Hopp til innhold

2020

Viser  0  treff

Sorter etter:
|
 1. Antibiotikaresistens: Kunnskapshull, utfordringer og aktuelle tiltak

  Rapporten viser kunnskapshull, utfordringer og aktuelle tiltak knyttet til antiobiotikaresistens.

  Publisert

  Forside.PNG
 2. Effekter av systemer for hastegradsvurdering i somatiske akuttmottak

  Vi har sett på effektene av ulike systemer for hastegradsvurdering i somatiske akuttmottak sammenliknet med andre systemer eller vanlig praksis på utvalgte pasient- eller helsepersonellutfall.

  Publisert

  Forside akuttmottak.jpg
 3. Intermitterende pneumatisk kompresjon for forebygging av dyp venetrombose ved akutt hjerneslag

  Dette er en metodevurdering av intermitterende pneumatisk kompresjon (IPC) sammenliknet med ingen bruk for å forebygge dyp venetrombose hos immobile pasienter med akutt hjerneslag.

  Publisert

  Forside Intermitterende pn.jpg
 4. Tannpleietiltak for å bedre oral helse hos personer som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester og andre prioriterte grupper

  Hensikten med dette prosjektet er å oppsummere forskning om effekt av tannpleietiltak til personer som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester og andre prioriterte grupper.

  Publisert

  Forside tannpleie.jpg
 5. Effekt av målrettede teststrategier for å begrense smitte av covid-19

  Målsettingen med denne hurtigoversikten var å identifisere studier som sammenlignet ulike teststrategier med tanke på å vurdere effekt på smittespredning.

  Publisert

  NOTAT Forside Teststrategier.jpg
 6. Råd om prioriterte grupper for koronavaksinasjon

  Folkehelseinstituttets foreløpige anbefalinger om vaksinasjon mot covid-19,.

  Publisert

 7. Covid-19 i Oslo etter fødeland: Personer testet, bekreftet smittet og relaterte innleggelser

  I denne rapporten har vi undersøkt grad av testing, bekreftet smitte og relaterte innleggelser etter fødeland for personer bosatt i Oslo.

  Publisert

  Forside Covid-19 etter fødeland Oslo.jpg
 8. Seroprevalens mot SARS-CoV-2 i befolkningen i Norge målt i restsera innsamlet sensommeren 2020

  Dette er den andre studien som måler antistoffer mot SARS-CoV-2 i serumprøver samlet systematisk fra forskjellige geografiske regioner i Norge og dekker alle aldersgrupper.

  Publisert

  Forside_Seroprevalence of SARS-CoV-2 in the Norwegian population.jpg
 9. Covid-19-utbrot ved Havyard skipsverft, Hyllestad kommune, september-oktober 2020

  Alle som fekk påvist smitte var tilsett ved verftet, med unntak av to personar som var nærkontaktar av ein verftstilsett.

  Publisert

 10. Pakkeforløp for kreft. Resultater fra spørreskjemaundersøkelser i befolkningen, blant pasienter og blant fastleger

  Folkehelseinstituttet har gjennomført spørreundersøkelser før og rett etter at pakkeforløpene for kreft ble innført. Her er svarene fra den siste undersøkelsen (2018–2020).

  Publisert

  Pakkeforløp for kreft_forside.png
 11. Folkehelseundersøkelsen i Rogaland 2020

  Rapporten presenterer bakgrunn, metode og gjennomføring av Folkehelseundersøkelsen i Rogaland 2020 og en del utvalgte resultater.

  Publisert

  FHUS Rogaland_omslag_web.png
 12. Spyttprøver for testing av SARS-CoV-2 infeksjon, første oppdatering om diagnostisk nøyaktighet

  Denne oversikten undersøker diagnostisk nøyaktighet av revers transkriptase sanntid polymerasekjedereaksjon (rRT-PCR) for påvisning av SARS-CoV-2 i spyttprøver sammenlignet med øvre luftveisprøver.

  Publisert

  Forside omslag notat covid-19 severity _ENG.jpg
 13. Rapportering av data for vannforsyningssystemer i Norge for 2019

  I denne rapporten presenteres en sammenstilling av data for vannforsyningssystemer i Norge for 2019 som er rapportert til Mattilsynet.

  Publisert

  Vannverk 2019_omslag_web.png
 14. Covid-19 etter fødeland: Personer testet, bekreftet smittet og relaterte innleggelser og dødsfall

  I denne rapporten presenterer vi statistikk som gir et bilde av smittesituasjonen blant utenlandsfødte som bor i Norge.

  Publisert

  Forside Covid-19 etter fødeland.jpg
 15. Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2019 – metodebeskrivelse og analyser for landet samlet

  Høsten 2019 ble det gjennomført en spørreundersøkelse blant et utvalg personer som var utskrevet fra døgnopphold ved somatiske sykehusavdelinger. Det er laget en nasjonal rapport og lokale rapporter.

  Publisert

  Metodebeskrivelse og analyser for landet samlet_Side_01.png
 16. Kan e-sigaretter bidra til røykeslutt?

  Flere klarer trolig å slutte å røyke med e-sigaretter med nikotin sammenlignet med andre røykesluttiltak. Flere og større studier vil gi oss sikrere konklusjoner om uønskede effekter av e-sigaretter.

  Publisert

 17. Målstyring i politiets forebyggende arbeid

  Vi utførte en systematisk kartleggingsoversikt. Oppdraget var å sammenfatte studier om målstyring i politiets forebyggende arbeid rettet mot seksuallovbrudd og radikalisering blant ungdom.

  Publisert

  Forside Målstyring i politiet .jpg
 18. Bør personer i samfunnet bruke munnbind for å redusere spredningen av Covid-19

  Vi utarbeidet en hurtigoppsummering av kunnskap om effekt av munnbind brukt av asymptomatiske personer i samfunnet for å forebygge spredning av Covid-19.

  Publisert

  Forside omslag notat covid-19 face mask _ENG.jpg
 19. Bruk av linkarbeidere i barnevernet

  Hensikten med denne kartleggingsoversikten er å klassifisere og beskrive forskning om linkarbeid i barnevernet og tilgrensende tjenester i saker som omhandler barn og familier med minoritetsbakgrunn.

  Publisert

  Forside barnevern .jpg
 20. Råd om prioriterte grupper for koronavaksinasjon i Norge (etikkrapport)

  Ekspertgruppe i etikk og prioritering presenterer i denne rapporten foreløpige anbefalinger for koronavaksineprioriteringer i Norge.

  Publisert

  Forside_koronavaksinasjon.png
 21. Covid-19 og risikofaktorer for sykehusinnleggelse, alvorlig sykdom og død

  Denne hurtigoppsummeringen er en oppdatering av en tidligere versjon. I denne nye versjonen inkluderte vi kun fagfellevurderte populasjonsbaserte studier med over 5000 deltagere med påvist covid-19.

  Publisert

  Forside omslag notat covid-19 severity _ENG.jpg
 22. Effekt av transuretral mikrobølgebehandling (TUMT) sammenlignet med transuretral reseksjon av prostata (TUR-P) ved benign prostatahyperplasi

  Vi fikk i oppdrag å innhente forskning som sammenligner forskjellen i effekten mellom TUMT med TUR-P for menn med benign prostatahyperplasi og behov for kirurgisk behandling.

  Publisert

  Forside TUMT.jpg
 23. Hyperbar oksygenbehandling av kronisk strålecystitt

  Kunnskapsgrunnlaget om effekten av hyperbar oksygenbehandling består av to små randomiserte kontrollerte studier.

