Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell

Bestilling av vaksiner, immunglobuliner og sera/antitoksin

Beskrivelse av hvordan du bestiller ulike vaksiner.

Hopp til innhold

Generelt om vaksinebestilling 

Folkehelseinstituttet har ansvar for å sikre nødvendig vaksineforsyning og vaksineberedskap i Norge [1]. Instituttet har tillatelse fra Statens legemiddelverk til å drive grossistvirksomhet med vaksiner, immunglobuliner og sera, og til å distribuere preparatene direkte til profesjonell sluttbruker. Instituttet leverer til helsestasjoner, legekontor, sykehus, apotek og grossister. På Folkehelseinstituttets nettside Preparater og priser finnes liste over tilgjengelige preparater. Vaksiner, immunglobuliner og sera er reseptpliktige legemidler og skal som hovedregel rekvireres av lege. Helsesøstre kan rekvirere vaksiner til standard barnevaksinasjonsprogram og program for HPV-vaksine til unge kvinner [2]. Apotek bør fortrinnsvis bestille vaksiner fra fullsortimentsgrossist. 

Vaksinebestillinger skal sendes skriftlig:

 • Nettbutikk for vaksinebestilling på fhi.no. For tilgang kontakt nettbutikk.vaksine@fhi.no.  
 • Telefaks: 21 07 70 12 
 • Post: Folkehelseinstituttet, Divisjon for smittevern, miljø og helse, Avdeling for vaksine, Pb 4404 Nydalen, 0403 Oslo. Merk konvolutten "Vaksinebestilling” 
 • Folkehelseinstituttet tar ikke imot bestilling per e-post. 

Ved bestilling via telefaks og post kan våre bestillingsskjemaer benyttes: Bestillingsskjema for vaksiner, immunglobuliner og sera. Ved medisinsk hast/øyeblikkelig hjelp kan telefon (21 07 70 00) benyttes for rådgiving, vurdering av indikasjon og bestilling. Leveringstid varierer avhengig av sesong og pågang. Bestill gjerne vaksiner senest 2 uker før planlagt vaksinasjon. Medisinske hastesaker blir prioritert, og preparatene sendes umiddelbart. Folkehelseinstituttet garanterer 90 dagers holdbarhet ved utsending, og fraråder å rekvirere vaksiner for mer enn 3 måneders forbruk. Slik unngår man også store tap ved for eksempel kjøleskapssvikt. Det er et ekspedisjonsgebyr (200 kr) på alle bestillinger unntatt blåresepter og bestillinger fra apotek og grossister.  

Bestilling av preparater til  øyeblikkelig hjelp / posteksponeringsprofylakse 

Posteksponeringsprofylakse må gis innen kort tid etter mulig smitte. Utlevering av vaksiner, immunglobuliner og antitoksiner/sera til øyeblikkelig hjelp er mulig alle dager, døgnet rundt. Folkehelseinstituttet har beredskapslager av aktuelle preparater på Vitusapotek Jernbanetorget for utlevering utenom instituttets åpningstid. Folkehelseinstituttet har kontinuerlig lege på vakt for rådgivning og vurdering av indikasjon.  

Bestilling av vaksiner, immunglobuliner og antitoksiner/sera til posteksponeringsprofylakse kan gjøres over telefon. Folkehelseinstituttets åpningstid er: 

 • 15. mai - 14. september: mandag – fredag kl. 8–15.00 
 • 15. september - 14. mai: mandag – fredag kl. 8–15.45 

I åpningstiden kan Folkehelseinstituttet kontaktes (tlf. 21 07 70 00). Si at det gjelder øyeblikkelig hjelp og posteksponeringsprofylakse. Be om å få snakke med lege ved Avdeling for vaksineforebyggbare sykdommer eller farmasøyt ved vaksineforsyningen. Utenom Folkehelseinstituttets åpningstid kontaktes Vitusapotek Jernbanetorget (tlf. 23 35 81 00). Apoteket er døgnåpent.  Bestilling fra Vitusapotek Jernbanetorget skal kun skje ved behov for øyeblikkelig hjelp utenom Folkehelseinstituttets åpningstider. Alle henvendelser skal skje per telefon til apoteket. Apoteket kan ved behov etablere kontakt med Folkehelseinstituttets vakthavende lege (Smittevernvakta) for vurdering av indikasjon og dosering.  

