Hopp til innhold

Kjøp av skadedyrbekjempelse

Publisert Oppdatert

Her får du anbefalinger om hva du bør gjøre ved kjøp av skadedyrbekjempelse fra et skadedyrfirma.

Vurdering av tilbud
Hvis du velger å kjøpe skadedyrtjenester av et firma bør du bl.a. be om et skriftlig tilbud med bekjempelsesplan og pris, vurdere flere firmaer og skrive kontrakt. Foto: Colourbox.com

Her får du anbefalinger om hva du bør gjøre ved kjøp av skadedyrbekjempelse fra et skadedyrfirma.


Dersom du ønsker at en profesjonell skadedyrbekjemper skal løse ditt skadedyrproblem, er det flere ting du bør tenke igjennom. Folkehelseinstituttet gir anbefalinger om hva du bør gjøre ved en slik anskaffelse fra et skadedyrfirma: gjør selv noen innledende undersøkelser, innhent tilbud fra flere skadedyrfirmaer, be om at firmaene inspiserer eiendommen din, få skriftlig forslag til tiltaksplan, forsikre deg om at godkjent skadedyrbekjemper tilbys og skriv en passende kontrakt med firmaet du velger. Følg også aktivt med under og etter bekjempelsen slik at du kan lære mest mulig og redusere sjansene for at du får et lignende skadedyrproblem i framtiden.

Bekjempelse av skadedyr på eiendommen din (hus, leilighet, hytte, hage mm) kan du enten utføre selv, eller du kan få et profesjonelt skadedyrfirma til å gjøre jobben for deg. I Norge er det mange firmaer som utfører skadedyrbekjempelse. Rammer for hvordan bekjempelsen skal gjennomføres er hjemlet i Forskrift om skadedyrbekjempelse.

Dersom du bestemmer deg for å benytte et skadedyrfirma, bør du velge det firmaet som leverer en best mulig tjeneste for deg. Husk at du som kunde kan påvirke hvordan skadedyrbekjempelsen skal gjennomføres gjennom dialog med firmaet du vurderer å bruke. Et profesjonelt firma vil kunne gi deg gode råd om hvordan en skadedyrbekjempelse bør gjennomføres, men forskjellige firmaer vil ofte komme med ulike forslag for å løse ditt skadedyrproblem. Det er derfor lurt å innhente tilbud fra flere firmaer slik man for eksempel gjør ved anskaffelse av en håndverker som snekker, rørlegger, elektriker e.l. Vurder flere ting enn kun pris, f.eks. risikoen for helse- og miljøskade. Billigst er nødvendigvis ikke best. Aksepter ikke uten videre bekjempelsesmetoder som du føler deg ukomfortabel med.

Kjemiske bekjempelsesmidler inneholder stoffer som skal kontrollere skadedyrene, men de kan også være skadelig for mennesker og kjæledyr. Visse stoffer er farligere enn andre, og personer som barn, gravide, syke, eldre, astmatikere og allergikere, er mer sårbare ved eksponering for kjemikalier enn andre. Generelt er en skadedyrbekjempelse der man unngår eller minimerer bruken av kjemiske midler i kombinasjon med andre bekjempelsestiltak, mindre helsefarlig enn en bekjempelse med kun bruk av kjemikalier. Vær derfor bevisst på bruken av kjemikalier og etterspør mest mulig miljø- og helsevennlige løsninger. Sørg også for å få gode instruksjoner fra skadedyrfirmaet om hvordan du og andre i husholdningen kan minimere eksponeringen for kjemikalier som blir brukt ved en skadedyrbekjempelse.

Videre gir Folkehelseinstituttet (FHI) noen tips om hva du som forbruker bør tenke på om du får et problem med skadedyr, med spesielt fokus på bruk av et skadedyrfirma for å løse problemet.

1. Prøv selv å identifisere dyr du finner og gjør innledende undersøkelser

Ikke alle dyr du kommer over innendørs eller utendørs i hagen o.l. er skadedyr som bør bekjempes. Prøv derfor først å identifisere dyret du har funnet. Skaff deg så informasjon om det. Hjelp til identifisering av dyr kan du få av et skadedyrfirma eller FHI. Slik kan du få hjelp av FHI med identifiseringen og skaffe deg noe bakgrunnsinformasjon:

  • Se på faktaark om skadedyrarter som finnes i veilederen. Her finner du bl.a. tegninger/foto av de vanligste skadedyrene i Norge. I faktaarkene er det også informasjon om biologi og bekjempelse av de ulike artene.
  • Send dyr for identifisering til Folkehelseinstituttet.
  • Send e-post med spørsmål om skadedyr til skadedyr@fhi.no 
  • Ring Folkehelseinstituttets skadedyrtelefon (tlf 21 07 77 00) som er åpen hverdager fra kl 13-14.

