Hopp til innhold

2018

Viser  0  treff

Sorter etter:
|
 1. Utredning av et program for teknologiutvikling i vannbransjen

  Folkehelseinstituttet har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet utredet et program for teknologiutvikling i vannbransjen.

  Publisert

 2. Gonoré og syfilis i Norge 2018

  Folkehelseinstituttet overvåker gonoré- og syfilissituasjonen i Norge ved anonymiserte meldinger fra leger og laboratorier til Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS).

  Publisert Oppdatert

 3. Hivsituasjonen i Norge per 31.12.2017

  I 2017 ble det meldt 213 hivsmittede i Norge mot 220 nye tilfeller i 2016. FHI overvåker hivsituasjonen i Norge ved anonymiserte meldinger fra leger og laboratorier til MSIS.

  Publisert

 4. Premature barn som får morsmelkerstatning vil trolig få bedre vekst, men økt risiko for nektrotiserende enterokolitt

  Morsmelkerstatning til premature barn eller barn som har lav fødselsvekt gir trolig bedre vekstøkning, men øker trolig risikoen for nekrotiserende enterokolitt sammenlignet med å få donert morsmelk.

  Publisert

 5. Tilpasset helseinformasjon og pasientopplæring for personer med innvandrer eller minoritetsetnisk bakgrunn

  Denne rapporten gir en oversikt over oppsummert kunnskap om effekten av tilpasset helseinformasjon og pasientopplæring for innvandrere eller personer med minoritetsetnisk bakgrunn.

  Publisert

 6. Bruk av datateknologi i rehabilitering av personer med hjerneslag. Cochrane: Kort oppsummert

  Behandling ved hjelp av datateknologi i tillegg til standard behandling fører muligens til bedre armfunksjon og funksjon i dagliglivet, viser Cochrane-oversikt.

  Publisert

 7. Terapeutveiledet internettbehandling ved psykiske lidelser – en fullstendig metodevurdering

  Vi fikk i oppdrag fra Bestillerforum RHF å utarbeide en fullstendig metodevurdering om bruken av veiledet internettbehandling ved psykiske lidelser, såkalt eMestring.

  Publisert

 8. Pakkeforløp for psykisk helse og rus. Resultater fra en spørreskjemaundersøkelse i befolkningen

  Folkehelseinstituttet gjennomførte høsten 2018 en befolkningsundersøkelse i forbindelse med innføringen av Pakkeforløp for psykisk helse og rus.

  Publisert

 9. Effekt av gradert sykmelding vs. full sykmelding på sykefravær og arbeidstilknytning: en systematisk kartleggingsoversikt

  Folkehelseinstituttet fikk i oppdrag av NAV å utføre en kartlegging av den empiriske forskningen om effekten av gradert sykmelding versus full sykmelding.                                              

  Publisert

 10. Interlaboratory Comparison on POPs in Food 2018

  The 19th round of the interlaboratory comparison study on the determination of PCDDs/PCDFs, PCBs and brominated flame retardants in three food items were conducted in spring of 2018.

  Publisert

 11. Nedtrapping av buprenorfin eller metadon for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

  Vi har oppsummert forskning om effekter for mor og barn av nedtrapping av buprenorfin eller metadon sammenliknet med fortsatt vedlikeholdsbehandling under svangerskapet.

  Publisert

 12. Utvidet Nasjonal behandlingstjeneste for screening av nyfødte

  Bestillerforum RHF, Nye Metoder, ba Folkehelseinstituttet gjøre en rask og forenklet prosess i vurderingen av utvidet Nasjonal behandlingstjeneste for screening av nyfødte.

  Publisert

 13. Hepatitt B-screening av gravide

  Dette notatet er utarbeidet som underlag for drøfting av Hepatitt B-screening av alle gravide i Bestillerforum, Nye Metoder.

  Publisert

 14. Invitasjon til å delta i Drikkevannsstudien

  Informasjonsskriv til potensielle deltakere i Drikkevannsstudien. Det er laget to ulike varianter; ett for dem som er under 16 år, og ett for dem som er over 16 år.

  Publisert Oppdatert

 15. Hva er konsekvensen av heving av aldersgrensen for BRCA-testing?

  BRCA er gener i vårt DNA. Mutasjoner i BRCA-gener kan føre til kreft. Helsedirektoratet ønsker å få avklart konsekvensene av å heve aldergrensen for BRCA testing av kvinner med insident brystkreft.

