Hopp til innhold

2015

Viser  171  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Helseeffekter av arbeid

  Systematisk litteratursøk med påfølgende sortering av mulig relevante publikasjoner.

  Rapport

  Publisert

 2. Kognitiv atferdsterapi hjelper trolig mot legemiddelavhengighet

  Kognitiv atferdsterapi øker trolig sjansen for å trappe ned eller slutte helt med benzodiazepiner. Det er behov for mer forskning om langtidseffekten. Det viser en nylig utgitt systematisk oversikt.

  Forskningsomtale

  Publisert

 3. Tiltak for elektronisk deling av pasientinformasjon

  Systematisk litteratursøk med påfølgende sortering av mulig relevante publikasjoner.

  Rapport

  Publisert

 4. Behandling av personer som både har spiseforstyrrelse og diabetes

  Denne systematiske oversikten omhandler effekt av strukturert behandling med vekt på blodsukkerkontroll og regelmessige måltider og psykologisk behandling.

  Systematisk oversikt

  Publisert

 5. Bruk av illegale rusmidler: Resultater fra befolkningsundersøkelser 2012–2014

  Rapporten presenterer resultater for bruk av illegale rusmidler i Norge.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 6. Evaluering av 32 prioriteringsveiledere – en systemintervensjon for å redusere ventetider til elektiv behandling i spesialisthelsetjenesten

  Det har vært foretatt forskjellige tiltak for å redusere ventetider til elektiv behandling i spesialisthelsetjenesten.

  Rapport

  Publisert

 7. Måleegenskaper ved Klokketesten

  Klokketesten har overordnet sett adekvate psykometriske egenskaper som et screeninginstrument for kognitiv svikt. Klokketesten fanger bare opp enkelte aspekter ved kognitiv fungering.

  Systematisk oversikt

  Publisert

 8. Effekt av tiltak rettet mot innsatte foreldre og deres barn

  Denne systematiske oversikten peker på et behov for mer kunnskap om effekt av tiltak for innsatte foreldre og deres barn. Spesielt mangler det forskning på effekt av tiltak rettet mot barn.

  Systematisk oversikt

  Publisert

 9. Uønskede hendelser med metotreksat i sykehus – kan de forebygges?

  Læringsnotat fra Meldeordningen for uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten.

  Rapport

  Publisert

 10. Ingen effektstudier om behandling av gravide med spiseforstyrrelse

  Vi søkte systematisk etter effektstudier. Vi fant ingen studier som har vurdert effekter av behandlingstiltak for gravide med spiseforstyrrelse.

  Systematisk oversikt

  Publisert

 11. Individuell behandlings- og oppfølgingsplan kan gi større tro på egen mestring

  Personer som har kroniske eller langvarige helseutfordringer får trolig større tro på egen mestring og færre depresjonssymptomer ved individuell behandlings- og oppfølgingsplan.

  Forskningsomtale

  Publisert

 12. Mestringstiltak kan bedre livskvaliteten

  Personer med kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) får trolig noe bedre livskvalitet og færre sykehusinnleggelser når de får opplæring og veiledning.

  Forskningsomtale

  Publisert

 13. Årsrapport 2014 for meldeordningen for uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten

  Årsrapporten inneholder beskrivelser av driftsmessige resultater, oversikter over antall meldte hendelser innen de ulike hendelsestypene og alvorlighetsgrad for skade på pasient.

  Rapport

  Publisert

 14. Personer som har bakterier i urinen uten symptomer har trolig ingen nytte av antibiotika

  Personer som har bakterier i urinen uten å oppleve symptomer (asymptomatisk bakteriuri) har trolig liten eller ingen nytte av antibiotika for å forebygge urinveisinfeksjon / relaterte komplikasjoner.

  Forskningsomtale

  Publisert

 15. Oppsummering av systematiske oversikter om forebygging av fall i institusjoner

  Sammensatte intervensjoner tilpasset den enkelte institusjons forutsetninger vil trolig kunne redusere fallrate i sykehus, men ikke antall personer som faller eller hoftebrudd som følge av fall.

  Systematisk oversikt

  Publisert

 16. Mestringstiltak med brukermedvirkning for personer som har langvarige helseutfordringer

  Systematisk litteratursøk med påfølgende sortering av mulig relevante publikasjoner.

  Rapport

  Publisert

 17. Effekt av arbeidsmarkedstiltak på deltakelse i arbeidslivet for innvandrere

  Lønnstilskudd og praksisplass kan muligens øke sannsynligheten for at arbeidsledige innvandrere kommer i arbeid sammenliknet med ingen tiltak.

  Systematisk oversikt

  Publisert

 18. Modell for kvalitetsforbedring – utvikling og bruk av modellen i praktisk forbedringsarbeid

  Modell for kvalitetsforbedring kan være til hjelp for å sikre den systematikk som er nødvendig for å gjennomføre forbedringer i komplekse organisasjoner.

  Rapport

  Publisert

 19. Gruppebasert svangerskapsomsorg vel så bra som individuell

  Gruppebasert svangerskapsomsorg kan være like bra, eller bedre, enn svangerskapsomsorg hvor man følges opp individuelt. Det viser en ny Cochrane-oversikt (saken fortsetter under bildet).

  Forskningsomtale

  Publisert

 20. Mobilisering og øvelser er ikke like effektivt som kortisoninjeksjon for frossen skulder

  Mobilisering og øvelser kan muligens redusere smerte og bedre funksjon ved frossen skulder, men er ikke like effektivt som kortisoninjeksjon.

  Forskningsomtale

  Publisert