Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Fysisk inaktivitet - ungdom (indikator 6)»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Fysisk inaktivitet - ungdom (indikator 6)

Fysisk inaktivitet - ungdom (indikator 6)

Indikatoren beskriver følgende: Andel barn og ungdom som er utilstrekkelig fysisk aktive, definert som mindre enn 60 minutters aktivitet med moderat til kraftig intensitet daglig.

Indikatoren beskriver følgende: Andel barn og ungdom som er utilstrekkelig fysisk aktive, definert som mindre enn 60 minutters aktivitet med moderat til kraftig intensitet daglig.


Denne indikatoren er en del av mål (3): 10% reduksjon av utilstrekkelig fysisk aktivitet.

Indikatoren er basert fysisk aktivitet målt med akselerometer blant barn og ungdom. Den beskriver andelen som er utilstrekkelig fysisk aktive definert ved at de ikke oppfyller de nasjonale anbefalingene for fysisk aktivitet.

Resultater

Tall fra de tre Nasjonale kartleggingsundersøkelsene av fysisk aktivitet hos barn og unge (UngKan1, 2 og 3) viser at andelen 9-åringer som er utilstrekkelig fysisk aktive har økt gradvis fra 2005/06. 

  • 9 årige gutter fra 10 % i 2005/06 til 16 % i 2018
  • 9 årige jenter fra 26 % i 2005/06 til 32 % i 2018

Andelen 15-åringer som er utilstrekkelig fysisk aktive har ligget stabilt høyt fra 2005/06 til 2018. Om lag 45 % av 15-årige gutter og om lag 55 % av 15-årige jenter når ikke de nasjonale minimumsanbefalingene for fysisk aktivitet ifølge tall fra 2018. 

Fysinaktivitet ung NO 2021.JPG

Andel som ikke oppfyller anbefalingene for fysisk aktivitet ved objektiv måling med akselerometer, blant 9- og 15-åringer i 2005/06, 2011/12 og 2018, i prosent. Kilde: Nasjonal kartlegging av fysisk aktivitet, Norges idrettshøgskole og Helsedirektoratet.

Tabell til figur: Andel som ikke oppfyller anbefalingene for fysisk aktivitet ved objektiv måling med akselerometer, blant 9- og 15-åringer i 2005/06, 2011/12 og 2018, i prosent. Kilde: Nasjonal kartlegging av fysisk aktivitet, Norges idrettshøgskole og Helsedirektoratet 

 

2005/06

2011/12

2018

Gutter 9 år

10

14

16

 

Jenter 9 år

26

31

32

 

Gutter 15 år

48

43

45

 

Jenter 15 år

51

58

56

 

 

Datakilder

Datakilde for denne indikatoren er Nasjonal kartlegging av fysisk aktivitet hos 9-, og 15-åringer (UngKan).

Nedenfor følger beskrivelse av UngKan.

Datakilde: UngKan

Kartleggingsundersøkelsene av fysisk aktivitet (UngKan-undersøkelsene)

Beskrivelse 

Akselerometerdataene på fysisk aktivitet er hentet fra ungKan1, ungKan2 og ungKan3.  I alle de tre UngKan-undersøkelsene ble nasjonalt representative utvalg av 9- og 15-åringer invitert til delta.

  • I UngKan1 ble 1470 9-åringer og 1348 15-åringer invitert til å delta. Av disse samtykket henholdsvis 1306 (89 %) og 993 (74 %), hvorav 1127 9-åringer og 702 15-åringer bidro med tilstrekkelig akselerometerdata til å bli inkludert i analysene.
  • I UngKan2 ble 1945 9-åringer og 1759 15-åringer invitert til å delta. Av disse samtykket 1421 9-åringer (73 %) og 1106 15-åringer (63 %) til å delta, hvorav henholdsvis 1305 og 972 bidro med tilstrekkelig akselerometerdata til å bli inkludert i analysene. 
  • I UngKan3 ble 1846 9-åringer og 2314 15-åringer invitert til å delta, hvorav henholdsvis 1343 (73 %) og 1325 (57 %) samtykket til deltakelse. Av disse bidro 1219 og 989 med tilstrekkelig akselerometerdata til å bli inkludert i analysene.

Kartleggingene har vært gjennomført av Norges idrettshøgskole på oppdrag fra Helsedirektoratet, og senere som et samarbeid mellom Norges idrettshøgskole og Folkehelseinstituttet.

Tall for andel som ikke oppfyller anbefalingene blant barn og ungdommer er basert på rapportene fra de to ungKan-studiene:

UngKan 1: Fysisk aktivitet blant barn og ungdom – Resultater fra en kartlegging av 9- og 15-åringer i 2005–2006. Rapport fra Helsedirektoratet 2008, ISBN- 978-82-8081-101-1

UngKan 2: Fysisk aktivitet blant 6-, 9- og 15-åringer i Norge – Resultater fra en kartlegging i 2011. Rapport fra Helsedirektoratet 2012, ISBN-nr. 978-82-8081-262-9

UngKan3: Kartlegging av fysisk aktivitet, sedat tid og fysisk form blant barn og unge 2018 (ungKan3). Rapport fra Folkehelseinstituttet 2019, https://www.fhi.no/publ/2019/kartlegging-av-fysisk-aktivitet-sedat-tid-og-fysisk-form-blant-barn-og-unge/

I tillegg er tallene basert på forskningsartikler om UngKan-studiene av Dalene og medarbeidere og av Stene-Joannessen og medarbeidere.

Referanser:

 

Måltall

  • Andel som ikke oppfyller anbefalingene for fysisk aktivitet basert på objektiv måling med akselerometer, blant 9-åringer, i prosent 
  • Andel som ikke oppfyller anbefalingene for fysisk aktivitet basert på objektiv måling med akselerometer, blant 15-åringer, i prosent  

Fra akselerometerdataene ble alle som i gjennomsnitt akkumulerte mindre enn 60 minutter med moderat til hard fysisk aktivitet per dag definert som å ikke oppfylle anbefalingene for fysisk aktivitet. Gjennomsnittstallet ble beregnet ved å dele alle minutter med moderat til hard fysisk aktivitet registrert over måleperioden på antall dager måleren ble brukt. Det ble kun benyttet data fra dager hvor måleren var brukt åtte timer eller mer.   

Tolkning og feilkilder

Akselerometri er en reliabel og valid metode som gir fornuftige prevalensestimater av fysisk aktivitet hos barn og ungdommer på gruppenivå. Akselerometre har enkelte svakheter. Den gir lite nøyaktige målinger av enkelte aktiviteter (f.eks. sykling), som i noen tilfeller kan gi mindre nøyaktige data på individnivå. Videre kan det argumenteres for at bruken av gjennomsnittlig antall minutter per dag med moderat til hard fysisk aktivitet i UngKan-studiene er noe liberalt.

Datakvalitet

Tall for andel som er utilstrekkelig fysisk aktive estimert fra akselerometerdata har høy kvalitet og bør benyttes når man skal undersøke endringer over tid i fysisk inaktivitet hos barn og ungdom.

Nasjonal tilpasning til global indikator

WHO sin definisjon av indikatoren

Indicator 6. Prevalence of insufficiently physically active adolescents, defined as less than 60 minutes of moderate to vigorous intensity activity daily.

Nasjonal tilpasning

WHO sin indikator er basert på selvrapport. Vi presenterer objektive måledata basert på akselerometre.

WHO sin indikator gjelder ungdom. Vi presenterer i tillegg tall for barn.