  Publisert

  Forside hbo.jpg
 24. Veileder til utfylling av melding til Medisinsk fødselsregister

  Denne veilederen skal bidra til kvalitetssikring av den elektroniske meldingen av fødsler ved å spesifisere innholdet i meldingen. Veilederen retter seg mot personell som melder fødsler.

  Publisert Oppdatert

 25. Covid-19: Faglige notater som grunnlag for nasjonale beslutninger

  Notater som FHI har utarbeidet for å svare på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Notatene er en del av regjeringens beslutningsgrunnlag for tiltak knyttet til covid-19-epidemien.

  Publisert Oppdatert

 26. Barn, unge og kriminalitet

  Hvordan forhindre at barn og unge kommer inn i eller fortsetter med en kriminell løpebane? Oppsummering og vurdering av virksomme tiltak, behandling og organisering.

  Publisert

  Rapportforside Barn, unge og kriminalitet
 27. Innspill til nasjonal alkoholstrategi (2020-2025)

  Innspill til temaer, konkrete mål og tiltak som kan bidra til å nå målet om minst 10 prosent reduksjon av skadelig alkoholbruk innen 2025. Oversendt til Helse- og omsorgsdepartementet 12. juni 2020.

  Publisert

 28. Hjemmebasert spesialisthelsetjeneste. Medisinsk avstandsoppfølging - videokonsultasjon (sanntid)

  Vi har på oppdrag fra Oslo universitetssykehus utført en mini-metodevurdering om bruk av videokonsultasjon i spesialisthelsetjenesten.

  Publisert

  Forside videokommunikasjon .jpg
 29. Medisinsk avstandsoppfølging - asynkron kommunikasjon

  Vi har på oppdrag fra Oslo universitetssykehus utført en mini-metodevurdering om bruk av asynkron kommunikasjon i spesialisthelsetjenesten.

  Publisert

  Forside asynkron kommunikasjon .jpg
 30. Arbeidsrettede rehabiliteringstiltak ved langtidssykmelding hos personer med psykiske lidelser

  Vi har på oppdrag fra NAV utført en hurtigoversikt om effekten av arbeidsrettede rehabiliteringstiltak for personer som er langtidssykmeldt på grunn av en psykisk lidelse.

  Publisert

  Forside arbeidsretta tiltak rehab psyk lidelser.jpg
 31. Behandlingsalternativer for sykelig fedme

  Målet for denne hurtigoversikten er å oppsummere funn om effekten av behandlingsalternativer for sykelig fedme.

  Publisert

  Forside_Morbid Obesity.jpg
 32. Barn og unges medvirkning i barnevernet

  Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) ønsket en oversikt over forskning som har undersøkt barn og unges medvirkning i barnevernet.

  Publisert

  Forside Barn og unges medv.jpg
 33. Norsk forskning om forebyggende tiltak og hjelpetiltak mot vold i nære relasjoner

  Folkehelseinstituttet fikk i januar 2020 i oppdrag fra Bufdir å lage en systematisk kartlegging av norsk forskning om forebyggende- og hjelpetiltak mot vold i nære relasjoner.

  Publisert

  Forside forskning om forebyggende tiltak og hjelpetiltak mot vold i nære relasjoner.jpg
 34. Dypdykk i oppsummeringen om atferdsvansker hos barn og unge (Berg 2020)

  Vi fikk i august 2020 i oppdrag av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) å gjøre et dypdykk i oversiktene som inngår i den systematiske oversikten til Berg mf. (2020).

  Publisert

  Forside adferdsvansker Berg.jpg
 35. Kartlegging av metoder for å øke screeningdeltakelse ved diabetisk retinopati

  Vi har kartlagt metoder for å øke screeningdeltakelse ved diabetisk retinopati.

  Publisert

  Forside diabetisk retinopati.jpg
 36. Bruk av lukkede institusjoner: omtaler over seks kunnskapsoppsummeringer

  Vi ble bedt om å gjennomgå kunnskapsoppsummeringer som besvarer spørsmålet hva er effekten av fengsel og lukkede institusjoner for ungdom på risiko for å begå ytterligere kriminelle handlinger?

  Publisert

  Forside Omtaler bruk av lukkede institusjoner.jpg
 37. Forekomst og behandling av atferdsforstyrrelser

  Bufdir ønsket en rask oppdatering av rapporten «Atferds-forstyrrelser blant barn og unge i Norge: Beregnet forekomst og bruk av hjelpetiltak» av Skogen og Torvik.

  Publisert

  Forside adferdsvansker.jpg
 38. Bruk av lukkede institusjoner

  Vi fikk i oppdrag av Bufdir å identifisere studier om bruk av lukkede institusjoner i OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) land.

  Publisert

  Forside Bruk av lukkede institusjoner.jpg
 39. Bruk av cannabis og andre ulovlige rusmidler blant 15–16-åringer

  Rapporten presenterer resultater fra den norske delen av den europeiske skole-undersøkelsen ESPAD (the European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) fra 2019.

  Publisert

 40. Nasjonale tiltak

  Oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet om anbefalinger til målrettede nasjonale tiltak som er nødvendige for å redusere smitterisikoen for grupper som nå i større grad er utsatt for smitte.

  Publisert

 41. Pasienters erfaringer med døgnopphold i psykisk helsevern 3. kvartal 2020

  Undersøkelsene startet opp 1. januar i år, og nå publiseres rapportene fra tredje kvartal. Totalt har 2469 pasienter innlagt i PHV svart på undersøkelsen pr. 30. september 2020.

  Publisert

  Nasjonale resultater-1.png
 42. Pasienters erfaringer med døgnopphold i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 3. kvartal 2020

  Undersøkelsene startet opp 1. januar i år, og nå publiseres rapportene fra tredje kvartal. Totalt har 665 pasienter innlagt i TSB svart på undersøkelsen pr. 30. september 2020.

  Publisert

  Nasjonale resultater_Side_01.png
 43. Omsorgstjenesteforskningen i Norge

  Folkehelseinstituttet har utarbeidet dette kunnskapsnotatet om omsorgstjenesteforskningen i Norge i perioden 2012-2019 på oppdrag fra Forskningsrådet.

  Publisert

  Forside nfr_kunnskapsnotat_omsorgstjenesteforskningen_org.jpg
 44. Driftsrapport 2019 Helseregistre ved Folkehelseinstituttet

  Driftsrapporten gir grunnlag for en samlet oversikt over driften av helseregistrene i Folkehelseinstituttet.

  Publisert

 45. Usage of Antivirals and the Occurrence of Antiviral Resistance in Norway 2019

  Den årlige rapporten fra Resistensovervåking av virus i Norge (RAVN) presenterer nasjonale data om antiviral resistens og fokuserer på aktuelle temaer relatert til behandling av virale infeksjoner.

  Publisert

  Ravn 2019_Omslag_web.png
 46. Tallgrunnlag for innreisekarantene (oppdrag 116, deloppdrag 3)

  På denne siden finner du data som ligger til grunn for vurderinger av nordiske regioner og land i EU/EØS/Schengen knyttet til innreisekarantene. Dette er i henhold til oppdrag nr. 116, deloppdrag 3.

  Publisert Oppdatert

 47. Covid-19 vaksinasjon (deloppdrag 1)

  Svar på deloppdrag 1.