Smittesituasjoner som må behandles umiddelbart 

Det som i praksis ikke kan vente over en helg, kanskje ikke engang til neste dag, gjelder etablert sykdom (botulisme, difteri, evt. andre) og eksponering for:

 • varicella hos immunsupprimert ikke-immun person eller nyfødt barn av ikke-immun mor 
 • rabies
 • hepatitt B hos ikke-immun person 

Det kan også være knapp tid i andre smittesituasjoner, f. eks. for nærkontakter av hepatitt A-pasienter, spedbarn eksponert for meslinger, sårskade hos person som ikke er vaksinert mot stivkrampe.  

De fleste vaksiner og immunglobuliner som er aktuelle til posteksponeringsprofylakse dekkes av Folketrygden på blå resept [5;6]. Les mer om indikasjonsgrupper og hvilke vaksiner, immunglobuliner og sera som dekkes av Folketrygden (blå resept) i kapittel under om Bestilling av vaksiner, immunglobuliner og sera/antitoksiner på blå resept. 

Bestilling av vaksiner i barnevaksinasjonsprogrammet 

Vaksiner som inngår i det norske barnevaksinasjonsprogrammet er gratis for alle barn som oppholder seg i Norge [3]. Kostnadene dekkes over statsbudsjettet.  

Helsesøster eller lege bestiller vaksinene fra Folkehelseinstituttet. Vaksinene bør bestilles via nettbutikk. Ved eventuell bestilling via telefaks eller post, bruk Bestillingsskjema for vaksiner til barnevaksinasjonsprogrammet (Folkehelseinstituttet) 

Bestilling av HPV-vaksine til unge kvinner  

HPV-vaksine er gratis til unge kvinner født i 1991 eller senere. Dette er et toårig opphentingsvaksinasjonsprogram knyttet til barnevaksinasjonsprogrammet [3]. Kostnadene dekkes over statsbudsjettet.  

Helsesøster eller lege bestiller vaksinen fra Folkehelseinstituttet. Vaksinen bør bestilles via nettbutikk. Ved eventuell bestilling via telefaks eller post, bruk følgende Bestillingsskjema for HPV-vaksine til unge kvinner (Folkehelseinstituttet)   

Bestilling av influensavaksine 

Det norske vaksinasjonsprogrammet omfatter også vaksine mot influensa  [3]. 

Kommunene har ansvar for å sørge for et årlig tilbud om influensavaksine til personer i de anbefalte målgruppene. For oversikt over målgruppene, se kapittel om influensavaksine i Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell (FHI).  De anbefalte målgruppene får inaktivert influensavaksine til redusert pris.  

Kommunene skal organisere tilbudet om influensavaksinasjon slik at man oppnår høyest mulig vaksinasjonsdekning. Kommunene skal etablere rutiner for samarbeid mellom kommunehelsetjenesten og eventuelle private virksomheter (f.eks. fastleger) som kommunen har avtale med  [3].

Smittevernansvarlig lege i kommune/bydel bestiller influensavaksine til personer i de anbefalte målgruppene fra Folkehelseinstituttet på vårparten. Sykehusene bestiller vaksine til inneliggende pasienter, og kan samtidig bestille vaksine til helsepersonell. Hver kommune og hvert sykehus kan kun legge inn én forhåndsbestilling, og alle bestilte vaksinedoser sendes samlet til én leveringsadresse. Vaksine blir sendt ut i september/oktober. Ved behov for ytterligere doser underveis i influensasesongen er det mulig å etterbestille vaksine så langt beholdningen rekker.  

Influensavaksine til personer utenom de anbefalte gruppene kan kjøpes fra apotek eller bestilles fra Folkehelseinstituttet. Det må presiseres på bestillingen dersom bestillingen gjelder vaksine til de anbefalte målgruppene, hvis ikke blir det ekspedert vaksine til full pris. 

Bestilling av vaksiner, immunglobuliner og antitoksiner/sera på blå resept 

Vaksiner, immunglobuliner og antitoksiner/sera til forebygging eller behandling av en rekke (allmennfarlige) smittsomme sykdommer dekkes av Folketrygden på visse indikasjoner, og er gratis for pasienten [5;6]. Preparatene rekvireres av lege på blå resept direkte fra Folkehelseinstituttet med henvisning til §4. Folkehelseinstituttet er pålagt å kontrollere at betingelsene for gratis utlevering er oppfylt. Det er derfor viktig at indikasjon påføres resepten. 

Følgende opplysninger skal med på resepten: 

 • Pasientopplysninger (navn, personnummer, hjemkommune) 
 • Preparat, dosestørrelse, antall doser 
 • Indikasjon eller indikasjonsgruppe (som angitt i tabellen under)  
 • Leveringsadresse 

Folkehelseinstituttet har ikke mulighet til å motta blåresepter elektronisk (e-resept). Preparater på blå resept kan heller ikke bestilles via nettbutikk, men må bestilles per telefaks, post eller eventuelt telefon hvis det dreier seg om medisinsk hast/øyeblikkelig hjelp.  

