Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Overvekt og fedme blant ungdom (indikator 13)

Publisert


Indikatoren beskriver følgende: Andel unge med overvekt eller fedme.Har du funnet en feil?

Denne indikatoren er en del av mål (7): Stanse økningen av diabetes og fedme.

Indikatoren er basert på målt høyde og vekt hos representative utvalg av barn og unge fra den generelle befolkningen.

Resultater

I perioden 2005-2015 har andelen 8- og 9 åringer med overvekt og fedme vært stabil, på omkring 15% for gutter og i underkant av 20% hos jenter. Andelen som har fedme har også vært stabil på mellom 2-5%. Det viser tall fra Barnevekststudien (Figur 1) og tall fra de nasjonale kartleggingsstudiene av fysisk aktivitet, UngKan1 og UngKan2 (Figur 2). 

I perioden 2005/06 til 2011/12 har det vært en økning i andelen 15- åringer med overvekt og fedme fra 13% til 17%. Dette skyldes en økning i andelen med overvekt, mens andelen med fedme har vært stabil, på rundt 3%. Det viser tall fra de nasjonale kartleggingsstudiene av fysisk aktivitet, UngKan1 og UngKan2 (Figur 3).

Diagram

Figur 1: Andel med overvekt og fedme blant gutter og jenter i alder 8-9 år i perioden 2008–2015, i prosent. Kilde: Barnevekststudien, Folkehelseinstituttet. Se tabell1 nederst. 

Diagram

Figur 2Prosentandel av 9-årige jenter og gutter med overvekt og fedme i 2005/06 og i 2011/12. Kilde: Nasjonal kartlegging av fysisk aktivitet, Norges idrettshøgskole og Helsedirektoratet.  Se tabell 2 nederst. 

Diagram

Figur 3Andel av 15-årige jenter og gutter med overvekt og fedme i 2005/06 og i 2011/12, i prosent. Kilde: Nasjonal kartlegging av fysisk aktivitet, Norges idrettshøgskole og Helsedirektoratet. Se tabell 3 nederst. 

Datakilder

Datakilde for denne indikatoren er Barnevekststudien (8-9-åringer) og Nasjonal kartlegging av fysisk aktivitet UngKAN hos 9-, og 15-åringer.

Nedenfor følger beskrivelse og definisjoner.

Datakilde: Barnevekststudien

Beskrivelse 

Barnevekststudien har målt høyde, vekt og livvidde hos nasjonalt representative utvalg av elever på 3. trinn på barneskolen (8-9-åringer). Studien er gjennomført i 2008, 2010, 2012 og 2015 i samarbeid med Skolehelsetjenesten og Helsedirektoratet i regi av Folkehelseinstituttet. 

Måltall

  • Andel med overvekt uten fedme blant 8-9-åringer, i prosent.
  • Andel med fedme blant 8-9-åringer, i prosent.
  • Andel med overvekt og fedme blant 8-9-åringer, i prosent. 

Tallene er basert på fysiske målinger og grenseverdiene til The International Obesity Task Force (IOTF) er benyttet for å klassifisere overvekt og fedme som også kalles Cole's indeks (Cole TJ, BMJ 2000).

 IOTFs grenseverdier klassifiserer overvekt og fedme ut fra kroppsmasseindeks (KMI). KMI-grensene for overvekt og fedme er ikke de samme for barn som for voksne. Barn har andre proporsjoner, og derfor må grenseverdiene settes ut fra hvordan barn i en gitt alder faktisk er bygget. IOTFs grenseverdier for barn og unge er gitt for gutter og jenter i ½ års alderstrinn fra 2 til 18 år. De er utviklet av en internasjonal ekspertgruppe og basert på seks store internasjonale tverrsnittsundersøkelser fra Brasil, Storbritannia, Hong Kong, Nederland, Singapore og USA (Cole TJ, BMJ 2000). 

