Hopp til innhold

2016

Viser  130  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Helseskadelige effekter ved bruk av tannkomposittmaterialer. Systematisk oversikt

  Funnene i denne rapporten baserer seg på resultater fra to randomiserte studier (ni publikasjoner) som sammenlignet effekt av komposittmaterialer med amalgam hos barn.

  Systematisk oversikt

  Publisert Oppdatert

 2. Invasive infeksjoner. Årsrapport for 2015

  Rapporten omfatter invasive infeksjoner forårsaket av følgende bakterier: Meningokokker, Haemophilus influenzae, pneumokokker og gruppe A-streptokokker rapportert til Folkehelseinstituttet i 2015.

  Rapport

  Publisert

 3. Risikovurdering influensa A(H5N8) 18.11.2016

  Folkehelseinstituttet anser risikoen for smitte til nordmenn av influensa A(H5N8) som svært lav. Dette er konklusjonen i notatet 18.11.2016.

  Notat

  Publisert Oppdatert

 4. Commonwealth Funds undersøkelse av helsetjenestesystemet i elleve land. Norske resultater i 2016 og utvikling over tid

  Rapporten sammenligner befolkningens erfaringer med ulike sider av helsetjenestene i elleve land, som hvor fornøyde de er med helsepersonell, sykehus og samarbeid mellom ulike tjenester.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 5. Forskning om effekt av rusbehandling for unge som har rusproblemer eller samtidig rusproblem og psykiske plager/psykisk lidelse

  En bibliotekar søkte i september 2016 i 13 samfunnsvitenskapelige og medisinske databaser etter litteratur fra 2000 til september 2016.

  Forskningskartlegging

  Publisert Oppdatert

 6. Pakkeforløp for kreft. Resultater fra spørreskjemaundersøkelser i befolkningen og blant pasienter

  Rapporten viser resultater fra oppfølgingsundersøkelser i befolkningen og blant pasienter gjennomført etter innføringen av Pakkeforløp for kreft.

  PasOpp rapport

  Publisert

 7. Depresjon hos barn og unge kan trolig forebygges

  Psykologiske tiltak, som kognitiv atferdsterapi og interpersonlig terapi, forebygger trolig depresjon hos barn og unge.

  Forskningsomtale

  Publisert

 8. Fordelingseffekt av fritt valg av behandlingssted

  Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten i Folkehelseinstituttet mottok et forslag fra Helsedirektoratet om å undersøke fordelingseffekter av fritt valg av behandlingssted.

  Forskningskartlegging

  Publisert

 9. Røykeslutt er mulig også for dem som ikke ønsker å slutte

  Personer som ikke ønsker eller ikke tidligere har klart å slutte å røyke, kan ha nytte av skadereduserende tiltak.

  Forskningsomtale

  Publisert

 10. Psykososiale tiltak kan redusere kokain- og amfetaminmisbruk

  Psykososiale tiltak, som kognitiv atferdsterapi, læringsbasert rusbehandling og motiverende intervju kan få ned misbruket av sentralstimulerende rusmidler som kokain og amfetamin.

  Forskningsomtale

  Publisert

 11. Inneklima i skoler og barnehager. Helsemessig betydning for barn og unge

  Godt inneklima i skoler og barnehager har stor betydning for helse, trivsel og læring for barn og unge.

  Rapport

  Publisert

 12. Fukt og fuktskader i norske boliger

  Vi har hatt relativt liten oversikt over forekomsten av fuktproblemer i norske boliger. Firmaet Anticimex har tilgang til oppdaterte og detaljerte boligdata, samlet inn og registrert i databaseformat.

  Rapport

  Publisert

 13. Rask psykisk helsehjelp: Evaluering av de første 12 pilotene i Norge

  FHI fikk i 2013 oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å evaluere pilotprosjektet Rask Psykisk Helsehjelp. Rapporten presenterer resultater fra evalueringen av de første 12 pilotene.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 14. Mestringstiltak kan bedre livskvaliteten hos personer med hjerneslag

  Personer med hjerneslag som deltar på mestringskurs får trolig bedre livskvalitet. Det viser en Cochrane-oversikt.

  Forskningsomtale

  Publisert

 15. Usage of Antivirals and the Occurrence of Antiviral Resistance in Norway 2015. RAVN

  Den tredje rapporten om Resistensovervåking av virus i Norge (RAVN) publiseres nå. Rapporten inneholder informasjon vedrørende bruk av antivirale midler og virusresistensdata i Norge for 2015.

  Rapport

  Publisert

 16. Influensasesongen i Norge 2015-16. Årsrapport

  Sesongoppsummeringen beskriver funn fra influensaovervåkingen ved Folkehelseinstituttet.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 17. Barnevaksinasjonsprogrammet i Norge. Rapport for 2015

  Dekningsstatistikk, meldte tilfeller av sykdommene det vaksineres mot, hvilke vaksiner som ble brukt i programmet og meldte bivirkninger av disse.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 18. Kontinuerlig monitorering av trykk i pulmonalarterien via en implantert trådløs sensor uten batteri for håndtering av pasienter med moderat til alvorlig hjertesvikt (New York Heart Association class III).

  Denne hurtigmetodevurderingen ble bestilt av Bestillerforum i “Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten” i Norge.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 19. Gode pasientforløp i kommunene for eldre og kronisk syke; en beskrivelse av to læringsnettverk, 2011–2015

  Publikasjonen handler om nasjonale læringsnettverk for utvikling av gode pasientforløp for eldre og kronisk syke personer og for personer som har problemer med rus og/eller psykisk helse.

  Rapport

  Publisert

 20. En vurdering av virkningen av dagens taxfree-ordning. Utredning til Helse- og omsorgsdepartementet

  Virkningen av taxfree-ordningen på det samlede alkoholkonsumet er trolig ikke stor: i størrelsesordenen 2-6 prosent.

  Rapport

  Publisert Oppdatert