Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Effekt av trening i varmtvannsbasseng for personer med muskelskjelettlidelser»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Effekt av trening i varmtvannsbasseng for personer med muskelskjelettlidelser

Systematisk oversikt

Effekt av trening i varmtvannsbasseng for personer med muskelskjelettlidelser

Publisert

Basert på funnene fra to kontrollerte studier, er det uvisst om trening i varmtvannsbasseng påvirker sykefravær hos kvinner med fibromyalgi eller kronisk utbredt smerte.

Basert på funnene fra to kontrollerte studier, er det uvisst om trening i varmtvannsbasseng påvirker sykefravær hos kvinner med fibromyalgi eller kronisk utbredt smerte.


Om publikasjonen

 • Utgitt: 2015
 • Forfattere: Myrhaug HT, Strøm V, Hafstad E, Kirkehei I, Reinar LM.
 • ISSN elektronisk: 1890-1298
 • ISBN elektronisk: 978-82-8121-960-1

Hovedbudskap

Muskelskjelettlidelser er utbredt i den norske befolkningen, og kostnader knyttet til slike lidelser er betydelige og økende. Trening i varmtvannsbasseng er et av mange behandlingsalternativer for denne pasientgruppen. Kunnskapssenteret har oppsummert forskning om effekt av trening i varmtvannsbasseng på egenmeldt sykefravær.

Vi inkluderte to kontrollerte studier. Vi har vurdert dokumentasjonen til å ha svært lav kvalitet. Vi fant at:

 • Kvinner med fibromyalgiplager og kronisk utbredt smerte som fikk trening i varmtvannsbasseng i kombinasjon med opplærings-program var ikke mindre borte fra arbeid enn dem som kun fikk tilbud om opplæringsprogram. Funnet er svært usikkert.
 • Kvinner med fibromyalgi som fikk trening i varmtvannsbasseng i kombinasjon med trening på land, kognitiv atferdsterapi og en brosjyre, hadde færre fraværsdager enn dem som kun fikk en brosjyre. Vi har svært liten tillit til dette resultatet.

Vi fant ingen kontrollerte studier som evaluerte effekt av trening i varmtvannsbasseng på sykefravær for andre pasientgrupper enn personer med fibromyalgi eller kronisk utbredt smerte.

Sammendrag

Bakgrunn

Muskelskjelettlidelser er utbredt i den norske befolkningen. Revmatiske lidelser (som revmatoid artritt og Bekhterevs sykdom), degenerative lidelser (som artroser og osteoporose), fibromyalgi, rygg-, nakke-, skulder- og bekkenlidelser er de vanligste muskelskjelettlidelsene. Det er store individuelle variasjoner i hvilken grad de ulike muskelskjelettlidelsene påvirker smerte, livskvalitet, dagligliv og arbeidsliv.

Ulike diagnoser fra muskelskjelettsystemet er blant de vanligste årsakene til sykmelding. Ofte fører muskelskjelettlidelser til varig arbeidsuførhet.

Trening i varmtvannsbasseng er et av mange tilbud som gis til personer med muskelskjelettlidelser i Norge, og spesielt til personer med revmatoid artritt, fibromyalgi og gravide med bekkenløsning. Siden gruppen muskelskjelettlidelser er heterogen, kan man forvente ulik effekt av trening i varmtvannsbasseng. Norsk Revmatikerforbund bestilte en systematisk oversikt over effekt av trening i varmtvannsbasseng på sykefravær og tilbakegang til arbeidslivet hos personer med muskelskjelettlidelser. 

Hensikten med oppdraget var å svare på følgende spørsmål:

 1. Hva er effekter av trening i varmtvannsbasseng sammenliknet med ingen trening, venteliste  for behandling eller annen type trening på sykefravær og tilbakeføring   til arbeidslivet hos personer med kroniske muskelskjellettlidelser?
 2. Hva finnes av systematiske oversikter som har oppsummert effekter av trening i varmtvannsbasseng på smerte, funksjon og/eller livskvalitet hos personer med kroniske muskelskjellettlidelser?

 

Metode

Vi søkte i følgende databaser: MEDLINE, AMED, Embase, Cochrane CENTRAL, Cochrane Database of Systematic Reviews, Health Technology Assessment (HTA) Database, Database of Abstracts of Reviews of Effects (DARE), OTSeeker, PEDro,  CINAHL, PubMed  og Web of Science. Søkestrategien ble utarbeidet i samarbeid med bibliotekar.