Datakvalitet

Statistisk sentralbyrå (SSB) har trukket skolene slik at utvalget er representativt på nasjonalt og helseregionalt nivå. Deltakelsesprosenten blant elevene er høy, totalt 89 % både i 2008 og 2010. Bare 1% nektet aktivt at sitt barn skulle delta. De 10% som ikke deltok var tilfeldig borte på måledagen (sykdom, reiser, annet). 

Elevene ble veid og målt i lett tøy enkeltvis inne på skolehelsetjenestens kontor. Det er korrigert for tøy i resultattabellene. 

Tolkning og feilkilder

Barnevekststudien er en del av overvåkningsprogrammet WHO European Childhood Obesity Surveillance Initiative (COSI), som gjør det mulig å sammenligne resultater mellom flere land i Europa.

Referanse

Cole TJ, Bellizzi MC, Flegal KM et al. Establishing a standard definition for child overweight and obesity worldwide: international survey. BMJ. 2000;320(7244):1240-1243. 

Datakilde: Nasjonal kartlegging av fysisk aktivitet UngKAN

Beskrivelse 

Fysisk aktivitet blant 9- og 15-åringer i Norge (UngKAN) er kartlagt nasjonalt i 2005-2006 (89-74% deltagelse) og 2011 (55-73% deltagelse). Kartleggingene inneholder også målinger av høyde og vekt.  Kartleggingene har vært gjennomført av Norges idrettshøgskole på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Måltall

  • Andel med overvekt uten fedme blant 9 åringer, i prosent.
  • Andel med fedme blant 9 åringer, i prosent.
  • Andel med overvekt og fedme blant 9 åringer, i prosent. 
  • Andel med overvekt uten fedme blant 15 åringer, i prosent.
  • Andel med fedme blant 15 åringer, i prosent.
  • Andel med overvekt og fedme blant 15 åringer, i prosent. 

Tallene er basert på fysiske målinger og grenseverdiene til the International Obesity Task Force (IOTF) er benyttet for å klassifisere overvekt og fedme som også kalles Cole's indeks (Cole TJ, BMJ 2000) 

Overvekt og fedme er klassifisert ut fra kroppsmasseindeks (KMI). KMI-grensene for overvekt og fedme er ikke de samme for barn som for voksne. Barn har andre proporsjoner, og grenseverdiene må derfor settes med hensyn til hvordan barn av ulike aldre faktisk er bygget. IOTF sine grenseverdier for barn og unge er gitt separat for gutter og jenter i ½ års intervaller fra 2 til 18 år. De er utviklet av en internasjonal ekspertgruppe fra IOTF og basert på seks store internasjonale tverrsnittsundersøkelser fra Brasil, Storbritannia, Hong Kong, Nederland, Singapore og USA (Cole TJ, BMJ 2000). 

Tolkning og feilkilder

Den estimerte prevalensen av overvekt og fedme påvirkes av utvalget som er undersøkt. Hos barn og unge vil prevalenstallene i tillegg kunne variere avhengig av hvilke grenseverdier som benyttes for å klassifisere overvekt og fedme. I ungKan-studiene ble grenseverdiene i Cole's indeks valgt (Cole TJ, BMJ 2000), da disse er standardiserte med hensyn til alder og kjønn, og direkte sammenlignbare med grenseverdiene for overvekt (KMI 25-30) og fedme (KMI>30) hos voksne. Benyttes andre grenseverdier, f.eks. grenseverdiene til de Onis og medarbeidere (de Onis M, Bull World Health Organ. 2007), vil prevalenstallene endres.

I ungKan-studiene fulgte målingen av høyde og vekt de samme kliniske standardene ved begge måletidspunktene. KMI verdiene fra 2005/06 og 2011/12 er dermed valide, samt at fremtidige målinger enkelt vil kunne reproduseres.  

