Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Hepatitt A-vaksine og normalt immunglobulin»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Hepatitt A-vaksine og normalt immunglobulin

Hepatitt A-vaksine og normalt immunglobulin - veileder for helsepersonell

Vaksinen gis oftest ved reise til områder med hepatitt A, men også til personer i Norge med økt risiko for å bli smittet eller for alvorlige konsekvenser av hepatitt A.

Vaksinen gis oftest ved reise til områder med hepatitt A, men også til personer i Norge med økt risiko for å bli smittet eller for alvorlige konsekvenser av hepatitt A.


Innhold på denne siden

Hepatitt A-sykdom

Hepatitt A-virus (HAV) forårsaker akutt leverbetennelse. Forekomsten av hepatitt A er spesielt høy i Afrika, Sør-Amerika, Midtøsten og store deler av Asia. I Norge er forekomsten lav, men importerte enkelttilfeller og sporadiske utbrudd kan forekomme.

Les mer om sykdommen og andre forebyggende tiltak enn vaksine i kapittel om hepatitt A i Smittevernveilederen for helsepersonell (FHI) .

Hepatitt A-vaksine

Vaksine mot hepatitt A har vært tilgjengelig i Norge siden 1992 (Havrix). De første årene ble vaksinen gitt i et tredoseprogram, men senere ble dosestyrken økt og todoseprogram innført. I Norge er det nå tre vaksineprodukter tilgjengelig (Havrix, Vaqta og Avaxim). Alle inneholder hepatitt A-virus dyrket i cellekultur av humane, diploide celler (MRC-5), inaktivert med formalin og bundet til adjuvans. Antigeninnholdet er angitt i ulike måleenheter for de tre vaksinene. Alle tre vaksinene gir minst 95 % beskyttelse mot sykdom. Avaxim har ikke markedsføringstillatelse i Norge, og må derfor bestilles på spesielt godkjenningsfritak.

I Kina produseres levende, svekket hepatitt A-vaksine som også er tilgjengelig i flere andre land [1]. Den levende svekkede vaksinen er ikke tilgjengelig i vår del av verden. 

Hepatitt A-vaksinene har ATC-kode J07BC02 og SYSVAK-kode HEP02. Fullstendig preparatomtale (SPC) finnes ved søk på vaksinens produktnavn eller ATC-kode på  legemiddelsøk på Legemiddelverkets nettsider.  

Indikasjoner hepatitt A-vaksine

Forebygging av hepatitt A-infeksjon hos barn fra alder 1 år og voksne. 

Folkehelseinstituttet vurderer at vaksinen er aktuell for: 

 • Personer som skal reise til områder der hepatitt A er endemisk
 • Særlig smitteutsatte personer (stoffbrukere) [2]
 • Personer med visse sykdommer eller tilstander som medfører økt risiko for hepatitt A eller dens konsekvenser [2]. Se Bestilling og utlevering av hepatitt A-vaksine og normalt immunglobulin nedenfor.
 • Særlig smitteutsatte personer ved større utbrudd i Norge [2]
 • Smitteeksponering i løpet av de siste 14 dager [2]. Se avsnittet Posteksponeringsprofylakse.

Utenlandsreiser er vanligste årsak til vaksinering. Vaksinen er særlig aktuell for personer som skal oppholde seg i endemisk område i mer enn et par uker eller besøke endemisk område gjentatte ganger.

Selv om små barn ofte får kortvarig og lett sykdom, anbefales det å beskytte dem mot hepatitt A. Det er særlig viktig ved kortvarige utenlandsreiser til høyendemiske områder, fordi de kan få subklinisk hepatitt A-infeksjon og bli smittekilder i nærmiljøet etter hjemkomst.  Vaksinen er ikke godkjent for barn under 1 år, derfor bør barnas reisefølge og kanskje også øvrige familie vaksineres.  

Kontraindikasjoner hepatitt A-vaksine

 • Kjent allergi mot innholdsstoffer i vaksinen
 • Alvorlig reaksjon på tidligere vaksinedose
 • Akutt infeksjonssykdom med feber over 38 °C
 • Alder under 1 år fordi sikkerhet og effekt ikke er dokumentert hos så små barn

Graviditet og hepatitt A-vaksine

Det er ikke holdepunkter for at vaksinen er skadelig for gravide kvinner eller ufødte barn, men det er ikke gjort systematiske studier av hepatitt A-vaksine til gravide. Gravide bør unngå sykdommen. Inaktivert hepatitt A-vaksine bør vurderes for gravide med risiko å smittes med hepatitt A [1]. Se også kapittel om vaksinasjon av gravide og ammende i Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell(FHI).

Bivirkninger til hepatitt A-vaksine

Bivirkninger til ikke-levende vaksiner pleier å begynne i løpet av 1-2 døgn etter vaksinasjon.

 • Rødhet, ømhet og hevelse på injeksjonsstedet (hos mindre enn 10 %)
 • Hodepine, uvelhetsfølelse, slapphet, feber, kvalme og manglende appetitt (hos mindre enn 10 %). Slike bivirkninger er kortvarige. 

Anbefalt vaksinasjonsregime hepatitt A-vaksine

For beskyttelse mot hepatitt A trengs én dose ren hepatitt A-vaksine. Vaksinen settes intramuskulært.  Dosestørrelse for alder varierer mellom vaksineproduktene, se pakningsvedlegg.

Den første dosen er basisvaksinasjon og gir beskyttelse minst et år. For å sikre langvarig beskyttel­se gis andre dose (boosterdose) tidligst etter 6 måneder. HIV-positive personer vil vanligvis respondere bra på vaksinen, og de bør få neste dose etter 6 måneder.

Grunnimmunisering med én av vaksinene kan etterfølges av boosterdose med en annen [1]. Det er ikke etablert noe maksimumsintervall mellom 1. og 2. dose [3;4]. Noen studier har vist god boostereffekt av neste dose selv ved intervall på mer enn 10 år mellom 1. og 2. dose ren hepatitt A-vaksine [1]. Ingen av vaksinene er godkjent for bruk til barn under 1 år. 

Tidligere besto vaksinasjon av voksne med Havrix av et tredoseregime der hver av dosene inneholdt antigenmengde på 720 EU (tilsvarer antigenmengden i dagens barnedoser). Minimumsintervallet mellom 1. og 2. dose var 4 uker og 3. dose ble anbefalt gitt 6-12 måneder etter 2. dose, for å sikre langtidsbeskyttelse [5].  For dette regimet er det vist at over 90% av voksne over 18 år har serokonvertert en måned etter første dose og opp mot 100% har serokonvertert etter tredje dose [6]. Da vaksineregimet for voksne ble forenklet til to doser med doblet antigenmengde (1440 EU), bortfalt bruk av 3-doseregime. I en eventuell situasjon med mangel på voksendoser av hepatitt A-vaksine, men med barnedoser med Havrix tilgjengelig, kan ansvarlig lege vurdere å vaksinere immunkompetente voksne under 60 år uten kronisk leversykdom med barnedoser (720 EU) etter tredoseregimet som beskrevet over (off-label bruk). Det presiseres at denne type bruk av tredoseregime til voksne bare gjelder for vaksinen Havrix og ikke kan brukes i posteksponeringssituasjoner. Bruk av 2 + 2 barnedoser (2 x 720 EU + 2 x 720 EU) anbefales ikke.

Varighet av beskyttelsen av hepatitt A-vaksine og behov for boosterdoser

Beskyttelse oppnås hos ca. 95 % av de vaksinerte innen 2-4 uker etter basisvaksinasjon med én dose hepatitt A-vaksine. De fleste studiene er gjort med friske deltakere i alderen 18 - 40 år, og det er lite data for personer over 60 år.  Laveste beskyttende antistoffnivå er ikke kjent [7]. Etter fullvaksinering med 2 doser hepatitt A-vaksine varer beskyttelsen i flere tiår [1]. Det er foreløpig ikke avklart om beskyttelsen er livsvarighet eller om det er behov for boosterdose etter noen tiår [1;8]. Matematiske modeller tilsier at 90-95% av de fullvaksinerte sannsynligvis vil ha antistoff og dermed beskyttelse i hhv 30 og 40 år, noe kortere hos barn.

Hepatitt A+B-vaksine

Kombinasjonsvaksine mot hepatitt A+B ble tilgjengelig i 1999. Antigeninnholdet i en dose hepatitt A+B-vaksine tilsvarer ½ dose hepatitt A-vaksine og 1 dose hepatitt B-vaksine.

Hepatitt A+B-vaksine har ATC-kode J07BC20. SYSVAK-koden er HEP20. Fullstendig preparatomtale (SPC) finnes ved søk på vaksinens produktnavn eller ATC-kode på  legemiddelsøk på Legemiddelverkets nettsider.  