  Publisert

 16. Optune – et medisinsk teknisk produkt som generer «tumor treating fields» ved behandling av glioblastom

  Dette er en formidlingssak til Nye Metoder. Glioblastom er en alvorlig type hjernekreft. Vi har sett på forskning om behandling av nydiagnostisert glioblastom ved bruk av produktet Optune.

  Publisert

 17. Usage of Antivirals and the Occurrence of Antiviral Resistance in Norway 2017

  Den årlige rapporten fra Resistensovervåking av virus i Norge (RAVN) presenterer nasjonale data om antiviral resistens og fokuserer på aktuelle temaer relatert til behandling av virale infeksjoner.

  Publisert

 18. Konsentrasjons-responskurver for lave konsentrasjoner av fint svevestøv

  Folkehelseinstituttet har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet gjort en kunnskapsoppsummering om formen på konsentrasjons-responskurven for PM2,5 ved langvarig eksponering for lave verdier.

  Publisert

 19. National plan of action to sustain a poliomyelitis-free status

  Planen har blitt utviklet for at Norge skal være forberedt på et eventuelt utbrudd av vilt poliovirus (WPV) eller vaksinederivert poliovirus (VDPV).

  Publisert

 20. Betydningen av heis i fleretasjeboliger: en systematisk kartleggingsoversikt

  Vi fikk i oppdrag av Husbanken å utføre en kunnskapsoppsummering av den empiriske forskningen om betydningen av heis i boligblokker.

  Publisert

 21. Speilterapi bedrer funksjon hos personer med hjerneslag - Cochrane: kort oppsummert

  Speilterapi fører trolig til bedre motorisk funksjon og daglig fungering hos personer med hjerneslag, viser Cochrane-oversikt.

  Publisert

 22. Brukeres erfaringer med fødsels- og barselomsorgen i 2017

  Rapportene viser resultatene fra en landsomfattende spørreundersøkelse blant kvinner som hadde født i fjerde kvartal 2017. Det er laget lokale rapporter og en nasjonal som viser resultatene samlet.

  Publisert

 23. Synsscreening for barn yngre enn 18 år: en systematisk oversikt

  Vi vurderer her dokumentasjon fra studier som sammenligner effekten av synsscreening med ingen screening (eller forskjellig screeningsintensitet) for barn i alderen seks måneder til 18 år.

  Publisert

 24. Estimering av alder hos ungdom ved hjelp av psykologisk vurdering av modenhet: en systematisk oversikt

  Formålet med denne systematiske oversikten var å oppsummere forskning om bruk av psykologiske modenhetstester for å vurdere kronologisk alder hos ungdom og unge voksne.

  Publisert

 25. Influensasesongen i Norge 2018-2019. Ukerapporter

  Status for sesongens influensautbrudd. Ukerapporter sesongen 2018-2019.

  Publisert Oppdatert

 26. Legemiddelbruk hos barn og unge i Norge 2008-2017

  Rapporten presenterer oppdaterte tall på omfanget og utviklingen i bruk av legemidler forskrevet på resept til barn og unge i 10-årsperioden 2008-2017.

  Publisert

 27. Sykdomsbyrden i Norge i 2016

  Sykdomsbildet i Norge domineres av ikke-smittsomme sykdommer, som forårsaket omtrent 87 prosent av den totale sykdomsbyrden i 2016.

  Publisert Oppdatert

 28. Dødsårsaker i ti kommuner

  Rapportene gir oversikt over dødsårsaker i ti tilfeldig valgte kommuner av ulik størrelse.

  Publisert Oppdatert

 29. Fortsatt Foreldre. Kurs for foreldre etter samlivsbrudd

  Brukerevaluering blant kursledere

  Publisert

 30. Pasienters erfaringer med Lovisenberg Diakonale Sykehus 2017 (PasOpp-rapporter)

  Rapporten viser resultatene av en brukererfaringsundersøkelse blant pasienter ved Lovisenberg Diakonale Sykehus.

  Publisert

 31. Årsrapport 2017. Helsetjenesteassosierte infeksjoner, antibiotikabruk (NOIS), antibiotikaresistens (MSIS) og Verdens håndhygienedag.

  Årsrapporten for 2107 presenterer data om antibiotikaresistens, antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner, samt markering av håndhygienedagen 2017.

  Publisert

 32. Pårørendes erfaringer med polikliniske konsultasjoner for barn med diabetes type 1

  En nasjonal rapport og flere lokale rapporter viser pårørendes erfaringer med barnepoliklinikkene. Hovedresultatene er beregnet som skårer på seks indikatorer.

