Hopp til innhold

Rapport

Helseeffekter av arbeid

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten ved Seksjon for velferdstjenester fikk i oppdrag fra NAV og Helsedirektoratet å utføre et systematisk litteratursøk med påfølgende sortering av mulig relevante publikasjoner. Oppdraget var å finne forskning fra 2012-2015 om helseeffekter av arbeid. Hensikten var å komplettere en eksisterende systematisk oversikt av van der Noordt og kolleger publisert i 2014 om temaet.

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten ved Seksjon for velferdstjenester fikk i oppdrag fra NAV og Helsedirektoratet å utføre et systematisk litteratursøk med påfølgende sortering av mulig relevante publikasjoner. Oppdraget var å finne forskning fra 2012-2015 om helseeffekter av arbeid. Hensikten var å komplettere en eksisterende systematisk oversikt av van der Noordt og kolleger publisert i 2014 om temaet.


Bestill

Last ned:

Hovedbudskap

Metode

Vi utarbeidet søkestrategi for et systematisk litteratursøk. Det ble søkt i samfunnsvitenskapelige og medisinske databaser. Søket ble utført i mai 2015. To forskere gikk uavhengig av hverandre gjennom identifiserte referanser og vurderte relevans i forhold til inklusjonskriteriene.

Resultater

 • Litteratursøket gav 7471 referanser etter dublettsjekk
 • Vi identifiserte totalt 24 relevante studier: 2 mulige systematiske oversikter og 22 primærstudier
 • Én mulig systematisk oversikt oppsummerte studier med utvalg hentet fra den generelle befolkningen; den andre oppsummerte studier med utvalg hentet fra personer med schizofrenilidelse
 • 17 av de 22 primærstudiene inkluderte utvalg fra den generelle befolkningen, mens 5 studier inkluderte utvalg fra ulike pasientgrupper
 • De 17 primærstudiene med generelle utvalg fordelte seg slik med hensyn til type utfallsmål:
  • 5 studier med psykiske utfallsmål
  • 4 studier med fysiske utfallsmål
  • 8 studier med både psykiske og fysiske utfallsmål
  • De 5 primærstudiene med pasientutvalg hadde alle psykiske utfallsmål

I dette systematiske litteratursøket med sortering har vi ikke lest artiklene i fulltekst og dermed ikke vurdert studienes kvalitet. Basert på lesing av sammendragene ser majoriteten av studiene ser ut til å finne klare positive sammenhenger mellom det å være/komme i arbeid og helse, særlig psykisk helse. En enkel sammenstilling av studieforfatternes konklusjoner tyder derfor på at arbeid kan gi positive effekter på helse.

Om rapporten

 • Utgitt: 2015
 • Av: Kunnskapssenteret
 • Forfattere: Nøkleby H, Berg R, Nguyen L, Blaasvær N, Kurtze N.
 • ISBN elektronisk: 978-82-8121-969-4