Hopp til innhold

Rapport

Effekt av primærforebyggende tiltak mot stress og belastninger for yrkesaktive

Kunnskapssenteret ved Seksjon for velferdstjenester fikk i oppdrag fra Helsedirektoratet å utføre et systematisk litteratursøk med påfølgende sortering av mulig relevante publikasjoner. Oppdraget var å finne forskning om effekt av primærforebyggende tiltak for å hindre stress og belastninger blant yrkesaktive.

Kunnskapssenteret ved Seksjon for velferdstjenester fikk i oppdrag fra Helsedirektoratet å utføre et systematisk litteratursøk med påfølgende sortering av mulig relevante publikasjoner. Oppdraget var å finne forskning om effekt av primærforebyggende tiltak for å hindre stress og belastninger blant yrkesaktive.


Hovedbudskap

Metode

Vi utarbeidet søkestrategi for et systematisk litteratursøk. Vi søkte i relevante forskningsdatabaser i september 2015. To forskere gikk uavhengig av hverandre gjennom identifiserte referanser og vurderte relevans i forhold til inklusjonskriteriene.

Resultater

 • Vi identifiserte totalt 118 relevante referanser
 • 3 mulige oversikter over oversikter
 • 22 mulige systematisk oversikter
 • 93 randomiserte kontrollerte studier
 • 84 av studiene var publisert mellom 2010-2015
 • 8 av de randomiserte kontrollerte studiene var fra et nordisk land
 • Det var flest studier som omtalte tiltak rettet mot helsepersonell, slik som sykepleiere og leger
 • Det var også mange studier som beskrev tiltak rettet mot lærere, industriarbeidere, kontorarbeidere og statlig ansatte
 • De to hyppigst undersøkte tiltakstypene var psykosoedukative tiltak og mindfulness (oppmerksomt nærvær)

Det fins mye oppsummert forskning og primærforskning på effekten av primærforebyggende tiltak for å hindre stress og belastninger blant yrkesaktive. Mye av forskningen er rettet mot helsepersonell og omhandler psykoedukative tiltak og mindfullness. I dette systematiske litteratursøket med sortering har vi ikke lest artiklene i sin helhet og dermed ikke vurdert studienes metodiske kvalitet eller sammenstilt resultatene. Vi kan derfor ikke trekke noen konklusjoner angående studienes resultater. En full systematisk oversikt eller formidling av oppsummert forskning vil kunne gi et godt grunnlag for å vurdere effekten av primærforebyggende tiltak for å hindre stress og belastninger blant yrkesaktive.

Om rapporten

 • Utgitt: 2015
 • Av: Kunnskapssenteret
 • Forfattere: Meneses J, Kirkehei I, Berg RC.
 • ISBN elektronisk: 978-82-8121-989-2