Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Overvekt og fedme blant ungdom (indikator 13)»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Overvekt og fedme blant ungdom (indikator 13)

Overvekt og fedme blant ungdom (indikator 13)

Indikatoren beskriver følgende: Andel unge med overvekt eller fedme.

Indikatoren beskriver følgende: Andel unge med overvekt eller fedme.


Denne indikatoren er en del av mål (7): Stanse økningen av diabetes og fedme.

Indikatoren er basert på målt høyde og vekt hos representative utvalg av barn og unge fra den generelle befolkningen.

Resultater

I perioden 2005-2018 har andelen 8- og 9 åringer med overvekt og fedme vært stabil, på i underkant av 20% for gutter og i omkring 20% hos jenter. Andelen som har fedme har også vært stabil på mellom 2-6%. Det viser tall fra Barnevekststudien (Figur 1) og tall fra de nasjonale kartleggingsstudiene av fysisk aktivitet, ungKan1, ungKan2 og ungKan3 (Figur 2). 

I perioden 2005/06 til 2011 økte andelen av 15-åringer med overvekt eller fedme, en økning som har holdt seg relativt stabil mellom 2011 og 2018. Blant 15 år gamle gutter har andelen med overvekt eller fedme imidlertid holdt seg relativt stabil mellom 2005/06 og 2018, i tillegg til at andelen 15 år gamle gutter med fedme er redusert fra 4 % i 2005 til 2 % i 2018. Dette betyr at økningen i andelen 15-åringer med overvekt eller fedme i all hovedsak er drevet av endringer blant jentene. I 2005/06 var andelen 15 år gamle jenter med overvekt eller fedme om lag 16 %, mens den i 2018 var om lag 21 %. Over samme tidsperiode er andelen 15 år gamle jenter med fedme mer enn doblet, fra om lag 2 % i 2005/06 til om lag 5 % i 2018.

Det viser tall fra de nasjonale kartleggingsstudiene av fysisk aktivitet, ungKan1, ungKan2 og ungKan3 (Figur 3).

figur 1
Figur 1: Andel med overvekt og fedme blant gutter og jenter i alder 8-9 år i perioden 2008–2015, i prosent. Kilde: Barnevekststudien, Folkehelseinstituttet. Se tabell 1 nederst.
figur 2
Figur 2: Prosentandel av 9-årige jenter og gutter med overvekt og fedme i 2005/06, i 2011/12 og 2018. Kilde: Nasjonal kartlegging av fysisk aktivitet, Norges idrettshøgskole, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.  Se tabell 2 nederst.
figur 3
Figur 3: Andel av 15-årige jenter og gutter med overvekt og fedme i 2005/06, i 2011/12, og 2018 i prosent. Kilde: Nasjonal kartlegging av fysisk aktivitet, Norges idrettshøgskole, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Se tabell 3 nederst.

 

Datakilder

Datakilde for denne indikatoren er Barnevekststudien (8-9-åringer) og Nasjonal kartlegging av fysisk aktivitet ungKAN hos 9-, og 15-åringer.

Nedenfor følger beskrivelse og definisjoner.

Datakilde: Barnevekststudien

Beskrivelse 

Barnevekststudien har målt høyde, vekt og livvidde hos nasjonalt representative utvalg av elever på 3. trinn på barneskolen (8-9-åringer). Studien er gjennomført i 2008, 2010, 2012 og 2015 i samarbeid med Skolehelsetjenesten og Helsedirektoratet i regi av Folkehelseinstituttet. 

Måltall

  • Andel med overvekt uten fedme blant 8-9-åringer, i prosent.
  • Andel med fedme blant 8-9-åringer, i prosent.
  • Andel med overvekt og fedme blant 8-9-åringer, i prosent. 

Tallene er basert på fysiske målinger og grenseverdiene til The International Obesity Task Force (IOTF) er benyttet for å klassifisere overvekt og fedme som også kalles Cole's indeks (Cole TJ, BMJ 2000).

IOTFs grenseverdier klassifiserer overvekt og fedme ut fra kroppsmasseindeks (KMI). KMI-grensene for overvekt og fedme er ikke de samme for barn som for voksne. Barn har andre proporsjoner, og derfor må grenseverdiene settes ut fra hvordan barn i en gitt alder faktisk er bygget. IOTFs grenseverdier for barn og unge er gitt for gutter og jenter i ½ års alderstrinn fra 2 til 18 år. De er utviklet av en internasjonal ekspertgruppe og basert på seks store internasjonale tverrsnittsundersøkelser fra Brasil, Storbritannia, Hong Kong, Nederland, Singapore og USA (Cole TJ, BMJ 2000). 

