Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Økonomisk evaluering av HPV-vaksinasjon for 12-årige gutter »

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Økonomisk evaluering av HPV-vaksinasjon for 12-årige gutter

Metodevurdering

Økonomisk evaluering av HPV-vaksinasjon for 12-årige gutter

Publisert

I denne helseøkonomiske evalueringen har vi undersøkt kostnadseffektiviteten av å vaksinere 12-årige gutter og jenter, sammenlignet med å fortsette med dagens vaksinering av kun 12-årige jenter.

I denne helseøkonomiske evalueringen har vi undersøkt kostnadseffektiviteten av å vaksinere 12-årige gutter og jenter, sammenlignet med å fortsette med dagens vaksinering av kun 12-årige jenter.


Om publikasjonen

 • Utgitt: 2015
 • Forfattere: Jiménez E, Torkilseng EB, Klemp M.
 • ISSN elektronisk: 1890-1298
 • ISBN elektronisk: 978-82-8121-938-0

Hovedbudskap

Det er dokumentert en sammenheng mellom infeksjon med humant papillomavirus (HPV) type 16 og 18 og livmorhals-, vulva-, vaginal, anal, penis- og munnsvelgkreft. HPV type 6 og 11 er assosiert med kjønnsvorter. I denne helseøkonomiske evalueringen har vi undersøkt kostnadseffektiviteten av å vaksinere 12-årige gutter og jenter, sammenlignet med å fortsette med dagens vaksinering av kun 12-årige jenter.

To ulike vaksiner, begge i et tre-doserregime, er per dags dato tilgjengelige i Norge: en bivalent vaksine som er rettet mot HPV-typene 16 og 18 og en kvadrivalent vaksine som er rettet mot HPV-typene 6, 11, 16 og 18. I denne rapporten har vi undersøkt kostnadseffektiviteten til den kvadrivalente vaksinen, siden det er denne vaksinen som nå tilbys 12-årige jenter. Kostnadseffektiviteten til den bivalente vaksinen er undersøkt i en scenarioanalyse.

Hovedfunnene er:

 • Vaksinasjon av gutter i tillegg til jenter er sannsynligvis ikke kostnadseffektivt i et samfunnsperspektiv. Den inkrementelle kostnadseffektivitetsratioen (IKER) er kr 1,626,261 for et vunnet kvalitetsjustert leveår (QALY). I et helsetjenesteperspektiv er IKER kr 1,789,463 /QALY.

Det finnes ingen offisiell grenseverdi for IKER i Norge, men en IKER av en slik størrelsesorden er generelt assosiert med at tiltaket ikke implementeres i den norske helsetjenesten.

Sammendrag

Bakgrunn

Det er dokumentert sammenheng mellom infeksjon med humant papillomavirus (HPV) og kjønnsvorter, livmorhals-, vulva-, vaginal, anal, penis- og munnsvelgkreft. Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI) administrerer barnevaksinasjonsprogrammet i Norge, og jenter på 12-13 år (7. klasse) får gjennom vaksinasjonsprogrammet tilbud om tre doser av den kvadrivalente vaksinen (rettet mot HPV 6/11, 16 og 18). Gutter får ikke dette tilbudet i dag.  

Utenfor Europa er kjønnsnøytral vaksinering anbefalt blant annet i USA og Australia. Blant EU-landene er det kun Østerrike som har anbefalt kjønnsnøytral vaksinering. I Storbritannia ble det i 2014 besluttet å revurdere om HPV-vaksinen bør tilbys menn som har sex med menn og/eller til unge gutter.

I denne helseøkonomiske evalueringen undersøkte vi kostnadseffektiviteten av å vaksinere 12-årige gutter og jenter mot HPV, sammenlignet med å fortsette med dagens vaksinering av kun 12-årige jenter.

Problemstilling

Å vurdere epidemiologiske konsekvenser, kostnader, helsegevinster og kostnadseffektivitet av å tilby HPV-vaksine til 12 år gamle gutter og jenter, sammenlignet med dagens praksis hvor vaksinen kun tilbys 12 år gamle jenter. I tillegg vurderte vi hvordan endringer i sentrale antagelser og variabler påvirket resultatene og konklusjonene.

Metode

En tidligere publisert, deterministisk, populasjonsbasert og dynamisk modell ble brukt for å utføre analysen. Modellen beregner andelen personer i nåværende og fremtidige kohorter som har opplevd infeksjon med HPV 6/11, 16 og/eller 18, fra 2016 til 2115.

Modellen ble tilpasset norske forhold med tanke på forekomst av HPV-relaterte utfall, kostnader og helserelatert livskvalitet. Modellen ble i tillegg klargjort for bruk av effektdataene fra Kunnskapssenterets systematiske oversikter og for probabilistiske sensitivitetsanalyser.  

