Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Tyfoidvaksine - veileder for helsepersonell

Publisert Oppdatert


Anbefalinger for vaksine mot tyfoid.


Hopp til innhold


Har du funnet en feil?

Sykdommen

Tyfoidfeber skyldes bakterien Salmonella typhi og er en alvorlig systemisk infeksjon med langvarig feber og påvirket allmenntilstand. De fleste av de andre vel 2000 serotypene av Salmonella gir lokal infeksjon i mage-tarmkanalen. Inkubasjonstiden for tyfoidfeber er 1-3 uker avhengig av smittedose. Alle syke personer skiller ut bakterien i faeces og urin, eventuelt også i oppkast og puss. Omtrent 10 % av tyfoidpasientene skiller ut bakterien så lenge som 3 måneder etter den akutte sykdommen, og noen blir kroniske bærere. Det har vært antatt at sykdommen er sjelden hos barn under 5-6 år, men trolig er subklinisk og atypisk sykdom vanlig i endemiske områder. Meldinger til MSIS tyder på at omkring 20 % av de tilfellene som meldes i Norge er hos småbarn som kommer hjem etter lengre opphold i utlandet (foreldrenes hjemland).

Smitte skjer vesentlig gjennom mat og drikke som er forurenset med ekskreter fra pasient eller frisk smittebærer. Sykdommen kan opptre i alle land, men er mest utbredt i tropiske og subtropiske strøk og særlig i Asia [1]. Sykdommen forsvinner der sosioøkonomiske forhold bedres. I Norge opptrer tyfoidfeber vanligvis som importerte enkelttilfeller, men utbrudd rundt bærere kan forekomme.

Les mer i kapittel om tyfoidfeber i Smittevernveilederen for helsepersonell (FHI). 

Tyfoidvaksiner

I Norge er to typer vaksine mot Salmonella typhi tilgjengelig: ikke-levende polysakkaridvaksine til injeksjon og levende oral vaksine. På bakgrunn av tilgjengelig dokumentasjon vurderes de to vaksinetypene som likeverdige. Direkte sammenlignende studier er ikke gjort [2]. Varme-inaktivert helcellevaksine gikk ut av bruk i Norge i 1980-årene.

Tyfoidvaksine er de siste årene blitt mer tilgjengelig enn før, og injeksjonsvaksinen brukes nå i en viss utstrekning til vaksinasjon av førskole- og skolebarn i slumområder i asiatiske storbyer [1]. Beskyttende effekt av tyfoidvaksine hos vestlige turister er ikke studert [2].

Tyfoidpolysakkaridvaksine

Injeksjonsvaksinen består av kapselpolysakkarid (Vi polysakkarid) fra Salmonella typhi [1]. Vaksinen induserer antistoffrespons hos 85-95 % av barn over 2 år og voksne. Beskyttelse inntrer 1-2 uker etter vaksinasjon. Store beskyttelsesstudier i Sør-Afrika og Asia har vist at beskyttelsen mot tyfoidfeber er om lag 70 % etter 17 – 21 måneder.

Vaksinepreparater fra to produsenter har markedsføringstillatelse i Norge og minst ett av dem pleier å være tilgjengelig.

Vaksinen har ATC-kode J07AP03 og SYSVAK-kode TYF03. Fullstendig preparatomtale (SPC) finnes ved søk på vaksinens produktnavn eller ATC-kode på legemiddelsøk på Legemiddelverkets nettsider.  

Indikasjoner

 • Opphold i strøk der tyfoidfeber er endemisk. Smitterisikoen øker med opphol­dets lengde og er størst ved utstrakt nærkontakt med lokalbefolkningen. Vaksinasjon anbefales for dem som skal ha lengre opphold (arbeidsopphold, innvandrere på besøk i tidligere hjemland, ”ryggsekktur” med lavprisstandard på overnattings- og spisesteder) i de fleste land utenfor Vest-Europa, spesielt i Afrika, Sør-Amerika og Asia dersom reisen går på landsbygda og utenom tilrettelagte turiststeder.
 • Personer med immunsvikttilstander, inkl. hiv-infeksjon, har høyere risiko for å utvikle tyfoidfeber og kan tilbys vaksinasjon også for kortere opphold i endemisk område.

Kontraindikasjoner

 • Kjent allergi mot innholdsstoffer i vaksinen
 • Alvorlig reaksjon på tidligere dose av samme vaksine
 • Alder under 2 år, fordi polysakkaridvaksiner har dårlig effekt hos så små barn
 • Akutt infeksjonssykdom med feber over 38 °C

Graviditet

Det er begrenset erfaring med bruk av denne vaksinetypen til gravide. Risikoen for fosterskade antas å være svært liten. Vaksinen bør brukes til gravide bare ved høy risiko for smitte av Salmonella typhi. Se også kapittel om vaksinasjon av gravide og ammende i Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell (FHI).  

Bivirkninger

Bivirkninger til ikke-levende vaksiner pleier å begynne i løpet av 1-2 døgn etter vaksinasjon og være kortvarige.

