Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Høyt alkoholinntak (indikator 4)

Publisert


Indikatoren beskriver følgende: Andel unge og voksne som har episodisk høyt alkoholinntak.


Har du funnet en feil?

Denne indikatoren er en del av mål (2): Minst 10 % reduksjon av skadelig alkoholbruk.

Episodisk høyt alkoholinntak ble definert som å ha drukket mer enn fem alkoholenheter på samme dag én eller flere ganger i måneden i løpet av de siste 12 månedene.

Resultater

Figur 1 viser at for hele befolkningen var andelen med episodisk høyt alkoholinntak stabilt rundt 18 prosent fra 2012 til 2016. Figuren viser også separate linjer for aldersgruppen 16-30 år og aldersgruppen 31 til 79 år. Disse to gruppene viste litt forskjellig utvikling. For aldersgruppen 16 til 30 år falt andelen fra 34 til 28 prosent, mens for aldersgruppen 31-79 år lå andelen stabilt rundt 13 prosent.

høyt alkoholinntak.png

Figur 1Andel som har drukket mer enn fem alkoholenheter på samme dag én eller flere ganger i måneden i løpet av de siste 12 månedene, i prosent, alders- og kjønnsstandardisert. Se Tabell 1 nederst.

Datakilde: Rusmiddelundersøkelsen

Datakilde for denne indikatoren er Rusmiddelundersøkelsen.

Nedenfor følger beskrivelse og definisjoner.

Beskrivelse 

Rusmiddelundersøkelsen er en telefonbasert landsrepresentativ undersøkelse av rusbruk (spørsmål om alkohol og andre rusmidler) blant personer i alderen 16-79, gjennomført av Statistisk sentralbyrå på vegne av Folkehelseinstituttet. Undersøkelsen foregår ved at et representativt utvalg på 3 700 personer blir trukket fra folkeregisteret og intervjuet på telefon, etter at de i forkant får tilsendt et informasjonsbrev om undersøkelsen. Den gjennomsnittlige svarprosenten for de fem undersøkelsesårene 2012-2016 var 57 prosent.  Undersøkelsen gir mulighet til å følge trender i alkoholbruk tilbake til 2012.

Måltall

  • Andel som har drukket mer enn fem alkoholenheter på samme dag en eller flere ganger i måneden i løpet av de siste 12 månedene, i prosent, alders- og kjønnsstandardisert.

Denne prosentandelen er estimert på bakgrunn av et spørsmål fra Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT). Spørsmålet lyder: «I løpet av det siste året, hvor ofte har du drukket seks alkoholenheter eller mer ved en og samme anledning?» Svaralternativene er «Aldri», «Sjeldnere enn månedlig», «Månedlig», «Ukentlig», og «Daglig eller nesten daglig». 

I beregningen av tallene er det tatt hensyn til at alders- og kjønnsfordelingen i befolkningen kan endres over tid. Alders- og kjønnssammensetningen i den norske befolkningen per 01.01.2012 er benyttet som standard. 

Tabell til figurer 

Tabell 1. Andel som har drukket mer enn fem alkoholenheter på samme dag én eller flere ganger i måneden i løpet av de siste 12 månedene, %

 

2012

2013

2014

2015

2016

Hele befolkningen 16-79 år

18

17

18

18

17

Befolkningen 16 til 30 år

34

33

32

29

28

Befolkningen 31 til 79 år

13

12

13

14

13

Tabell 1Andel som har som har drukket mer enn fem alkoholenheter på samme dag én eller flere ganger i måneden i løpet av de siste 12 månedene, i prosent, alders- og kjønnsstandardisert. 

Global indikatordefinisjon

Indicator 4. Age-standardized prevalence of heavy episodic drinking among adolescents and adults, as appropriate, within the national context.

Forfattere og kontakt

Teksten er utarbeidet av Avdeling for Rusmiddelbruk og Avdeling for ikke-smittsomme sykdommer, Folkehelseinstituttet.