Hopp til innhold

Rapport

Anbefalte faglige normer for inneklima. Revisjon av kunnskapsgrunnlag og normer – 2015

Den reviderte rapporten inneholder som før anbefalte normer for inneklima, praktiske råd og oppdatert kunnskapsgrunnlag. Normene gir grunnlag for helsefaglige vurderinger av inneluftkvalitet.

forsidebilde av rapport

Den reviderte rapporten inneholder som før anbefalte normer for inneklima, praktiske råd og oppdatert kunnskapsgrunnlag. Normene gir grunnlag for helsefaglige vurderinger av inneluftkvalitet.


Sammendrag

Kunnskap om inneklima og helse

Et viktig utgangspunkt for vår rådgivning og helseforebyggende arbeid er at godt inneklima har stor betydning for helse og trivsel i befolkningen. Dette gjør det viktig å forebygge og utbedre risikoforhold inne som kan knyttes opp til nedsatt trivsel, forverring av eksisterende sykdom eller utløse sykdom.
 
De siste årene har det kommet forskningsresultater som nyanserer kunnskapen vår og fører til en viss spissing i hvilke inneklimaområder man bør fokusere på (fuktproblemer/muggsopp i enda større grad, partikler og til dels flyktige organiske forbindelser). En oppdatering av kunnskapsstatus på inneklimafeltet vil derfor bedre synliggjøre behov for eventuelt endrede råd og anbefalte normer. 
 

Hvilken rolle spiller normene? 

De anbefalte faglige normene for inneklima har fremkommet etter utredning og enighet i en arbeidsgruppe der status på inneklimafeltet er belyst. Dette har skjedd ved gjennomgang av kriteriedokumenter og relevant forskning innen fagområdet.
 
Normene er et generelt grunnlag for helsefaglige vurderinger av inneluftkvalitet. Innholdet er i seg selv ikke rettslig bindende, men anbefalinger og råd for hvordan bindende bestemmelser i lov og forskrift bør eller kan oppfylles. Vi viser bl.a. til forskriftene om miljørettet helsevern hjemlet i folkehelseloven. Myndighetene gir på denne måten signaler om hvor grunnlaget for forsvarlighet mv. etter lovgivningen bør ligge. Den som velger løsninger som i vesentlig grad avviker fra normenes anbefalinger, må være forberedt på å kunne dokumentere og begrunne sine valg.

Endringer siden 2013-utgaven

Endringer siden 2013-rapporten er at kapitlet om asbest og syntetiske mineralfibre er delt i to separate kapitler. Dette fordi eksponering for de to fibertypene har svært forskjellig helserisiko. Samtidig ble det foretatt en oppdatering av kunnskapsgrunnlaget for syntetiske mineralfibre.

Det er også gjort noen presiseringer i kapitlet om svevestøv.

Om rapporten

  • Utgitt: 01.2015
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • ISSN elektronisk: 1503-1403
  • ISBN elektronisk: 978-82-8082-655-8