Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Effekt av fluorpensling til barn under tre år»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Effekt av fluorpensling til barn under tre år

Systematisk oversikt

Effekt av fluorpensling til barn under tre år

Publisert

Vi kan med rimelig sikkerhet si at pensling med fluor til barn under tre år reduserer karies i melketenner.

Vi kan med rimelig sikkerhet si at pensling med fluor til barn under tre år reduserer karies i melketenner.


Om publikasjonen

  • Utgitt: 2015
  • Forfattere: Dahm KT, Dalsbø TK, Kirkehei I, Reinar LM.
  • ISSN elektronisk: 1890-1298
  • ISBN elektronisk: 978-82-8121-986-1

Hovedbudskap

I Norge får alle barn gratis offentlig tannhelsetjeneste frem til de er 18 år. Ved to årsalder skal barnas tenner undersøkes ved helsestasjon og henvises til tannhelsetjeneste ved behov. Ved tre års alder innkalles de til en tannhelseundersøkelse i den offentlige tannhelsetjenesten. Denne undersøkelsen innebærer vanligvis ikke rutinemessig fluorpensling. En undersøkelse fra 2003 viste at 13 prosent av norske treåringer hadde karies. Forekomst av karies varierer ˗ mens mange barn har lite eller ingen karies utvikler noen barn karies tidlig og har mye karies.

I denne systematiske oversikten har vi oppsummert resultater fra ni randomiserte kontrollerte studier om effekt av fluorpensling for barn under tre år.

Rapportens hovedresultater:

  • Vi kan med rimelig sikkerhet si at fluorpensling reduserer karies i melketenner.
  • Fluorpensling ser ikke ut til å ha bivirkninger eller andre utilsiktede hendelser.
  • Vi har ikke informasjon om fluorforgiftning eller infeksjoner.

Sammendrag

En undersøkelse fra 2003 viste at 13 prosent av norske treåringer hadde karies. Men forekomst av karies er ulik, ˗ mens mange barn har lite eller ingen karies utvikler noen barn karies tidlig og har mye karies. Det er sannsynlig at barn som utvikler karies i førskolealder har økt risiko for å utvikle mer karies på permanente tannsett i skolealder.

I Norge får alle barn gratis offentlig tannhelsetjeneste frem til de er 18 år. Ved to årsalder skal barnas tenner undersøkes ved helsestasjon og henvises til tannhelsetjeneste ved behov. Vi vet ikke hvor mange barn som henvises. Når barna er tre år innkalles de til en tannhelseundersøkelse i den offentlige tannhelsetjenesten.

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fikk i oppdrag fra Helsedirektoratet å oppsummere tilgjengelig forskning som kan besvare følgende spørsmål: Hva er den kariesforebyggende effekten av fluorpensling for barn under tre år?

Metode

Vi identifiserte en systematisk oversikt om effekt av pensling med fluor hos barn under 16 år. Oversikten var utgitt av Cochrane-samarbeidet og litteratursøk var utført i mai 2013. For å få opplysninger om nye studier kontaktet vi forfatterne av oversikten. Vi foretok også et systematisk litteratursøk etter nyere studier om effekt av fluorpensling til barn. Vi søkte i følgende databaser: MEDLINE, PubMed, Embase, Cochrane CENTRAL og ISI Web of Science. Vi søkte etter pågående studier i WHO International Clinical Trials Registry. Vi begrenset ikke søket på språk. Vi leste gjennom referanselisten i Cochrane-oversikten, andre oversiktsartikler og retningslinjer for å finne relevante enkeltstudier.

To prosjektmedarbeidere gjennomgikk alle titler og sammendrag, og gjorde uavhengige vurderinger av relevans i henhold til inklusjons- og eksklusjonskriteriene. Risiko for systematiske skjevheter i de inkluderte studiene ble vurdert av to personer uavhengig av hverandre. Vi brukte GRADE for å gradere vår tillit til effektestimatene og beskriver kvaliteten på dokumentasjonen som høy (⊕⊕⊕⊕), middels (⊕⊕⊕⊝), lav (⊕⊕⊝⊝) eller svært lav (⊕⊝⊝⊝).

Resultat

Litteratursøket ble utført i juni 2015. Vi inkluderte ni randomiserte kontrollerte studier. Alle studiene, bortsett fra én hadde to års oppfølgingstid.

Seks studier rapporterte forebygging av karies i flater på melketenner.  Tiltaksgruppen fikk fluorpensling, med eller uten rådgivning eller et helseprogram hvor fluorpensling inngikk. Meta-analyse av de seks studiene med til sammen 2500 barn viste at fluorpensling forebygger karies i flater på melketenner (Prevented fractions 0,38 (0,27 til 0,49), som betyr 38 % færre antall flater med karies) ⊕⊕⊕⊝.

En meta-analyse med tre studier med til sammen 443 barn rapporterte forebygging av karies i melketenner. Tiltaksgruppen fikk fluorpensling med eller uten rådgivning.  Meta-analysen viste at fluorpensling har en forebyggende effekt på karies i melketenner (Prevented fractions 0,72 (0,51 til 0,94), som betyr 72 % færre tenner med karies) ⊕⊕⊕⊝.

Fem studier rapporterte risiko for nye tilfeller av karies i melketenner. Tiltaksgruppen fikk fluorpensling eller fluorpensling sammen med rådgivning. Meta-analyse av de fem studiene med til sammen 1127 barn viste en mulig reduksjon i tilfeller av ny karies (RR 0,75 (0,55 til 1,01)) ⊕⊕⊝⊝.

Vi vet ikke om fluorpensling medfører fare for infeksjon eller fluorforgiftning, fordi ingen av studiene rapporterte dette utfallet. Det var totalt sett seks studier med 2 738 barn som hadde rapportert om bivirkninger eller andre utilsiktede hendelser. Ett tilfelle ble rapportert i placebogruppen og to tilfeller i fluorpenslingsgruppen. Vi konkluderer derfor at fluorpensling ikke ser ut til å medføre vesentlig fare for bivirkninger eller andre utilsiktede hendelser ⊕⊕⊝⊝.

Diskusjon

Pensling med fluor til barn under tre år reduserer trolig karies i melketenner. Ingen av studiene vi fant var gjennomført i Norge. En studie var utført i Sverige på 1970˗    tallet. Fluorpenslingen var relativt likt utført i studiene, og det er liten grunn til å tro at fluorpensling har annen virkning på norske barn.

Vår konklusjon om at fluorpensling forebygger karies i melketenner samsvarer med Cochrane-forfatternes konklusjon om at fluorpensling to til fire ganger årlig fører til en vesentlig reduksjon av karies både i melketenner og permanente tenner. Det er lite sannsynlig at vi har mistet forskning som i vesentlig grad ville endret våre konklusjoner. 

Konklusjon

Vi kan med rimelig sikkerhet si at pensling med fluor til barn under tre år reduserer karies i melketenner.