  Publisert

 33. Utvikling av metode for å måle pårørende- og pasienterfaringer med polikliniske konsultasjoner for barn med diabetes type 1

  Rapporten beskriver utviklingen av validerte instrumenter for å måle erfaringer blant pasienter og pårørende til barn med diabetes.

  Publisert

 34. Lavere risiko for forstadier til livmorhalskreft hos HPV-vaksinerte. Cochrane: Kort oppsummert

  Færre får alvorlige celleforandringer som kan føre til livmorhalskreft når de tar vaksine mot humant papillomavirus (HPV). Det viser en Cochrane-oversikt.

  Publisert

 35. Veldig tidlig mobilisering av pasienter med hjerneslag: en systematisk oversikt

  Dette er en systematisk oversikt som ser på effekten av tidlig mobilisering ved hjerneslag.

  Publisert

 36. Situasjonsbeskrivelse av smittevern i Norge

  ‐ med fokus på forebygging av helsetjenesteassosierte infeksjoner og tiltak for å unngå at resistente mikrober etablerer seg i norsk helsetjeneste

  Publisert

 37. Arbeidsrettede mentorprogrammer for sårbare grupper: en systematisk oversikt

  Dette er en systematisk oversikt over effekter av arbeidsrettede mentorprogrammer for sårbare grupper på arbeidsrelaterte utfall.

  Publisert

 38. Evaluering av Eat Move Sleep

  En pilot for å fremme sunt kosthold, fysisk aktivitet og gode søvnvaner blant barn som deltar i organisert fotball.

  Publisert

 39. Immunglobulin for kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME)

  Dette er et litteratursøk for å identifisere mulig relevante forskningspublikasjoner om effekten av immunglobulin for personer med kronisk utmattelsessyndrom CFS/ME.

  Publisert

 40. Influenza Epidemiological Information prepared for the WHO Informal Meeting on Strain Composition for Inactivated Influenza Vaccines for use in the Season 2019

  Norsk rapport til WHOs influensavaksinemøte i Genève, september 2018.

  Publisert

 41. EXOGEN™ ved behandling av non-union frakturer. En hurtigmetodevurdering

  Dette er en metodevurdering av teknologien EXOGEN™ for behandling av non-union brudd.

  Publisert

 42. Hva er effekten av screening for abdominalt aortaaneurisme (AAA) hos menn fra og med 65 år?

  Dette er en formidlingssak om kunnskapsgrunnlaget for effekten av screening for abdominalt aortaaneurisme (AAA) hos menn fra og med 65 år.

  Publisert

 43. Metodevurdering av sikkerhet og effekt ved bruk av lystgass for barn

  Formålet med denne metodevurderingen har vært å undersøke effekt, samt sikkerhet for både pasient og behandler, ved bruk av lystgass for sedering av barn ved små og smertefulle sykehusprosedyrer.

  Publisert

 44. «Kunnskapsgrunnlag for ny handlingsplan for fysisk aktivitet»

  I tillegg til tildelingsbrev for 2018: Utkast til oppdrag til FHI og Hdir om kunnskapsgrunnlaget for ny handlingsplan for fysisk aktivitet.

  Publisert

 45. Pasientmedierte tiltak kan gi bedre klinisk praksis. Cochrane: Kort oppsummert

  Pasientmedierte tiltak, som pasientinformasjon, pasientopplæring eller at pasienter informerer om egen helsetilstand, kan bidra til bedre klinisk praksis. Det viser en Cochrane-oversikt.

  Publisert

 46. Estimering av alder ved hjelp av utviklingsstadier av det mediale kragebeinet: en systematisk oversikt

  Her oppsummerer vi den forskningsbaserte dokumentasjonen på fordelingen av kronologisk alder fra forhåndsdefinerte stadier av den mediale kragebeinsutviklingen hos levende personer med CT eller MR.

  Publisert

 47. Tuberkulose i Norge 2017 - med behandlingsresultater for 2016. Årsrapport

  Årsrapporten gir en oversikt over antall tuberkulosetilfeller i Norge i 2017 og de foregående årene. I alt ble det meldt om 261 tuberkulosetilfeller i 2017.

  Publisert

 48. Invasive infeksjoner. Årsrapport 2017

  Rapporten beskriver forekomst av invasive bakterielle infeksjoner forårsaket av meningokokker, pneumokokker, gruppe A streptokokker og Haemophilus influenzae.

