Hopp til innhold

2011

Viser  112  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Rapport for Nasjonal Journalundersøkelse med Global Trigger Tool 2010

  Rapporten beskriver en nasjonal gjennomføring av strukturert journalundersøkelse etter prosedyren Global Trigger Tool.

  Rapport

  Publisert

 2. Vurdering av abirateronacetat som andrelinjebehandling av metastatisk prostatakreft

  Resultatene i dette metodevarselet er basert på én fase III-studie fra 2010 med 1196 pasienter randomisert i forholdet to til én.

  Metodevurdering

  Publisert

 3. Overvåking av blod i Norge. TROLL. Blodtransfusjonstjenesten i Norge. Metode og diskusjon

  Denne rapporten beskriver bakgrunn, materiale og metode, noen hovedfunn og diskusjon, og må sees i sammenheng med de andre delrapportene.

  Rapport

  Publisert

 4. Overvåking av blod i Norge 2010. TROLL. Anbefalinger

  Rapporten er tenkt som et dokumentasjonsgrunnlag for det kontinuerlige forbedringsarbeidet i transfusjonstjenesten.

  Rapport

  Publisert

 5. Barnevaksinasjonsprogrammet i Norge. Rapport for 2011

  Folkehelseinstituttet har utgitt en rapport om det norske barnevaksinasjonsprogrammet for 2011.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 6. Avgiftsfritt salg av alkohol og tobakk på norske flyplasser i 2011

  Overblikk over rapportert avgiftsfritt salg av alkohol og tobakk på norske flyplasser i 2011.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 7. Punktering av fosterhinnen har trolig ingen effekt på fødselstiden

  Punktering av fosterhinne, også kalt amniotomi, sammenlignet med ingen behandling under fødsel, utgjør muligens liten eller ingen forskjell i fødselstiden.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 8. Etter bosettingen: psykisk helse, mestring og sosial integrasjon blant ungdom som kom til Norge som enslige mindreårige asylsøkere

  Målsettingen med rapporten har vært å få mer kunnskap om stabilitet og endring i psykiske plager, og om enslige flyktningers mestring og psykososiale integrasjon.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 9. Vi vet ikke om offentliggjøring av kvalitetsindikatorer gir bedre helsetjenester

  Kvalitetsindikatorer er målbare variabler som gir informasjon om kvaliteten innen et område som vanligvis ikke lett lar seg måle direkte.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 10. Kriterier for å vurdere effekten av forebyggende tiltak

  Rapporten er en oversikt over nasjonale og internasjonale miljøer som arbeider med systematiske oversikter på effekt av forebyggende og helsefremmende tiltak innen primærhelsetjeneste og folkehelse.

  Systematisk oversikt

  Publisert Oppdatert

 11. Kreftrisiko ved folsyretilskudd

  Målet med denne systematiske oversikten er å avklare om det er økt kreftrisiko ved bruk av folsyretilskudd.

  Systematisk oversikt

  Publisert Oppdatert

 12. Læringsnettverk som verktøy i kvalitetsforbedring - en oppsummering av forskning og erfaring

  Læringsnettverk er et verktøy som blir brukt i forbedringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten. Hensikten er å spre kompetanse på ulike områder og bedre kvaliteten på tjenestene.

  Systematisk oversikt

  Publisert Oppdatert

 13. Triagesystemer for akuttmedisinske tjenester prehospitalt og ved innleggelse i sykehus

  Kunnskapssenteret fikk i oppdrag å oppsummere tilgjengelig forskning om effekter av triagesystemer i den akuttmedisinske kjeden, med spesiell oppmerksomhet rettet mot prehospitale tjenester.

  Systematisk oversikt

  Publisert Oppdatert

 14. Drug Situation in Norway 2011

  Årsrapport til EUs narkotikaovervåkingsbyrå - EMCDDA.

  Statistikk

  Publisert Oppdatert

 15. Et søk etter litteratur om effekt av tidlig fysioterapi etter innsetting av hofteprotese

  Et litteratursøk etter publikasjoner om effekt av tidlige fysioterapiintervensjoner for pasienter fortsatt innlagt etter innsetting av hofteprotese.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 16. Nasjonalt register for alvorlige allergiske reaksjoner på mat

  For å øke kunnskapen om alvorlige allergiske reaksjoner på mat i Norge, ble det i 2000 etablert et nasjonalt Matallergiregister.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 17. Effekten av tilrettelagt dagsentertilbud til personer med demens

  Rapporten oppsummerer tilgjengelig forskning om hvilken effekt tilbud om tilrettelagt dagaktivitet har på å forebygge eller å utsette innleggelse i institusjon.

  Systematisk oversikt

  Publisert Oppdatert

 18. Kartlegging av måleinstrument til måling av brukererfaringer med samhandling

  Formålet med litteraturgjennomgangen har vært å finne relevante og validerte måleinstrument som måler brukeres erfaringer med samhandling mellom ulike deler og nivåer av helsetjenesten.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 19. Rapport fra Vannverksregisteret. Drikkevannsstatus (data 2007 og 2008)

  Drikkevannskvaliteten ved norske vannverk er blitt noe bedre, men mange vannverk rapporterer altfor dårlig inn til det sentrale registeret. Særlig gjelder dette lukt og smak.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 20. Behandling med oxytocin gir ikke færre keisersnitt

  Behandling med oxytocin sammenlignet med ingen behandling ved for langsom fremgang i fødsel gir ikke færre keisersnitt.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert