Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Vaksinasjon av flyktninger og asylsøkere»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Vaksinasjon av flyktninger og asylsøkere

Vaksinasjon av flyktninger og asylsøkere

Råd om vaksinasjon til flyktninger og asylsøkere.

illustrasjon av sprøyte som blir gitt i overarm
Vaksinasjon. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Råd om vaksinasjon til flyktninger og asylsøkere.


Innhold på denne siden

Flyktninger og asylsøkere kan ha økt risiko for å bli smittet med enkelte sykdommer. Risikoen kan være knyttet både til bosituasjon og nærmiljø. Smitterisiko ved eventuelle besøk i hjemlandet eller andre land må også vurderes. Vaksinasjonsstatus bør sjekkes og aktuelle vaksiner tilbys.

Anbefalte prioriteringer

Det er flere vaksiner som er aktuelle å tilby både barn og voksne etter ankomst til Norge.

I en situasjon med stort press på ankomstsystemet og hvor det må gjøres prioriteringer, vil tilbud om MMR-vaksine og poliovaksine ved ankomst til barn og unge være viktig å opprettholde for å forhindre utbrudd. Dette er først og fremst viktig på mottak/ sentre der mange bor tett.

Der hvor de nyankomne innkvarteres mer spredt kan slik vaksinering utsettes, men bør likevel skje innen 3 måneder etter ankomst, sammen med oppstart av øvrig oppvaksinering. Vaksinasjon i henhold til barnevaksinasjonsprogrammet for barn under 2 år bør tilbys allerede ved ankomst eller kort tid etter, selv ved press på ankomstsystemet.

Tilbud om koronavaksine i henhold til gjeldene retningslinjer bør prioriteres raskt etter ankomst. Ved stort press på svært midlertidige oppholdssteder kan koronavaksine avventes til et mer langsiktig oppholdssted er etablert. 

Ved kjent sirkulasjon av andre alvorlige smittsomme sykdommer, i Norge eller nærliggende land, kan det være aktuelt å prioritere vaksinetilbud for andre sykdommer.

Tilpasset informasjon

Informasjon om aktuelle vaksiner bør tilrettelegges og gis, eventuelt ved hjelp av tolk eller informasjonsmateriell på asylsøkerens morsmål. Det må informeres om at all vaksinering er frivillig i Norge. 

Se FHI sine nettsider: Informasjonsmateriell om smittevern på ulike språk og Verktøykasse for et likeverdig vaksinasjonstilbud.

Anbefalinger barn

 • På mottak/ sentre der mange bor tett bør barn og unge som ikke tidligere er vaksinert, ikke har gjennomgått meslinger eller ved tvil om dette, tilbys vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR-vaksine) ved eller kort tid etter ankomst.
 • Barn som ikke er vaksinert eller som er ufullstendig vaksinert mot polio eller difteri, eller ved tvil om dette, tilbys polio og difteri-holdig vaksine ved eller kort tid etter ankomst i mottak/ sentre der mange bor tett. 
 • Oppvaksinering av barn i henhold til det norske barnevaksinasjonsprogrammet bør startes opp snarest mulig. Dette allerede ved ankomst eller kort tid etter for barn under 2 år. Det vil være nødvendig med en konsultasjon hos helsepersonell for å kartlegge vaksinebehov hos disse barna. For barn over 2 år anbefales oppstart innen 3 måneder etter ankomst til Norge.
 • Koronavaksine kan tilbys til barn 5-17 år etter gjeldende retningslinjer i Norge

MMR vaksine der mange bor tett

MMR-vaksine til de yngste er et raskt virkende, effektivt og relativt enkelt tiltak for å unngå meslingutbrudd der mange bor tett. Nedre aldersgrense er som i barnevaksinasjonsprogrammet. Asylmottak som mottar asylsøkere fra andre mottak/ sentre bør undersøke om denne vaksinasjonen er gjennomført.