Folketrygden yter stønad til vaksiner, immunglobuliner og sera til forebygging og behandling av smittsomme sykdommer [5;6].

Tabell 1: Oversikt over vaksiner, immunglobuliner og sera tilgjengelig på blå resept

Sykdom 

Preparater 

Indikasjon  

Botulisme 

Botulisme antitoksin 

Til posteksponeringsprofylakse (P) 

Difteri  

Difterivaksine eller difteri-stivkrampe-vaksine 

- Til særlig smitteutsatte personer ved utbrudd i Norge (F)  

- Til personer som har gjennomgått stamcelletransplantasjon (S) 

Difteri antitoksin 

Til posteksponeringsprofylakse (P) 

Haemophilus influenza type B 

Haemophilus influenza type B-vaksine 

Til personer som har gjennomgått stamcelletransplantasjon (S) 

Hepatitt A 

  

Hepatitt A vaksine 

Til pre- og posteksponeringsprofylakse etter retningslinjer gitt av departementet

Særlig smitteutsatte personer  (B) 

- Stoffmisbrukere 

Personer med visse sykdommer eller tilstander som gjør dem mer utsatt for hepatitt A eller dens konsekvenser (D) 

- Pasienter med tilstander som gir økt blødningstendens, og som hyppig krever behandling med blod eller blodprodukter 

 - Pasienter som har kronisk leversykdom 

 Særlig smitteutsatte personer ved utbrudd i Norge (F) 

Posteksponeringsprofylakse (P) 

Personer i aldersgruppen 1- 40 år som har blitt utsatt for hepatitt A smitte i løpet av de siste 7 dager kan få vaksine på blå resept som et alternativ til immunglobulin. 

Humant normalt immunglobulin 

Til posteksponeringsprofylakse etter retningslinjer gitt av departementet (P) 

Hepatitt B 

  

Hepatitt B-vaksine 

Til pre- og posteksponeringsprofylakse etter retningslinjer gitt av departementet

Personer med langvarig omgang med kjente kroniske smittebærere (A) 

- Nyfødte barn av kroniske smittebærere 

 - Medlemmer av samme husstand som kroniske smittebærere

 - Seksualpartnere til kroniske smittebærere 

 - Barn i familiedaghjem eller barnehageavdeling med kroniske smittebærere under 3 år 

 - Beboere i samme bofellesskap som psykisk utviklingshemmede kroniske smittebærere 

 Andre smitteutsatte personer (B) 

- Stoffmisbrukere 

 - Menn som har sex med menn 

 - Prostituerte 

 Personer med utenlandsk bakgrunn (C) 

- Personer under 25 år med foreldre som er født i land utenfor lavendemisk område 

 Personer med visse sykdommer eller tilstander som gjør dem mer utsatt for hepatitt B eller dens konsekvenser (D) 

- Pasienter som har kronisk nyresvikt 

 - Pasienter som har kronisk leversykdom 

 - Pasienter med tilstander som gir økt blødningstendens, og som hyppig krever behandling med blod eller blodprodukter 

 - Personer med Downs syndrom 

 Personer som utsettes for smittefare under utdanning i Norge (E) 

- Studenter i medisin, operasjonssykepleie, anestesisykepleie, intensivsykepleie, jordmorfag, odontologi, tannpleie og bioingeniørfag 

 Posteksponeringsprofylakse (P) 

Hepatitt B immunglobulin 

Til posteksponeringsprofylakse etter retningslinjer gitt av departementet (P) 

Hepatitt A, 

hepatitt B 

Kombinasjonsvaksine mot hepatitt A+B 

Til preeksponeringsprofylakse etter retningslinjer gitt av departementet

Særlig smitteutsatte personer (B) 

- Stoffmisbrukere 

 Personer med visse sykdommer eller tilstander som gjør dem mer utsatt for hepatitt A og B eller dens konsekvenser (D) 

- Pasienter med tilstander som gir økt blødningstendens, og som hyppig krever behandling med blod eller blodprodukter 

- Pasienter som har kronisk leversykdom 

Kikhoste 

Kikhostevaksine 

- Til uvaksinerte eller delvis vaksinerte nærkontakter under 2 år av person med kikhoste. 

