Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Pasientsikkerhet og kvalitet i helsetjenesten i 2015 og endringer over tid: undersøkelser med basis i GallupPanelet»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Pasientsikkerhet og kvalitet i helsetjenesten i 2015 og endringer over tid: undersøkelser med basis i GallupPanelet

Rapport

Pasientsikkerhet og kvalitet i helsetjenesten i 2015 og endringer over tid: undersøkelser med basis i GallupPanelet

Publisert

Svarerne i GallupPanelet mener at det er god kvalitet på helsetjenester i Norge, og at norske helsetjenester er av den samme eller bedre kvalitet enn i EU-landene.

Svarerne i GallupPanelet mener at det er god kvalitet på helsetjenester i Norge, og at norske helsetjenester er av den samme eller bedre kvalitet enn i EU-landene.


Om rapporten

  • Utgitt: 2015
  • Forfattere: Danielsen K, Haugum M, Bjertnæs ØA, Lindahl AK..
  • ISBN elektronisk: 978-82-8121-988-5

Hovedbudskap

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (Kunnskapssenteret) har siden 2011 gjennomført undersøkelser med basis i GallupPanelet for å få befolkningens tilbakemeldinger på pasientsikkerhet og kvalitet i helsetjenesten. Årets undersøkelse er den femte i rekken. I denne rapporten presenteres resultater fra den femte målingen, og på enkelte spørsmål blir årets funn sammenliknet med resultatene fra de tidligere årene.

Resultatene fra årets undersøkelse viser at svarerne i GallupPanelet mener at det er god kvalitet på helsetjenester i Norge, og at norske helsetjenester er av den samme eller bedre kvalitet enn i EU-land. Kriterier for god kvalitet som hyppigst ble nevnt, var nærhet til sykehus og lege, helsepersonell med god utdanning og behandling som virker. Til sammen 20 prosent mener at det er veldig eller ganske sannsynlig å bli skadet under sykehusbehandling i Norge. Den skadelige hendelsen som flest svarere mener at veldig eller ganske sannsynlig kan skje er feil, uoppdaget eller forsinket diagnose. 39 prosent oppgir at de selv eller noen i familien har opplevd en skadelig hendelse i kontakt med helsetjenesten.

Majoriteten av skadelige hendelser skjedde på sykehus, og 34 prosent oppga å ha rapportert dette. Når det gjelder former for oppreisning som de mener å ha rett på ved skadelige hendelser, oppgir svarerne i GallupPanelet hyppigst en forklaring på årsakene til skaden, økonomisk erstatning og en formell innrømmelse.

Over tid ser det ut som at resultatene holder seg relativt stabile.

Sammendrag

Resultater i 2015

Resultatene fra årets undersøkelse viser at svarerne i GallupPanelet mener at det er god kvalitet på helsetjenester i Norge, og at norske helsetjenester er av den samme eller bedre kvalitet enn i EU-land. Kriterier for god kvalitet som hyppigst ble nevnt var nærhet til sykehus og lege, helsepersonell med god utdanning og behandling som virker. Til sammen 20 prosent mener at det er veldig eller ganske sannsynlig å bli skadet under sykehusbehandling i Norge. Den skadelige hendelsen som flest svarere mener at veldig eller ganske sannsynlig kan skje er feil, uoppdaget eller forsinket diagnose. 39 prosent oppgir at de selv eller noen i familien har opplevd en skadelig hendelse i kontakt med helsetjenesten. Majoriteten av skadelige hendelser skjedde på sykehus, og 34 prosent oppga å ha rapportert dette. Når det gjelder former for oppreisning som de mener å ha rett på ved skadelige hendelser, oppgir svarerne i GallupPanelet hyppigst en forklaring på årsakene til skaden, økonomisk erstatning og en formell innrømmelse.

Flere metodiske forhold er viktig å ta hensyn til i undersøkelsen: deler av utvalget ble ikke tilfeldig trukket. Kunnskapssenteret har ikke nok informasjon om de som ikke svarte til å kunne si noe om potensielle systematiske forskjeller mellom svarerne og ikke-svarerne. Vi har ikke innsikt i svarprosenten for rekruttering til GallupPanelet, og spørreskjemaet har heller ikke vært igjennom Kunnskapssenterets standard utviklings- og valideringsmetode. Det er også gjort en forenkling i 2015-undersøkelsen ved at skjemaet kun er distribuert elektronisk, de andre årene har det også vært et lite postalt tilleggsutvalg. Disse forholdene gjør at det må utvises forsiktighet når det gjelder å generalisere resultatene fra denne undersøkelsen til den norske befolkningen.

Endringer over tid

Over tid ser det ut som at resultatene holder seg relativt stabile. Det er noen forskjeller mellom de ulike årene, men forskjellene er små og uten et tydelig utviklingsmønster. Resultatene for 2015 er generelt noe bedre enn for de øvrige årene, men sammenliknet med 2014 er det en liten nedgang på noen av områdene.

Undersøkelsene i GallupPanelet er årlige tverrsnittstudier i perioden 2011–2015. En kan ikke ut ifra disse studiene si noe sikkert om effekter av pasientsikkerhetskampanjen/-programmet og andre nasjonale, regionale og lokale tiltak for å bedre pasientsikkerheten. I og med at GallupPanelet ikke er valgt ved tilfeldig trekning kan man ikke direkte generalisere funnene, men trendene som avleses i GallupPanelet kan gi en indikasjon på trender i befolkningen. De nasjonale pasienterfaringsundersøkelsene ved sykehusene viser også at kvaliteten og pasientsikkerheten har holdt seg ganske stabil over tid, med få og små positive utviklingstrekk. Basert på undersøkelsene i GallupPanelet synes det derfor rimelig å legge til grunn at befolkningens syn på pasientsikkerhet og kvalitet i helsetjenesten har vært stabil i tidsperioden 2011–2015.