  Publisert

 48. Kartlegging av kommunenes oppfølging av badevannskvalitet ved friluftsbad

  Det er viktig å sørge for at bading i liten grad representerer en helserisiko på de steder som er tilrettelagt for friluftsbad.

  Publisert

  Protokoll for vann og helse_badevannskvalitet.png
 49. Influensasesongen i Norge 2019-2020

  2019-2020 sesongens influensautbrudd begynte i uke 52. Influensatoppen ble nådd i uke 8 og utbruddet nådde kun lavt nivå,, noe som indikerer at utbruddet var mildere enn normalt.

  Publisert

 50. Influensasesongen i Norge 2020–2021. Ukerapporter

  Status for sesongens influensautbrudd. Ukerapporter sesongen 2020-2021.

  Publisert Oppdatert

  Legebesøk for influensalignende sykdom_uke_13.png
 51. Beskrivelse og vurdering av oversikter om samvær etter omsorgsovertakelse

  Vi fikk i oppdrag å vurdere et antall publikasjoner om samvær etter omsorgsovertakelse i regi av barnevernet.

  Publisert

  Forside vurdering oversikter samvær.jpg
 52. Beskrivelse og vurdering av en oversikt om tidlig identifisering av risiko hos barn og unge

  Vi fikk i oppdrag å vurdere metodisk kvalitet på en publikasjonen "Kunnskapsgrunnlag – Metoder for tidlig identifisering av risiko hos barn og unge" (Møller 2018).

  Publisert

  Forside vurdering av oversikt Møller.jpg
 53. Urbanization and preparedness for outbreaks with high-impact respiratory pathogens

  Epidemier i storbyer og urbane miljøer gir særskilte folkehelseutfordringer og truer samfunnets sikkerhet. Rapporten presenterer råd for utarbeiding av beredskapsplaner for byer.

  Publisert

  Urbanization report.JPG
 54. Videre plan for applikasjonen Smittestopp

  Oppdrag om hurtigutredning - Videre plan for applikasjonen Smittestopp 15.09.2020

  Publisert

 55. Betennelsesdempende legemidler for akutte korsryggsmerter

  Betennelsesdempende legemidler gir trolig litt mindre smerte og litt bedre funksjon sammenlignet med narrepiller for personer med akutte ryggsmerter, viser en systematisk oversikt fra Cochrane.

  Publisert

 56. Intrakoronar litotripsi for behandling av koronararteriesykdom

  Vi ble bedt om å utarbeide en forenklet metodevurdering om intrakoronar litotripsi til behandling av pasienter med koronararteriesykdom, med oppsummering av effekt og sikkerhet.

  Publisert

  Forside litotripsi.jpg
 57. Pasienters erfaringer med døgnopphold i rehabilitering Foreløpig rapport 1. halvår 2020

  Folkehelseinstituttet gjennomfører en nasjonal undersøkelse av brukeropplevd kvalitet innen rehabilitering. Her er foreløpige resultater for 1. halvår 2020.

  Publisert

 58. Bruk av tvang og grensesetting i barnevernsinstitusjoner og fosterhjem

  Bufdir ønsket en oversikt over forskning om grensesetting og bruk av tvang samt grenseflatene mellom grensesetting og tvang, overfor barn og unge i barnevernsinstitusjoner og fosterhjem.

  Publisert

  Forside tvang barnevernet.jpg
 59. Håndtering av svangerskap som har passert termin

  Her vurderer vi effektene av å sette i gang fødsel ved 41 fullgåtte svangerskapsuker sammenliknet med avventende holdning fram til 42 fullgåtte svangerskapsuker.

  Publisert

  Forside Svangerskap passert termin .jpg
 60. Europeisk narkotikarapport 2020

  Årlig rapport fra EUs narkotikabyrå (EMCDDA). Folkehelseinstituttet har bidratt med data og informasjon om narkotikasituasjonen i Norge.

  Publisert

 61. Er medikamentell abort hjemme like effektivt som på sykehus?

  Medikamentell abort gir trolig like god effekt hjemme som på sykehus. Resultatene om komplikasjoner og bivirkninger er for usikre til å trekke konklusjoner. Det viser en Cochrane-oversikt.

  Publisert

 62. Risikofaktorer ved covid-19 infeksjon hos gravide

  Risikofaktorer for alvorlig covid-19 forløp hos gravide omfatter økt alder hos mor, høy kroppsmasseindeks eller at hun har andre kroniske sykdommer fra før, viser systematisk oversikt.

  Publisert

 63. 30 dagers overlevelse og reinnleggelse etter sykehusinnleggelse. Resultater for 2019

  Dette er 2019-resultatene fra kvalitetsmålingene knyttet til overlevelse og reinnleggelse.

  Publisert Oppdatert

 64. Livskvalitet i Norge 2019

  Rapporten er skrevet på oppdrag for Helsedirektoratet og gir en oversikt over sider av livskvaliteten i Norge som vi tidligere har hatt lite kunnskap om, slik den var i 2019.

  Publisert

  Forside rapport Livskvalitet i Norge
 65. Oppvekstprofilar for kommunar og bydeler 2020

  Oppvekstprofilane inneheld statistikk og vurdering av ulike tema knytt til oppvekst. Tema i 2020 er planlegging av gode oppvekstforhold i kommunen.

  Publisert

  Harmarøy forside 2020.PNG
 66. Risiko for smitte av covid-19 på skoler og i barnehager

  Smittespredning på skoler og i barnehager er i liten grad med på å drive smittespredning i samfunnet. Det konkluderer to hurtigoversikter.

  Publisert

 67. Pasienters erfaringer med døgnopphold i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). 2. kvartal 2020

  Undersøkelsene startet opp 1. januar i år, og nå publiseres rapportene fra andre kvartal. Totalt har 427 pasienter innlagt i TSB svart på undersøkelsen pr. 30. juni 2020.

  Publisert

  Nasjonale resultater_rus 2 kvartalSide_01.jpg
 68. Pasienters erfaringer med døgnopphold i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). 1. halvår 2020

  Undersøkelsene startet opp 1. januar i år, og nå publiseres de første halvårsrapportene. Totalt har 427 pasienter innlagt i TSB svart på undersøkelsen pr. 30. juni 2020.

  Publisert

  Nasjonale resultater_ rus Side_01.jpg
 69. Pasienters erfaringer med døgnopphold i psykisk helsevern. 2. kvartal 2020

  Undersøkelsene startet opp 1. januar i år, og nå publiseres rapportene fra andre kvartal. Totalt har 1797 pasienter innlagt i PHV svart på undersøkelsen pr. 30. juni 2020.

  Publisert

  Nasjonale resultater_Side_01.jpg
 70. Pasienters erfaringer med døgnopphold i psykisk helsevern 2020 Halvårsrapport

  Undersøkelsene startet opp 1. januar i år, og nå publiseres de første halvårsrapportene. Totalt har 1797 pasienter innlagt i PHV svart på undersøkelsen pr. 30. juni 2020.

  Publisert

  Forside Nasjonale resultater.jpg
 71. Sikkerhet, klinisk effekt, prediktiv nøyaktighet og kostnadseffektivitet av blodbaserte tester for gravide ved mistanke om preeklampsi

  Blodprøvebaserte tester kan muligens forutsi risikoen en gravid kvinne har for å utvikle svangerskapsforgiftning. Nå er testene metodevurdert av Folkehelseinstituttet.