Datakvalitet

Statistisk sentralbyrå (SSB) har trukket skolene slik at utvalget er representativt på nasjonalt og helseregionalt nivå. Deltakelsesprosenten blant elevene er høy, totalt 89 % både i 2008 og 2010. Bare 1% nektet aktivt at sitt barn skulle delta. De 10% som ikke deltok var tilfeldig borte på måledagen (sykdom, reiser, annet). 

Elevene ble veid og målt i lett tøy enkeltvis inne på skolehelsetjenestens kontor. Det er korrigert for tøy i resultattabellene. 

Tolkning og feilkilder

Barnevekststudien er en del av overvåkningsprogrammet WHO European Childhood Obesity Surveillance Initiative (COSI), som gjør det mulig å sammenligne resultater mellom flere land i Europa.

Referanse

Cole TJ, Bellizzi MC, Flegal KM et al. Establishing a standard definition for child overweight and obesity worldwide: international survey. BMJ. 2000;320(7244):1240-1243. 

Datakilde: Nasjonal kartlegging av fysisk aktivitet ungKAN

Beskrivelse 

Fysisk aktivitet blant 9- og 15-åringer i Norge (ungKan) er kartlagt nasjonalt i 2005-2006 (89 og74% deltagelse), 2011-2012 (73 og 63% deltagelse) og 2018 (73 og 57% deltakelse). Kartleggingene inneholder også målinger av høyde og vekt.  Kartleggingene har vært gjennomført av Norges idrettshøgskole på oppdrag fra Helsedirektoratet, og senere som et samarbeid mellom Norges idrettshøgskole og Folkehelseinstituttet.

Måltall

  • Andel med overvekt uten fedme blant 9 åringer, i prosent.
  • Andel med fedme blant 9 åringer, i prosent.
  • Andel med overvekt og fedme blant 9 åringer, i prosent. 
  • Andel med overvekt uten fedme blant 15 åringer, i prosent.
  • Andel med fedme blant 15 åringer, i prosent.
  • Andel med overvekt og fedme blant 15 åringer, i prosent. 

Tallene er basert på fysiske målinger og grenseverdiene til the International Obesity Task Force (IOTF) er benyttet for å klassifisere overvekt og fedme som også kalles Cole's indeks (Cole TJ, BMJ 2000).

Når man sammenligner antropometriske data mellom UngKan-utvalgene, er det viktig å ta høyde for at gjennomsnittsalderen innad i aldersgruppene varierer noe fra gang til gang (15-åringene i ungKan1-undersøkelsen var f.eks. ca. 0.4 år eldre i gjennomsnitt enn 15-åringene i ungKan2-undersøkelsen). I beregningen av måltallene er dette hensyntatt. Det bemerkes derfor at måltallene kan skille seg noe fra tverrsnittsdata som er oppgitt i rapportene fra de individuelle ungKan-undersøkelsene.  

Overvekt og fedme er klassifisert ut fra kroppsmasseindeks (KMI). KMI-grensene for overvekt og fedme er ikke de samme for barn som for voksne. Barn har andre proporsjoner, og grenseverdiene må derfor settes med hensyn til hvordan barn av ulike aldre faktisk er bygget. IOTF sine grenseverdier for barn og unge er gitt separat for gutter og jenter i ½ års intervaller fra 2 til 18 år. De er utviklet av en internasjonal ekspertgruppe fra IOTF og basert på seks store internasjonale tverrsnittsundersøkelser fra Brasil, Storbritannia, Hong Kong, Nederland, Singapore og USA (Cole TJ, BMJ 2000). 

Tolkning og feilkilder

Den estimerte prevalensen av overvekt og fedme påvirkes av utvalget som er undersøkt. Hos barn og unge vil prevalenstallene i tillegg kunne variere avhengig av hvilke grenseverdier som benyttes for å klassifisere overvekt og fedme. I ungKan-studiene ble grenseverdiene i Cole's indeks valgt (Cole TJ, BMJ 2000), da disse er standardiserte med hensyn til alder og kjønn, og direkte sammenlignbare med grenseverdiene for overvekt (KMI 25-30) og fedme (KMI>30) hos voksne. Benyttes andre grenseverdier, f.eks. grenseverdiene til de Onis og medarbeidere (de Onis M, Bull World Health Organ. 2007), vil prevalenstallene endres.

