Hopp til innhold

Rapport

Mestringstiltak med brukermedvirkning for personer som har langvarige helseutfordringer

I samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH), har Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten utført et systematisk litteratursøk med påfølgende sortering av mulig relevante publikasjoner. Formålet var å finne forskning som ser på effekt av mestringstiltak med brukermedvirkning, for personer som har langvarige helseutfordringer.

I samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH), har Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten utført et systematisk litteratursøk med påfølgende sortering av mulig relevante publikasjoner. Formålet var å finne forskning som ser på effekt av mestringstiltak med brukermedvirkning, for personer som har langvarige helseutfordringer.


Hovedbudskap

 

Sammendrag

Metode

Vi har utført to systematiske litteratursøk; ett for å finne systematiske oversikter og ett for å finne nordiske primærstudier. Vi har søkt i ulike forskningsdatabaser frem til 5. mars 2015. To forskere har vurdert, uavhengig av hverandre, alle titler og sammendrag og trukket ut informasjon fra hver relevant publikasjon om formål, populasjon, tiltak, utfall, brukermedvirkning, metode og forfatternes egne konklusjoner. Vi har ikke analysert og kvalitetsvurdert de inkluderte systematiske oversiktene eller primærstudiene.

Resultater

Søk etter systematiske oversikter

 • Av totalt 6900 referanser inkluderte vi 43 systematiske oversikter
 • Den engelske termen for å beskrive det vi her definerer som et mestringstiltak, varierer. I 21 av 43 oversikter brukes den engelske termen «self-management interventions/programs/education»
 • I samtlige systematiske oversikter har én eller flere inkluderte primærstudier en form for brukermedvirkning som del av mestringstiltaket. I 12 av 43 oversikter beskriver forfatterne denne brukermedvirkningen
 • I 26 av 43 oversikter konkluderer forfatterne med at mestringstiltak har positiv effekt, i 13 av 43 usikker effekt, og i to av 43 ingen eller liten effekt
 • Det er relativt stor variasjon i hvilke typer utfall som inngår i oversiktene
 • Vi har ikke analysert og kvalitetsvurdert de inkluderte systematiske oversiktene 

Søk etter nordiske primærstudier

 • To nordiske primærstudier er inkludert fra totalt 3479 referanser
 • Det ene mestringstiltaket med brukermedvirkning er et norsk pasientopplæringstiltak kalt «Startkurs» for personer som har sykelig overvekt. Det andre er en dansk tilpasning av pasientopplæringsprogrammet «Chronic Pain Self-Management Programme» for personer som har kroniske smerter
 • Effekt ble målt på ulike utfall og i begge primærstudiene konkluderte forfatterne med positiv effekt på disse
 • Vi har ikke analysert og kvalitetsvurdert de inkluderte primærstudiene

Om rapporten

 • Utgitt: 2015
 • Av: Kunnskapssenteret
 • Forfattere: Fønhus MS, Stenberg U, Hafstad E.