Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Helserisiko ved bruk av e-sigaretter»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Helserisiko ved bruk av e-sigaretter

Rapport

Helserisiko ved bruk av e-sigaretter

Publisert Oppdatert

Bruk av e-sigaretter ikke er uten helserisiko, verken for e-røykeren eller personer i nærheten. Helserisikoen er imidlertid mindre enn ved røyking, særlig gjelder dette kreftrisikoen. Risikovurderingen er gjort på bestilling fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Helserisiko ved bruk av e-sigaretter.jpg

Bruk av e-sigaretter ikke er uten helserisiko, verken for e-røykeren eller personer i nærheten. Helserisikoen er imidlertid mindre enn ved røyking, særlig gjelder dette kreftrisikoen. Risikovurderingen er gjort på bestilling fra Helse- og omsorgsdepartementet.


Om rapporten

  • Utgitt: April 2015
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • ISBN elektronisk: 978-82-8082-671-8

Hovedbudskap

På bestilling fra Helse - og omsorgsdepartementet har Folkehelseinstituttet foretatt en risikovurdering av bruk av e-sigaretter. Spørsmålet vi ble bedt om å svare på, er om e-sigaretter er helseskadelig eller ikke. 

Datagrunnlag

Siden det finnes begrenset med studier av eksponering for e-sigaretter og uønskede helseutfall, er den foreliggende vurderingen nesten utelukkende basert på studier av enkeltkomponenter som inngår i e-sigaretter. 

Helsevirkninger av stoffer i e-sigaretter

Det finnes et svært høyt antall av ulike typer e-sigaretter, med ulikt innhold av nikotin og andre stoffer. Både dette og ulike bruksmønstre vil kunne påvirke helseutfallet. 

Nikotin

Den viktigste komponenten i e-sigaretter er nikotin. Dette gjelder både for den «ønskede» stimulerende effekten, men også for de «uønskede» helseskadelige effektene som kan forventes ved bruk av e-sigaretter.

Inntaket av nikotin i e-sigaretter synes å være så stort at en vil forvente de samme nikotinrelaterte effektene på hjerte- og karsystemet, lungefunksjonsutvikling hos fosteret og senere i livet, reproduktiv helse (prematur fødsel, dødfødsel og svangerskapsforgiftning) og kognitive effekter som man finner ved tobakksrøyking og snusbruk. 

Det er rimelig å anta at personer med forutgående hjerte- og karsykdom vil være mer utsatt for skadelige effekter på hjerte- og karsystemet (både akutt og kronisk) enn personer uten hjerte- og karsykdom. Videre må foster, barn og ungdom ansees som særlig følsomme for nikotineksponering. 

Andre stoffer

  • Stoffer som propylenglykol og akrolein vil kunne forårsake irritasjonseffekter ved bruk av e-sigaretter.
  • Tobakkspesifikke nitrosaminer, stoffer som formaldehyd, acetaldehyd, PAH-forbindelser og ulike metaller (nikkel, kadmium) er kjent for å bidra til den kreftfremkallende effekten ved tobakksrøyking. Konsentrasjonene som en utsettes for av disse stoffene ved bruk av e-sigaretter er svært lave, og totalt sett vil vi anse kreftrisikoen som neglisjerbar. 
    Denne konklusjonen er imidlertid basert på vurdering av de enkelte innholdsstoffer i aerosolen hver for seg.

Det trenges derfor ytterlige forskning basert på inhalasjon av aerosoler fra e-sigaretter for å verifisere disse konklusjonene. Spesielt viktig er det å se på effekter av langsiktig bruk av e-sigaretter. Dette gjelder kreftrisiko, hjerte- og karsykdom og andre uønskede helseutfall. 

Hindre at e-sigaretter blir inngang til nikotinbruk

Fra et folkehelseperspektiv er det viktig å forhindre at nye generasjoner blir nikotinavhengige, og således kan rekrutteres til økt røyking av vanlige sigaretter og snusbruk. Det er derfor viktig å sørge for at ungdom ikke begynner å bruke e-sigaretter som en inngang til andre former for nikotinbruk som vanlig røyking og snusbruk. 

E-sigaretter som røykesluttmiddel

For røykere som ikke er i stand til å slutte å røyke, må man anta at en fullstendig overgang til e-sigaretter vil medføre en risikoreduksjon, og da spesielt for kreftutvikling. Til nå foreligger det ikke uavhengige data som dokumenterer at røykere som gruppe går fullstendig over til e-sigaretter. Det er derfor svært usikkert i hvilken grad bruk av e-sigaretter, samtidig med vanlig røyking, innebærer redusert helserisiko. 

Ukjent langtidsrisiko

Det er verdt å presisere at bruk av e-sigaretter alene fortsatt vil innebære risiko for uønskede helseutfall hos brukerne, og da spesielt forbundet med inntaket av nikotin. Helserisikoen ved langtids bruk av e-sigaretter i befolkningen er ikke kjent.  

Nikotin fra passiv «røyking» av e-sigaretter 

Nikotinnivåene i omgivelsene ved passiv eksponering for aerosol fra e-sigaretter kan gi omtrent like høye nikotinnivåer i blodet som hos en passiv røyker av vanlige sigaretter. Dette innebærer at en kan forvente tilsvarende skadelige nikotinrelaterte effekter ved passiv eksponering for e-sigaretter som for vanlige sigaretter.

Det betyr at passiv eksponering for aerosol fra e-sigaretter kan virke på hjerte- og karsystemet, ha sentralstimulerende effekter og bidra til avhengighet.