I ungKan-studiene fulgte målingen av høyde og vekt de samme kliniske standardene ved begge måletidspunktene. KMI verdiene fra 2005/06, 2011/12 og 2018 er dermed valide, samt at fremtidige målinger enkelt vil kunne reproduseres.  

Referanser

Cole TJ, Bellizzi MC, Flegal KM et al. Establishing a standard definition for child overweight and obesity worldwide: international survey. BMJ. 2000;320(7244):1240-1243. 

de Onis M et al. Development of a WHO growth reference for school-aged children and adolescents. Bull World Health Organ. 2007 Sep;85(9):660-7

Datakvalitet

Til ungKan-studiene ble skoler fra hele landet trukket ut og invitert til deltakelse av Statistisk sentralbyrå (SSB). Uttrekket tok hensyn til geografi og befolkningstetthet, noe som sikrer at de inviterte 9- og 15-åringene utgjorde representative utvalg av norske 9- og 15-åringer.

Andelen av de inviterte som takket ja til deltakelse var i alle studiene høy. I 2005/06, takket 89% av 9-åringene ja til deltakelse. I 2011/12 og 2018, var tilsvarende deltakelsesprosenter 73% og 73%. I 2005/06 takket 74% av 15-åringene ja til deltagelse. I 2011/12 og 2018 var tilsvarende deltagerprosenter 63% og 57%.

 

Tabeller til figurene 

Tabell 1: Andel med overvekt og fedme blant gutter og jenter alder 8-9 år i perioden 2008-2015, i prosent. Kilde: Barnevekststudien, Folkehelseinstituttet. 

 

2008

2010

2012

2015

Gutter

 

 

 

 

Overvekt

11

12

11

11

Fedme

3

4

3

2

Overvekt og fedme

14

16

14

13

Jenter

 

 

 

 

Overvekt

13

17

13

14

Fedme

4

3

4

3

Overvekt og fedme

16

20

18

17

Begge kjønn samlet

 

 

 

 

Overvekt

12

14

12

12

Fedme

3

4

4

3

Overvekt og fedme

15

18

16

15

 

Tabell 2: Andel med overvekt og fedme blant 9 år gamle gutter og jenter i 2005/06, 2011 og 2018, i prosent. Kilde: Nasjonal kartlegging av fysisk aktivitet, Norges idrettshøgskole, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet 

 

2005/06

2011

2018

Gutter

 

 

 

Overvekt

13

13

17

Fedme

4

6

3

Overvekt og fedme

16

19

20

Jenter

     
Overvekt 15

19

19

Fedme

5

4

3

Overvekt og fedme

20

23

23

Kjønn samlet

 

 

 

Overvekt

14

16

18

Fedme

4

5

3

Overvekt og fedme

18

21

21Tabell 3: Andel 15-årige jenter og gutter med overvekt og fedme i 2005-06, 2011 og 2018, i prosent.  Kilde: Nasjonal kartlegging av fysisk aktivitet, Norges idrettshøgskole, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

 

2005/06

2011

2018

Gutter

 

 

 

Overvekt

7

12

11

Fedme

4

3

2

Overvekt og fedme

11

14

13

Jenter

 

 

 

Overvekt

15 19 17

Fedme

2 3 5

Overvekt og fedme

16 23 21

Kjønn samlet

     

Overvekt

11 15 14

Fedme

3

3

3

Overvekt og fedme

14

18

17

   

Nasjonal tilpasning til global indikator 

WHO sin definisjon av indikatoren

Indicator 13. Prevalence of overweight and obesity in adolescents (defined according to the WHO growth reference for school-aged children and adolescents, overweight – one standard deviation body mass index for age and sex, and obese – two standard deviations body mass index for age and sex). 

Nasjonal tilpasning

Det ble benyttet alders- og kjønnsspesifikke KMI-grenseverdier. Disse grenseverdiene er basert på seks studier som til sammen inkluderer >190,000 barn og unge, der de standardiserte grenseverdiene for overvekt og fedme tilsvarer KMI-verdier hos voksne på 25-30 (overvekt) og >30 (fedme). WHOs definisjon ble ikke benyttet (de Onis Bull World Health Organ. 2007). 

 

Historikk

24.11.2021: Ny avsnitt under Datakilde