 - Til personer som har gjennomgått stamcelletransplantasjon (S) 

Kusma 

MMR-vaksine 

- Til personer som har gjennomgått stamcelletransplantasjon (S) 

Meningokokk-sykdom 

Meningokokkvaksine 

- Til personer med nedsatt eller manglende miltfunksjon (M) 

 - Til personer med alvorlig medfødt eller ervervet komplementdefekt (K) 

 - Til nærkontakter av personer med meningokokk A-, B-, C-, W- eller Y-sykdom (N) 

Meslinger 

MMR-vaksine 

- Til personer som har gjennomgått stamcelletransplantasjon (S) 

Pneumokokk-sykdom 

Pneumokokkvaksine 

- Til personer med hiv-infeksjon (H) 

 - Til personer uten miltfunksjon (M) 

 - Til personer som har gjennomgått stamcelletransplantasjon (S) 

Poliomyelitt 

Poliovaksine 

- Til personer som har gjennomgått stamcelletransplantasjon (S) 

Rabies 

Rabiesvaksine 

- Til posteksponeringsprofylakse (P) 

Rabies immunglobulin 

Røde hunder 

MMR-vaksine 

- Til personer som har gjennomgått stamcelletransplantasjon (S) 

Stivkrampe 

Tetanus-vaksine 

- Til personer som har gjennomgått stamcelletransplantasjon (S) 

Tuberkulose 

BCG-vaksine 

- Etter forskrift om tuberkulosekontroll 

Varicella 

Varicella-vaksine 

- Til personer som har gjennomgått stamcelletransplantasjon (S) 

 - Til personer med immunsvikt (I) 

Varicella immunglobulin 

- Til personer med immunsvikt (I) 

Bestilling av vaksine som skal betales av mottaker 

Andre vaksiner enn til barnevaksinasjonsprogrammet, HPV-vaksine til unge kvinner og vaksiner som omfattes av blåreseptordningen er ikke gratis for sluttbruker. Lege kan rekvirere preparatene fra Folkehelseinstituttet eller fra apotek. Folkehelseinstituttet sender preparater og faktura til rekvirent. 

Preparatene bør bestilles via nettbutikk. Ved eventuell bestilling via telefaks eller post, bruk Bestillingsskjema for vaksiner utenom barnevaksinasjonsprogrammet  (Folkehelseinstituttet)  

Bestilling av preparater uten markedsføringstillatelse 

Enkelte vaksiner, immunglobuliner og sera uten markedsføringstillatelse er tilgjengelige i Norge. Oversikt over tilgjengelige preparater, med angivelse av hvilke som ikke har markedsføringstillatelse er tilgjengelig på Folkehelseinstituttets nettside om Preparater og priser.

Preparater uten markedsføringstillatelse må rekvireres på godkjenningsfritak [7]. Lege må fylle ut skjemaet "Søknad om godkjenningsfritak for legemiddel til mennesker". Skjemaet med veiledning er tilgjengelig på Statens legemiddelverks nettside om Godkjenningsfritak for legemidler til mennesker.

Ved bestilling av preparat uten markedsføringstillatelse skal utfylt søknad om godkjenningsfritak eller kopi av tidligere godkjent søknad vedlegges. Ved bestilling på nett lastes søknaden opp i kassen. Hvis preparatet står på Statens legemiddelverks positivliste kan lege søke om godkjenningsfritak til navngitt pasient (bestemt mengde) eller til sykehusavdeling / praksis (bestemt mengde eller ett års forbruk).  

Vaksinebestilling og søknad om godkjenningsfritak sendes til Folkehelseinstituttet eller apotek, som ekspederer og godkjenner søknaden dersom preparatet står på Legemiddelverkets positivliste. Originalsøknaden blir videresendt til Legemiddelverket. Gjelder søknaden ett års forbruk, returneres kopi av godkjent søknad til rekvirent, som skal oppbevare kopi ut gyldighetsperioden og legge den ved seinere bestillinger på aktuelt preparat. 

Hvis preparatet ikke står på positivlista (meslingvaksine Rouvax) må lege søke om godkjenningsfritak til den enkelte pasient. Søknaden må sendes til Statens legemiddelverk og godkjennes der før vaksinen kan bestilles fra Folkehelseinstituttet. Godkjent søknad fra Statens legemiddelverk må følge med bestillingen til Folkehelseinstituttet. 

Bestilling av gulfebervaksine 

Alle leger som arbeider ved kontor som har autorisasjon for gulfebervaksinasjon, kan rekvirere gulfebervaksine. Gulfebervaksine kan rekvireres fra apotek eller direkte fra Folkehelseinstituttet. Det må framgå at rekvisisjonen kommer fra autorisert instans og at rekvirenten er lege. 

