Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Fysisk helse og aldring»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Fysisk helse og aldring

Avdeling

Fysisk helse og aldring

Avdeling for fysisk helse og aldring forsker på tilstander som osteoporose, brudd, hørsel og smerte, og undersøker hvordan forhold gjennom livsløpet påvirker aldringsprosessene. Avdelingen ivaretar instituttets nasjonale ansvar for overvåking av befolkningens kosthold.


Avdelingen bruker data fra registre og helseundersøkelser, ofte i kombinasjon med biologisk materiale, for å ivareta ansvarsområdene og arbeidsoppgavene som er forankret i avdelingen. Avanserte statistiske metoder benyttes i forskningen. Avdelingen samarbeider tett med Avdeling for kroniske sykdommer.

Kosthold og ernæring

Et variert kosthold er viktig for å fremme god helse og forebygge sykdom. Avdelingen kartlegger kostholdet i befolkningen generelt og i ulike befolkningsgrupper, og følger med på trender i kostholdet over tid. Vi ser også nærmere på noen tema, som salt, jod, vitamin D, kosthold hos eldre, bærekraftig kosthold og evaluering av tiltak for å bedre kostholdet.

Smerte

Samlet sykdomsbyrde av smerte er betydelig i både ung og høy alder, og er en dominerende årsak til legemeldt sykefravær i Norge. Avdelingen har i sitt arbeid hovedfokus på langvarig smerte og forståelse av mulige årsaksmekanismer. Utvikling av innovative og brukervennlige metoder for å kartlegge smerte er også en del av satsingen. 

Hørsel

Hørselsevnen svekkes med økende alder, og med flere eldre forventer vi flere hørselshemmede. Avdelingen jobber med å kartlegge endringer i forekomst og frambringe ny kunnskap om underliggende risikofaktorer for, og konsekvenser av, nedsatt hørsel.

Osteoporose og brudd

Norge er på verdenstoppen i forekomst av hoftebrudd, og framskrivninger viser at dette helseproblemet vil øke med flere eldre. Vi følger utvikling over tid i forekomst av nye hoftebrudd og overdødelighet etter hoftebrudd i befolkningen, og studerer årsaksforhold knyttet til blant annet årstid, geografi, sosiale faktorer og livsstil.

Demens

Norske tall peker på at en høyere andel enn forventet har demens eller forstadier til demens. Vi bidrar til å kartlegge utbredelsen av demens over tid. Avdelingen bidrar også til kunnskap om biologiske og sosiale årsaks- og beskyttelsesfaktorer for demens.

Aldring

Høyere levealder og lavere fødselsrater fører til en større andel eldre. Avdelingen benytter livsløpsdata og data fra befolkningsstudier og registre for å studere trender og finne årsaks- og beskyttelsesfaktorer for en frisk og selvhjulpen alderdom.

Metode

Avdelingen benytter ofte store registerkoblinger i forskningen og har høy kompetanse om analysemetoder og studiedesign. Avdelingen følger med på utviklingen innen avanserte metoder i epidemiologi, herunder metoder for kausal inferens i observasjonsstudier.

Kommunikasjon og formidling

Forskningen og overvåkingen i avdelingen formidles til departement og direktorat, gjennom blant annet temarapporter, og vi bidrar til kommunenes folkehelseprofiler og kapitler i Folkehelserapporten. Forskningen formidles gjennom vitenskapelige artikler i nasjonale og internasjonale tidsskrift, gjennom populærvitenskapelige artikler på nettsidene til Folkehelseinstituttet og i media.

Kontakt

Sentralbord: 21 07 70 00

Avdelingsdirektør

Liv Elin Torheim

Mobiltelefon: 47 33 46 43

Besøksadresse

Marcus Thranes gate 6

0473 Oslo

Vis i kart

Postadresse

Folkehelseinstituttet, Postboks 222 Skøyen

0213 Oslo

Vis i kart

Medarbeidere

Bilde av Liv Elin Torheim

Liv Elin Torheim

Avdelingsdirektør, Dr. philos

M: 473 34 643

Ansatt bilde

Anette Hylen Ranhoff

Ansatt bilde

Asta Kristine Håberg

Bilde av Bjørn Heine Strand

Bjørn Heine Strand

Seniorforsker, PhD

M: 990 05 286

Bilde av Bo Lars Engdahl

Bo Lars Engdahl

Forsker 1183, Ph.D

Bilde av Christian Magnus Page

Christian Magnus Page

Forsker, PhD

Ansatt bilde

Finn Gjertsen

Senior forsker FHI, Ph.D.

Tlf:

Bilde av Haakon Eduard Meyer

Haakon Eduard Meyer

Overlege/professor

Tlf:

M: 480 82 702

Bilde av Kristin Holvik

Kristin Holvik

Seniorforsker, Ph.D.

Bilde av Marianne Hope Abel

Marianne Hope Abel

Forsker, Ph.D

M: 918 87 072

Bilde av Olöf Anna Steingrimsdottir

Olöf Anna Steingrimsdottir

Seniorforsker, Ph.D

Tlf:

Ansatt bilde

Ruth Aga

Bilde av Siri Marie Solbakken

Siri Marie Solbakken

Postdoktor, MD PhD

Ansatt bilde

Sven Ove Samuelsen

Bilde av Teferi Mekonnen Yitayew

Teferi Mekonnen Yitayew

Postdoc, PhD

M: 990 82 718

Ansatt bilde

Torunn Holm Totland

Forsker, Ph.D