  Publisert

 49. Kvalitetskontroll av genteknologiske metoder

  Rapport fra strategimøte 2017 om kvalitetssikring av genteknologiske metoder, i regi av «Referansegruppe for ekstern kvalitetssikring i virologi og serologi».

  Publisert

 50. Langtidsbehandling med antipsykotika hos personer med schizofrenispektrumlidelser

  Dette er en systematisk oversikt som forsøker å svare på spørsmålet: Hva er effekter og bivirkninger av å bruke antipsykotika i to år eller lengre hos pasienter med schizofrenispektrumlidelser?

  Publisert

 51. Livskvalitet. Anbefalinger for et bedre målesystem

  Rapporten gir både anbefalinger om måleverktøy for helhetlig måling av livskvalitet og et minimumsbatteri av spørsmål som kan benyttes. FHI har bidratt til rapporten.

  Publisert

 52. Utviklingsstadier av kne og ankel med computertomografi og magnetresonanstomografi for å estimere kronologisk alder

  I denne systematiske oversikten oppsummerer vi den forskningsbaserte dokumentasjonen om aldersestimering basert på forbeningen i kne og ankel målt med CT eller MR.

  Publisert

 53. Diabetesrelatert øyeundersøkelse – flere kommer trolig til kontroll - Cochrane: Kort oppsummert

  Kvalitetsforbedringstiltak i helsetjenesten fører trolig til at flere med diabetes møter opp til synsundersøkelser for å avdekke diabetisk retinopati. Det viser en ny Cochrane-oversikt.

  Publisert

 54. Autolog hematopoietisk stamcelletransplantasjon (AHSCT) ved diffus systemisk sklerose.

  AHSCT er foreslått ved rask og alvorlig utvikling av diffus systemisk sklerose. Vi har oppsummert effekt og sikkerhet, foretatt en kostnadsanalyse og diskutert etikk knyttet til behandlingen.

  Publisert

 55. Europeisk narkotikarapport 2018

  Årlig rapport fra EUs narkotikabyrå (EMCDDA). Omtaler bl. a. utfordringer knyttet til økt kokaintilgang, tilgjengelighet til nye syntetiske opioider og problemer knyttet til syntetiske cannabinoider.

  Publisert

 56. Influensasesongen i Norge 2017-18. Årsrapport

  Influensautbruddet 2017/18 startet i midten av desember og var uvanlig langvarig. Selv om intensiteten aldri nådde de helt store høyder var det mye influensa og utbruddet ble likevel ganske stort.

  Publisert Oppdatert

 57. Barnevaksinasjonsprogrammet i Norge. Rapport for 2017

  Rapporten beskriver det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet i 2017.

  Publisert Oppdatert

 58. Støtteordninger til boligtilpasninger for eldre og voksne med nedsatt funksjonsevne

  Dette er en kartlegging av den empiriske forskningen om støtteordninger til boligtilpasninger for å øke muligheten for eldre og voksne med nedsatt funksjonsevne til å fortsette å bo hjemme.

  Publisert

 59. NUSS-studien: spørreskjema

  Oversikt over spørsmålene som stilles i det elektroniske spørreskjemaet i NUSS-studien.

  Publisert

 60. NUSS-studien: informasjonsskriv til deltagernes foresatte/foreldre

  Informasjonsskriv til deltagerne i NUSS-studiens foresatte/foreldre. Skrivet forklarer hensikten med studien og hva det innebærer å delta.

  Publisert

 61. NUSS-studien: informasjonsskriv til ungdom 16-19 år

  Informasjonsskriv til ungdom i NUSS-studien. Skrivet forklarer hensikten med studien og hva det innebærer å delta.

  Publisert

 62. NUSS-studien: informasjonsskriv til ungdom 13-15 år

  Informasjonsskriv til ungdom i NUSS-studien. Skrivet forklarer hensikten med studien og hva det innebærer å delta.

  Publisert

 63. Tiltak mot trygde- og forsikringssvindel: En systematisk kartleggingsoversikt

  Dette er en kartlegging av den empiriske forskningen om tiltak for å forebygge og avdekke svindel mot offentlige støtteordninger samt forsikringssvindel.

  Publisert

 64. Digitale tiltak for par med relasjonelle problemer

  Vi utførte en systematisk oversikt over effekt av digitale tiltak samt erfaringer med digitale tiltak for par som av ulike årsaker ikke kan møte opp hos en terapeut, på kurs eller gruppesamling.

  Publisert

 65. Overvåkning av seksuelt overførbare infeksjoner og blodbårne hepatitter. Årsrapport 2017

  Denne årsrapporten beskriver forekomsten av meldingspliktige seksuelt overførbare infeksjoner og blodbårne hepatitter som er rapportert til Folkehelseinstituttet i 2017.