  Publisert

  Forside safety-clinical-effectiveness-predictive-accuracy-and-cost-effectiveness-of-blood-based-tests.jpg
 72. Trening for å forebygge akutt luftveisinfeksjon

  Det er usikkert om trening påvirker antall personer som får akutt luftveisinfeksjon eller antall årlige luftveisinfeksjoner hos en person. Det viser en systematisk oversikt fra Cochrane-samarbeidet.

  Publisert

 73. Kjønnsforskjeller innenfor utdanning og yrkesliv

  Vi fikk i oppdrag av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) å identifisere studier om årsaker til og tiltak mot kjønnsforskjeller innenfor utdanning og yrkesliv.

  Publisert

  Forside kjønnsdelt utdanning .jpg
 74. Hvor effektive er legemidler til behandling av plakkpsoriasis?

  De fleste legemidlene er effektive sammenlignet med placebo. Noen av legemidlene er imidlertid mer effektive enn andre. Det viser en Cochrane-oversikt.

  Publisert

 75. Bruk av munnbind i befolkningen blant personer uten kjent eller mistenkt smitte med covid-19

  Folkehelseinstituttet har fått i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å vurdere bruk av munnbind i samfunnet i forbindelse med covid-19, i samarbeid med Helsedirektoratet.

  Publisert

 76. Alternative opioidagonister i behandling av opioidavhengighet

  Vi søkte etter nyere studier om effekter av opioidagonister i behandling av opioidavhengighet hos voksne.

  Publisert

  Forside opiodagonister.jpg
 77. Rådgivning om sunt kosthold og amming til gravide reduserer trolig risiko for hull i melketenner hos småbarn

  Rådgivning om sunt kosthold og amming til gravide og spedbarnsmødre reduserer trolig risiko for hull i melketenner hos småbarn. Andre rådgivningstiltak har muligens liten eller ingen effekt på karies.

  Publisert

 78. Hva kan øke sjansen for å bli gravid hos par med uforklart infertilitet?

  For par som har uforklarte fertilitetsproblemer kan injisering av sæd i livmor kombinert med ovulasjonsstimulerende eller ovulasjonsinduserende medikamenter trolig øke sjansen for å bli gravid.

  Publisert

 79. Hvor nøyaktige er blodprøver for å avdekke covid-19? Cochrane - kort oppsummert

  Cochrane-forfatterne fant at sensitiviteten, andelen av menneskene som har hatt covid-19 som testen kan oppdage for antistofftesting, er veldig nært knyttet til når testen utføres.

  Publisert

 80. Legemiddelforbruket i Norge 2015-2019

  Tallene som presenteres i rapporten, er basert på Grossistbasert legemiddelstatistikk og Reseptregisteret. Samlet gir de et mer utfyllende bilde av det norske legemiddelforbruket.

  Publisert

  Legemiddelforbruk_forside.jpg
 81. Utdanning for å bedre arbeidsmarkedsmuligheter

  Vi ble bedt om å utføre en systematisk oversikt over effekter av utdanning for å bedre arbeidsmarkedsmuligheter for voksne, som enten er utenfor arbeidsmarkedet eller har lav kompetanse.

  Publisert

  Forside_education for employ ENG.jpg
 82. Metoder for andrespråksopplæring av voksne innvandrere

  Vi utførte på oppdrag fra IMDi en systematisk kartleggingsoversikt. Den sammenfattet studier om undervisningsstrategier for andrespråksopplæring av voksne innvandrere.

  Publisert

  Forside språkopplæring .jpg
 83. Kan depresjon reduseres hos pasienter som får dialyse?

  Kognitiv atferdsterapi, rådgivning, trening og avspenningsteknikker reduserer trolig symptomene på depresjon sammenliknet med vanlig praksis. Det viser en Cochrane-oversikt.

  Publisert

 84. Seroprevalence of SARS-CoV-2 in the Norwegian population measured in residual sera collected in April/May 2020 and August 2019

  Dette er den første studien som måler antistoffer mot SARS-CoV-2 i serumprøver som er systematisk samlet inn fra ulike geografiske områder i Norge, og som representerer alle aldersgrupper.

  Publisert

  Seroprevalence report_Omslag.png
 85. Abdominalt aortaaneurisme (AAA) screening av menn i alder 65 år

  I denne metodevurderingen har vi vurdert klinisk effekt av å AAA-screene alle 65-årige menn i Norge ved å oppdatere en tidligere rapport fra Folkehelseinstituttet og gjort en helseøkonomisk analyse.

  Publisert

  Forside AAA screening.jpg
 86. Årsrapport 2019 Overvåking av sykdommer som smitter fra mat, vann og dyr

  Rapporten beskriver forekomsten av de vanligste sykdommene som smitter fra mat, vann og dyr, inkludert vektorbårne infeksjoner, som er rapportert til Folkehelseinstituttet i 2019

  Publisert

  Årsrapport smitte fra mat_vann_dyr 2019_OMSLAG.png
 87. Årsrapport 2019 Seksuelt overførbare infeksjoner

  Denne årsrapporten beskriver forekomsten av meldingspliktige seksuelt overførbare infeksjoner som er rapportert til Folkehelseinstituttet i 2019.

  Publisert

  Årsrapport blod og sex 2019_omslag.png
 88. Digitalization of health data from military conscription – a pilot project

  Et pilotprosjektet som har overført helseopplysninger digitalt fra sesjon for menn født i 1950.

  Publisert

  Rapport_digitaliseringspilot_OMSLAG.png
 89. Sosialt og økonomisk sårbare eller utsatte grupper under covid-19 pandemien

  Denne hurtigoversikten forsøker å identifisere om det er noen sammenheng mellom økt infeksjon eller alvorlighet av covid-19 sykdom i sosialt eller økonomisk sårbare eller utsatte grupper i samfunnet.

  Publisert

  Forside omslag notat covid-19 vulnerable _ENG.jpg
 90. Akuttplassering i barnevernsinstitusjoner

  Vi sammenfattet studier fra 2010-2019 som har sett på praksiser (strategier, tilnærminger, tilbud, metoder, tiltak, o.l.) ved akuttplassering av barn og unge til barnevernsinstitusjoner.

  Publisert

  Forside akutt barnevern .jpg
 91. Utbrudd av smittsomme sykdommer i Norge i 2019. Årsrapport. Vevbasert system for utbruddsvarsling (Vesuv)

  I 2019 ble det varslet 223 utbrudd med totalt 5 401 rapporterte sykdomstilfeller.

  Publisert

  Forside årsrapport smittsomme 2019 .jpg
 92. Bør personer i samfunnet bruke ansiktsmasker for å redusere spredningen av covid-19?

  Dette er en gjennomgang av kunnskapsgrunnlaget for bruk av ansiktsmaske, munnbind, av personer i samfunnet for å redusere spredningen av covid-19.

  Publisert

  Forside omslag notat covid-19 face mask community_ENG.jpg
 93. Gode barnevernsinstitusjoner

  Vi undersøkte hva forskning fra 2010-2019 sier om tiltak, metoder og strategier som skal legge til rette for god omsorg for barn og unge i barnevernsinstitusjoner.

  Publisert

  Forside barnevern .jpg
 94. Rapport fra EMIS 2017 - Europeiske menn som har sex med menn internettundersøkelse: Norske resultater

  Formålet med undersøkelsen er å øke kunnskapen om msm sin seksuelle og psykiske helse, risikoatferd, rusbruk, sosiale støtte og bruk av helsetjenester for å bedre kunne iverksette forebyggende tiltak.