Referanser

Cole TJ, Bellizzi MC, Flegal KM et al. Establishing a standard definition for child overweight and obesity worldwide: international survey. BMJ. 2000;320(7244):1240-1243. 

de Onis M et al. Development of a WHO growth reference for school-aged children and adolescents. Bull World Health Organ. 2007 Sep;85(9):660-7

Datakvalitet

Til ungKan-studiene ble skoler fra hele landet trukket ut og invitert til deltakelse av Statistisk sentralbyrå (SSB). Uttrekket tok hensyn til geografi og befolkningstetthet, noe som sikrer at de inviterte 9- og 15-åringene utgjorde representative utvalg av norske 9- og 15-åringer. Andelen av de inviterte som takket ja til deltakelse var i begge studiene høy. I 2005/06, takket 89% av 9-åringene og 74% av 15-åringene ja til deltakelse. I 2011/12, var tilsvarende deltakelsesprosenter 73% og 63%. 

Tabeller til figurene 

Tabell 1

Andel med overvekt og fedme blant gutter og jenter alder 8-9 år i perioden 2008-2015, i prosent

 

2008

2010

2012

2015

Gutter

 

 

 

 

Overvekt

11

12

11

11

Fedme

3

4

3

2

Overvekt og fedme

14

16

14

13

Jenter

 

 

 

 

Overvekt

13

17

13

14

Fedme

4

3

4

3

Overvekt og fedme

16

20

18

17

Begge kjønn samlet

 

 

 

 

Overvekt

12

14

12

12

Fedme

3

4

4

3

Overvekt og fedme

15

18

16

15

Tabell 1: Andel med overvekt og fedme blant gutter, jenter og begge kjønn samlet i alder 8-9 år i perioden 2008–2015, i prosent. Kilde: Barnevekststudien, Folkehelseinstituttet. 

Tabell 2

Andel med overvekt og fedme blant 9 år gamle gutter og jenter i 2005/06 og 2011, i prosent

 

2005/06

2011

Gutter

 

 

Overvekt

12,6

11,6

Fedme

2,7

5,1

Overvekt og fedme

15,3

16,7

Jenter

 

 

Overvekt

14,5

17,3

Fedme

4,7

3,2

Overvekt og fedme

19,3

20,6

Kjønn samlet

 

 

Overvekt

13,5

14,5

Fedme

3,7

4,2

Overvekt og fedme

17,1

18,7

Tabell 2: Andel 9-årige jenter og gutter med overvekt og fedme i 2005-06 og i 2011, i prosent. Kilde: Nasjonal kartlegging av fysisk aktivitet, Norges idrettshøgskole og Helsedirektoratet.   

Tabell 3

Andel med overvekt og fedme blant 15 år gamle gutter og jenter i 2005/06 og 2011, i prosent

 

2005/06

2011

Gutter

 

 

Overvekt

9,2

14,0

Fedme

4,4

3,2

Overvekt og fedme

13,6

17,2

Jenter

 

 

Overvekt

11,4

14,2

Fedme

1,3

1,9

Overvekt og fedme

12,7

16,0

Kjønn samlet

 

 

Overvekt

10,3

14,1

Fedme

2,9

2,6

Overvekt og fedme

13,2

16,6

Tabell 3: Andel 15-årige jenter og gutter med overvekt og fedme i 2005-06 og i 2011, i prosent.  Kilde: Nasjonal kartlegging av fysisk aktivitet, Norges idrettshøgskole og Helsedirektoratet.   

Nasjonal tilpasning til global indikator 

WHO sin definisjon av indikatoren

Indicator 13. Prevalence of overweight and obesity in adolescents (defined according to the WHO growth reference for school-aged children and adolescents, overweight – one standard deviation body mass index for age and sex, and obese – two standard deviations body mass index for age and sex). 

Nasjonal tilpasning

Det ble benyttet alders- og kjønnsspesifikke KMI-grenseverdier. Disse grenseverdiene er basert på seks studier som til sammen inkluderer >190,000 barn og unge, der de standardiserte grenseverdiene for overvekt og fedme tilsvarer KMI-verdier hos voksne på 25-30 (overvekt) og >30 (fedme). WHOs definisjon ble ikke benyttet (de Onis Bull World Health Organ. 2007).