Oppvaksinering i henhold til barnevaksinasjonsprogrammet

Vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio bør fortrinnsvis gis i form av kombinasjonsvaksine, DTP-IPV-Hep B+ Hib, til barn under 5 år, DTP-IPV for eldre barn, alternativt dtp-IPV dersom det kun er behov for boosterdoser.  

Hepatitt B-vaksine kan gis som kombinasjonsvaksine, DTP-IPV-Hep B + Hib, til barn under 5 år eller som monovalent vaksine til alle aldersgrupper. 

Barn som har fått oral poliovaksine (OPV) tidligere, skal ha minst en dose inaktivert poliovaksine (IPV) for å regnes som fullvaksinerte. IPV kan gis som kombinasjonsvaksine, enten som DTP-IPV-Hepatitt B + Hib til barn under 5 år eller som DTP-IPV eller dtp-IPV til eldre barn. 

Ved usikker vaksinestatus anbefales det å gi en ekstra vaksinedose. 

Uvaksinerte barn av personer fra land med høy forekomst av tuberkulose skal i tillegg tilbys BCG-vaksinasjon. 

Mer informasjon om videre vaksinering av barn som er vaksinert etter et annet lands vaksinasjonsprogram er tilgjengelig i kapittel om barnevaksinasjonsprogram i ulike land og tilpasning til norsk program i Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell. 

For mer informasjon om vaksinene mot de enkelte sykdommene, inkludert kontraindikasjoner, se Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell.

Rett til vaksine 

Alle barn og ungdom opptil 20 år som bor eller midlertidig oppholder seg i Norge har rett til gratis vaksine gjennom barnevaksinasjonsprogrammet., se kapittel om barnevaksinasjonsprogrammet i Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell (FHI)

Anbefalinger voksne

 • Voksne som ikke har hatt meslinger og rubella eller er vaksinert mot sykdommene, eller ved tvil om dette, bør tilbys en dose MMR- vaksine. Vaksinen bør gis fortrinnsvis innen 3 måneder og senest 1 år etter ankomst. Dette er mest aktuelt for de som er under 40 år fordi de fleste over denne alderen som kommer fra land hvor meslinger og rubella sirkulerer i befolkningen er immune. 
 • Voksne som ikke er vaksinert med inaktivert poliovaksine bør tilbys dette, helst innen 3 måneder og senest 1 år etter ankomst. Dette kan gis i form av kombinasjonsvaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio.
 • Det bør også tas stilling til behov for grunnvaksinering og ytterligere oppvaksinering for difteri, stivkrampe, kikhoste og polio.
 • Koronavaksine bør tilbys etter gjeldene retningslinjer i Norge. Tilbud om koronavaksine bør prioriteres raskt etter ankomst. Ved stort press på svært midlertidige oppholdssteder kan koronavaksine avventes til et mer langsiktig oppholdssted er etablert. 
 • Koronavaksine bør tilbys etter gjeldene retningslinjer i Norge.
 • BCG-, hepatitt B-, influensa- og pneumokokkvaksine bør tilbys personer i definerte risikogrupper.

For mer informasjon om vaksinene mot de enkelte sykdommene, inkludert kontraindikasjoner, se vaksinasjonsveilederen for helsepersonell.

Se også Vaksinasjon av gravide og ammende.

Rett til vaksine 

Voksne asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente har rett til gratis MMR-vaksine og poliovaksine.

Koronavaksinering av barn og voksne 

Koronavaksine bør tilbys etter gjeldene retningslinjer i Norge til personer med manglende eller ufullstendig vaksinasjon. Det er aller viktigst å tilby koronavaksine til alle over 45 år og yngre med underliggende sykdommer som kan ha økt risiko for alvorlig forløp.

Tilbudet omfatter utenlandske statsborgere som bor eller midlertidig oppholder seg i Norge.