  Publisert

 66. Barn og unges psykiske helse: Forebyggende og helsefremmende folkehelsetiltak.

  Rapporten er en oppsummering av eksisterende kunnskap knyttet til forebyggende og helsefremmende tiltak som har som mål å styrke den psykiske helsen til barn og unge.

  Publisert

 67. Prosessevaluering av Nasjonal overdosestrategi 2014–2017: Hvordan forebygge overdosedødsfall?

  På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har Folkehelseinstituttet gjennomført en prosessevaluering av Nasjonal overdosestrategi 2014-2017.

  Publisert

 68. Hepatitt C og graviditet. En litteraturgjennomgang

  I denne litteraturgjennomgangen vurderes nytten av generell screening for hepatitt C i svangerskapet, og muligheten for å behandle hepatitt C i forbindelse med svangerskap.

  Publisert

 69. Sykdommene barnet ditt tilbys vaksiner mot

  Tosidig brosjyre med informasjon om hvilke vaksiner som inngår i barnevaksinasjonsprogrammet opp til 15 måneders alder.

  Publisert

 70. MicraTM Transcatheter Pacing system, en pacemaker uten ledning, til pasienter som behøver en enkel-ventrikkel pacemaker

  I denne metodevurderingen har vi vurdert en ledningsløs pacemaker for pasienter med behov for 1-kammer pacemakere.

  Publisert

 71. Legemiddelstatistikk 2018:2 Reseptregisteret 2013–2017

  Tema i rapporten er legemiddelbruk hos eldre. Den inneholder en omfattende tabell med opplysninger om antall personer som har fått utlevert legemidler etter resept fra apotekene i Norge siste fem år.

  Publisert

 72. Tankekraft - et livsmestringsprogram

  Informasjonsskriv til elever og foresatte om "Tankekraft", et livsmestringsprogram som blir implementert og evaluert i forbindelse med et prosjekt ved Folkehelseinstituttet 2017-2020.

  Publisert

 73. Studie av varsling av innbyggere ved vannavstengning i Bærum kommune

  Effekten av utsendelse av kokeanbefalinger til abonnenter er omdiskutert, og av den årsak ønsket Bærum kommune en kartlegging av hvordan deres kommunikasjon blir møtt hos abonnentene.

  Publisert

 74. Effekt av fysisk trening for personer med alvorlige psykiske lidelser. Oversikt over systematiske oversikter

  På oppdrag fra Rådet for psykisk helse vurderte vi effekten av fysisk trening for personer med alvorlige psykiske lidelser.

  Publisert

 75. Trening oppleves som positivt og fører trolig til mindre smerte hos pasienter med artrose

  Trening gir trolig mindre smerter og bedre fysisk funksjon for personer med artrose i hofte- eller kneledd. Det viser en systematisk oversikt fra Cochrane.

  Publisert

 76. Overvåkning av sykdommer som smitter fra mat, vann og dyr, inkludert vektorbårne sykdommer. Årsrapport 2017.

  Årsrapporten gir en oversikt over antall tilfeller av sykdommer som smitter fra mat, vann og dyr i Norge i 2017 og foregående år. Det totale antall meldte tilfeller i 2017 økte i forhold til året før.

  Publisert

 77. Nytteverdien av behandling med dren for personer med idiopatisk normaltrykkshydrocephalus (iNPH): dokumentasjonsgrunnlag for samvalgsverktøy

  «Mine behandlingsvalg» ba Folkehelseinstituttet om å finne oppsummert forskning om effekter av behandling med dren som kan lette symptomene hos personer med idiopatisk intrakraniell hypertensjon.

  Publisert

 78. Personer med demens som bor på institusjon kan trolig få bedre livskvalitet og kognisjon med erindringsterapi.

  Erindringsterapi gir trolig bedre livskvalitet og kognisjon hos personer med demens som bor på institusjon. Blant de som bor hjemme, derimot, vil livskvalitet og kognisjon ikke endres i særlig grad.

  Publisert

 79. Utholdenhetstrening gir bedre helse for personer med fibromyalgi

  Utholdenhetstrening gir trolig bedre helserelatert livskvalitet, muligens mindre smerter og stivhet og bedre fysisk funksjon for personer med fibromyalgi.

  Publisert

 80. Begrenset vektendring hos gravide med fedme

  På oppdrag fra Helsedirektoratet utførte vi en systematiske oversikt om effekter av tiltak for lav vektøkning eller vekttap for gravide med fedme.

