Hopp til innhold

2011

Viser  112  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Gode helseregistre – bedre helse. Revidert handlingsplan 2010–2011

  Denne handlingsplanen i forprosjektet for Nasjonalt helseregisterprosjekt inneholder tiltak innen 14 innsatsområder.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 2. Gjennomgang og forbedring av arbeidet med multidose i Larvik kommune

  I rapporten beskrives erfaringer som antas å være nyttige for andre kommuner ved innføring og utvikling av multidoseordningen.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 3. Drug Situation in Norway 2011

  Årsrapport til EUs narkotikaovervåkingsbyrå - EMCDDA.

  Statistikk

  Publisert Oppdatert

 4. Tobakk- og rusmiddelbruk blant unge voksne i Norge

  Hvordan er bruken av tobakk og rusmidler blant unge voksne i Norge? Hovedfunn fra en spørreundersøkelse foretatt i 2010 blant personer i alderen 18-30 år.

  Statistikk

  Publisert Oppdatert

 5. Barnepass fram til 18 måneder

  Rapporten ”Barnepass fram til 18 måneder. Sammenhenger mellom barnepass fram til 18 måneder og språklige ferdigheter og psykisk fungering ved 5 år” bygger på data fra MoBa-undersøkelsen.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

  Rapport 2011:5.jpg
 6. Virkninger av støy fra jagerfly på befolkningen nær militære flyplasser

  Folk som bor nær sivile eller militære flyplasser blir utsatt for ekstra støy. Mange studier viser at sivil flystøy har helse- og trivselseffekter, blant annet negativ virkning på hjerte-karsystemet.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 7. Utredningsprosjekt 2011: Fra EPJ-data til tannhelseregister?

  FHI-rapporten 2009:5 "Tannhelsestatus i Norge – en oppsummering av eksisterende kunnskap" peker på store mangler i vår kunnskap om befolkningens tannhelse og bruk av tannhelsetjenester.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 8. Støyplage og søvnforstyrrelser fra togstøy

  Én av tre er mye eller ekstremt plaget når innendørs støynivå fra tog var på 40 dB. Hver fjerde person oppga søvnproblemer som skyldes støy når støynivå fra tog om natten var på 30 dB.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 9. Reseptregisteret 2006-2010/The Norwegian Prescription Database 2006-2010

  Rapporten inneholder nøkkeltall og tabeller med antall individer som har fått utlevert legemidler etter resept fra apotek i Norge i perioden 2006 – 2010.

  Statistikk

  Publisert Oppdatert

 10. Register for bivirkninger ved bruk av kosmetiske produkter 2008–2010. National Register of Adverse Effects from Cosmetic Products 2008–2010

  Permanent hårfarge gir de alvorligste bivirkningene, mens det er flest reaksjoner på fuktighetskremer for ansikt og kropp.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

  Kosmetikkrapport.jpg
 11. Rapport fra Vannverksregisteret. Drikkevannsstatus (data 2007 og 2008)

  Drikkevannskvaliteten ved norske vannverk er blitt noe bedre, men mange vannverk rapporterer altfor dårlig inn til det sentrale registeret. Særlig gjelder dette lukt og smak.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 12. Psykisk helse i Norge. Tilstandsrapport med internasjonale sammenligninger

  Internasjonale sammenligninger tyder på at psykiske helseplager er mer utbredt i de fleste andre europeiske land sammenlignet med Norge.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 13. Nasjonalt register for alvorlige allergiske reaksjoner på mat

  For å øke kunnskapen om alvorlige allergiske reaksjoner på mat i Norge, ble det i 2000 etablert et nasjonalt Matallergiregister.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

  Forside_Allergiske reaksjoner-pa-mat-2000-2010_Side_01.jpg
 14. Legemiddelforbruket i Norge 2006-2010

  Statistikken omfatter alt salg av reseptpliktige og reseptfrie legemidler i Norge fra grossister til apotek, sykehus/sykehjem og dagligvarehandel.

  Statistikk

  Publisert Oppdatert

 15. Helseeffekter av aminer (rapport 2011)

  CO2-fangst med aminer regnes som den mest aktuelle metoden for å komme raskt i gang med fjerning av CO2. Men i denne renseprosessen vil noe av aminene slippes ut i luften og brytes ned.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

  Health effects.jpg
 16. Etter bosettingen: psykisk helse, mestring og sosial integrasjon blant ungdom som kom til Norge som enslige mindreårige asylsøkere

  Målsettingen med rapporten har vært å få mer kunnskap om stabilitet og endring i psykiske plager, og om enslige flyktningers mestring og psykososiale integrasjon.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 17. Eldre i Norge: Forekomst av psykiske plager og lidelser

  Rapporten er skrevet på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Målsettingen har vært å gi en kortfattet oversikt over omfanget av psykiske plager og lidelser blant eldre i Norge.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 18. Bruk av alkohol, narkotika og trafikkfarlege legemiddel blant bilførarar i normal trafikk: Norske og europeiske resultat frå DRUID-prosjektet

  Om lag ein av 30 bilførarar på norske vegar køyrer med alkohol, illegale rusmiddel eller sløvande legemiddel i blodet.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

  DRUID 2011 Rapportomslag_web.
 19. Biodamrapporten: Kartlegging av legionellaforekomst i luftede biologiske avløpsrenseanlegg 2009-2010

  Legionellabakterier kan opptre i store konsentrasjoner i luftede biologiske renseanlegg som renser avløp fra treforedlingsindustrien.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

  Forside_Vannrapport-117-kartlegging-av-legionellaforekomst-i-luftede-biologiske-avlopsrenseanlegg-2009-2010.jpg
 20. Bedre føre var - Psykisk helse: Helsefremmende og forebyggende tiltak og anbefalinger

  Folkehelseinstituttet har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet skrevet denne rapporten.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

  Bedre føre var.