Indikasjoner hepatitt A+B-vaksine

Forebygging av hepatitt A- og B-infeksjon hos barn fra alder 1 år og voksne. 

Folkehelseinstituttet vurderer at vaksinen er aktuell for: 

 • Personer som skal reise til områder der både hepatitt A og hepatitt B er endemisk
 • Særlig smitteutsatte personer som har behov for både hepatitt A- og hepatitt B-vaksine [2]
 • Personer med visse sykdommer eller tilstander som medfører økt risiko for både hepatitt A og hepatitt B eller alvorlige konsekvenser av sykdommene i tilfelle smitte [2]. Se Bestilling og utlevering av hepatitt A-vaksine og normalt immunglobulin nedenfor.

Kontraindikasjoner hepatitt A+B-vaksine

 • Kjent allergi mot innholdsstoffer i vaksinen
 • Alvorlig reaksjon på tidligere vaksinedose
 • Akutt infeksjonssykdom med feber over 38 °C
 • Alder under 1 år fordi sikkerhet og effekt ikke er dokumentert hos så små barn

HIV-positive personer vil vanligvis respondere på vaksinen.

Graviditet og hepatitt A+B-vaksine

Hvis en gravid kvinne skulle ha behov for vaksinasjon mot både hepatitt A- og hepatitt B, blir vurderingen den samme som for hver av enkeltvaksinene. Se Del 7 kapitlene om vaksiner mot de enkelte sykdommene i denne veilederen og  kapittel om vaksinasjon av gravide og ammende i Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell (FHI).

Anbefalt vaksinasjonsregime hepatitt A+B-vaksine

Fullvaksinasjon består av 3 doser intramuskulært. Minimumsintervall mellom 1. og 2. dose er 4 uker, minimumsintervall mellom 2. og 3. dose er 5 måneder. Dose nr. 3 sikrer langtidsbeskyttelse. I sjeldne tilfeller med tidsnød når det gjelder hepatitt B-vaksinekomponenten, kan det være aktuelt med tre doser (dag 0, 7 og 21). Det gir like god antistoffrespons som to doser med 4 ukers intervall, og responsen kommer raskere, men det kreves en fjerde dose etter ett års tid.

Varighet av beskyttelsen etter hepatitt A+B-vaksinasjon og behov for boosterdoser

Beskyttelse oppnås hos mer enn 95 % av de vaksinerte 1-2 uker etter basisvaksinasjon med to doser hepatitt A+B kombinasjonsvaksine. Etter fullvaksinering med 3 doser hepatitt A+B-vaksine varer beskyttelsen mot hepatitt A i flere tiår [1]. 

Normalt immunglobulin

Før hepatitt A-vaksine ble tilgjengelig, var normalt immunglobulin (HNIG) med høyt innhold av hepatitt A-antistoff det eneste tilgjengelige profylak­tiske legemidlet mot hepatitt A. Immunglobulinet produseres av humant plasma. Hver plasmaenhet er testet og funnet fri for indikatorer på hepatitt B-virus, hepatitt C-virus og hiv.

Preeksponeringsprofylakse mot hepatitt A med immunglobulin

Normalt immunglobulin gir beskyttelse mot hepatitt A i et begren­set tidsrom og kan være et alternativ for reisende som ikke ventes å ha effekt av hepatitt A-vaksine eller som skal besøke høy­ende­misk område en eneste gang i livet. Hepatitt A-vaksine anbefales som et bedre alternativ i de aller fleste tilfeller. Standarddose immunglobulin på 0,02 ml/per kg legemsvekt (2 ml til voksne) gir vanligvis tilfredsstillende beskyttelse i 1-2 måneder. Ved dobbel dose varer beskyttelsen noe lenger. [1]. Normalt immunglobulin bør gis kort tid før avreise.

Indikasjoner for hepatitt A-preeksponeringsprofylakse med normalt immunglobulin

 • Sykdom eller tilstand som medfører manglende effekt av vaksine

Kontraindikasjoner mot normalt immunglobulin

 • Ingen

Graviditet utgjør ikke kontraindikasjon mot immunglobuliner.