Inklusjonskriteriene var som følger:

1)      Populasjon: Personer ≥18 år med kroniske muskelskjelettlidelser

2)     Intervensjon: Trening i varmtvannsbasseng med eller uten kombinasjon av annen type tiltak (som kognitiv adferdsterapi, arbeidsrettede programmer eller opplæringsprogram i mestring av smerter og liknende)

3)     Sammenlikning: Ingen trening, venteliste eller annen type trening (ikke trening i varmtvannsbasseng)

4)     Utfall: Målt på registerbasert eller selvrapportert sykefravær, antall dager borte fra arbeid grunnet sykdom (muskelskjelettlidelser), sykemelding eller tilbakeføring til arbeid (spørsmål 1) eller smerte, funksjon og livskvalitet (spørsmål 2),

5)     Studiedesign: Undersøkt i randomiserte kontrollerte studier og klinisk kontrollerte studier (spørsmål 1) eller systematiske oversikter (spørsmål 2).

For å besvare spørsmål 1 gjorde vi et systematisk søk etter kontrollerte enkeltstudier. Studier som møtte våre inklusjonskriterier ble vurdert for systematiske feil med verktøyet Risk of bias (RoB). Til slutt vurderte vi hvilken tillit vi hadde til resultatene og graderte kvaliteten på den samlede dokumentasjonen ved å bruke Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation (GRADE).

For å belyse spørsmål 2 søkte vi etter systematiske oversikter. Vi identifiserte relevante oversikter. Oversiktenes resultater ble ikke oppsummert, men oversiktenes sammendrag ble presentert i en sortert liste.

Resultat

Søket etter kontrollerte enkeltstudier ga 1763 treff, hvorav to kontrollerte studier ble inkludert. Begge studiene evaluerte effekter av trening i varmtvannsbasseng for kvinner med fibromyalgi, målt på Fibromyalgia Impact Questionnaire (FIQ). FIQ oppga en total skår basert på ti delskalaer. Kun én av disse skalaene var relevant for våre inklusjonskriterier. Med denne skalaen rapporterte pasienten hvor mange dager hun hadde vært borte fra arbeid den siste uken på grunn av fibromyalgi. Den randomiserte kontrollerte studien viste ingen prosentvis forskjell i fraværsdager den siste uken på grunn av fibromyalgiplager og kronisk utbredt smerte blant kvinner som fikk trening i varmtvannsbasseng i kombinasjon med opplæringsprogram, sammenliknet med dem som kun fikk tilbud om opplæringsprogram (MD: -9,32 % (95 % KI -23,94 til 5,30)). Dette funnet er svært usikkert. Den ikke-randomiserte kontrollerte studien viste at kvinner med fibromyalgi som fikk trening i varmtvannsbasseng i kombinasjon med trening på land, kognitiv atferdsterapi og en brosjyre, hadde færre fraværsdager sammenliknet med dem som kun fikk en brosjyre (normaliserte data fra 0-10: MD: -0,69 (95 % KI -1,03 til -0,35).  Vi har svært liten tillit til dette resultatet.

Det systematiske litteratursøket  identifiserte totalt 62 systematiske oversikter som oppsummerte effekter av trening i varmtvannsbasseng på smerte, funksjon og livskvalitet. Disse systematiske oversiktene er kategorisert og vedlagt i en liste.

 

Diskusjon

Siden de to inkluderte studiene kun omhandlet effekter av trening i varmtvannsbasseng til kvinner med henholdsvis fibromyalgi og kronisk utbredt smerte, er overførbarheten til andre muskelskjellettlidelser begrenset. Den ene studien var en randomisert kontrollert studie og den andre var en ikke-randomisert kontrollert studie, derfor kunne de ikke slås sammen i meta-analyse og måtte GRADE-vurderes hver for seg. Utfall ble målt med FIQ, et verktøy som ikke skiller husarbeid og lønnet arbeid og hvor kun en av ti delskalaer omhandler sykefravær. Ulik beregningsmetode for dette utfallet medførte at resultatene ikke var direkte sammenliknbare. På grunn av disse begrensningene ved dokumentasjonsgrunnlaget ble kvaliteten på dokumentasjonen vurdert til svært lav. Det medfører at vi har svært liten tillit til effektestimatet, og at effekten kan være betydelig forskjellig fra effektestimatet.

Konklusjon

Basert på funnene fra to kontrollerte studier, er det uvisst om trening i varmtvannsbasseng påvirker sykefravær hos kvinner med fibromyalgi eller kronisk utbredt smerte.

For å kunne besvare om trening i varmtvannsbasseng påvirker sykefravær og tilbakeføring til arbeidslivet hos personer med muskelskjelettlidelser er det behov for randomiserte kontrollerte studier som:

 •  inkluderer andre deltakere enn kvinner med fibromyalgi og kronisk utbredt smerte
 • evaluerer effekter av trening i varmtvannsbasseng alene (f.eks. trening i varmtvannsbasseng i kombinasjon med trening på land sammenliknet med kun trening på land)
 • evaluerer effekter av trening i varmtvannsbasseng på sykefravær eller tilbakegang til arbeidslivet

Søket identifiserte også 62 systematiske oversikter som oppsummerte effekter av trening i varmtvannsbasseng på smerte, funksjon og livskvalitet hos personer med muskelskjelettlidelser. Disse oversiktene belyste spørsmål 2.