Hopp til innhold

Notat

Oppdatering av kunnskapsgrunnlaget om standardiserte tobakkspakninger

I brev fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) av 12.11 2014 ble Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) bedt om å gjennomføre en oppdatering av kunnskapsoppsummeringen om standardiserte tobakkspakninger som ble levert til departementet fra SIRUS 19. oktober 2012.

I brev fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) av 12.11 2014 ble Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) bedt om å gjennomføre en oppdatering av kunnskapsoppsummeringen om standardiserte tobakkspakninger som ble levert til departementet fra SIRUS 19. oktober 2012.


Hovedbudskap

SIRUS har oppsummert ny forskning på standardiserte tobakkspakninger. Sett under ett støtter forskningen opp under antagelsen om at standardisert innpakning av tobakk vil kunne endre oppfatninger og holdninger, som i sin tur vil bidra til nedgang i røyking.

Noen av konklusjonene i oppsummeringen

  • Resultatene i studiene som er gjort viser en tydelig sammenheng mellom standardisert innpakning av tobakksvarer og reduksjon i pakkenes appell, samt i feiloppfatninger om helserisiko. De viser også at standardiserte tobakkspakninger sannsynligvis vil kunne bidra til endringer i røykerelaterte holdninger, intensjoner og atferd, og til at helseadvarsler på tobakkspakninger blir mer effektive.
  • Kunnskapsgrunnlaget for å kunne si noe om effekten av standardisert innpakning av snus er svært begrenset, men de få studiene som er gjort indikerer at tiltaket vil kunne bidra til å gjøre snus mindre appellerende for forbrukerne.
  • Studiene som er gjort etter innføringen av standardisert innpakning i Australia tyder på at standardisert innpakning av tobakk kan ha effekt på holdninger til røyking. De fleste av disse studiene bruker endepunktvariable som i teorien er nært knyttet til påfølgende atferdsendring. Studiene fra Australia viser også at tiltaket ikke ser ut til å ha hatt negative konsekvenser, i form av at forbrukerne foretrekker andre utsalgssteder eller at transaksjonstiden ved salg av tobakk har økt. Til slutt gir studiene indikasjoner på at tilbud om og bruk av illegal tobakk ikke har endret seg fra før til etter standardisert innpakning av tobakksvarer ble innført.
    Sett under ett indikerer de første studiene gjort utenfor eksperimentell setting at innføringen av standardisert innpakning av tobakksvarer i Australia har hatt ønsket effekt.
  • Sett under ett støtter forskningen som er gjort på standardiserte tobakkspakninger opp under antagelsen om at standardisert innpakning av tobakk vil kunne endre oppfatninger og holdninger som i sin tur vil bidra til nedgang i røyking.

Dette er et notat fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2015
  • Av: Statens institutt for rusmiddelforskning