  Publisert

  Forside EMIS.jpg
 95. Småbarnskost 3: 2 års alder

  I denne rapporten presenteres resultater fra Småbarnskost 3, samt en sammenligning med resultater fra forrige Småbarnskost-undersøkelse fra 2007.

  Publisert

  Forside smabarnskost-3---barn-2-ars-alder.jpg
 96. Spedkost 3: 12 måneders alder

  I denne rapporten presenteres resultatene fra undersøkelsen av kostholdet til 12 måneder gamle barn, samt en sammenligning med resultatene fra forrige Spedkost-undersøkelse fra 2007 (Spedkost 2).

  Publisert

  Forside spedkost-3---barn-12-mnd-alder.jpg
 97. Spedkost 3: 6 måneders alder

  I denne rapporten presenteres resultatene fra undersøkelsen blant barn på 6 måneder samt en sammenligning med resultatene fra forrige Spedkost-undersøkelse fra 2006.

  Publisert

  Forside spedkost-3---barn-6-mnd-alder.jpg
 98. Fylkeshelseundersøkelsen i Nordland

  I denne rapporten presenteres bakgrunn, metode og gjennomføring av Fylkeshelse-undersøkelsen i Nordland 2020 samt en del utvalgte resultater.

  Publisert

 99. Bør helsepersonell i sykehjem bruke ansiktsmasker for primærforebygging av covid-19?

  Det finnes ikke direkte evidens for effekten av bruk av ansiktsmasker hos helsepersonell i sykehjem for primærforebygging av covid-19, viser vår gjennomgang av kunnskapsgrunnlaget.

  Publisert

  Forside omslag notat covid-19 face mask nursing homes _ENG.jpg
 100. Langtidsbehandling med antidepressiver - forskningskart

  Folkehelseinstituttet har kartlagt hva som finnes av forskning om langtidsbehandling med antidepressiver.

  Publisert

  Forside antidep kart.jpg
 101. Midtveisevaluering av Nasjonal handlingsplan for bedre kosthold (2017-2021)

  Folkehelseinstituttet har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet koordinert arbeidet med midtveisevalueringen av Handlingsplan for bedre kosthold (2017-2021). Dette er endelig rapport.

  Publisert

 102. Covid-19 og risikofaktorer for alvorlig sykdom - en hurtigoversikt, andre oppdatering

  Denne hurtigoppsummeringen er en oppdatering av en tidligere versjon, publisert 14 april, 2020. I denne oppdaterte versjonen ekskluderte vi studier som kun rapporterte univariate analyser, og studier

  Publisert

  Forside omslag notat covid-19 severity 2nd _ENG.jpg
 103. Covid-19-epidemien: Veileder for hjemmekontor og arbeidsplasser

  Denne veilederen gir råd om når hjemmekontor bør vurderes og brukes for å redusere smitte av covid-19. Veilederen gir også råd om hvordan arbeidsplasser bør tilrettelegges for å redusere smitterisiko.

  Publisert

 104. Dødsfall i Norge blant ikke-bosatte 2018

  Rapporten viser statistikk over dødsfall blant personer som dør i Norge, men som ikke er registrert som bosatt i landet. Gruppen inkluderer blant andre turister, asylsøkere og en del gjestearbeidere.

  Publisert

  Dødsfall i Norge blant ikke-bosatte 2018-1.png
 105. Covid-19-epidemien: Veileder i smittevern for idrett

  RVeilederen gir råd om hva idrettslag bør gjøre for å forebygge at deltakere blir utsatt for smitte og spredning av covid-19.

  Publisert Oppdatert

 106. Teambasert og intensivert utredning av ADHD hos barn og unge

  Helsedirektoratet ba oss utarbeide en forenklet kunnskapsoppsummering om teambasert og intensivert ADHD-utredning.

  Publisert

  Forside ADHD.jpg
 107. Erfaringer blant pasienter og helsepersonell med legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

  Folkehelseinstituttet fikk i oppdrag fra Helsedirektoratet om å lage en kvalitativ opp-summering over pasienter og helsepersonells erfaringer med legemiddelassistert reha-bilitering (LAR).

  Publisert

  Forside LAR erfaringer.jpg
 108. Nytteverdien av behandling for personer med kreft i bukspyttkjertelen

  Samvalgssenteret ba Folkehelseinstituttet om å finne oppsummert forskning om effekter av behandling med aktiv observasjon sammenlignet med operasjon for personer med kreft i bukspyttkjertelen.

  Publisert

  Forside Bukspyttkjertelkreft.jpg
 109. Er karantene effektivt ved covid-19 utbrudd? Cochrane: Kort oppsummert

  Karantene kan muligens forhindre smitte og dermed redusere infeksjoner og dødelighet sammenlignet med ingen tiltak. Det viser en Cochrane-oversikt.

  Publisert

  Colourbox.com
 110. Spyttprøver for testing av SARS-CoV-2 infeksjon

  Hva finnes av studier om påvisning av SARS-CoV-2 i spytt, og kan diagnostisk nøyaktighet ved bruk av spyttprøver sammenlignet med bruk av dyp nese- og/eller halsprøver beregnes?

  Publisert

  Forside omslag notat covid-19 severity _ENG.jpg
 111. Bakgrunnsnotater fra Folkehelseinstituttet

  Folkehelseinstituttet har gitt råd til Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet i flere dokumenter i forbindelse med beslutninger som ble tatt av regjeringen 7. mai om gjenåpning av Norge.

  Publisert Oppdatert

 112. Spredning av SARS-CoV-2 via kontakt- og dråpesmitte, 1. oppdatering

  Funnene i denne hurtigoversikten baserer seg på raske søk i PubMed. Én forsker har gått gjennom søketreff, valgt ut og oppsummert resultatene.

  Publisert

  Forside omslag notat covid-19_ENG.jpg
 113. Immunitet etter SARS-CoV-2 infeksjon, første oppdatering

  Dette er en oppdatering av en tidligere versjon, og baserer seg på raske søk i PubMed, EMBASE og to pre-print databaser. Én forsker gikk gjennom søketreff, valgte ut og oppsummerte resultatene.

  Publisert

  Forside immunisering 1 update covid-19.jpg
 114. Effekter av legemiddelassistert rehabilitering sammenliknet med ikke-medikamentell behandling av opioidavhengighet

  Hensikten med denne systematiske oversikten var å oppdatere kunnskapsgrunnlaget for effekter av LAR sammenliknet med ikke-medikamentell behandling.

  Publisert

  Forside LAR vs ikke-medikamentell.jpg
 115. Covid-19: Letalitet og infeksjonsletalitet for alvorlig Covid-19, 1. oppdatering

  Funnene her baserer seg på raske søk i databaser, samt manuelle søk på nettsider. En forsker gjennomgikk søketreff og oppsummerte resultatene. En annen forsker gikk gjennom tall og tekst i rapporten.

  Publisert

  NOTAT Forside letalitet.jpg
 116. Barns rolle i spredning av SARS-CoV-2 (Covid 19), 1. oppdatering

  Funnene i dette notatet baserer seg på raske søk. Én forsker har gått gjennom søketreff, og har valgt ut og oppsummert resultatene.

  Publisert

  Forside omslag children transmission 1st update covid-19_ENG.jpg
 117. Brukererfaringer med døgnopphold i tverrfaglig spesialisert rusbehandling, kvartalsrapporter

  Fra 2020 samles brukererfaringer med døgnenheter i tverrfaglig spesialisert rusbehandling inn ved kontinuerlige, elektroniske målinger.

