Hopp til innhold

2009 og eldre

Viser  467  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Overskjenking i Bergen

  Rapporten er en studie av omfanget av overskjenking på utesteder i Bergen sentrum.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 2. Hva nå? Evaluering av prøveordning med sprøyterom

  Oslo kommune åpnet sprøyterom 1. februar 2005, etter at Stortinget i desember 2004 vedtok en midlertidig lov om en prøveordning med sprøyterom. SIRUS har evaluert prøveordningen.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 3. Hvor mye betyr tobakksprisen for endringer i tobakksforbruket?

  Rapport om utviklingen i pris og forbruk av tobakk i Norge mellom 1985 og 2005.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 4. Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år

  Rapporten bygger på spørreskjemaundersøkelser om bruk av rusmidler og tobakk blant unge voksne mellom 21 og 30 år.

  Statistikk

  Publisert Oppdatert

 5. Røykfrie serveringssteder: Samlerapport fra en prospektiv undersøkelse blant ansatte i serveringsbransjen

  Denne rapporten om røykfrie serveringssteder presenterer blant annet resultater om røykeatferd, erfaringer med håndhevning av røykeloven, luftkvaliteten på utestedene og helseplager blant de ansatte.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 6. Hvem er brukere av eldresentrene? En sammenligning av hjemmeboende over 65 år

  I rapporten ”Hvem er brukere av eldresentrene?” sammenlignes hjemmeboende eldre over 65 år og som bruker eldresentrene, med dem som ikke bruker eldresentrene.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 7. Helseregistre redder liv

  Hvilken nytte har du av helseregistre? Hvorfor skal vi bruke penger på å registrere opplysninger om vår helse fra fødsel til død? Er helseregistre til for myndighetene, forskerne eller befolkningen?

  Brosjyre

  Publisert Oppdatert

 8. Forebygging av depresjon med hovedvekt på individrettede metoder

  Kognitive psykologiske metoder er best dokumentert som effektive når det gjelder forebygging av alvorlig depresjon.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 9. Tuberculosis

  It is important to treat tuberculosis. This treatment is free of charge in Norway. The information letter about tuberculosis is currently available in 15 different languages.

  Informasjonsark

  Publisert Oppdatert

 10. Rettleiar til forskrift om smittevern i helsetenesta (Smittevern 15)

  Forskrift om smittevern i helsetjenesten trådte i kraft 1. juli 2005. Den erstatter forskrift om smittevern i helseinstitusjoner – sykehusinfeksjoner fra 1. august 1996.

  Veileder

  Publisert Oppdatert

 11. Miljørettet helsevern. Kjemiske, fysiske og biologiske miljøforholds betydning for helse i vårt land og fordeling av disse

 12. Diagnose bipolar affektiv lidelse: Foreldres erfaring (Rapport 2006:5)

  Rapporten ”Diagnose bipolar affektiv lidelse: Foreldres erfaring” er basert på dybdeintervjuer med 17 foreldre som har voksne barn med bipolar affektiv lidelse.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 13. Nedstemthet og depresjon i forbindelse med fødsel

  Tidlig identifisering av mødre med symptomer på nedstemthet og depresjon kombinert med et oppfølgingsprogram i form av støttesamtaler har vist seg å ha positiv effekt.

  Bok

  Publisert Oppdatert

 14. MRSA-veilederen (Smittevern 16)

  MRSA-veilederen gir nasjonale anbefalinger for smitteverntiltak som forebygger spredning av meticillinresistente gulestafylokokker i helsetjenesten.

  Veileder

  Publisert Oppdatert

 15. Klinisk legeundersøkelse av personer mistenkt for kjøring i påvirket tilstand. En veiledning

  Heftet er ment som en praktisk veiledning for leger som på oppdrag fra politiet skal gjennomføre klinisk undersøkelse av personer mistenkt for overtredelse av veitrafikklovens §22.

  Veileder

  Publisert Oppdatert

 16. Voldsutsatt ungdom i Norge (Rapport 2007:8)

  Forekomsten av vold og seksuelle overgrep blant 10. klassinger i Oslo, Hedmark, Oppland, Nordland, Troms og Finmark varierer.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 17. Vannverksdata og vannanalyser for året 1998

  Rapporten legger frem nøkkeldata fra vannverksregisteret basert på en datainnsamling fra april - desember 1999. Data er fra rapporteringsåret 1998.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 18. Vannverksdata og vannanalyser for årene 2003 og 2004 - Vannrapport 110

  Rapporten består av to separate deler, en med data 2003 og den andre med data 2004, basert på datainnsamlinger 2004 og 2005. Det legges frem utvalgte nøkkeltall om eierform og størrelsesfordeling, le

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 19. Vaksine mot humant papillomavirus (HPV) - rapport 2007

  Nasjonalt folkehelseinstitutt nedsatte i januar 2006 en arbeidsgruppe som ble bedt om å vurdere bruken av vaksine mot humant papillomavirus (HPV) i Norge.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 20. Utredning om bruk av BCG-vaksine i Norge

  Folkehelseinstituttet nedsatte en arbeidsgruppe i 2007 med mandat til å vurdere bruken av BCG-vaksine i Norge på nytt og foreslå eventuelle endringer.

  Rapport

  Publisert Oppdatert