn mellom inntak av levende oral tyfoidvaksine og antibiotika, eller malariamidler som proguanil, meflokin, klorokin, sulfadoxin eller pyrimetamin fordi disse legemidlene kan inaktivere vaksinen. Beskyttelse inntrer innen 2 uker etter avsluttet vaksinasjon og er i størrelsesorden 70 % [3].

For revaksinasjon, se avsnittet "Varighet av beskyttelsen og behov for revaksinasjon" under.

Varighet av beskyttelsen og behov for revaksinasjon levende oral tyfoidvaksine

For begge vaksinene er det sparsomt kunnskapsgrunnlag for anbefaling om revaksinasjon, spesielt for personer som bor utenfor de endemiske områdene [1,2,4].

For Vi polysakkaridvaksine følger Folkehelseinstituttet produsentens anbefalinger om revaksinasjon, som er én dose etter 3 år hvis det fortsatt er behov for beskyttelse mot tyfoidfeber.

For den levende orale vaksinen består revaksinasjon av tre doser etter samme regime som ved førstegangsvaksinasjon. Folkehelseinstituttet følger produsentens anbefaling om revaksinasjon 3 år etter siste vaksinasjon for alle personer. WHO åpner imidlertid for lenger intervall til revaksinasjon enn produsenten gjør, med sin anbefaling om at vaksinering med levende oral tyfoidvaksine bør gjentas etter 3-7 år ved sammenhengende opphold i endemisk område og etter 1-7 år eller mer ved reise fra ikke-endemisk til endemisk område [1].

Utover revaksinasjon en gang, er det lite kunnskap om behov for flere vaksinedoser for noen av vaksinene. Vi polysakkaridvaksine induserer ikke boostereffekt ved revaksinasjon og det er en viss risiko for lavere antistoffrespons ved gjentatt vaksinasjon. Ved behov for beskyttelse utover første revaksinasjon, kan levende oral vaksine vurderes. Også eldre og immunsupprimerte kan ha lavere antistoffrespons og kan trenge tidligere boosterdoser.

Kombinasjonsvaksine mot tyfoidfeber og hepatitt A

Kombinasjonsvaksinen mot hepatitt A og tyfoidfeber ble tilgjengelig i Norge i 2018. Vaksinen inneholder inaktivert hepatitt A-virus adsorbert på aluminiumhydroksid (adjuvans) samt Vi kapselpolysakkarid fra Salmonella typhi.

Vaksinen har ATC-kode J07CA10. SYSVAK-koden er HAT10. Fullstendig preparatomtale (SPC) finnes ved søk på vaksinens produktnavn eller ATC-kode på legemiddelsøk på Legemiddelverkets nettsider.

Indikasjoner kombinasjonsvaksine tyfoid/hepatitt A

Samtidig forebygging av tyfoidfeber og hepatitt A-infeksjon hos personer fra og med 16 år.

Folkehelseinstituttets anbefalinger om bruk av kombinasjonsvaksine mot tyfoidfeber og hepatitt A:

Vaksinen er aktuell ved behov for beskyttelse både mot hepatitt A og tyfoidfeber ved reise til områder der begge sykdommene er endemisk. Hepatitt A-vaksine anbefales vanligvis ved de fleste utenlandsreiser til ikke-vestlige land. Vaksine mot tyfoidfeber anbefales ved langvarig utenlandsreise (ryggsekktur, arbeidsopphold og innvandrere på besøk) i en rekke land utenfor Vest-Europa, spesielt i Afrika, Sør-Amerika og Asia, dersom reisen skjer utenom turiststeder og på landsbygda.

Kontraindikasjoner kombinasjonsvaksine tyfoid/hepatitt A

 • Kjent allergi mot innholdsstoffer i vaksinen eller spormengder neomycin.
 • Alvorlig reaksjon på tidligere vaksinedose
 • Akutt infeksjonssykdom med feber over 38 °C
 • Alder under 16 år, fordi sikkerhet og effekt ikke er dokumentert i denne aldersgruppen.

Graviditet og kombinasjonsvaksine tyfoid/hepatitt A

Det er begrensede data ved bruk av vaksinen i graviditet, og forsiktighet bør utvises. Hvis en gravid kvinne skulle ha behov for vaksinasjon mot både hepatitt A- og tyfoidfeber, blir vurderingen den samme som for hver av enkeltvaksinene.

Les mer i kapittelet om hepatitt A-vaksine og i kapittel om vaksinasjon av gravide og ammende i Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell (FHI).

Anbefalt vaksinasjonsregime kombinasjonsvaksine tyfoid/hepatitt A

Vaksinen skal settes intramuskulært i deltamuskelen. Beskyttelse mot tyfoidfeber og hepatitt A-infeksjon oppnås med én dose av kombinasjonsvaksinen gitt minst 14 dager før mulig eksponering. For langtidsbeskyttelse mot hepatitt A bør det gis en 2. dose inaktivert hepatitt A-vaksine enten i form av monovalent hepatitt A-vaksine (fortrinnsvis innen 6-12 måneder) eller i form av kombinasjonsvaksinen mot hepatitt A og tyfoidfeber hvis det fortsatt er behov for beskyttelse mot tyfoidfeber (det bør gå ca. 36 måneder mellom dosene). Kombinasjonsvaksinen mot hepatitt A og tyfoidfeber kan også gis som 2. dose hepatitt A-vaksine til personer som har fått én dose monovalent hepatitt A-vaksine, hvis beskyttelse mot tyfoidfeber også er ønskelig.

Varighet av beskyttelsen og behov for boosterdoser kombinasjonsvaksine tyfoid/hepatitt A

Etter andre dose kombinasjonsvaksine mot hepatitt A og tyfoidfeber er det anslått at antistoffer mot hepatitt A vedvarer i minst 10 år. Personer med fortsatt risiko for tyfoidfeber bør revaksineres med monovalent tyfoid polysakkaridvaksine hvert tredje år.

 

Bestilling og utlevering av tyfoidvaksiner

Det er ingen refusjonsordning for tyfoidvaksiner. Oversikt over tilgjengelige preparater og priser blir kontinuerlig oppdatert på nettsiden Preparater og priser (FHI) .

Relaterte artikler

Referanser

Om artikkelen / endringshistorikk

Innhold på denne siden