Informasjon om innsending av dyr til identifisering, skadedyrtelefonen og skadedyr-e-posten finner du under: identifisering av skadedyr og skadedyrtelefonen

2. Vurder flere skadedyrfirmaer

Forhør deg med flere firmaer om hvilke tjenester og løsninger de kan levere for å løse ditt problem. Spør gjerne naboer, venner og andre bekjente om de har noen erfaringer med skadedyrfirmaer. Kanskje kan de anbefale deg et firma som de mener har gjort en god jobb.

3. Be om inspeksjon og plan for hvordan bekjempelsen vil utføres

I følge Forskrift om skadedyrbekjempelse § 3-5 har en skadedyrbekjemper opplysningsplikt ovenfor kunden om sentrale punkter i en bekjempelse, og han/hun skal også skriftlig føre løpende protokoll over hvilke bekjempelsestiltak som gjennomføres. Før du velger leverandør, bør derfor skadedyrfirmaer du vurderer å benytte inspisere eiendommen din og komme med et forslag til hvordan de vil kunne løse ditt skadedyrproblem. Dersom problemet ditt er lite omfattende og mindre kostnadskrevende, kan du vurdere om det er tilstrekkelig med en muntlig plan fra skadedyrfirmaene. Fortrinnsvis bør  firmaene imidlertid utarbeide en skriftlig plan for hvordan de vil gjennomføre bekjempelsen. Ved å ha en slik plan fra alle firmaene du vurderer, kan du sammenligne disse og velge den beste tjenesten for deg. 

Har du noen spesielle behov eller bekymringer rundt bekjempelsen så sørg for å få vite hvilke hensyn firmaet vil ta til dette i sin planlegging. Dette kan være hensyn til barn, gravide, eldre, astmatikere, allergikere, husdyr, akvarier, spesielt inventar som lett kan akkumulere kjemiske stoffer (tepper, senger, møbelstoff mm) og behandling nær sårbart ytre miljø som vilt- og fiskeforekomster. 

Inspeksjon og skriftlig tilbud, inkludert en skriftlig, detaljert planutarbeidelse fra flere firmaer, kan være noe tidkrevende og kanskje koste deg noe, men det vil hjelpe deg å velge et firma og en bekjempelsesmåte du vil bli fornøyd med. 

4. Innholdet i en skriftlig plan for en bekjempelse 

En skriftlig plan bør inneholde beskrivelse av sentrale elementer i skadedyrbekjempelsen:

Skadedyrart(er) og omfang av angrepet

Arter som er til stede samt behovet for bekjempelse i forhold til deres  skadepotensial og omfang må beskrives. 

Målet for bekjempelsen 

Forskrift om skadedyrbekjempelse gir overordnede rammer for hvilke plikter du har for å bli kvitt et skadedyrproblem. Det er imidlertid ofte rom for vurderinger av hvordan endelig resultat av en bekjempelse skal være. Er målet for eksempel å bli kvitt skadedyret helt eller kun å holde antallet dyr nede på et akseptabelt nivå? Her kan det være forskjell på deg og andre om hva dere synes er akseptable nivåer. Eksempelvis vil målet ved bekjempelse av veggedyr utvilsomt være at alle dyr skal fjernes, mens det ved bekjempelse av svart jordmaur (”sukkermaur”) innendørs kan være forskjeller mellom mennesker i hvorvidt man aksepterer et lavt antall dyr eller vil ha total utryddelse.

Ut fra lovverkets krav og din individuelle toleranse for skadedyr, bør du i dialog med skadedyrbekjemperen komme fram til en klar målsetning for bekjempelsen.

Bekjempelsesmetode 

Planen må inneholde en beskrivelse av hvilke bekjempelsesmetoder firmaene du  har kontaktet tenker å benytte. I følge Forskrift om skadedyrbekjempelse § 3-2  plikter en skadedyrbekjemper å bruke det middel og den metode som gir minst skadevirkninger på helse og miljø og som kan føre til ønsket resultat. En slik bekjempelse, der bruk av kjemiske midler skal minimeres og kombineres med andre mer miljøvennlige bekjempelsesmetoder, kalles integrert skadedyrbekjempelse. Alternativer til kjemiske bekjempelsesmetoder kan f.eks. være kulde/varmebehandling, oppbevaring av matvarer i tette poser/bokser, bruk av feller  og rengjøring/rydding. Integrert bekjempelse kan være mer arbeids- og ressurskrevende, men vil kunne gi helse- og miljøgevinst. Vær skeptisk til løsninger som medfører regelmessig bruk av kjemikalier, og husk at du selv kan være med å velge hvordan skadedyrbekjempelsen skal gjennomføres. 