 • Lokalreaksjon med smerte og hevelse
 • Feber forekommer i sjeldne tilfeller

Anbefalt vaksinasjonsregime

Basisvaksinasjon med injeksjonsvaksinen består av 1 dose. Vaksinen skal injiseres intramuskulært eller subkutant. Beskyttelse i størrelsesorden 70 % inntrer innen 2 uker etter vaksinasjon [1;4;5].

Levende oral tyfoidvaksine

Den orale vaksinen består av levende, svekket stamme Ty21a av Salmonella typhi [1]. I Norge foreligger den som enterokapsler. Vaksinen ble opprinnelig utviklet i 1970-årene, og har senere fått bedre formulering. Beskyttelse inntrer 1-2 uker etter fullført vaksinasjon med 3 doser og er av størrelsesorden 70 %. Bakteriene går til grunne etter et par celledelinger i tarmen og vil derfor ikke smitte til andre personer.

Vaksinen har ATC-kode J07AP01 og SYSVAK-kode TYF01. Fullstendig preparatomtale (SPC) finnes ved søk på vaksinens produktnavn eller ATC-kode på legemiddelsøk på Legemiddelverkets nettsider.  

Indikasjoner

 • Opphold i strøk der tyfoidfeber er endemisk. Smitterisikoen øker med opphol­dets lengde og er størst ved utstrakt nærkontakt med lokalbefolkningen. Vaksinasjon er aktuelt for dem som skal ha lengre opphold (arbeidsopphold, innvandrere på besøk i tidligere hjemland, ”ryggsekktur” med lavprisstandard på overnattings- og spisesteder) i de fleste land utenfor Vest-Europa, spesielt i Afrika, Sør-Amerika og Asia dersom reisen går på landsbygda og utenom tilrettelagte turiststeder.

Kontraindikasjoner

 • Kjent allergi mot innholdsstoffer i vaksinen
 • Alvorlig reaksjon på tidligere dose av samme vaksine
 • Immunsvikttilstand eller behandling med legemidler som svekker immunsystemet
 • Alder under 5 år, fordi effekt og sikkerhet hos så små barn ikke er tilstrekkelig dokumentert
 • Akutt infeksjonssykdom med feber over 38 °C
 • Bruk av antibiotika eller malariamidler, fordi de kan inaktivere vaksinen
 • Akutt tarmsykdom, fordi vaksinen trolig ikke vil gi ønsket effekt

Graviditet

Effekten på fosterutvikling er ikke undersøkt. Vaksinen bør bare brukes til gravide hvis det er stor smitterisiko. Se også kapittel om vaksinasjon av gravide og ammende i Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell (FHI).  

Bivirkninger

Levende oral tyfoidvaksine gir sjelden bivirkninger

 • magesmerter, kvalme, diaré (sjelden)
 • hodepine, feber eller utslett kan forekomme

Anbefalt vaksinasjonsregime

Oral vaksinasjon består av tre kapsler som tas annenhver dag (dag 1, 3 og 5). Det bør gå 3 døgn mellom inntak av levende oral tyfoidvaksine og antibiotika, eller malariamidler som proguanil, meflokin, klorokin, sulfadoxin eller pyrimetamin fordi disse legemidlene kan inaktivere vaksinen. Beskyttelse inntrer innen 2 uker etter avsluttet vaksinasjon og er i størrelsesorden 70 % [3].

Revaksinasjon består av tre doser etter samme regime som ved førstegangsvaksinasjon.

Varighet av beskyttelsen og behov for revaksinasjon

For begge vaksinene er det sparsomt kunnskapsgrunnlag for anbefaling om revaksinasjon [1]. For Vi polysakkaridvaksine anbefaler produsenten revaksinasjon med en dose etter 3 år hvis det fortsatt er behov for beskyttelse mot tyfoidfeber. Produsenten av levende oral Ty2a tyfoidvaksine anbefaler revaksinasjon etter 3 år ved sammenhengende opphold i endemisk område og etter 1 år eller mer ved reise fra ikke-endemisk til endemisk område

Utover revaksinasjon en gang, er det lite kunnskap om behov for flere vaksinedoser for noen av vaksinene. Vi polysakkaridvaksine induserer ikke boostereffekt ved revaksinasjon og det er en viss risiko for lavere antistoffrespons ved gjentatt vaksinasjon. Ved behov for beskyttelse utover første revaksinasjon, kan levende oral vaksine vurderes.

Bestilling og utlevering av tyfoidvaksiner

Det er ingen refusjonsordning for tyfoidvaksiner. Oversikt over tilgjengelige preparater og priser blir kontinuerlig oppdatert på nettsiden Preparater og priser (FHI) .

Relaterte artikler

Referanser

 1. [Anonym]. WHO position paper. Typhoid vaccines. Wkly Epidemiol Rec 2008; 83: 49-59.
 2. Fraser A, Goldberg E, Acosta CJ, Paul M, Leibovici L. Vaccines for preventing typhoid fever. Cochrane Database Syst Rev 2007; CD001261.
 3. Levine MM, Sztein MB, Pasetti MF. The immunological basis for immunization series. Salmonella enterica serovar Typhi (typhoid) vaccines. Geneve: Immunization, Vaccines and Biologicals, World Health Organization; 2011.