Hopp til innhold

2015

Viser  171  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Pasienterfaringer med medisinske sengeposter ved Helse Møre og Romsdal HF 2015

  Kunnskapssenteret gjennomførte våren 2015 en brukererfaringsundersøkelse blant voksne døgnpasienter ved ti utvalgte medisinske sengeposter ved sykehusene i Møre og Romsdal.

  PasOpp rapport

  Publisert

 2. Effekt av foreldreopplæring for å forebygge karies hos førskolebarn

  Vi fant at barnas tannhelse muligens er noe bedre når foreldrene har fått opplæring eller veiledning om forebygging av karies flere ganger sammenliknet med ingen tiltak.

  Systematisk oversikt

  Publisert

 3. Hvor mange begynner og hvor mange slutter med tobakk hvert år?

  Antall som begynner og slutter med tobakk i Norge hvert år.

  Statistikk

  Publisert Oppdatert

 4. Øker insentiver og hjelpemidler tilslutning til tuberkulosebehandling?

  Denne Cochrane-oversikten viser at å gi folk materielle insentiver og hjelpemidler kan ha liten eller ingen effekt på antall personer som blir kurert eller fullfører tuberkulosebehandling.

  Forskningsomtale

  Publisert

 5. Autolog hematopoietisk stamcelletransplantasjon ved multippel sklerose

  Metodevurderingen oppsummerer og vurderer forskning om effekt, sikkerhet, økonomiske evalueringer og etiske problemstillinger knyttet til autolog stamcelletransplantasjon ved multippel sklerose.

  Metodevurdering

  Publisert

 6. Akuttmottak – risikosone for pasientsikkerhet

  Læringsnotat fra Meldeordningen for uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten.

  Rapport

  Publisert

 7. Fullstendig metodevurdering av de nye legemidlene for pasienter med inoperabel eller metastaserende føflekkreft

  Metodevurderingen sammenligner klinisk effekt og kostnadseffektivitet mellom syv nye legemidler som brukes i behandling av føflekkreft med spredning og/eller føflekkreft som ikke kan opereres.

  Metodevurdering

  Publisert

 8. Usage of Antivirals and the Occurrence of Antiviral Resistance in Norway 2013–2014

  Dette er den andre rapporten om resistensovervåking av virus i Norge (RAVN) som utgis fra Folkehelseinstituttet.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 9. Bakgrunnsdokumentasjon til nasjonale retningslinjer for helsestasjoner

  Vi har sammen med retningslinjegruppen gradert systematiske oversikter som omhandler effekten av hjemmebesøk og foreldreopplæring og informasjon som synes relevant for helsestasjoner.

  Rapport

  Publisert

 10. Screeningverktøy for kognitiv funksjon og bilkjøring

  I denne rapporten har vi kartlagt hva som finnes av kognitive screeningtester for å vurdere funksjoner med betydning for bilkjøringsevne, og hvor gode testene er.

  Systematisk oversikt

  Publisert

 11. Miljøgifter i innemiljøet. Ftalater, PCB, PBDE og klorparafiner i norske innemiljøer

  En rekke forbrukerprodukter og byggematerialer inneholder potensielt helseskadende kjemikalier.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 12. Legemiddelsløyfer

  Oppdraget var å finne litteratur/forskning om bruk av helt eller delvis lukket legemiddelsløyfe i sykehus eller på institusjon.

  Rapport

  Publisert

 13. Effekt av primærforebyggende tiltak mot stress og belastninger for yrkesaktive

  Systematisk litteratursøk med påfølgende sortering av relevante publikasjoner, etter oppdrag fra Helsedirektoratet.

  Rapport

  Publisert

 14. Tiltak for å fremme valgdeltakelse blant innvandrere

  Rapporten baseres på et systematisk litteratursøk for å identifisere forskning fra 2000 til 2015 om effekter av ulike typer individrettede tiltak for å mobilisere til valgdeltakelse.

  Rapport

  Publisert

 15. Undervisning om seksuelle overgrep virker trolig forebyggende

  Å undervise elever i grunnskolen om seksuelle overgrep fanger trolig opp flere barn som blir utsatt for slike overgrep, og øker barnas kunnskap om seksuelle overgrep.

  Forskningsomtale

  Publisert

 16. Effekt av fluorpensling til barn under tre år

  Vi kan med rimelig sikkerhet si at pensling med fluor til barn under tre år reduserer karies i melketenner.

  Systematisk oversikt

  Publisert

 17. Utvikling, spredning og resultater av Lyst på livet – et helsefremmende konsept for eldre

  Lyst på livet er et konsept der eldre arbeider systematisk i grupper med å styrke egen helse og livsglede.

  Rapport

  Publisert

 18. Tuberkuloseundersøkelse - informasjonsark på 23 språk

  Informasjonsark til personer som skal gjennomgå rutinemessig tuberkuloseundersøkelse ved ankomst til Norge.

  Informasjonsark

  Publisert Oppdatert

 19. Pilates neppe mer effektivt enn annen trening ved kroniske korsryggsmerter

  Pilates er en type trening som er ment å styrke de dypereliggende musklene rundt mage og rygg. Slike øvelser er trolig ikke mer effektive enn andre typer hos personer med kroniske ryggsmerter.

  Forskningsomtale

  Publisert

 20. Fluorgel forebygger trolig karies

  Fluorgel forebygger trolig karies hos barn. Effekten ses både på melketenner og permanente «voksentenner» hos barn. Det er lite forskning om bivirkninger.

  Forskningsomtale

  Publisert