WHO  krever at alle gulfebervaksinatører er godkjent av landets helsemyndigheter. I Norge er alle kommunelegekontorene ved smittevernansvarlig kommunelege autorisert av Statens helsetilsyn for gulfebervaksinasjon [8; 9]. Det innebærer at alle leger ved kommunelegekontor, bydelslegekontor og kommunale helsestasjoner kan utstede gyldig vaksinasjonsattest og bestille vaksine. 

 Alle kommuneoverleger delegert myndighet til å gi autorisasjon som gulfebervaksinatør til andre leger i kommunen. Folkehelseinstituttet fører oversikt over hvilke institusjoner som er autoriserte gulfebervaksinatører i tillegg til kommunelegekontor og bydelslegekontor.

Internasjonalt vaksinasjonssertifikat International Certificate of Vaccination or Prophylaxis fra Verdens helseorganisasjon skal brukes for å dokumentere gulfebervaksinasjon, og har tilleggssider for registrering av andre vaksiner i tråd med International Health Regulations [10]. Sertifikatet kan bestilles på Folkehelseinstituttets nettside: International Certificate of Vaccination or Prophylaxis (Internasjonalt vaksinasjonssertifikat - WHO)

Les mer om internasjonalt vaksinasjonssertifikat og autorisasjon av gulfebervaksinatør i kapittel om gulfebervaksine i Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell (FHI)

Gulfebervaksine bør bestilles via nettbutikk. Ved eventuell bestilling via telefaks eller post, bruk Bestillingsskjema for vaksiner utenom barnevaksinasjonsprogrammet (Folkehelseinstituttet)  

Holdbarhet  

Vaksiner, immunglobuliner og antitoksiner/sera har forholdsvis kort holdbarhet, som regel ikke mer enn 2-3 år. Det kan i tillegg ta lang tid fra preparatene blir produsert til Folkehelseinstituttet får dem til lager. Folkehelseinstituttet garanterer 90 dagers holdbarhet, og det frarådes derfor å bestille vaksiner for mer enn 3 måneders forbruk.  

For å unngå unødvendige tilsetningsstoffer i vaksiner leveres de fleste vaksinene i endosepakninger uten konserveringsmidler. Ingen vaksiner som inngår i barnevaksinasjonsprogrammet inneholder kvikksølvholdig konserveringsmiddel.  

For tiden er BCG-vaksine og tuberkulin til Mantoux-prøve de eneste ikke-konserverte injeksjonsvæskene i flerdosebeholdere som distribueres fra Folkehelseinstituttet. For disse preparatene er holdbarheten etter anbrudd veldig kort (noen timer). Produsentens anbefalinger bør følges for hvert enkelt preparat. 

Frysetørkede vaksiner bør brukes så snart de er ferdig oppblandet. Noen preparater, som BCG og tuberkulin, må beskyttes mot lys.  

Referanser 

 1. Lov om vern mot smittsomme sykdommer (LOV-1994-08-05 nr. 55). Helse- og omsorgsdepartementet, 2004.

 2. Forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek, FOR 1998-04-27 nr 455,  Helse- og omsorgsdepartementet, (1998)

 3. Forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram, FOR 2009-10-02 nr 1229, FOR 2009-10-02 nr 1229, Helse- og omsorgsdepartementet, (2009).

 4. Forskrift om tuberkulosekontroll, FOR 2009-02-13 nr 205, FOR 2009-02-13 nr 205, Helse- og omsorgsdepartementet, (2012).

 5. Forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften), FOR 2007-06-28 nr 814, FOR 2007-06-28 nr 814, Helse- og omsorgsdepartementet, (2007).

 6. Helse- og omsorgsdepartementet. Retningslinjer for immunisering mot hepatitt A og B som refunderes av Folketrygden, rundskriv I-2/2011. http://www.regjeringen.no/ 2011 June 6 [cited 2012 Jul 16];(I-2/2011)

 7. Forskrift om legemidler (legemiddelforskriften) (FOR-1999-12-22 nr. 1559),  Helse- og omsorgsdepartementet, (2009).

 8. Nøkleby H, Blystad H. Gulfeber - nye regler for godkjenning av vaksinatør. MSIS-rapport 2000 Nov 21;28/46(46).

 9. Gulfebervaksinatør. Godkjenning til kommunelegekontorene ved smittevernansvarlig kommunelege. Rundskriv IK-12/2000. Statens helsetilsyn, 2000.   

 10. World Health Organization. International Health Regulations (2005). www who int 2005 [cited 2012 Jul 16] 

Eksterne lenker