  Publisert

  Nasjonale resultater-1.png
 118. Brukererfaringer med døgnopphold i psykisk helsevern, kvartalsrapporter

  Fra 2020 samles brukererfaringer med døgnenheter i psykisk helsevern inn ved kontinuerlige, elektroniske målinger.

  Publisert

  Nasjonale resultater.
 119. Rapport fra workshop. Innføring av nye metoder i sykehus – er mini-metodevurdering nyttig?

  Rapporten er en oppsummering av workshopen basert på innlegg, gruppearbeid, diskusjoner samt et avsnitt som med forslag til tiltak til hvordan mini-metodevurderingsfunksjonen kan videreutvikles.

  Publisert

  Forside workshop.jpg
 120. Covid-19-epidemien: Veileder for Norges domstoler ved fysiske rettsmøter

  Veilederen er utarbeidet av Folkehelseinstituttet og Domstoladministrasjonen. Oppdraget ble gitt av Helse- og omsorgsdepartementet via Helsedirektoratet til Folkehelseinstituttet

  Publisert Oppdatert

  Forside_v3_smittevernveileder_norges_domstoler.png
 121. Folkehelseinstituttet – Årsrapport 2019

  Årsrapporten er en del av styringsdialogen mellom Folkehelseinstituttet og Helse- og omsorgsdepartementet og leveres i henhold til krav for offentlige virksomheter.

  Publisert Oppdatert

 122. RUSS-19: En studie blant deltakere på tre store russesamlinger våren 2019

  Denne studien undersøkte rusmiddelbruk og erfaringer på russetreff blant et utvalg på 1473 personer som var russ i 2019.

  Publisert

  Forside rapport Russ-19
 123. Covid-19-epidemien: Veileder i smittevern for privatisteksamen

  Denne veilederen skal gi råd og føringer til fylkeskommuner som skal gjennomføre eksamen for privatister under koronavirusutbruddet (covid-19-utbruddet) våren 2020.

  Publisert

  veileder for privatisteksamen, omslag
 124. Ukerapporter om koronavirus og covid-19

  Her finner du ukerapporter om koronavirus og covid-19-epidemien i Norge.

  Publisert Oppdatert

 125. Aktuelt fra MSIS under covid-19-epidemien

  Rapportene oppsummerer utvalgte sykdomsgrupper i forbindelse med covid-19-epidemien.

  Publisert Oppdatert

 126. Covid-19-epidemien: Veileder i smittevern for ungdomsskole og videregående skole

  Denne veilederen gir råd og føringer til ungdomsskoler og videregående skoler når det gjelder drift under koronavirusutbruddet (covid-19-utbruddet).

  Publisert Oppdatert

  veileder-ungdom.PNG
 127. Veileder i smittevern for skoletrinn 1-7

  Denne veilederen skal gi råd og føringer til skoler på barnetrinnet (1.-7.trinn) i drift under koronavirusutbruddet (covid-19) våren 2020.

  Publisert Oppdatert

  veileder-1-7.PNG
 128. Behandlingsalternativer for inoperable pasienter med alvorlig aortastenose: hurtigoversikt for samvalgsverktøy

  Vårt oppdrag er å oppsummere kunnskapsgrunnlaget for inoperable pasienter med alvorlig aortastenose, dvs. pasienter som ikke kan få åpen hjertekirurgi.

  Publisert

  Forside_Treatment options aortic stenosis.jpg
 129. Covid-19 epidemien: Veileder for smittevernfaglig forsvarlig drift i helsevirksomheter med én-til-én kontakt, både i og utenfor offentlig helsetjeneste

  Veilederen gir råd om hvordan helsevirksomheter med én-til-én på en forsvarlig måte kan ivareta smittevernet og forebygge tilfeldig eksponering og spredning av det nye koronaviruset.

  Publisert

 130. COVID-19: Sammenheng mellom alder, komorbiditet og sykdomsalvorlighet – en hurtigoversikt, første oppdatering

  Dette er en oppdatering av en tidligere versjon, publisert 26. mars, 2020. Resultatene her er basert på raske søk i elektroniske databaser, og søk på nettsider til helsemyndigheter i utvalgte land.

  Publisert

  Forside omslag notat covid-19 severity First update _ENG.jpg
 131. Hva er effekten av empirisk kombinasjonsbehandling med antibiotika sammenlignet med monoterapi for voksne pasienter med septisk sjokk forårsaket av ukjent patogen og ukjent opprinnelse

  Vi har laget en systematisk oversikt om effekt og sikkerhet ved empirisk kombinasjonsbehandling med antibiotika sammenliknet med monoterapi for voksne pasienter med septisk sjokk.

  Publisert

  Forside_Septic Shock.jpg
 132. Covid-19-epidemien: Veileder om smittevern i barnehager

  Veilederen gir råd og støtte til barnehager under koronavirusutbruddet (covid-19) 2020.

  Publisert Oppdatert

  veileder-barnehage.PNG
 133. Letalitet (case fatality rate) for alvorlig Covid-19

  Funnene i denne hurtigoversikten baserer seg på raske søk i PubMed og LitCovid, samt manuelle søk på nettsider.

  Publisert

  NOTAT Forside letalitet.jpg
 134. Immunitet etter SARS-CoV-2 infeksjon

  Funnene i denne hurtigoversikten baserer seg på raske søk i PubMed, EMBASE og to pre-print databaser. Én forsker gikk gjennom søketreff, valgte ut og oppsummerte resultatene.

  Publisert

  Forside omslag immunisering notat covid-19_ENG.jpg
 135. Kontaktsmitte av SARS-CoV-2

  Funnene i denne hurtigoversikten baserer seg på raske søk i PubMed. Én forsker har gått gjennom søketreff, valgt ut og oppsummert resultatene.

  Publisert

  Forside omslag notat contact trans covid-19_ENG.jpg
 136. Elektronisk oppfølging av barn og unge i barnevernstjenestene

  Dette er en hurtigoversikt som svar på en bestilling vi mottok fra Barne-, ung-doms- og familiedirektoratet (Bufdir) 30. mars 2020.

  Publisert

  NOTAT Forside elektronisk oppfølging barn.jpg
 137. Aerosolgenererende prosedyrer i helsetjenesten, og covid-19

  Funnene i denne hurtigoversikten baserer seg på raske søk i PubMed og Embase. Én forsker har gått gjennom søketreff, valgt ut og oppsummert resultatene.

  Publisert

  Forside omslag notat covid-19_ENG.jpg
 138. Effekt av tiltak for vektstabilisering etter et tiltak for reduksjon av overvekt blant barn og unge

  Vi fikk i oppdrag å utarbeide en systematisk oversikt om vektstabilisering blant barn og unge etter gjennomført tiltak for reduksjon av overvekt.

  Publisert

  Forside vektstabilisering.jpg
 139. Operasjon for ruptur av rotatorkappen?

  Kirurgi fører trolig ikke til mindre smerte sammenlignet med trening for personer med ruptur av rotatorkappen. Det viser en systematisk oversikt fra Cochrane.

  Publisert

 140. Boformer for voksne med psykisk utviklingshemming

  Det kan se ut til at spredte boenheter er å foretrekke fremfor samlede boenheter for personer med psykisk utviklingshemming. Det viser en systematisk oversikt fra 2009.

  Publisert

 141. Covid-19: Sammenheng mellom alder, komorbiditet og sykdomsalvorlighet

  Funnene i her baserer seg på raske søk i PubMed og Embase, samt søk på nettsidene til helsemyndighetene i utvalgte land. To forskere delte på å gjennomgå søketreff og oppsummere resultater.

