Hopp til innhold

Publikasjoner

Viser  42  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Utviklingsplan for global helse

  Utviklingsstrategien for global helse er et felles redskap for alle områdene ved Folkehelseinstituttet.

  Brosjyre

  Publisert

 2. Helse blant innvandrere i Norge. Levekårsundersøkelse blant innvandrere 2016

  Undersøkelsen viser at helsa varierer mye mellom ulike innvandrergrupper, og at sammenhengen mellom innvandring og helse er svært sammensatt.

  Rapport

  Publisert

 3. Mestring i mottak og kommuner. Implementering og evaluering av Teaching Recovery Techniques i asylmottak, omsorgssentre og bosettingskommuner i Norge

  Resultatene fra prosjektet MiMK, som evaluerte effekten av en lavterskelintervensjon for å redusere traumerelaterte psykisk plager blant asylsøkende barn og bosatte enslige mindreårige flyktninger.

  Rapport

  Publisert

 4. Tilpasset helseinformasjon og pasientopplæring for personer med innvandrer eller minoritetsetnisk bakgrunn

  Denne rapporten gir en oversikt over oppsummert kunnskap om effekten av tilpasset helseinformasjon og pasientopplæring for innvandrere eller personer med minoritetsetnisk bakgrunn.

  Systematisk oversikt

  Publisert

 5. Språkopplæring for voksne innvandrere med lite eller ingen skolegang: en systematisk oversikt over effektstudier

  Integrerings- og mangfoldsdirektoratet bestilte en systematisk oversikt over internasjonal forskning om hvilke språkopplæringmetoder som er mest effektive for voksne innvandrere.

  Systematisk oversikt

  Publisert

 6. Effekt av verktøy for likeverdige helsetjenester for innvandrere

  Vi ble bedt om å utarbeide en kunnskapsoppsummering om tiltak på helsesystemnivå, spesifikt verktøy for likeverdige helsetjenester, kan forbedre likeverdige helsetjenester for innvandrere.

  Systematisk oversikt

  Publisert

 7. Dementia, Ethnic Minorities and Migrants. A Review of the Literature

  The main aim of this review was to provide an overview and analysis of the available research on elderly migrants and dementia with specific reference to the European context where available.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 8. Kjønnslemlestelse og behandling. Jordmor Sara forteller

  Dette er en bok med fortellinger om et behandlingstilbud for kvinner som levde med omskjæring.

  Bok

  Publisert Oppdatert

 9. Mental Health Challenges of Immigrants in Norway-A literature review 2009–17

  The aim of this review is to map the empirical studies in Norway on mental health and related topics among immigrant groups.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 10. Tilpasset informasjon og opplæring for pasienter med innvandrer- eller minoritetsbakgrunn

  Vi har laget et systematisk litteratursøk med påfølgende sortering av publikasjoner som omtaler effekt av tilpasset informasjon og opplæring av pasienter med innvandrer- eller minoritetsbakgrunn.

  Forskningskartlegging

  Publisert

 11. Eldre i et ukjent landskap. Sluttrapport fra prosjektet Eldre innvandrere og demens

  Eldre innvandrere i Europa er en stadig økende gruppe, men kunnskap om eldre innvandrere og deres helse og levekår er mangelfull. Alder er den største risikofaktoren for Alzheimers sykdom.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 12. Friluftsliv og innvandrere. En undersøkelse av holdninger og erfaringer blant innvandrerfamilier i Oslo

  Hva er innvandreres oppfatning, kunnskap og holdninger til natur og utendørsaktiviteter? Hva er deres kunnskap om Norsk Friluftsliv? Hva påvirker aktiv deltakelse i utendørsaktiviteter?

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 13. Innvandrerpasienter og akuttmedisinske tjenester. Ekspertnotat for Akuttutvalget (Rapport 2015:4)

  Dette dokumentet er skrevet på oppdrag fra Akuttutvalget etter avtale mellom Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI) og Akuttutvalget utfra oppdragsbrev datert 9. februar 2015.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 14. Eldre innvandrere og demens – erfaringer fra eldre, pårørende og ansatte i omsorgstjenesten (2015:1)

  Rapporten presenterer resultater fra et av delprosjektene i Demens og eldre innvandrere– et prosjekt som er organisert og ledet av NAKMI på oppdrag fra Helsedirektoratet.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 15. Oppfølging av barn som pårørende i familier med innvandrerbakgrunn (Rapport 2015:3)

  I rapporten undersøkes hvorvidt og hvordan mindreårige barn som pårørende til foreldre med innvandrerbakgrunn får den informasjon og oppfølging i spesialisthelsetjenesten som de har rett til.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 16. Effekt av arbeidsmarkedstiltak på deltakelse i arbeidslivet for innvandrere

  Lønnstilskudd og praksisplass kan muligens øke sannsynligheten for at arbeidsledige innvandrere kommer i arbeid sammenliknet med ingen tiltak.

  Systematisk oversikt

  Publisert

 17. Kulturformuleringsintervjuet (CFI), DSM-5

  Dette dokumentet er den offisielle norske oversettelsen av American Psychiatric Associations (APA) «Cultural Formulation Interview» (CFI), registert gjennom APA.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 18. Bruk av verktøy for vurdering og kvalitetssikring av skriftlig helseinformasjon om demens (2015:2)

  På oppdrag fra Helsedirektoratet gjennomfører NAKMI et 3-årig forsknings- og fagutviklingsprogram om demens og eldre innvandrere.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 19. Incidence and associated risk factors for cancer among immigrants: Major Challenges for Norway

  In general, when immigrants move from a low-risk to a high-risk country, their risk of cancer increases and it starts to converge with the cancer rate in the host country.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 20. Tiltak for å øke sosial integrering av innvandrere og deres familier

  Dette litteratursøket ble gjort som en forberedelse til å utarbeide en systematisk oversikt over primærstudier, men med et mer spissformulert PICO-spørsmål.

  Forskningskartlegging

  Publisert Oppdatert