  Publisert

 81. Nytteverdien av mastektomi for kvinner med brystkreft: dokumentasjonsgrunnlag for samvalgsverktøy

  Vi ble bedt om å finne oppsummert forskning om fordeler og ulemper ved ulike kirurgiske strategier i behandlingen av brystkreft for kvinner som ikke er behandlet for brystkreft tidligere.

  Publisert

 82. Helsetilstanden i Norge 2018. Folkehelserapporten – kortversjon

  Helsetilstanden i Norge 2018 beskriver status og utvikling for helsetilstanden i befolkningen. Rapporten er en kortversjon av den nettbaserte Folkehelserapporten.

  Publisert Oppdatert

 83. Årlig driftsrapport for Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober (NORM)

  Årlig driftsrapport Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober (NORM).

  Publisert

 84. Veiledet trening gir økt ganglengde og mindre smerter for personer med claudicatio

  Veiledet trening på tredemølle fører trolig til økt maksimal og smertefri gangavstand for personer med claudicatio. Det er usikkert om treningen bedrer livskvalitet. Det viser Cochrane-oversikt.

  Publisert

 85. Årlig driftsrapport for Hjerte- og karregisteret

  Driftsrapporten gir grunnlag for en samlet oversikt over driften av Hjerte- og karregisteret.

  Publisert

 86. Årlig driftsrapport for Dødsårsaksregisteret

  Driftsrapporten gir grunnlag for en samlet oversikt over driften av Dødsårsaksregisteret.

  Publisert

 87. Årlig driftsrapport for Medisinsk fødselsregister

  Driftsrapporten gir grunnlag for en samlet oversikt over driften av Medisinsk fødselsregister.

  Publisert

 88. Årlig driftsrapport for Reseptregisteret

  Driftsrapporten gir grunnlag for en samlet oversikt over driften av Reseptregisteret.

  Publisert

 89. Årlig driftsrapport for Meldingssystem for smittsomme sykdommer

  Driftsrapporten gir grunnlag for en oversikt over driften av Meldingssystem for smittsomme sykdommer.

  Publisert

 90. Årlig driftsrapport for Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner – NOIS (POSI og PIAH)

  Driftsrapporten gir grunnlag for en oversikt over driften av Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner – NOIS (POSI og PIAH).

  Publisert

 91. Årlig driftsrapport for RAVN (Resistensovervåking av virus i Norge)

  Driftsrapporten gir grunnlag for en oversikt over driften av RAVN (Resistensovervåking av virus i Norge).

  Publisert

 92. Årlig driftsrapport for Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK

  Driftsrapporten gir grunnlag for en oversikt over driften av Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK.

  Publisert

 93. Årlig driftsrapport for Register over svangerskapsavbrudd (Abortregisteret)

  Driftsrapporten gir grunnlag for en samlet oversikt over driften av Abortregisteret.

  Publisert

 94. Hvilke tegn og signaler som kan observeres av personell i barnehage og skole kan ha sammenheng med omsorgssvikt?

  Helsedirektoratet har bedt oss utarbeide en systematisk oversikt om hvilke tegn og signaler som har sammenheng med omsorgssvikt hos barn og unge.

  Publisert

 95. Språkopplæring for voksne innvandrere med lite eller ingen skolegang: en systematisk oversikt over effektstudier

  Integrerings- og mangfoldsdirektoratet bestilte en systematisk oversikt over internasjonal forskning om hvilke språkopplæringmetoder som er mest effektive for voksne innvandrere.

  Publisert

 96. Veien til godkjent skadedyrbekjemper, arbeidsbok

  Boka inneholder arbeidsoppgaver til bøkene «Veien til godkjent skadedyrbekjemper, del 1 og del 2». Det gis løsningsforslag til alle oppgavene.

  Publisert Oppdatert

 97. Veien til godkjent skadedyrbekjemper, del 1

  Boka er pensum på Kurs for skadedyrbekjempere. Den gir basiskunnskap bl.a. i toksikologi, preparatkunnskap, biologi og bekjempelsesstrategi.

  Publisert Oppdatert

 98. Årsrapport 2017: Utbrudd av smittsomme sykdommer. Vevbasert system for utbruddsvarsling (Vesuv)

  I 2017 ble det varslet 162 utbrudd med totalt 2320 rapporterte sykdomstilfeller. Over 60 prosent av alle utbrudd ble varslet fra helseinstitusjoner.