Bivirkninger til normalt immunglobulin

 • Rødhet, ømhet og hevelse på injeksjonsstedet
 • Feber og frysninger første døgn etter vaksinasjon (sjelden)
 • Eksantem, kløe og anafylaktisk sjokk (meget sjelden)

Administrasjon av immunglobuliner til pasienter med alvorlig hypogammaglobulinemi eller IgA-mangel bør skje under god allergiberedskap. Anafy­laktiske reaksjoner er rapportert hos slike pasienter, spesielt når alvorlig hypogam­maglobulinemi opptrer sammen med pernisiøs anemi.

Posteksponeringsprofylakse (PEP) mot hepatitt A

Gjennomsnittlig inkubasjonstid for hepatitt A-virus er ca 4 uker. Dersom PEP blir gitt så raskt som mulig og innen to uker etter eksponering for hepatitt A-virus gir det effektiv forebygging av infeksjon. PEP kan bestå av én dose monovalent hepatitt A vaksine eller vaksine og normalt immunglobulin (HNIG) i kombinasjon avhengig av alder og immunstatus (tabell 1) på den som er eksponert. PEP bør i hovedsak tilbys de som jevnlig har delt mat og toalettfasiliteter med den hepatitt A-virus positive under den smitteførende perioden, se Smittevernveilederen for hvem som bør tilbys PEP og innenfor hvilket tidsrom.

For eksponerte friske personer i aldersgruppen 1- 59 år kan én dose monovalent hepatitt-A vaksine benyttes og gis så raskt som mulig og innen 2 uker etter eksponering [9-12].  Én dose gir beskyttelse i ca. ett år, men dersom det ønskes en langvarig beskyttelse mot sykdommen bør det gis en boosterdose etter 6-12 måneder. Barn < 1 års alder tilbys HNIG så raskt som mulig og innen 14 dager etter eksponering.

Personer > 60 år eller personer som er immunsupprimerte, har kronisk leversykdom eller andre tilstander som gjør dem mer utsatt for alvorlig forløp av hepatitt A bør tilbys én dose monovalent hepatitt-A vaksine i tillegg til HNIG så raskt som mulig og innen 14 dager etter eksponering. For denne gruppen bør det gis HNIG i tillegg til vaksine pga økt risiko for alvorlig sykdom og suboptimal respons på vaksine. Normalt immunglobulin og vaksine gis samtidig men på ulike injeksjonssteder.  

Tabell 1 Anbefalt posteksponeringsprofylakse med hensyn til aldersgrupper og helsestatus
Aldersgruppe Helsestatus Posteksponeringsprofylakse
< 1 år Frisk HNIG
1 – 59 år Frisk Vaksine
> 60 år Frisk Vaksine + HNIG
> 1 år Immunsupprimert, kronisk leversykdom Vaksine + HNIG
> 1 år Vaksine kontraindisert HNIG

HNIG = humant immunoglobulin

Posteksponeringsprofylakse med normalt immunglobulin

Normalt immunglobulin gir beskyttelse mot hepatitt A i løpet av få timer etter at det er injisert og hindrer sykdom i ca. 80 % av tilfellene hvis det injiseres innen 14 dager etter smitteeksponering [1]. Beskyttelsen er høyere jo tidligere i inkubasjonsfasen normalt immunglobulin gis. Sent i inkubasjonsfasen vil normalt immunglobulin ofte bare mildne sykdomsforløpet.  Konsentrasjonen av anti-HAV antistoff i HNIG har gått ned i løpet av de siste årene. Dette skyldes økt hygienisk standard i stadig flere land og dermed et lavere nivå av naturlige infeksjoner i donorpopulasjonen. På bakgrunn av dette går også bruken av HNIG ned på verdensbasis. Vaksine blir foretrukket i mange tilfeller fremfor å gi et blodderivert produkt. I tillegg gir vaksine langvarig immunitet, er lettere tilgjengelig og lettere å administrere.
Dersom HAV vaksine er kontraindisert anbefales HNIG som posteksponeringsprofylakse alene.

Anbefalt dosering av immunglobulin som profylakse mot hepatitt A til nærkontakt ved sykdomstilfelle: 0,02-0,04 ml/kg injiseres intramuskulært.

Bestilling og utlevering av hepatitt A-vaksine og normalt immunglobulin

Normalt immunglobulin med høyt innhold av hepatitt A-antistoff har ikke markedsføringstillatelse i Norge, og må derfor bestilles på spesielt godkjenningsfritak.

Hepatitt A-vaksine på visse indikasjoner og normalt immunglobulin til nærkontakter ved sykdomstilfeller refunderes av Folketrygden [2].

