Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Fysisk helse og aldring»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Fysisk helse og aldring

Avdeling

Fysisk helse og aldring

Avdeling for fysisk helse og aldring har som hovudansvar å koordinere og drive forsking og helseanalyse innan ikkje-smittsame sjukdomar.


Kjerneoppgåver

Kjerneoppgåvene er forsking på og helseanalyse av ikkje-smittsame sjukdomar, slik desse er definerte og avgrensa i WHO-samanheng, og underliggjande risikofaktorar som bruk av tobakk, usunt kosthald, fysisk inaktivitet og skadeleg bruk av alkohol. Avdelinga har eit nasjonalt koordineringsansvar for å overvake ikkje-smittsame sjukdomar som hjarte-og karsjukdomar, type 2-diabetes, kreft og lungesjukdomar. Forsking på og helseanalyse av osteoporose og brot er òg forankra i avdelinga og bidreg inn i det nasjonale forskarnettverket NOREPOS. Når det gjeld kreft, fokuserer avdelinga på å vidareutvikle samarbeidet med Kreftregisteret. Avdelinga skal sikre instituttet sitt nasjonale overvakingsansvar for kosthald og fysisk aktivitet i befolkninga.

Mål

Med omsyn til å fremje betre helse har avdelinga som mål å forstå utviklinga av ikkje-smittsame sjukdomar, samsjuklegheit og felles etiologi for kroniske sjukdomar.

Vi ser på problemstillingar som utviklingstrendar for type 2-diabetes og kva komplikasjonar denne har, samt korleis sosiale forskjellar og etnisitet verkar inn på diabetesførekomst og behandling. Eit anna område er sosial ulikskap innan hjarte- og karsjukdom, medrekna tydinga av kjende risikofaktorar og kognitive ferdigheiter hos individa sjølve og risikofaktorar tilbake i familiane deira. Andre problemstillingar gjeld risikofaktorar der årsaksforhold og sjukdomsutvikling ikkje er fullstendig forstått, slik som alkoholbruk, inkludert drikkemønster, og seinare hjarte-/karsjukdom. Vi ser òg på risikoen for hjarte- og karsjukdom i ulike etniske grupper blant innvandrarar i Noreg. Vi undersøkjer òg fordelinga av kjende risikofaktorar for kreft og identifiserer nye risikofaktorar for kreft i samarbeid med Kreftregisteret. Andre problemstillingar gjeld mogleg auka eller redusert risiko for visse kreftformer ved langtidsbruk av enkelte typar medikamentell behandling, for eksempel hormon i overgangsalderen, visse hjarte-/karmedisinar, diabetesmedisin og acetylsalisylsyre. Vi studerer òg om årsaka til at nokon utviklar lungesjukdom, startar i fosterlivet. Vidare ser vi på kvifor Noreg har hatt og framleis har verdas høgaste insidens av hoftebrot. Vi vil òg undersøkje kva faktorar som kan forklare den kraftige auken i insidens på slutten av førre hundreår, nedgangen i førekomst av hoftebrot dei siste 15–20 åra, og kva faktorar som kan forklare geografiske forskjellar i førekomst av hoftebrot i Noreg.

Avdelinga bruker data frå register og helseundersøkingar, i kombinasjon med biologisk materiale i store kopla filer, for å sikre dei ansvarsområda og arbeidsoppgåvene som er forankra i avdelinga, og har ekspertise innan bruk av data frå landsomfattande helseundersøkingar i kombinasjon med register og biologisk materiale.

Avdelinga inkluderer primært forskarar som arbeider med hjarte- og karsjukdomar, type 2-diabetes, kreft, lungesjukdomar, osteoporose og brot samt forskarar med særskild kompetanse innan ernæring og fysisk aktivitet.

Kontakt

Sentralbord: 21 07 70 00

Avdelingsdirektør

Liv Elin Torheim

Mobiltelefon: 47 33 46 43

Besøksadresse

Marcus Thranes gate 6

0473 Oslo

Vis i kart

Postadresse

Folkehelseinstituttet, Postboks 222 Skøyen

0213 Oslo

Vis i kart

Medarbeidere

Bilde av Liv Elin Torheim

Liv Elin Torheim

Avdelingsdirektør, Dr. philos

M: 473 34 643

Ansatt bilde

Anette Hylen Ranhoff

Tlf: 21 07 80 64

Bilde av Bjørn Grinde

Bjørn Grinde

Seniorforsker, "Dr.scient.," Dr.philos

Tlf: 21 07 64 20

Bilde av Bjørn Heine Strand

Bjørn Heine Strand

Seniorforsker, PhD

Tlf: 21 07 80 99

M: 990 05 286

Bilde av Bo Lars Engdahl

Bo Lars Engdahl

Forsker 1183, Ph.D

Tlf: 21 07 82 27

Ansatt bilde

Christopher Sivert Nielsen

Tlf: 21 07 82 77

Bilde av Ekaterina Zotcheva

Ekaterina Zotcheva

Forsker 1109, PhD i medisin

M: 400 97 275

Bilde av Elisabeth Eliassen

Elisabeth Eliassen

Rådgiver

M: 934 86 482

Ansatt bilde

Finn Gjertsen

Ph.D.

Tlf: 21 07 82 32

Ansatt bilde

Haakon Eduard Meyer

Overlege/professor

Tlf: 21 07 81 77

Ansatt bilde

Hanne Jøtne Walsh

Rådgiver, M.Phil. European Master in Health Economics and Management

Tlf: 21 07 62 14

M: 400 79 459

Ansatt bilde

Hein Stigum

Seniorforsker, Ph.D

Tlf: 21 07 81 79

M: 926 91 641

Ansatt bilde

Helena Kames Kjeldgaard

Post Doc, MSc, PhD

Tlf: 21 07 62 49

Ansatt bilde

Jesper Dahl

Lege, MD, PhD

Tlf: 21 07 82 37

Bilde av Kristin Holvik

Kristin Holvik

Seniorforsker, Ph.D.

Tlf: 21 07 83 97

Bilde av Marianne Hope Abel

Marianne Hope Abel

Forsker, Ph.D

Tlf: 21 07 62 02

M: 918 87 072

Ansatt bilde

Mats Kirkeby Fjeld

Tlf: 21 07 64 87

Ansatt bilde

Nina Gunnes

Bilde av Olöf Anna Steingrimsdottir

Olöf Anna Steingrimsdottir

Seniorforsker, Ph.D

Tlf: 21 07 82 86

Ansatt bilde

Ruth Aga

Tlf: 21 07 62 01

Ansatt bilde

Siri Marie Solbakken

Postdoktor, MD PhD

Ansatt bilde

Sven Ove Samuelsen

Tlf: 21 07 83 14

Ansatt bilde

Torunn Holm Totland

1109 Forsker