Hopp til innhold
Avdeling

Rusmidler og tobakk

Avdeling for rusmiddel og tobakk har det overordna ansvaret for å koordinere og drive forsking samt helseanalyse knytt til alkohol-, narkotika- og tobakksbruk i befolkninga.

Avdeling for rusmiddel og tobakk har det overordna ansvaret for å koordinere og drive forsking samt helseanalyse knytt til alkohol-, narkotika- og tobakksbruk (ANT) i befolkninga, inkludert bruksmønster, marknader for omsetting, brukskultur og haldningar til rusmiddelbruk. I tillegg har avdelinga det overordna ansvaret for kunnskap om strukturelle tiltak som kan førebygge eller redusere ANT-bruk og relaterte skadar, i første rekke politiske verkemiddel som prisregulering og regulering av tilgjengelegheit. Avdelinga har òg kunnskap om utforming, implementering og effektar av ulike førebyggande tiltak, inkludert politiske verkemiddel på individ- eller befolkningsnivå, og legitimiteten til virkemidla i befolkninga. Politiske prosessar når det gjeld ANT er òg eit forskingstema i avdelinga. Både prosess- og effektevaluering står sentralt i avdelinga, og avdelinga bidreg aktivt inn i tiltaksforskinga i området.

Avdelinga har tverrfagleg ekspertise (epidemiologi, psykologi, sosiologi, helseøkonomi, etc.), brukar ulik metodikk (kvantitativ og kvalitativ) og  ulike analytiske tilnærmingar og datakjelder (intervju, surveyar, marknads- og registerdata osv.). Medarbeidarane i avdelinga har kompetanse på brukskarrierar og betyding av individuelle og miljømessige faktorar for oppstart, bruk og utvikling av omfattande bruk av ANT. Desse sentrale temaa speglas i forskingsprosjekta våre, inkludert kvalitative studiar om bruksmotiv og identitetar; kvantitative studiar på lovlege og ulovlege marknader; studiar om rusmiddelbruk i til dømes uteliv, festivalar og feiringar ved bruk av undersøkingar og biologiske prøvar. Avdelinga utførar òg longitudinell kvalitativ og kvantitativ forsking på kontekst, årsakar og konsekvensar av  bruk av tobakk, alkohol og illegale rusmiddel og annan relatert åtferd blant unge.

Avdelinga gjennomfører i samarbeid med Statistisk sentralbyrå årlege befolkningsundersøkingar om tobakk og rusmiddel, deltar i ei europeisk skuleundersøking som blir gjennomført kvart fjerde år (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs, ESPAD)  og er det norske kontaktpunktet for narkotikaovervåkingssenteret til EU (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, EMCDDA).

Forsking og helseanalyse på konsekvensar av ANT er i hovudsak avgrensa til sosiale konsekvensar for brukaren sjølv, og konsekvensar for tredjepart og samfunnet i vid forstand. Det er viktig å kjenne til omfanget av slike konsekvensar for å kunne prioritere den offentlege ressursbruken best mogleg. Langtidsoppfølging av brukarar av illegale rusmiddel og overdoseproblematikk er eksempel på sentrale tema samt forsking på avhengigheit og strategiar for sjølvregulering. Konsekvensar av rusmiddelbruk for arbeidslivet er eit viktig tema innanfor tredjepartsskader.

Resultat frå forskinga blir presentert gjennom publikasjonar i internasjonale tidsskrift, norskspråklege rapportar og populærvitskaplege artiklar, og gjennom foredrag i ulike fora. Målgrupper er dei som tar politiske avgjerder, fagfolk, studentar og journalistar. Avdelinga bidrar aktivt med å laga faglege møteplassar for alkohol-, narkotika- og tobakksforsking på FHI.

Kontakt

Sentralbord: 21 07 70 00

Avdelingsdirektør

Elisabeth Kvaavik

Fasttelefon: 21 07 71 17

Besøksadresse

Sandakerveien 24C, bygg B, 4. etg.

0473 Oslo

Vis i kart

Postadresse

Folkehelseinstituttet, Postboks 222 Skøyen

0213 Oslo

Vis i kart

Medarbeidere

Ansatt bilde

Elisabeth Kvaavik

Avdelingsdirektør, PhD

Tlf: 21 07 71 17

M: 406 47 383

Bilde av Anne Line Bretteville-Jensen

Anne Line Bretteville-Jensen

Seniorforsker, Dr.polit.

Tlf: 21 07 71 07

M: 988 26 225

Ansatt bilde

Daniel Bergsvik

Tlf: 21 07 71 05

Ansatt bilde

Dina Heider Hov

Ansatt bilde

Elin Kristin Bye

Senior forsker, Ph.D

Tlf: 21 07 71 11

M: 959 45 568

Ansatt bilde

Geir Scott Brunborg

Seniorforsker, Ph.D

Tlf: 21 07 71 08

M: 411 04 842

Ansatt bilde

Gunnar Sæbø

Seniorforsker, Dr polit

Tlf: 21 07 71 35

M: 406 38 503

Ansatt bilde

Hilde Elisabeth Pape

Tlf: 21 07 71 28

Ansatt bilde

Ingeborg Lund

Tlf: 21 07 71 21

Ansatt bilde

Ingeborg Margrete Rossow

Seniorforsker /professor UiO, dr philos

M: 922 04 540

Bilde av Inger Synnøve Moan

Inger Synnøve Moan

Seniorforsker, Doktorgrad

Tlf: 21 07 71 25

M: 959 72 064

Ansatt bilde

Janne Scheffels

Tlf: 21 07 71 31

Ansatt bilde

Jasmina Burdzovic

Seniorforsker (Forsker I), PhD

Tlf: 21 07 71 03

M:

Ansatt bilde

Johanna Katarina Blomster Lyshol

Ansatt bilde

Jørgen Gustav Bramness

Seniorforsker, Professor dr. med.

M: 481 32 975

Bilde av Karl Erik Lund

Karl Erik Lund

Seniorforsker, Dr polit

Tlf: 21 07 71 22

M: 907 33 758

Ansatt bilde

Kristin Buvik

Seniorforsker, Ph.D

Tlf: 21 07 71 10

M: 934 27 270

Bilde av Linn Gjersing

Linn Gjersing

Senior forsker, PhD

M: 934 10 236

Ansatt bilde

Maja Weemes Grøtting

Tlf: 21 07 62 31

Bilde av Marianne Lund

Marianne Lund

Forsker, PhD in sociology

Tlf: 40 63 74 45

M: 406 37 445

Bilde av Marit Edland-Gryt

Marit Edland-Gryt

PhD student og rådgiver, Mastergrad i sosiologi

Tlf: 21 07 71 12

M: 406 43 708

Bilde av Ola Røed Bilgrei

Ola Røed Bilgrei

Forsker, PhD

Tlf: 21 07 71 06

M: 406 12 135

Ansatt bilde

Rikke Iren Tokle

Stipendiat, Master i sosiologi

M: 990 02 737

Ansatt bilde

Solveig Tobie Glestad Christiansen

Bilde av Thomas Anton Sandøy

Thomas Anton Sandøy

Rådgiver/stipendiat

Tlf: 21 07 71 30

M: 406 27 424

Ansatt bilde

Tord Finne Vedøy

Forsker, Ph.D.

Tlf: 21 07 71 38

M: 975 86 435

Ansatt bilde

Torleif Bjordal Halkjelsvik

Tlf: 21 07 71 15

Ansatt bilde

Øystein Rudningen Skjælaaen