  Publisert

  NOTAT Forside alder, komorbiditet og sykdom.jpg
 142. Folkehelseprofiler 2020

  Tema i 2020 er sosialt berekraftige lokalsamfunn. Profilane følger den nye kommune- og fylkesinndelinga.

  Publisert

 143. Barns rolle i spredning av SARS-CoV-2 (Covid 19)

  Funnene i dette notatet baserer seg på raske søk i PubMed-databasen. Én forsker har gått gjennom søketreff, og har valgt ut, kritisk vurdert, og oppsummert resultatene.

  Publisert

  NOTAT Forside Barns rolle i spredning.jpg
 144. Tiltak for barn og unge med atferdsvansker eller som har begått kriminelle handlinger

  Atferdsvansker hos barn og unge er vanskelig for barnet, familien og samfunnet. Vi undersøkte virkningene av tiltak for barn og unge med atferdsvansker eller som har kriminelle handlinger.

  Publisert

  Forside adferdsvansker.jpg
 145. SARS-CoV-2, MERS-CoV og SARS-CoV og risiko for luftbåren smitte

  Funnene i denne hurtigoversikten baserer seg på raske søk i PubMed-databasen. Én forsker har gått gjennom søketreff, valgt ut og oppsummert resultatene.

  Publisert

  NOTAT Forside luftsmitte.jpg
 146. Oppfølging av kroniske sykdommer med medisinsk avstandsoppfølging i primærhelsetjenesten

  Vi oppsummerte systematiske kunnskapsoversikter om en spesifikk type avstandsoppfølging. Avstandsoppfølgingen skulle skje i primærhelsetjenesten, inkludere oppfølging gitt av helsepersonell.

  Publisert

  Forside_Managing chronic illnesses.jpg
 147. Rapport om svangerskapsavbrot 2019

  Rapporten viser tal over begjæringar om og utførte svangerskapsavbrot i Noreg i 2019.

  Publisert

  Rapport om svangerskapsavbrot 2019-1.png
 148. notat-risikovurdering-covid-19-12-mars-2020

  Rapporten er skrevet av utbruddsgruppa i FHI og inneholder oppdatert situasjonsbeskrivelse, risikovurdering og et scenario som kan støtte helsetjenesten i planleggingen.

  Publisert

 149. Evaluering av Matbransjens faglige utvalg (MFU)

  På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har Folkehelseinstituttet evaluert MFU-ordningen.

  Publisert

  Evaluering matbransjens faglige utvalg omslag.png
 150. Kartleggingsverktøy for utsatte barn og unge

  Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) ba oss lage en oversikt over kartleggingsverktøy for utsatte barn og unge.

  Publisert

  Forside kartleggingsverktøry utsatte barn.jpg
 151. Hvordan involvere eldre pasienter i samvalg?

  Samvalg fører trolig til at betydelig flere pasienter får behandling i tråd med sine preferanser sammenlignet med vanlig praksis. Mer forskning er nødvendig. Det viser en Cochrane-oversikt.

  Publisert

 152. Hjemmebaserte tiltak bedrer ikke utviklingsutfall for førskolebarn fra sosialt svakerestilte familier

  Hjemmebaserte tiltak bedrer ikke utviklingsutfall for førskolebarn fra sosialt svakerestilte familier. Det finnes imidlertid for lite kunnskap om dette, og flere studier trengs.

  Publisert

  Forside Hjemmebaserte tiltak bedrer ikke utviklingsutfall for førskolebarn fra sosialt svakerestilte familier.jpg
 153. Programmer mot skulking øker skoledeltakelsen, men det er behov for bedre programmer og mer forskning

  Skulkende elever som deltok i et intervensjonsprogram mot skulking, møtte opp gjennomsnittlig 4,7 flere dager på skolen enn skulkende elever som ikke deltok i programmet.

  Publisert

  Forside Programmer mot skulking øker skoledeltakelsen, men det er behov for bedre programmer og mer forskning.jpg
 154. Møter mellom ofre og lovbrytere, ansikt til ansikt, er kostnadseffektive ved at de reduserer gjentatte lovbrudd og øker ofrenes tilfredshet

  Møter mellom ofre og lovbrytere, ansikt til ansikt (RJC), har en moderat, men svært kostnadseffektiv innvirkning ved at de reduserer gjentatte lovbrudd.

  Publisert

  Forside Møter mellom ofre og lovbrytere, ansikt til ansikt, er kostnadseffektive ved at de reduserer gjentatte lovbrudd og øker ofrenes tilfredshet.jpg
 155. Barn som er plassert i slektsfosterhjem har bedre helse og velferd enn barn plassert i ordinære fosterhjem

  Slektsfosterhjem er en fosterhjemsplassering der barnet plasseres til oppfostring i egen slekt eller familie. Barn som er plassert i slektsfosterhjem, har bedre mental helse- og mindre atferdsprobleme

  Publisert

  Forside Barn som er plassert i slektsfosterhjem har bedre helse og velferd enn barn plassert i ordinære fosterhjem.jpg
 156. Skolebaserte programmer for å forhindre vold i intime relasjoner endrer ikke atferd

  Skolebaserte programmer for å forhindre vold i intime relasjoner endrer ikke atferd.

  Publisert

  Forside Skolebaserte programmer for å forhindre vold i intime relasjoner endrer ikke atferd.jpg
 157. Effekt av frihetsstraff kontra ikke-frihetsberøvende straff på gjentatte lovbrudd

  Frihetsstraff, som fengsling, fungerer ikke bedre enn ikke-frihetsberøvende straff når det gjelder å redusere gjentatte lovbrudd.

  Publisert

  Forside Effekt av frihetsstraff kontra ikkefrihetsberøvende straff på gjentatte lovbrudd.jpg
 158. Psykoterapi til foreldre og spedbarn for høyrisikomødre kan være bedre enn ingen behandling, men ikke bedre enn alternative behandlinger

  Psykoterapi til foreldre og spedbarn (PFS) for foreldre som opplever motgang i livet, kan øke spedbarns tilknytning sammenlignet med ingen behandling.

  Publisert

  Forsisde Psykoterapi til foreldre og spedbarn for høyrisikomødre kan være bedre enn ingen behandling, men ikke bedre enn alternative behandlinger.jpg
 159. Effekter av psykososiale tiltak for å redusere skolevegring hos elever i barne og ungdomsskolen

  Kognitiv atferdsterapi (KAT) for elever med alvorlige emosjonelle kriser øker skoledeltakelsen, men har ingen effekt på angst.

  Publisert

  Førsteside Effekter av psykososiale tiltak for å redusere skolevegring hos elever i barne og ungdomsskolen.jpg
 160. Internering av asylsøkere fører til psykiske helseskader

  Internering av asylsøkere i interneringssentre har negativ innvirkning på asylsøkeres psykiske helse, både under interneringen og etter løslatelse.

  Publisert

  Førsteside Internering av asylsøkere fører til psykiske helseskader.jpg
 161. Høyere kvalifikasjoner hos førskolelærere er forbundet med høyere kvalitet på utdanning og omsorg i tidlig barndom

  Høyere kvalifikasjoner hos førskolelærere er positivt forbundet med høyere kvalitet på utdanning og omsorg i tidlig barndom.

  Publisert

  Førsteside Høyere kvalifikasjoner hos førskolelærere er forbundet med høyere kvalitet på utdanning og omsorg i tidlig barndom.jpg
 162. Vaner som forebygger smitte

  Hygieneplakat som illustrerer god hoste- og håndhygiene.

