Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK

Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK - veileder for helsepersonell

Om hva SYSVAK er, hva som skal registreres, kodeverk og om bruk av opplysninger fra SYSVAK og innsynsrett.

Om hva SYSVAK er, hva som skal registreres, kodeverk og om bruk av opplysninger fra SYSVAK og innsynsrett.


Innhold på denne siden

Hva er SYSVAK?

SYSVAK er et landsdekkende elektronisk vaksinasjonsregister etablert i 1995 [1]. Registeret er hjemlet i SYSVAK-registerforskriften [2]. Utviklingen av et elektronisk vaksinasjonsregister begynte i 1976 med et pilotprosjekt, SYSBARN, og omfattet fylkene Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Hordaland. Ved etablering av SYSVAK i 1995 ble alle vaksinasjonsdata fra SYSBARN overført til SYSVAK.

Inntil oktober 2009 omfattet meldeplikten til SYSVAK bare vaksiner gitt i barnevaksinasjonsprogrammet. Under influensapandemien i 2009 ble det innført meldeplikt også for vaksine mot pandemisk influensa. Fra januar 2011 ble meldeplikten utvidet til å gjelde alle vaksinasjoner for alle aldersgrupper i befolkningen.

Hensikten med SYSVAK

SYSVAK er et hjelpemiddel til å holde oversikt over vaksinasjonsstatus for den enkelte og over vaksinasjonsdekningen i landet. Det bidrar til at alle barn får tilbud om de vaksinene som inngår i barnevaksinasjonsprogrammet. Data fra SYSVAK benyttes også til forskning. 

Personvern

Vaksinasjonsopplysninger behandles i samsvar med lover og forskrifter i helsetjenesten. Personopplysninger i SYSVAK hentes fra Folkeregisteret. Bare et begrenset antall autoriserte personer ved Folkehelseinstituttet kan knytte vaksinasjonsopplysninger til fødselsnummer.

Ansvarsforhold for meldinger i SYSVAK

  • Folkehelseinstituttet er ansvarlig for innsamling og behandling av vaksinasjonsopplysninger i SYSVAK.
  • Helsepersonell som vaksinerer har ansvar for registrering og melding av vaksinasjonsopplysninger. 

Dataoverføring

De fleste helseenhetene registrerer og sender vaksinasjonsmeldinger direkte fra sine journalsystemer til Folkehelseinstituttet over Norsk helsenett, i henhold til nasjonal standard for meldingsutveksling i helsesektoren. Helseenheter uten mulighet til elektronisk overføring må sende vaksinasjonsmeldinger på papir til SYSVAK.

SYSVAK-koder

Hver type vaksine har en SYSVAK-kode som bygger på ATC-koden (se Felleskatalogen). En SYSVAK-kode består av to eller tre store bokstaver som angir vaksinetype og to tallsiffer som bygger på ATC-koden. Samme SYSVAK-kode kan kode for flere synonympreparater. For rene bakterievaksiner og rene virusvaksiner har de fleste kodene navnelikhet med vaksinetypen (f. eks. DT, MMR, TYF). For kombinerte bakterie- og virusvaksiner er bokstavkoden KOM. 

SYSVAKs offisielle kodeverk er til enhver tid også oppdatert på Volven [3]. Volven er en nasjonal database som gir oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag, som kodeverk, klassifikasjoner, termer, begrepsdefinisjoner, datadefinisjoner, m.m.

De elektroniske journalsystemene (EPJ) som i dag kommuniserer med SYSVAK kan hente oppdaterte kodeverk direkte fra SYSVAK. Slike oppdateringer må initieres av brukeren. EPJ-leverandøren kan kontaktes for hjelp til å hente SYSVAK-kodeverkene ved bruk av de ulike EPJ-systemene.

Hva skal registreres i SYSVAK?

Alle vaksinasjoner er meldepliktig til SYSVAK uavhengig av samtykke.

Helsepersonell skal ved vaksinasjon opplyse om registering i SYSVAK og at slik registrering er obligatorisk.

Vaksinasjonsmeldinger som registreres i SYSVAK må inneholde navn og fullstendig fødselsnummer (11 siffer) i tillegg til vaksinasjonsdato og vaksinekode. Fra høsten 2020 kan årsak til influensavaksinering meldes jf. § 1-7, 4. ledd. Meldingen kan også inneholde vaksinens preparatnavn og batch/lot nummer (hentes fra vaksinens ytter­emballasje).     

Etterregistrering av vaksinasjoner i barnevaksinasjonsprogrammet

Etterregistrering er aktuelt når vaksinasjoner bare er registrert i papirjournal eller helsekort og ikke er overført til SYSVAK. Videre er det aktuelt ved flytting til Norge fra andre land.

