Hopp til innhold
Avdeling

Rusmidler og tobakk

Avdeling for rusmidlar og tobakk har det overordna ansvaret for å koordinere og drive forsking og helseanalyse knytt til alkohol-, narkotika- og tobakksbruk (ANT) i befolkninga.

Dette omfattar bruksmønster, marknader for omsetting, brukskulturar, normer og haldningar til rusmiddelbruk Det er ei sentral oppgåve for avdelinga å følge med på korleis bruk av ANT varierer over tid, og korleis slik bruk varierer med individuelle og samfunnsmessige forhold. Avdelinga gjennomfører i samarbeid med Statistisk sentralbyrå årlege befolkningsundersøkingar om tobakk og rusmiddel. I tillegg deltek vi i ei europeisk skuleundersøking som blir gjennomført kvart fjerde år (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs, ESPAD). Avdelinga er òg det norske kontaktpunktet for narkotikaovervåkingssenteret til EU (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, EMCDDA).

Medarbeidarane i avdelinga har kompetanse på brukskarrierer og betydning av individuelle og miljømessige faktorar for initiering, bruk og utvikling av omfattande bruk av ANT. For å styrke datagrunnlaget på dette feltet, har vi starta opp ein longitudinell skulebasert undersøking som heiter Mitt Liv-undersøkinga. Intensjonen er å studere oppstart og endringar i bruk av tobakk, alkohol og illegale rusmiddel og overgangar mellom dei ulike tobakks- og rusmidla i ei gruppe elevar som skal følgast over fleire år.

Studium av brukarkulturar for ulike rusmiddel og tobakk er eit anna sentralt tema. Vi ser på spørsmål som desse: Kva for identitetsmarkørar er forbunde med ulike substansar? Kva er motiva for bruk? Kva har bruken å seie i folk sine liv? I dette arbeidet bruker vi i stor grad kvalitative data (intervju, observasjon, tekstanalyse og så vidare).

Vidare er kunnskap om forsyningskjeldene og marknadene for omsetting av ANT, medrekna både legale og illegale marknader, sentralt for avdelinga. Til dette brukar vi eigne spørjeundersøkingar og registerdata.

Forsking og helseanalyse på konsekvensar av ANT er i hovudsak avgrensa til sosiale konsekvensar for brukaren sjølv, og konsekvensar for tredjepart og samfunnet i vid forstand. Det er viktig å kjenne til omfanget av slike konsekvensar for å kunne prioritere den offentlege ressursbruken best mogleg. Langtidsoppfølging av brukarar av illegale rusmiddel og overdoseproblematikk er eksempel på sentrale tema samt forsking på avhengigheit og strategiar for sjølvregulering. Når det gjeld forskinga på konsekvensar, er kostnader for arbeidslivet eit viktig tema innanfor tredjepartsskader. Det empiriske tilfanget er samansett av og omfattar blant anna data frå skule- og befolkningsundersøkingar, registerdata og kvalitative undersøkingar.  

Folkehelseinstituttet skal produsere kunnskap for å bidra til godt folkehelsearbeid og gode helse- og omsorgstenester. Avdelinga har det overordna ansvaret for kunnskap om strukturelle tiltak som kan førebygge eller avgrense ANT-bruk og relaterte skadar, i første rekke politiske verkemiddel som pris- og regulering av tilgjengelegheit. Avdelinga skal òg ha noko kunnskap om utforming, implementering og effektar av ulike førebyggande tiltak, inkludert politiske virkemiddel på individ- eller befolkningsnivå, og dessutan legitimiteten til verkemidla i befolkninga. Politiske prosessar når det gjeld ANT er òg eit forskingstema i avdelinga. Med andre ord står både prosess- og effektevaluering sentralt i denne avdelinga. Avdelinga bidreg aktivt inn i tiltaksforskinga i området.

Resultat frå forskinga blir presentert gjennom publikasjonar i internasjonale tidsskrift, norskspråklege rapportar og populærvitskaplege artiklar og dessutan gjennom foredrag og bidrag i ulike medium. Målgrupper er dei som tar politiske avgjerder, fagfolk, studentar og andre som måtte vere interesserte. Avdelinga skal òg bidra aktivt med å laga faglege møteplassar for alkohol, narkotika og tobakk på FHI.

Medarbeidarane har bakgrunn frå ulike samfunnsvitskaplege og helsefaglige disiplinar samt statistikk.

Kontakt

Sentralbord: 21 07 70 00

Avdelingsdirektør

Elisabeth Kvaavik

Fasttelefon: 21 07 71 17

Besøksadresse

Sandakerveien 24C, bygg B, 4. etg.

0473 Oslo

Vis i kart

Postadresse

Folkehelseinstituttet, Postboks 222 Skøyen

0213 Oslo

Vis i kart

Medarbeidere

Ansatt bilde

Elisabeth Kvaavik

Avdelingsdirektør, PhD

Tlf: 21 07 71 17

M: 406 47 383

Bilde av Anne Line Bretteville-Jensen

Anne Line Bretteville-Jensen

Seniorforsker, Dr.polit.

Tlf: 21 07 71 07

M: 988 26 225

Ansatt bilde

Daniel Bergsvik

Tlf: 21 07 71 05

Ansatt bilde

Elin Kristin Bye

Senior forsker, Ph.D

Tlf: 21 07 71 11

M: 959 45 568

Ansatt bilde

Geir Scott Brunborg

Seniorforsker, Ph.D

Tlf: 21 07 71 08

M: 411 04 842

Ansatt bilde

Gunnar Sæbø

Seniorforsker, Dr polit

Tlf: 21 07 71 35

M: 406 38 503

Ansatt bilde

Ingeborg Lund

Tlf: 21 07 71 21

Ansatt bilde

Ingeborg Margrete Rossow

Seniorforsker /professor UiO, dr philos

M: 922 04 540

Bilde av Inger Synnøve Moan

Inger Synnøve Moan

Seniorforsker, Doktorgrad

Tlf: 21 07 71 25

M: 959 72 064

Ansatt bilde

Janne Scheffels

Tlf: 21 07 71 31

Ansatt bilde

Jasmina Burdzovic

Seniorforsker (Forsker I), PhD

Tlf: 21 07 71 03

M:

Ansatt bilde

Jørgen Gustav Bramness

Seniorforsker, Professor dr. med.

M: 481 32 975

Bilde av Karl Erik Lund

Karl Erik Lund

Seniorforsker, Dr polit

Tlf: 21 07 71 22

M: 907 33 758

Ansatt bilde

Kristin Buvik

Seniorforsker, Ph.D

Tlf: 21 07 71 10

M: 934 27 270

Bilde av Linn Gjersing

Linn Gjersing

Senior forsker, PhD

M: 934 10 236

Bilde av Marianne Lund

Marianne Lund

Forsker, PhD in sociology

Tlf: 40 63 74 45

M: 406 37 445

Bilde av Marit Edland-Gryt

Marit Edland-Gryt

PhD student og rådgiver, Mastergrad i sosiologi

Tlf: 21 07 71 12

M: 406 43 708

Bilde av Ola Røed Bilgrei

Ola Røed Bilgrei

Forsker, PhD

Tlf: 21 07 71 06

M: 406 12 135

Ansatt bilde

Rikke Iren Tokle

Stipendiat, Master i sosiologi

M: 990 02 737

Bilde av Thomas Anton Sandøy

Thomas Anton Sandøy

Rådgiver/stipendiat

Tlf: 21 07 71 30

M: 406 27 424

Ansatt bilde

Tord Finne Vedøy

Forsker, Ph.D.

Tlf: 21 07 71 38

M: 975 86 435