  Publisert

 99. Sammenhenger mellom foreldrestiler og utfall hos barn

  Vi fikk i oppdrag å identifisere systematiske- og ikke-systematiske oversikter som har sett på sammenhenger mellom foreldrestil (og foreldreatferd) og utfall hos barn.

  Publisert

 100. Nytteverdien av behandling for Graves sykdom: dokumentasjonsgrunnlag for samvalgsverktøy

  Mine behandlingsvalg ba Folkehelseinstituttet om å finne oppsummert forskning om effekter av relevante behandlingstiltak som kan lette symptomene hos personer med Graves sykdom.

  Publisert

 101. Påminnelser får flere til å ta vaksiner - Cochrane: Kort oppsummert

  Flere tar vaksiner når de blir minnet på det. Enkle påminnelser i form av brev, postkort, sms eller automatiserte telefonoppringninger ser ut til å øke opptak av alle typer vaksiner.

  Publisert

 102. Nytteverdien av behandling for kronisk nyresvikt: dokumentasjonsgrunnlag for samvalgsverktøy

  Mine behandlingsvalg ba Folkehelseinstituttet om å finne oppsummert forskning om effekter av relevante behandlingstiltak for personer med kronisk nyresvikt.

  Publisert

 103. Folkehelseinstituttet - Årsrapport 2017

  Her kan du lese om Folkehelseinstituttet, aktiviteter og økonomi i 2017. Årsrapporten er en del av styringsdialogen mellom Folkehelseinstituttet og Helse- og omsorgsdepartementet.

  Publisert

 104. Legemiddelforbruket i Norge 2013–2017

  Tallene som presenteres i rapporten, er basert på salg fra grossister til apotek, sykehus, sykehjem og dagligvarehandelen.

  Publisert

 105. Effekt av verktøy for likeverdige helsetjenester for innvandrere

  Vi ble bedt om å utarbeide en kunnskapsoppsummering om tiltak på helsesystemnivå, spesifikt verktøy for likeverdige helsetjenester, kan forbedre likeverdige helsetjenester for innvandrere.

  Publisert

 106. Tvangsmedisinering i psykisk helsevern – en systematisk kartleggingsoversikt

  Vi utførte en systematisk kartleggingsoversikt der vi søkte etter systematiske oversikter og enkeltstudier om tvangsmedisinering av voksne pasienter.

  Publisert

 107. Vurdering av helserisiko ved påviste konsentrasjoner av benzen og andre flyktige organiske forbindelser i bolighus ved nedlagte Brånåsen avfallsdeponi

  Målingene viser at verdiene av gass i inneluft for de aktuelle boligene er lave og på nivå med det som man normalt kan finne innendørs i privatboliger.

  Publisert

 108. Peptidreseptor-radionuklidterapi basert på ¹⁷⁷Lutetium for behandling av nevroendokrin kreft

  Bestillerforum RHF ba Folkehelseinstituttet om å utarbeide en fullstendig metodevurdering av 177Lu-basert PRRT (177Lu-PRRT), som er kreftbehandling med et radioaktivt legemiddel.

  Publisert

 109. Bruk av rene engangshansker for å forebygge spredning av smitte i helsetjenesten

  I denne publikasjonen presenterer vi relevant litteratur om bruk av rene hansker for å forebygge smitte i helsetjenesten.

  Publisert

 110. Diagnostisk nøyaktighet, klinisk effekt og budsjettkonsekvensanalyse ved MRI screening av kvinner med BRCA1/2 mutasjoner

  Vi fikk i oppdrag å utføre en metodevurdering om klinisk effekt og budsjettkonsekvensanalyse ved bruk av både magnetisk resonans imaging (MRI) og mammografiscreening av kvinner med BRCA-mutasjoner.

  Publisert

 111. Rapport om svangerskapsavbrot for 2017

  Rapporten omtalar statistikk for avbrotne svangerskap i 2017, blant anna endelege tal over begjæringar om og utførte svangerskapsavbrot i Noreg i 2017.

  Publisert

 112. Hjerte- og karregisteret: Rapport for 2012–2016

  Rapporten viser forekomst, dødelighet og behandling av hjerte- og karsykdom i Norge for perioden 2012 til 2016, de fem første årene med drift av Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser.

  Publisert

 113. Vaccination of preterm infants against pertussis and pneumococci

  Denne rapporten oppsummerer dagens kunnskap om immunogenisitet, effekt og sikkerhet ved vaksinasjon av for tidlig fødte barn mot kikhoste og alvorlig pneumokokksykdom.