Din innsats før, under og etter bekjempelse

I planen bør det klart gå fram hva du skal gjøre for at bekjempelsen skal bli  vellykket. Riktig egeninnsats i forkant av, under og etter bekjempelsen vil øke  mulighetene for et vellykket resultat av bekjempelsen. 

Usikkerheter rundt bekjempelsen

Firmaet bør opplyse i planen om hvilken sjanse det er for å oppnå vellykket bekjempelse med valgte metode. De bør samtidig ha forslag til hva som kan gjøres hvis bekjempelsen mislykkes. 

Virksomt (aktivt) stoff som benyttes ved en eventuell kjemiske bekjempelse

Etiketten på preparatet og/eller databladet for det aktive stoffet som benyttes, gir informasjon om virksomme stoffer. I tillegg til informasjon om preparatenes virksomme stoffer bør planen også inneholde opplysninger om preparatets formulering (pulver, væskeløsning, pasta, åte osv.), hvor og hvordan det skal påføres og i hvilken mengde. 

Mulig helse- og miljørisiko ved valgt bekjempelsesmetode

Planen bør gi informasjon om hvordan risikoen for helse- og miljøskade skal begrenses ved bekjempelsen. Ved kjemisk bekjempelse kan man for eksempel begrense helserisikoen ved å minimere eksponeringen for kjemikaliene under og etter bekjempelsen. Dette kan f.eks. gjøres ved å fjerne inventar før bekjempelsen, holde mennesker og dyr unna behandlede rom under og en tid etter bekjempelsen, og eventuelt fjerne kjemikalierester etter fullført bekjempelse. 

Varsling av andre om en bekjempelse

Bekjempelsen kan berøre naboer eller andre i nærheten. Bekjemperen er pliktig til (med mindre det er åpenbart unødvendig) å varsle andre berørte slik at disse kan ta sine forholdsregler for å unngå helseskade. 

Planen bør gi informasjon om hvordan risikoen for helse- og miljøskade skal begrenses ved bekjempelsen. Ved kjemisk bekjempelse kan man for eksempel begrense helserisikoen ved å minimere eksponeringen for kjemikaliene under og etter bekjempelsen. Dette kan f.eks. gjøres ved å fjerne inventar før bekjempelsen, holde mennesker og dyr unna behandlede rom under og en tid etter bekjempelsen, og eventuelt fjerne kjemikalierester etter fullført bekjempelse. 

Oppfølgningsprogram fra skadedyrbekjemperen etter gjennomført bekjempelse 

Planen bør inneholde både tilstrekkelig oppfølgning fra skadedyrfirmaet,  vurdering av effekten av gjennomførte tiltak og forebyggende tips for hvordan du kan minimere sjansen for nye skadedyrangrep. 

5. Bruk godkjent skadedyrbekjemper 

I følge Forskrift om skadedyrbekjempelse § 3-1 skal den som planlegger og gjennomfører yrkesmessig bekjempelse av skadedyr, være godkjent skadedyrbekjemper. En medhjelper kan bistå ved en bekjempelse under oppsyn av godkjent bekjemper. Hovedregelen ved bruk av medhjelper er at oppsynet gjøres ved at godkjent skadedyrbekjemper fysisk er til stede. Bare unntaksvis ved gjennomføring av ukomplisert bekjempelse kan en medhjelper operere uten fysisk tilstedeværelse av godkjent skadedyrbekjemper. Oppdatert liste over godkjente skadedyrbekjempere finnes på Folkehelseinstituttets nettsider: Godkjente skadedyrbekjempere

6. Skriv kontrakt med skadedyrfirmaet 

Du og skadedyrfirmaet anbefales å utforme en kontrakt sammen der det framkommer hvordan skadedyrbekjempelsen skal gjennomføres.

Kontrakten bør inneholde:

  • Navn på skadedyrfirmaet og deres representant
  • Planen for utførelse av bekjempelsen, inkludert alle aspekter nevnt i punkt 3
  • Pris
  • Tidsplan med angivelse av de ulike fasene av bekjempelsen 

7. Egeninnsats under og etter bekjempelsen

Selv om du har gjort en grundig og god jobb når du har skaffet en skadedyrbekjemper betyr ikke dette at jobben er over i ditt tilfelle. Følg aktivt med under bekjempelsen. Vær en våken og aktiv kunde uten å komme i veien. Still kritiske, men konstruktive spørsmål angående bekjempelsen helt til skadedyrproblemet er under kontroll. Dette vil du kunne lære mye av samtidig som du forsikrer deg om at bekjempelsen gir ønsket resultat.

En viktig del av bekjempelsen er også at du gjennomfører de tiltak som skadedyrfirmaet anbefaler deg å gjøre i planen. Følg derfor råd og anbefalinger du får fra skadedyrbekjemperen. Dette vil redusere mulighetene for at skadedyrene kommer tilbake.