  Publisert

  hygieneplakat_smitte_koronavirus.JPG
 163. Risikovurderinger

  Rapportene er skrevet av utbruddsgruppa i FHI og inneholder situasjonsbeskrivelse, risikovurderinger og prognoser som kan støtte helsetjenesten i planleggingen.

  Publisert Oppdatert

 164. Håndhygiene og hanskebruk i helseinstitusjoner

  Undervisningsmateriell som pptx og pdf.

  Publisert

 165. Håndhygiene og hanskebruk for renholdpersonell i helsetjenesten

  Undervisningsmateriell som pptx og pdf.

  Publisert

 166. Håndhygiene og hanskebruk i tannhelsetjenesten

  Undervisningsmateriell som pptx og pdf.

  Publisert

 167. Håndhygiene og hanskebruk i kommunehelsetjenesten

  Undervisningsmateriell som pptx og pdf.

  Publisert

 168. Bruken av mindfulness-programmer i skolen har positiv effekt på kognitive og sosio-emosjonelle prosesser, men forbedrer ikke atferd eller skoleresultater

  Funnene i denne Campbell-oversikten viser at mindfulness-programmer har en svak, positiv effekt på kognitive og sosio-emosjonelle prosesser.

  Publisert

  Forside Mindfulnessprogrammer i skolen har positiv effekt på kognitive og sosioemosjonelle prosesser, men forbedrer ikke atferd eller skoleresultater.jpg
 169. Språkferdigheter i barnehagen har sammenheng med leseforståelse i skolen

  Funnene i denne Campbell-oversikten antyder at undervisning i leseforståelse har større sjanse for å lykkes hvis den har en bred språklig tilnærming.

  Publisert

  Førsteside Hjetland Preschool reading PLS NO.jpg
 170. Fallende fruktbarhet i Norge

  Hva kan den fallende fruktbarheten skyldes, og hva kan man gjøre med det - hvis det oppfattes som et problem?

  Publisert

  forside rapporten
 171. Helsefremmende tiltak for å forebygge somatiske sykdommer hos personer med psykiske lidelser

  Hva er effekten av helsefremmende og forebyggende tiltak som røykeslutt, økt fysisk aktivitet mm på den somatiske og psykiske helsen og livskvaliteten til personer med psykisk lidelse?

  Publisert

  Forside HELSEFREMMENDE PSYKISK.jpg
 172. E-konsultasjon som grunnlag for vurdering av arbeidsuførhet ved krav om sykepenger

  Vi fikk i oppdrag å utføre et systematisk litteratursøk om bruk av e-konsultasjoner som grunnlag for vurdering av arbeidsuførhet ved krav om sykepenger.

  Publisert

  Forside E-konsultasjon.jpg
 173. Sykdomsbegrensende legemidler for behandling av primær progressiv multippel sklerose: En metodevurdering

  Målet for denne metodevurderingen var å vurdere klinisk effekt og kostnadseffektivitet av sykdomsbegrensende legemidler til behandling av primær progressiv multippel sklerose.

  Publisert

  Forside_PPMS.jpg
 174. Honning som behandling for kroniske sår

  Det er usikkert om honning er bedre eller dårligere enn annen behandling for kroniske sår. Det viser en Cochrane-oversikt fra 2015.

  Publisert

 175. Traneksamsyre reduserer menstruasjonsblødninger

  Traneksamsyre reduserer trolig menstruasjonsblødninger, øker livskvalitet og ser ikke ut til å gi flere uønskede hendelser sammenlignet med placebo. Det viser en Cochrane-oversikt.

  Publisert

  Kvinne med magesmerter
 176. Nytt koronavirus (coronavirus): Informasjonsskriv og skjemaer til bruk i helsetjenesten

  Informasjonsskriv og skjemaer om koronavirus til bruk i helsetjenesten.

  Publisert Oppdatert

 177. Influenza Virological and Epidemiological Information prepared for the WHO Consultation on the Composition of Influenza Virus Vaccines for the Northern Hemisphere 2020–2021 Geneva, February 2020

  Det nasjonale influensalaboratoriet for WHO i Norge ved Folkehelseinstituttet utarbeider en rapport til WHO hver februar og september som beskriver influensasituasjonen i Norge.

  Publisert

  NIC_Norway_for_VCM_Feb_2020_FINALver2018-02-22_Omslag.png
 178. Behandlingsalternativer for prostatakreft med spredning

  Vi oppsummerer kort forskning om effekten av hormonell behandling, cellegift, røntgenstrålebehandling eller radioaktiv behandling sammenliknet med standard behandling for prostatakreft med spredning.

  Publisert

  Forside_Prostate Cancer.jpg
 179. Folkehelseundersøkelsen i Agder 2019

  Rapporten presenterer Folkehelseundersøkelsen i Agder 2019 med utvalgte resultater for blant annet psykisk helse, helserelatert atferd, sosialt miljø, nærmiljø og livskvalitet.

  Publisert Oppdatert

  FHUS_Agder_omslag.png
 180. Det sosiale er viktig for livskvaliteten blant mennesker dømt til soning eller behandling

  Innsatte med ubehandlete psykiske lidelser har lavere livskvalitet enn innsatte uten psykiske lidelser og lavere livskvalitet enn personer dømt til psykiatrisk behandling, viser en ny oversikt.

  Publisert

 181. Tilrettelagte tiltak for at eldre med demens skal kunne bo lengre hjemme

  Sammensatte og individuelt tilrettelagte tiltak kan være effektive for unngå innleggelse på sykehjem for personer med demens. Det viser en systematisk oversikt fra 2019.

  Publisert

 182. Voksne med traumatisk hjerneskade har muligens liten nytte av kognitiv rehabilitering

  Kognitiv rehabilitering har muligens liten eller ingen effekt på tilbakeføring til arbeid, integrering i samfunnet, eller opplevd livskvalitet hos voksne med traumatisk hjerneskade.

  Publisert

 183. Personer med hjerneslag får trolig noe bedre hukommelse med kognitiv rehabilitering

  Kognitiv rehabilitering kan gi noe bedre hukommelse på kort sikt for personer som har hatt hjerneslag. Det viser en Cochrane-oversikt

  Publisert

 184. Marginal positiv effekt av oppmerksomt nærvær etter brystkreft

  For kvinner med brystkreft har oppmerksomt nærvær trolig en liten positiv effekt på fatigue, angst, depresjon og søvnkvalitet sammenlignet med vanlig oppfølging. Det viser en Cochrane-oversikt.

  Publisert

 185. Kan myomektomi hjelpe ved infertilitet?

  Myomektomi fører muligens til at flere blir gravide, men det behøves mer forskning for å trekke sikre konkusjoner. Det viser en Cochrane-oversikt.

  Publisert

 186. Sensorteknologi for å støtte eldre som bor hjemme

  Vi utførte en oversikt over systematiske oversikter for å vurdere effekter av sensorteknologi på ressursbruk i helse- og omsorgstjenester, spesielt med vekt på helseøkonomiske analyser.

  Publisert

  Forside sensorteknologi.jpg
 187. Regional varmebehandling (hypertermi) ved høy-risiko bløtvevssarkom (STS)

  Dette sammendraget omhandler i hovedsak data for effekt og sikkerhet rundt bruk av regional varmebehandling (hypertermi) ved høy-risiko bløtvevssarkom (STS).

  Publisert

  Forside hypertermi.jpg