Hopp til innhold

Forskningskartlegging

Effekt av og erfaringer med tolketjenester i offentlig sektor

Et systematisk litteratursøk med sortering over studier om effekt av og erfaringer med tolketjenester i offentlig sektor på brukere, ansatte, og samfunn.

Et systematisk litteratursøk med sortering over studier om effekt av og erfaringer med tolketjenester i offentlig sektor på brukere, ansatte, og samfunn.


Hovedbudskap

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fikk i oppdrag av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) å utføre et systematisk litteratursøk med sortering over studier om effekt av og erfaringer med tolketjenester i offentlig sektor på brukere, ansatte, og samfunn.

Vi søkte etter relevante studier og oversiktsartikler i relevante databaser. Søket ble utført i oktober og desember 2014. To forskere gikk uavhengig av hverandre gjennom identifiserte publikasjoner og vurderte relevans i forhold til forhåndsdefinerte inklusjonskriterier. Relevante referanser ble sortert etter studie-, populasjons- og tiltakstype.

Resultater

Vi identifiserte totalt 20382 unike referanser. Av disse vurderte vi 177 som mulig relevante.

  • Vi identifiserte syv systematiske oversikter. Alle så på tiltak i helsesektoren. I tillegg identifiserte vi 22 eksperimentelle studier, 55 observasjonsstudier, 43 kvalitative studier, og 33 studier som brukte diskursanalyse for å undersøke møte mellom ansatte og kunde, to studier som brukte dokumentanalyse, og en studie som brukte blandete metoder. Studiedesign var ikke oppgitt i 14 studier.
  • De aller fleste studiene (158) var utført i helsesektoren. De resterende studiene var utført i i velferds- eller sosialtjenestene (7), rettssystemet (3), politiet (4), nødhjelpstjenester (1), eller i flere sektorer (3). Sektoren var uklar i én studie.
  • De fleste av de identifiserte studiene ble utført i Nord-Amerika (80). De resterende kom fra Storbritannia/Irland (18), Skandinavia (8), Europa (8), eller Australia (6), Asia/Afrika (6), eller i flere land (2). Land var ikke oppgitt i 49 studier.
  • Det foreligger sannsynligvis ikke nok forskning for at det vil være nyttig å utarbeide en systematisk oversikt over effekt av tolketiltak innen sosial- og velferdstjenestene.

Vi har sortert og listet mulige relevante referanser, men vi har hverken lest studiene i fulltekst, vurdert den metodologisk kvaliteten, eller slått sammen funnene.

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2015
  • Av: Kunnskapssenteret
  • Forfattere: Munthe-Kaas HM, Wollscheid S, Hammerstrøm KT, Blaasvær N, Johansen S, Kurtze N, Gundersen M.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8121-942-7