Hovedanalysen så på kostnadseffektiviteten av de første 100 årene av et vaksinasjonsprogram hvor 12 år gamle gutter og jenter tilbys tre doser av den kvadrivalente vaksinen. Virkningene ble analysert for totalt 184 fødselskohorter: De 91 kohortene gutter og jenter med alder 8-99 ved starten av vaksinasjonsprogrammet, og de påfølgende 93 fødselskohortene med 8 år gamle gutter og jenter.

Vi antok at 82 prosent av alle gutter og jenter på 12 år i gjennomsnitt fikk henholdsvis 2.54 og 2.78 doser av HPV-vaksinen. Basert på funnene i de systematiske oversiktene var vaksinens effekt i hovedanalysen begrenset til livmor- og vulvakreft og forstadier til disse, samt kjønnsvorter. Resultatene av å inkludere effekt på vaginal- og analkreft, og forstadier til disse, vises i separate analyser. Den maksimale utsalgsprisen for apotek (AUP) på den kvadrivalente vaksinen per desember 2014 på kr. 1,113.40/dose ble brukt i hovedanalysen.

Hovedanalysen ble utført både i et helsetjenesteperspektiv og i et samfunnsperspektiv. Helsetjenesteperspektivet inkluderte kostnadene begrenset til det offentlige helsevesenet. I samfunnsperspektivet ekskluderte vi merverdiavgiften (MVA) fra prisene, men inkluderte i tillegg skattekostnaden, en verdsetting av pasientenes reise- og ventetid, samt mulige produksjonstap av sykdom.

For begge perspektiver ble det beregnet en inkrementell kostnadseffektivitetsratio (IKER) i form av kroner per vunnet kvalitetsjusterte leveår (QALY). Resultatene ble sammenliknet med et sett potensielle referanseverdier for verdien av en vunnet QALY, fra kr 250 000 til 2 000 000. Dersom IKER sannsynligvis er lavere enn en angitt referanseverdi, er det vanlig å konkludere at det nye tiltaket er kostnadseffektivt til den referanseverdien (motsatt dersom IKER er over en valgt referanseverdi).

Resultatene ble vurdert med utgangspunkt i den samlede usikkerheten i hovedanalysens parametere, og vi estimerte verdien av perfekt informasjon (EVPI).

Konsekvensene av å endre underliggende antakelser og sentrale parametere i hovedanalysen ble undersøkt i en rekke scenarioanalyser, under følgende betingelser (alle i helsetjenesteperspektiv):

 1. Lavere pris per vaksinedose.
 2. Ekskludere effekten av vaksinen på kjønnsvorter, for å vurdere kostnadseffektiviteten av den bivalente vaksinen.
 3. Økt dekningsgrad for jenter som et alternativ til å vaksinere gutter.
 4. Effekt beregnet som vunne leveår (det vil si uten livskvalitetsgevinster av vaksinering).
 5. Inklusjon av vaksineeffekt på analkreft (begge kjønn) og vaginalkreft, inkludert forstadier til vaginalkreft.
 6. Eksklusjon av koniseringsrelaterte tidligfødsler og konsekvensene av disse på kostnader og helsegevinster.
 7. To doser i stedet for tre, uten å redusere vaksineeffekten.
 8. Reduksjon i insidensen av sentrale utfall i modellen under ulike antakelser om dekningsgrad. 

Som et supplement til de ovenstående scenarioanalysene ble det utført en serie med enveis- sensitivitetsanalyser, som viser hvordan hovedanalysens resultater endrer seg når sentrale grupper av parametere økes eller reduseres med 25 prosent. Disse resultatene presenteres i et Tornado-diagram.

Resultater

I et helsetjenesteperspektiv, og med en tidshorisont på 100 år (2016-2115), er den diskonterte inkrementelle kostnaden ved å inkludere 12 år gamle gutter i vaksinasjonsprogrammet 1.851 milliarder kroner, med en diskontert helsegevinst på 1,034.59 QALYs. Dette tilsvarer en IKER på 1,789,463 kr/QALY. Både de inkrementelle kostnadene og helsegevinstene er positive for alle iterasjoner i den probabilistiske sensitivitetsanalysen.

Å vaksinere gutter fremstår som noe mer kostnadseffektivt i et samfunnsperspektiv. De inkrementelle kostnadene er da omtrent 9 prosent lavere, kr. 1.677 milliarder mot 1.851 milliarder. Helsegevinsten av å vaksinere påvirkes ikke av perspektivet og derfor lik mellom de to perspektivene. I samfunnsperspektivet er IKER kr 1,626,261 kr/QALY.

