Hopp til innhold

2016

Viser  130  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Pasienters erfaringer med sengeposter på utvalgte sykehus under Helse Sør-Øst i 2015

  Rapporten viser resultatene av en undersøkelse om pasientenes erfaringer på sengepostnivå for Vestre Viken HF, Akershus universitetssykehus HF og Lovisenberg Diakonale Sykehus.

  PasOpp rapport

  Publisert

 2. Informasjon og påminnelser ved økt risiko for beinskjørhet gir bedre oppfølging

  Informasjon og påminnelser til fastlege og til personer med økt risiko for beinskjørhet gir bedre oppfølging av disse personene.

  Forskningsomtale

  Publisert

 3. Bruk av biologiske tester i oppfølgingen av personer som mottar legemiddelassistert rehabilitering for opioidavhengighet

  Denne systematiske oversikten oppsummerer effekter av å bruke biologiske tester i oppfølgingen av personer som mottar legemiddelassistert rehabilitering.

  Systematisk oversikt

  Publisert

 4. Kvalitetsindikatoren 30 dagers reinnleggelse etter sykehusopphold. Resultater for sykehus og kommuner 2015

  Forekomsten av reinnleggelser varierte betydelig, både mellom kommuner og mellom sykehus.

  Rapport

  Publisert

 5. Levevaneintervensjoner i spesialisthelsetjenesten: et systematisk litteratursøk med sortering

  Norsk sykepleierforbund ba Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet å fremskaffe dokumentasjon for effekt av levevaneintervensjoner i spesialisthelsetjenesten.

  Forskningskartlegging

  Publisert

 6. Kognitiv atferdsterapi sammenlignet med annen psykoterapi for personer med bulimia nervosa: en systematisk oversikt

  Vi har utarbeidet en systematisk oversikt om effekten av behandling med kognitiv atferdsterapi sammenlignet med annen psykoterapi for voksne personer med bulimia nervosa.

  Systematisk oversikt

  Publisert

 7. Forskning på årsak til og behandlingseffekt av kronisk utmattelsessyndrom CFS ME

  Vi fikk i oppdrag fra Norges forskningsråd å utføre et systematisk litteratursøk for å finne oversikter om årsak til og behandlingseffekt av kronisk utmattelsessyndrom CFS/ME.

  Forskningskartlegging

  Publisert

 8. Tuberkulose i Norge 2015 - med behandlingsresultater for 2014

  Rapporten gir en oversikt over antall tilfeller i Norge i 2015 og de foregående årene. I alt ble det meldt om 318 tuberkulosetilfeller i 2015.

  Rapport

  Publisert

 9. Helseeffekter av screening for kolorektal kreft

  Det skal fattes en beslutning om hvorvidt det skal etableres et nasjonalt screeningprogram for kolorektal kreft. Vi er bedt om å oppsummere gjeldende kunnskap om helseeffekter av denne type screening.

  Forskningskartlegging

  Publisert

 10. Sykdomsbyrde som følge av luftforurensning i Oslo

  Rapporten er et oppdrag fra Statens vegvesen i forbindelse med revisjon av verdsetting av luftkvalitet.

  Rapport

  Publisert

 11. Ikke-overvåket inntak av legemidler for personer i legemiddelassistert rehabilitering

  Denne systematiske oversikten sammenligner effekter av ikke-overvåket med overvåket inntak av substitusjonslegemiddel for personer som mottar legemiddelassistert rehabilitering.

  Systematisk oversikt

  Publisert

 12. Primær- og sekundærforebyggende tiltak for kognitiv svikt og demens

  Siden verdens befolkning stadig blir eldre forventes antall personer med demens å øke dramatisk. Det er derfor viktig å identifisere effektive strategier for å forebygge eller utsette sykdomsdebuten.

  Systematisk oversikt

  Publisert Oppdatert

 13. Oppsummert forskning om effekt av tiltak rettet mot barn og unge som begår voldelige og/eller seksuelle overgrep

  Vi har utført et systematisk litteratursøk med sortering for å identifisere studier om effekt av tiltak rettet mot barn og unge som begår voldelige og/eller seksuelle overgrep.

  Forskningskartlegging

  Publisert

 14. ADHD i Norge

  Formålet med rapporten er å gi en oversikt over hvor mange som har ADHD i Norge i dag, hvilke tilleggsdiagnoser disse har og hvor mange som får medikamentell behandling.

  Rapport

  Publisert

 15. Forebygging, fyll og fellesskap: Evaluering av Helsedirektoratets satsning på rusmiddelforebygging blant studenter

  Rapporten gir en historisk oppsummering av Helsedirektoratets satsning på rusmiddelforebygging blant studenter fra perioden 2007 til 2016.

  Rapport

  Publisert

 16. Metodevurdering for fire legemidler for pasienter med metastaserende kastrasjonsresistent prostatakreft

  Vi har sammenlignet legemidler for pasienter med metastatisk kastrasjonsresistent prostatakreft. Legemidlene er abirateron, kabazitaxel, enzalutamid og radium-233.

  Metodevurdering

  Publisert Oppdatert

 17. Fluorskyllevann forebygger trolig karies

  Fluorskyllevann fører trolig til en stor reduksjon av hull i tenner hos skolebarn. Det er lite forskning om bivirkninger. Det viser en Cochrane-oversikt.

  Forskningsomtale

  Publisert

 18. Psykososiale tiltak får muligens flere til å slutte med cannabis

  Personer som er hyppige brukere av eller avhengige av cannabis har trolig god nytte av psykososiale tiltak for å slutte med cannabis. Det viser en Cochrane-oversikt.

  Forskningsomtale

  Publisert

 19. Skolestudien: Læringsmiljø, skoleferdigheter og utviklingsvansker

  Rapporten er den sjette rapporten fra Språk- og læringsstudien (SOL) ved FHI, og er utarbeidet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

  Rapport

  Publisert

 20. Kvalitetsindikatoren 30 dagers overlevelse etter sykehusinnleggelse. Resultater for 2015

  Publikasjonene viser 30 dagers overlevelse per regionalt helseforetak, helseforetak og sykehus: totaloverlevelse og overlevelse ved førstegangs hjerteinfarkt, hjerneslag og hoftebrudd.

  Rapport

  Publisert