Influensavaksinering av barn og voksne

Anbefalingene om sesonginfluensavaksinasjon er de samme for asylsøkere som for den øvrige befolkningen. Barn og voksne i de definerte risikogruppene bør få tilbud om influensavaksine. Det enkelte mottak og kommune står imidlertid fritt til å velge andre strategier utover vaksinering av de allerede anbefalte gruppene. Ved knappe ressurser bør tuberkulosescreening og MMR- og poliovaksinering prioriteres fremfor sesonginfluensavaksinering.

Kostnader og bestilling av vaksiner

 • Vaksiner som inngår i barnevaksinasjonsprogrammet, er gratis til barn og unge opp til 20 år. Vaksiner til barnevaksinasjonsprogrammet bestilles fra Folkehelseinstituttet.
 • MMR-vaksine og lavdose kombinasjonsvaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio leveres ut gratis fra Folkehelseinstituttet til voksne asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente. Bestilling må gjøres av lege. Personopplysninger er ikke nødvendig.  
 • Koronavaksine er gratis for alle. Kommunene melder ukentlig behov som angitt i koronavaksinasjonsveilederen. 
 • Influensavaksinen (inaktivert injeksjonsvaksine) er gratis til risikogrupper og øvrige målgrupper for influensavaksinasjon sesongen 2021/2022. Les mer om bestilling og utlevering av influensavaksine.

Om bestilling av vaksiner i vaksinasjonsveilederen: Bestilling og utsending av vaksiner, immunglobuliner og sera. Bestill helst via siden vaksinebestilling.

Registrering av vaksinasjoner

Det er meldeplikt til Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK for alle vaksinasjoner. Vaksinasjoner bør rapporteres elektronisk fra et pasientjournalsystem (EPJ-system) som kommuniserer med SYSVAK da dette også ivaretar journalføringsplikten. Det er mulig å benytte SYSVAK-nett dersom man ikke har tilgang til et EPJ-system.

Fortrinnsvis bør alle vaksinasjoner registreres på personer med personentydig identifikasjon, det vil si, norske fødsels- eller d-nummer, for at de enkelt skal kunne gjenfinnes i SYSVAK og for videre oppfølging. Alle som har søkt om asyl skal få et d-nummer av UDI eller politiet

For personer som har fått tildelt norsk fødsels- eller d-nummer skal innrapportering til SYSVAK skje på disse og ikke DUF-nummer. Hvilke journalsystem som støtter innrapportering på DUF-nummer, må undersøkes av vaksinatør.

Dersom det ikke er tilrettelagt for elektronisk innrapportering kan papirskjema eller filimport benyttes. Ved manuell rapportering til SYSVAK, må den vaksinerte få utstedt et vaksinasjonskort fra vaksinatør.  

Etterregistrering av vaksiner gitt før ankomst til Norge 

Etterregistrering av vaksiner gitt før ankomst til Norge avventes til norsk fødsels- eller d-nummer foreligger. Da kan registreringen gjøres som normalt via journalsystemet eller SYSVAK-nett. 

For hjelp til etterregistrering av vaksinasjoner gitt i barnevaksinasjonsprogrammet i Ukraina se Etterregistrering i SYSVAK av vaksiner gitt til barn i Ukraina.

Historikk

03.10.2022: Spesifisert at barn som er ufullstendig vaksinert mot difteri bør tilbys vaksine raskt etter ankomst.

07.04.2022: Lagt inn ny informasjon om at voksne flyktninger som trenger poliovaksine kan få gratis kombinasjonsvaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio. Ellers mindre justeringer av tekst som ikke innebærer endringer i anbefalinger/råd.

17.03.2022: Teksten i kapittelet er erstattet med tekst fra nettartikkel med samme tittel og med noe mer utfyllende tekst, men ingen prinsipielle endringer.

Sist oppdatert i 2018.

01.04.2022: Oppdatert iht prioriteringer og nye råd. Samlet informasjon fra to nettsider som begge omtalte vaksinasjon av flyktninger og asylsøkere.