  Publisert

 114. Evaluering og revisjon av råd om BCG-vaksinasjon gjeldende fra 1. juni 2018

  Notatet er skrevet av fagdirektør Hanne Nøkleby og overlege Trude Arnesen februar 2018 i samarbeid med den nasjonale tuberkulosekomiteen.

  Publisert

 115. Hva påvirker helsepersonells evner og muligheter til å yte god fødsels- og barselomsorg? Cochrane - kort oppsummert

  Blant helsepersonell i lav- og mellominntektsland er det flere faktorer som ser ut til å påvirke kvaliteten på behandlingen og oppfølgingen de gir innen fødsel- og barselomsorgen.

  Publisert

 116. Fedmekirurgi ved diabetes type 2 og kroppsmasseindeks under 35

  Vi har utført en metodevurdering som omhandler effekt, sikkerhet og en helseøkonomisk evaluering av fedmekirurgi for pasienter med diabetes type 2 og KMI under 35 sammenliknet med standard behandling.

  Publisert

 117. Sykepleiere får trolig flere til å slutte å røyke. Cochrane - kort oppsummert

  Flere slutter trolig å røyke blant de som får hjelp til å slutte av sykepleiere. Råd og støtte fra sykepleiere, av både intensiv og mindre intensiv karakter, ser ut til å få flere til å slutte.

  Publisert

 118. Influenza epidemiological information prepared for WHO informal meeting on strain composition for inactivated influenza vaccines for use in season 2018-19

  Norsk rapport til WHOs influensavaksinemøte i Genève, februar 2018.

  Publisert

 119. Intraarteriell kjemoterapi ved behandling av intraokulær retinoblastom: en mini-metodevurdering

  Vi har på oppdrag fra Bestillerforum RHF i Nye metoder utført en mini-metodevurdering om behandling av intraokulær retinoblastom med intraarteriell kjemoterapi.

  Publisert

 120. Forvaltning og håndheving av alkoholloven i utelivet

  Rapporten viser hvordan et utvalg norske kommuner bruker sitt handlingsrom til å kontrollere, rapportere og sanksjonere skjenkesteders overholdelse av alkoholloven og tilhørende forskrifter.

  Publisert

 121. Brukererfaringer med fastlegetjenesten

  Rapporten er en sammenstilling av resultater om pasienters erfaringer med fastlegen. Rapporten er laget på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet.

  Publisert

 122. Dødsfall i Norge blant ikke-bosatte 2016

  Dette er en rapport over personer som dør i Norge, men som ikke er registrert som bosatt her i landet.

  Publisert

 123. Hjemmebasert sykehusbehandling som alternativ til behandling på sykehus

  Vi ble bedt om å identifisere forskningen som finnes om hvilke områder eller pasienter hjemmebasert sykehusbehandling (hjemmesykehus) kan være best egnet for.

  Publisert

 124. Psykisk helse i Norge

  Formålet med rapporten er å gi en oppdatert oversikt over forekomsten av psykiske lidelser og rusbrukslidelser og kontakt med helsetjenesten for disse lidelsene.

  Publisert Oppdatert

 125. Hjertestans - hvilken hjertekompresjonsmetode?

  Når ikke-profesjonelle «vanlige folk» må utføre hjerte-lungeredning på en person med hjertestans, er trolig uavbrutte brystkompresjoner det som redder flest liv. Det viser en Cochrane-oversikt.

  Publisert Oppdatert

 126. Samvalgsverktøy

  Samvalgsverktøy bidrar til økt kunnskapsnivå blant pasientene og til at de føler seg mer informerte. Pasientene får en klarere bevissthet rundt egne preferanser og verdier, viser en Cochrane-oversikt.

  Publisert

 127. Personer med demens kan få det bedre med musikkterapi

  Musikkterapi kan øke velvære og redusere symptomer på depresjon og angst hos personer med demens. Det viser en Cochrane-oversikt.

  Publisert

 128. Foyer-modellen for bostedsløse unge: en systematisk kartleggingsoversikt

  Foyer-modellen er en pakkeløsning med bopel og integrerte støtteordninger for unge i alderen 16–24 år i overgangen til selvstendig voksenliv. Vi fikk i oppdrag å kartlegge forskningen om modellen.

  Publisert

 129. Skadedyr i hus og urbane miljøer

  Boka inneholder korte beskrivelser av over 100 dyr som kan opptre i hus og urbane miljøer. De fleste dyrene som er beskrevet er skadedyr.

  Publisert Oppdatert