Hopp til innhold

2015

Viser  171  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Bakgrunnsdokumentasjon til nasjonale retningslinjer for helsestasjoner

  Vi har sammen med retningslinjegruppen gradert systematiske oversikter som omhandler effekten av hjemmebesøk og foreldreopplæring og informasjon som synes relevant for helsestasjoner.

  Rapport

  Publisert

 2. Screeningverktøy for kognitiv funksjon og bilkjøring

  I denne rapporten har vi kartlagt hva som finnes av kognitive screeningtester for å vurdere funksjoner med betydning for bilkjøringsevne, og hvor gode testene er.

  Systematisk oversikt

  Publisert

 3. Tiltak for å fremme valgdeltakelse blant innvandrere

  Rapporten baseres på et systematisk litteratursøk for å identifisere forskning fra 2000 til 2015 om effekter av ulike typer individrettede tiltak for å mobilisere til valgdeltakelse.

  Rapport

  Publisert

 4. Legemiddelsløyfer

  Oppdraget var å finne litteratur/forskning om bruk av helt eller delvis lukket legemiddelsløyfe i sykehus eller på institusjon.

  Rapport

  Publisert

 5. Effekt av primærforebyggende tiltak mot stress og belastninger for yrkesaktive

  Systematisk litteratursøk med påfølgende sortering av relevante publikasjoner, etter oppdrag fra Helsedirektoratet.

  Rapport

  Publisert

 6. Undervisning om seksuelle overgrep virker trolig forebyggende

  Å undervise elever i grunnskolen om seksuelle overgrep fanger trolig opp flere barn som blir utsatt for slike overgrep, og øker barnas kunnskap om seksuelle overgrep.

  Forskningsomtale

  Publisert

 7. Effekt av fluorpensling til barn under tre år

  Vi kan med rimelig sikkerhet si at pensling med fluor til barn under tre år reduserer karies i melketenner.

  Systematisk oversikt

  Publisert

 8. Utvikling, spredning og resultater av Lyst på livet – et helsefremmende konsept for eldre

  Lyst på livet er et konsept der eldre arbeider systematisk i grupper med å styrke egen helse og livsglede.

  Rapport

  Publisert

 9. Pilates neppe mer effektivt enn annen trening ved kroniske korsryggsmerter

  Pilates er en type trening som er ment å styrke de dypereliggende musklene rundt mage og rygg. Slike øvelser er trolig ikke mer effektive enn andre typer hos personer med kroniske ryggsmerter.

  Forskningsomtale

  Publisert

 10. Fluorgel forebygger trolig karies

  Fluorgel forebygger trolig karies hos barn. Effekten ses både på melketenner og permanente «voksentenner» hos barn. Det er lite forskning om bivirkninger.

  Forskningsomtale

  Publisert

 11. Effekt av det å være i arbeid på bruk av helsetjenester

  Systematisk litteratursøk med påfølgende sortering av relevante publikasjoner.

  Rapport

  Publisert

 12. Informasjon om kunnskapshull fra Kunnskapssenterets systematiske oversikter og metodevurderinger publisert i 2014

  Kunnskapssenterets årlige en oversikt over kunnskapshull som vi har identifisert gjennom arbeidet med systematiske forskningsoversikter.

  Forskningskartlegging

  Publisert

 13. Neppe noen nytte av innsnittsduk ved kirurgiske inngrep

  Bruk av klebrig innsnittsduk ved kirurgiske inngrep vil neppe gi færre pasienter med postoperative sårinfeksjoner. I verste fall kan bruk av innsnittsduk gi flere postoperative sårinfeksjoner.

  Forskningsomtale

  Publisert

 14. Voksne med astma kan ha nytte av mestringstiltak

  Personer med astma får trolig bedre livskvalitet og bedre lungefunksjon når de får opplæring og veiledning i hvordan de kan mestre sykdommen og hverdagen.

  Forskningsomtale

  Publisert

  astma-mestringstiltak-faktaark_Side_1.jpg
 15. Forebygging av infeksjoner ved bruk av sentralt venekateter

  Denne rapporten oppsummerer forskning som gir oversikt over tiltak som kan redusere risiko for infeksjoner ved bruk av sentralt venekateter.

  Systematisk oversikt

  Publisert

 16. Tidlig ytre vending av barn i seteleie fører til færre setefødsler og færre keisersnitt

  Utvendig håndgrep for å snu barn som ligger i seteleie fra uke 34 til og med uke 36, fører trolig til færre setefødsler og keisersnitt, sammenlignet med å gjøre det fra uke 37.

  Forskningsomtale

  Publisert

 17. Pasienterfaringer blant hjertesviktpasienter ved Medisinsk avdeling, Bærum sykehus

  Samhandlingsprosjektet Reinnleggelser ble initiert i 2013. Hensikten med prosjektet var å prøve ut forbedringstiltak for å redusere antall reinnleggelser for hjertesviktpasienter.

  Rapport

  Publisert

 18. Gruppe B-streptokokkar hos gravide og fødande – kan oppfølginga bli betre?

  Læringsnotat fra Meldeordningen for uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten.

  Rapport

  Publisert

 19. Lungerehabilitering bedrer tungpustenhet, livskvalitet og fysisk kapasitet hos personer med KOLS

  Lungerehabilitering med fokus på utholdenhetstrening og funksjonell trening bedrer tungpustethet, tretthet, helserelatert livskvalitet, mestringsfølelse og fysisk kapasitet hos personer med KOLS.

  Forskningsomtale

  Publisert

 20. Pasienterfaringer med norske sykehus i 2014. Lokale rapporter og nasjonale resultater

  Dette er resultatene fra en en nasjonal brukererfaringsundersøkelse blant voksne døgnpasienter ved somatiske sykehus som Kunnskapssenteret gjennomførte høsten 2014.

  PasOpp rapport

  Publisert