Resultatene av scenarioanalysene er som følger:

 1. 1.Med en pris per vaksinedose på den kvadrivalente vaksinen på hhv. 250, 500 og 750 kr/dose er IKER 351,975 kr/QALY, 765,909 kr/QALY og 1,186,606 kr/QALY.
 2. Å ekskludere vaksineeffekten på kjønnsvorter gir betydelig lavere helsegevinst og noe høyere kostnader, som resulterer i en IKER på 3,754,854 kr/QALY. Dersom man antar at disse resultatene er gyldige for den bivalente vaksinen, og at prisen på den kvadrivalente vaksinen er lik den offentlige prisen på kr. 1,113.40 /dose, må den bivalente vaksinens pris være omtrent 550 kr/dose eller lavere for at den skal være like kostnadseffektiv som den kvadrivalente vaksinen.
 3. Økt dekningsgrad fra 82 prosent til 92 prosent (minst en dose), uten å vaksinere gutter, resulterer i en 42 prosent lavere inkrementell effekt og 89 prosent lavere kostnader sammenlignet med å vaksinere gutter og jenter med 82 prosent dekningsgrad. Økt dekningsgrad for jenter gir en IKER på 336,755 kr/QALY, betydelig lavere enn IKER forbundet med å inkludere gutter i vaksinasjonsprogrammet.
 4. Når livskvalitetsgevinstene av å vaksinere ikke inkluderes, blir den nominelle inkrementelle effekten av å vaksinere 12 år gamle gutter og jenter, redusert med 71 prosent, sammenlignet med hovedanalysen (som inkluderer både livskvalitetsgevinstene og levetidsgevinstene og av å vaksinere). Dette kan forklares med at livskvalitetsgevinstene knyttet til å forebygge kjønnsvorter er et viktig utfall for guttene i hovedanalysen. Resultatet er en IKER på 6,188,344 kr per vunnet leveår.
 5. Inklusjon av vaksineeffekt på vaginale kreftforstadier (VaIN 2+), analkreft (begge kjønn) og vaginalkreft fører til en reduksjon i IKER til 1,538,578 kr/QALY.
 6. Eksklusjon av konsekvensene ved koniseringsrelaterte tidligfødsler øker IKER til 1,848,515 kr/QALY.
 7. Resultatet av å anta at alle barn som vaksineres får 2 doser, fører til en IKER på 1,389,853kr/QALY, omtrent 22% lavere enn i hovedanalysen.
 8. Avhengig av hvilket utfall det er snakk om, gir vaksinasjon av gutter en reduksjon i insidensen av relevante utfall for alle aldersgrupper. Etter en 100-års periode var reduksjonen i insidens i ulike utfall 1 til 9 prosentpoeng høyere sammenlignet med kun økt dekningsgrad blant jenter, og 3 til 13 prosentpoeng høyere sammenlignet med å beholde dagens vaksinasjonsprogram for jenter med dagens dekningsgrad. Den største reduksjonen i insidens av utfall ved å vaksinere gutter er knyttet til kjønnsvorter hos gutter.

Enveis- sensitivitetsanalysene indikerer at insidensen av HPV-relaterte utfall og livskvalitetstapene forbundet med HPV-relaterte sykdommer har stor betydning for resultatene, men at effekten av vaksinen er den parameteren som har størst betydning. Endringene i sannsynlighetene for HPV-smitte og behandlingskostnadene har begrenset innvirkning på resultatene.

Konklusjon

Å vaksinere gutter ved 12 års alder med den kvadrivalente vaksinen til en pris på kr 1,113.40/dose, er sannsynligvis ikke kostnadseffektivt, uansett perspektiv. IKER var kr 1,789,463/QALY fra et helsetjenesteperspektiv og kr 1,626,261/QALY fra et samfunnsperspektiv.

Det finnes ingen offisiell grenseverdi for IKER i Norge, men en IKER av en slik størrelsesorden er generelt assosiert med at tiltaket ikke implementeres i den norske helsetjenesten.

Prisscenarioene viser at lavere vaksinepris har stor betydning for resultatene, i den forstand at det gir en betydelig lavere IKER.

Økt dekningsgrad for jenter fra 12 års alder fra 82 prosent til 92 prosent ser ut til å være mer kostnadseffektivt enn å vaksinere både gutter og jenter ved 12 års alder med en dekningsgrad på 82 prosent.

Prisen av den bivalente vaksinen bør ikke være høyere enn kr 550/dose, for å kunne anses som like kostnadseffektiv som den kvadrivalente vaksinen i hovedanalysen.