Vaksiner satt i utlandet og andre vaksinasjoner som ikke tidligere er registrert i SYSVAK, skal i henhold til SYSVAK-forskriften etterregistreres. Før etterregistrering skal det alltid foretas et søk mot SYSVAK for å sjekke om vaksinasjonen er registrert tidligere. Dersom vaksinasjonsdato er kjent skal den brukes ved registrering. Se også kapittel om barnevaksinasjonsprogram i ulike land og tilpasning til norsk program i Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell (FHI)

Melding om årsak til manglende vaksinasjon

Dersom det foreligger en varig medisinsk kontraindikasjon eller annen årsak til at et barn ikke skal vaksineres, skal det meldes til SYSVAK. Antatt kortvarig utsettelse av vaksinasjon på grunn av barnets helsetilstand skal ikke meldes. Det er tilstrekkelig å melde manglende vaksinasjon for første dose av en vaksine som skal gis i to- eller tredoseregime. I SYSVAK er det en kode for medisinsk kontraindikasjon og en annen kode for annen årsak til at en vaksine ikke gis. 

Barn uten fødselsnummer

Hvis det registreres vaksinasjoner på barn uten fullt fødselsnummer (11 siffer) eller D-nummer, hender det at registreringene ikke følger barnet når fullt fødselsnummer legges inn. Bare et lite avvik i skrivemåten av navnet gjør at en person kan oppfattes som to personer i systemet. Det anbefales derfor å vente med å registrere vaksinasjoner for spedbarn til de har fått fødselsnummer. Etterregistrering av vaksinasjoner for barn fra andre land bør også, om mulig, utsettes til barnet har fått fødselsnummer eller D-nummer i folkeregisteret. Personer uten fødselsnummer vil ikke telle med i dekningsstatistikken, og det er ikke alltid mulig for vaksinatøren å søke dem opp fra SYSVAK.

Melding om mistenkt bivirkning etter vaksinasjon

Overvåkning av mistenkte bivirkninger etter vaksinasjon er hjemlet i SYSVAK-forskriften, men meldingene håndteres utenfor SYSVAK-registeret. Forskriften presiserer at for alvorlige uønskede hendelser har helsepersonell meldingsplikt selv om vaksine bare er mistenkt årsak til hendelsen. Melding skal sendes per post så snart hendelsen blir kjent for helsepersonellet.

Se også kapittel om bivirkninger etter vaksinasjon i Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell (FHI) .

Opplysninger fra SYSVAK

Vaksinasjonsdekning for barnevaksinasjonsprogrammet

For barnevaksinasjonsprogrammet presenteres dekningsstatistikk for de vaksinene som inngår i programmet. Dekningsstatistikken oppgis for ulike aldersgrupper og angir den prosentandelen av barna i et årskull som er fullvaksinert ved en gitt alder. Dekningsstatistikken framstilles på fylkesnivå og for hele landet og publiseres på Folkehelseinstituttets nettside Statistikk for barnevaksinasjon en gang i året.

Innsyn i SYSVAK

Alle som er vaksinert og har fått registrert sine opplysninger i SYSVAK har rett til å se hva som er registrert om seg selv og sine barn under 16 år. Fullstendig vaksinasjonsattest utleveres vanligvis av skolehelsetjenesten ved utgang av grunnskolen.

Folkehelseinstituttet lanserte i 2011 en elektronisk vaksinetjeneste på helsenorge.no.  Her kan enkeltpersoner logge seg inn med en elektronisk ID og finne oversikt over hvilke vaksiner som er registrert på seg selv og sine barn under 16 år. Vaksinasjonsoversikten kan skrives ut på både norsk og engelsk. Henvendelser om innsyn kan også sendes til Folkehelseinstituttet. Henvendelsen må være skriftlig og inneholde navn og fødselsnummer. Det påløper et administrasjonsgebyr. Dersom det kan dokumenteres at registrerte vaksinasjonsopplysninger er uriktige, kan retting i registeret gjøres etter henvendelse til stedet der vaksinasjonen ble utført. For barn under 16 år er det foreldrene som må be om retting.

Referanser

  1. Trogstad L, Ung G, Hagerup-Jenssen M, Cappelen I, Haugen IL, Feiring B. The Norwegian immunisation register--SYSVAK. Euro Surveill 2012;17(16).
  2. Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK-registerforskriften) (FOR-2003-06-20 nr.739). www lovdata no 2012 June 22Available from: URL: www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20030620-0739.html
  3. Volven. volven.helsedirektoratet.no/ / 2012 July 12Available from: URL: volven.no/categoryres.asp?catID=3&subID=74&srcTable=KATEGORI&open=true

Historikk

  • 06.02.2020: Oppdatert i henhold til revidert SYSVAK-registerforskrift med formulering om at alle vaksinasjoner er meldepliktige til SYSVAK, uavhengig av samtykke.
  • 23.09.2016: Oppdatert tekst  om etterregistrering av vaksiner satt i utlandet og hvilken dato som skal settes i SYSVAK når vaksinasjonstidspunktene fra utlandet er ukjent.
  • 02.08.2020 Oppdatert tekst om at årsak til influensavaksinering kan meldes til SYSVAK