Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Fysisk inaktivitet - ungdom (indikator 6)

Publisert


Indikatoren beskriver følgende: Andel barn og ungdom som er utilstrekkelig fysisk aktive, definert som mindre enn 60 minutters aktivitet med moderat til kraftig intensitet daglig.Har du funnet en feil?

Denne indikatoren er en del av mål (3): 10% reduksjon av utilstrekkelig fysisk aktivitet.

Indikatoren er basert fysisk aktivitet målt med akselerometer blant barn og ungdom. Den beskriver andelen som er utilstrekkelig fysisk aktive definert ved at de ikke oppfyller de nasjonale anbefalingene for fysisk aktivitet.

Resultater

Rundt 10-30% av 9-åringer og rundt 50% av 15-åringer var utilstrekkelig fysisk aktive ut fra målinger med akselerometer i 2005/06 og 2011/12. Dette viser tall fra de Nasjonale kartleggingsundersøkelsene av fysisk aktivitet hos 9- og 15-åringer (UngKan). 

Det var ingen sikker endring over tid i andel 9- og 15-åringer som ikke oppfylte anbefalingene for fysisk aktivitet i perioden fra 2005/06 til 2011/12. 

Andelen utilstrekkelig aktive var høyere hos jenter enn hos gutter, og var høyere hos 15-åringer enn hos 9-åringer.  

 

Diagram
Illustrasjon: Folkehelseinstituttet

Andel som ikke oppfyller anbefalingene for fysisk aktivitet ved objektiv måling med akselerometer, blant 9- og 15-åringer i 2005/06 og i 2011/12, i prosent. Kilde: Nasjonal kartlegging av fysisk aktivitet, Norges idrettshøgskole og Helsedirektoratet.

Tabell til figuren 

 

2005/06

2011/12

Gutter 9 år

10

14

Jenter 9 år

26

31

Gutter 15 år

48

43

Jenter 15 år

51

58

Tabell 1Andel som ikke oppfyller anbefalingene for fysisk aktivitet ved objektiv måling med akselerometer, blant 9- og 15-åringer i 2005/06 og i 2011/12, i prosent. Kilde: Nasjonal kartlegging av fysisk aktivitet, Norges idrettshøgskole og Helsedirektoratet 

Datakilder

Datakilde for denne indikatoren er Nasjonal kartlegging av fysisk aktivitet hos 9-, og 15-åringer (ungKan).

Nedenfor følger beskrivelse av ungKan.

Datakilde: ungKan

Kartleggingsundersøkelsene av fysisk aktivitet (ungKan-undersøkelsene)

Beskrivelse 

Akselerometerdataene på fysisk aktivitet er hentet fra ungKan1 og ungKan2. I ungKan1 (2005/06) ble nasjonalt representative utvalg av 9-åringer (n=1470) og 15-åringer (n=1348) invitert til å delta. Av disse samtykket henholdsvis 1306 (88,8%) og 993 (73,7%), hvorav 1127 9-åringer og 702 15-åringer bidro med tilstrekkelig akselerometerdata til å bli inkludert i analysene. Tilsvarende kartlegging av akselerometermålt fysisk aktivitet ble gjennomført i 2011/12 (ungKan2). Til ungKan2 ble 1945 9-åringer og 1759 15-åringer invitert til å delta. Av disse samtykket 1421 9-åringer (73%) og 1106 15-åringer (63%) til å delta, hvorav henholdsvis 1305 og 972 bidro med tilstrekkelig akselerometerdata til å bli inkludert i analysene. 

Tall for andel som ikke oppfyller anbefalingene blant barn og ungdommer er basert på rapportene fra de to ungKan-studiene:

UngKan 1: Fysisk aktivitet blant barn og ungdom – Resultater fra en kartlegging av 9- og 15-åringer i 2005–2006. Rapport fra Helsedirektoratet 2008, ISBN- 978-82-8081-101-1

UngKan 2: Fysisk aktivitet blant 6-, 9- og 15-åringer i Norge – Resultater fra en kartlegging i 2011. Rapport fra Helsedirektoratet 2012, ISBN-nr. 978-82-8081-262-9

I tillegg er tallene basert på en forskningsartikkel om ungKan-studiene av Dalene og medarbeidere. Referanse: Dalene KE, Scand J Med Sci Sports 2017

Måltall

  • Andel som ikke oppfyller anbefalingene for fysisk aktivitet basert på objektiv måling med akselerometer, blant 9-åringer, i prosent 
  • Andel som ikke oppfyller anbefalingene for fysisk aktivitet basert på objektiv måling med akselerometer, blant 15-åringer, i prosent  

Fra akselerometerdataene ble alle som i gjennomsnitt akkumulerte mindre enn 60 minutter med moderat til hard fysisk aktivitet per dag definert som å ikke oppfylle anbefalingene for fysisk aktivitet. Gjennomsnittstallet ble beregnet ved å dele alle minutter med moderat til hard fysisk aktivitet registrert over måleperioden på antall dager måleren ble brukt. Det ble kun benyttet data fra dager hvor måleren var brukt åtte timer eller mer.   

Tolkning og feilkilder

Akselerometri er en reliabel og valid metode som gir fornuftige prevalensestimater av fysisk aktivitet hos barn og ungdommer på gruppenivå. Akselerometre har enkelte svakheter. Den gir lite nøyaktige målinger av enkelte aktiviteter (f.eks. sykling), som i noen tilfeller kan gi mindre nøyaktige data på individnivå. Videre kan det argumenteres for at bruken av gjennomsnittlig antall minutter per dag med moderat til hard fysisk aktivitet i ungKan-studiene er noe liberalt.

Datakvalitet

Tall for andel som er utilstrekkelig fysisk aktive estimert fra akselerometerdata har høy kvalitet og bør benyttes når man skal undersøke endringer over tid i fysisk inaktivitet hos barn og ungdom.

Nasjonal tilpasning til global indikator

WHO sin definisjon av indikatoren

Indicator 6. Prevalence of insufficiently physically active adolescents, defined as less than 60 minutes of moderate to vigorous intensity activity daily.

Nasjonal tilpasning

WHO sin indikator er basert på selvrapport. Vi presenterer objektive måledata basert på akselerometre.

WHO sin indikator gjelder ungdom. Vi presenterer i tillegg tall for barn.