Tabell 2  Betalingsordning for hepatitt A-vaksine på visse indikasjoner
Indikasjon Betalingsordning

Reise til områder der hepatitt A er endemisk

 

Ingen refusjonsordning. Betales av den enkelte

Særlig smitteutsatte personer (stoffbrukere)

Blå resept § 4 [2]

Personer med visse sykdommer eller tilstander som gjør dem mer utsatt for hepatitt A eller dens konsekvenser 

 • personer med økt blødningstendens som krever hyppig behandling med blod eller blodprodukter
 • personer med kronisk leversykdom

Blå resept § 4 [2]

Særlig smitteutsatte personer ved større utbrudd i Norge. Målgruppe for vaksinasjon bestemmes av smittevernansvarlig kommunelege i samarbeid med Folkehelseinstituttet.

Blå resept § 4 [2]

Etter smitteeksponering i løpet av de siste 7 dager (gjelder bare immunfriske eksponerte i aldersgruppen 1- 40 år)

Blå resept § 4 [2]

Vaksine og immunglobulin på blå resept rekvireres fra og utleveres av Folkehelseinstituttet, som foretar en nærmere vurdering av om indikasjonen i det enkelte tilfelle er i samsvar med regelverket. Det er ingen refusjonsordning for andre.

Oversikt over tilgjengelige preparater og priser blir kontinuerlig oppdatert på nettsiden Preparater og priser (FHI) .

Relaterte artikler

Referanser

 1. WHO position paper. Hepatitis A vaccines - June 2012. Wkly Epidemiol Rec 2012 July 1387(28-29):261-276. Available from: URL: http://www.who.int/wer/2012/wer8728_29.pdf
 2. Helse- og omsorgsdepartementet. Retningslinljer for immunisering mot hepatitt A og B som refunderes av Folketrygden, rundskriv I-2/2011. http://www.regjeringen.no
 3. 2011 June 6 [cited 2012 Jul 16];(I-2/2011)Available from: URL: http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/rundskriv/2011/i-22011-endrede-retningslinljer-for-immu.html?id=647468
 4. Iwarson S, Lindh M, Widerstrom L. Excellent booster response 4-6 y after a single primary dose of an inactivated hepatitis A vaccine. Scand J Infect Dis 2002;34(2):110-1.
 5. Tollefsen E, Nøkleby H. Vaksine mot hepatitt A. MSIS-rapport 1992;20 (47)
 6. Kallinowski B, Gmelin K, Kommerell B, Bock HL, Clemens R, Scheiermann N, Wohland B, Hofmann F, Theilmann L. Immunogenicity, reactogenicity and consistency of a new, inactivated hepatitis A vaccine--a randomized multicentre study with three consecutive vaccine lots. Vaccine. 1992;10(8):500-1.
 7. Shouval D. The immunological basis for immunization. Hepatitis A. www who int 2011 February(Module 18)Available from: URL: http://www.who.int/immunization/documents/immunological_basis_series/en/index.html
 8. Van Herck K, Van Damme P, Lievens M, Stoffel M. Hepatitis A vaccine: indirect evidence of immune memory 12 years after the primary course. J Med Virol 2004 Feb;72(2):194-6.
 9. England PH. Public health control and management of hepatitis A https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/727411/Public_health_control_and_management_of_hepatitis_A_2017.pdf2017
 10. Link-Gelles R, Hofmeister MG, Nelson NP. Use of hepatitis A vaccine for post-exposure prophylaxis in individuals over 40years of age: A systematic review of published studies and recommendations for vaccine use. Vaccine. 2018;36(20):2745-50.
 11. Nelson NP, Link-Gelles R, Hofmeister MG, Romero JR, Moore KL, Ward JW, et al. Update: Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices for Use of Hepatitis A Vaccine for Postexposure Prophylaxis and for Preexposure Prophylaxis for International Travel. MMWR Morbidity and mortality weekly report. 2018;67(43):1216-20.
 12. Canadian immunization guide part 4 active vaccines hepatitis a vaccine https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/healthy-living/canadian-immunization-guide-part-4-active-vaccines/page-6-hepatitis-a-vaccine.html2019

Historikk

 • 27.08.2015: Oppdatert med vaksinen Vaqta.
 • 15.02.2018: Oppdatert med omtale av off-label bruk av barnedoser med Havrix gitt til voksne etter tredoseregime, som et mulig alternativ i en situasjon med mangel på voksendoser Hepatitt A-vaksine.