Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Kartlegging av fysisk aktivitet, sedat tid og fysisk form blant barn og unge 2018 (ungKan3)»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Kartlegging av fysisk aktivitet, sedat tid og fysisk form blant barn og unge 2018 (ungKan3)

Rapport

Kartlegging av fysisk aktivitet, sedat tid og fysisk form blant barn og unge 2018 (ungKan3)

Publisert

Denne kartleggingsundersøkelsen er utarbeidet av Norges idrettshøgskole på oppdrag fra Folkehelseinstituttet.

Denne kartleggingsundersøkelsen er utarbeidet av Norges idrettshøgskole på oppdrag fra Folkehelseinstituttet.


Nedlastbar pdf

Om rapporten

  • Utgitt: 2019
  • Av: Norges idrettshøgskole
  • Forfattere: Steene-Johannessen J, Anderssen SA, med flere.

Hovedbudskap

Kartlegging av fysisk aktivitet, sedat tid og fysisk form blant barn og unge (ungKan3) er utført av Norges idrettshøgskole i samarbeid med Folkehelseinstituttet. Formålet med ungKan3 er å følge opp tidligere undersøkelser av barn og unge for å øke kunnskapen om status, trender og utviklingen av fysisk aktivitet, sedat tid og fysisk form i den norske befolkingen.

Datainnsamlingen i ungKan3 startet i desember 2017 og ble avsluttet i november 2018. Utvalget er basert på skolene som tidligere har vært inkludert i ungKan1 og ungKan2. Totalt har 3594 barn og unge, rekruttert fra 68 skoler fordelt på alle landets fylker, deltatt i undersøkelsen. Antall jenter og gutter som har deltatt er jevnt fordelt (1750 jenter og 1844 gutter). Deltakelsesprosenten blant 6-, 9- og 15-åringer er henholdsvis 61 %, 73 % og 57 %.

Totalt fysisk aktivitetsnivå

Gutter har gjennomgående et høyere aktivitetsnivå enn jenter i alle aldersgrupper. Kjønnsforskjellen øker fra rundt 10 % i de to yngste aldersgruppene til 15 % blant 15-åringene. Aktivitetsnivået til 6-åringene er henholdsvis 20 % og 53 % høyere enn aktivitetsnivået til 9- og 15-åringene. Videre har 9-åringene et gjennomsnittlig aktivitetsnivå som er 28 % høyere enn aktivitetsnivået til 15-åringene.

Anbefalinger for fysisk aktivitet

Blant 6-åringene tilfredsstiller 87 % av jentene og 94 % av guttene anbefalingen om minst 60 minutter per dag med fysisk aktivitet av moderat-til-hard intensitet. Blant 9-åringene tilfredsstiller 64 % av jentene og 81 % av guttene anbefalingen, mens tilsvarende tall blant 15-årige jenter og gutter er henholdsvis 40 % og 51 %. I alle aldersgrupper er det signifikant flere gutter enn jenter som tilfredsstiller anbefalingen for fysisk aktivitet, og det er en signifikant aldersrelatert nedgang i andelen jenter og gutter som når anbefalingen.

Aktivitetsmønster og intensitet

Hoveddelen av dagen benyttes til å sitte i ro eller til å være i aktivitet med lav intensitet. En 6-åring er sedat (dvs. stillesittende, stillestående eller liggende) i omlag 6,5 timer per dag, mens en 15-åring er sedat i omlag 9 timer per dag. Mens andelen med sedat tid daglig øker med økende alder, reduseres aktivitet med lett og moderat-til-hard intensitet. Det er urovekkende at antall timer med sedat tid utgjør en så stor andel av dagen, spesielt hos 15-åringene. Blant både gutter og jenter i alle aldersgrupper utøves det mer moderat-til-hard fysisk aktivitet på ukedager enn på helgedager.

Helserelatert fysisk form

Aerob utholdenhet, målt som antall meter løpt på en standardisert test, viser at gutter løper lengre enn jenter og at kjønnsforskjellene øker med økende alder. Det er en betydelig variasjon i løpsdistanse (30%) mellom de som løper kortest og de som løper lengst. Deltakerne med kortest løpsdistanse utøver 20 færre minutter moderat-til-hard fysisk aktivitet per dag, de har betydelig lavere sannsynlighet for å tilfredsstille anbefalingen for fysisk aktivitet, og 9 ganger så høy odds for å ha overvekt/fedme, sammenlignet med de som løper lengst. Dette gjelder alle aldersgruppene. Prestasjonen i de ulike testene av muskelstyrke øker med økende alder for begge kjønn. Videre presterer gutter i alle aldersgrupper bedre enn 5 jenter på alle tester, med unntak av for situps der det ikke er noen forskjell mellom gutter og jenter ved 6 års alder.

Sekulære trender

Aktivitetsnivået blant barn og unge har stort sett vært stabilt i perioden fra 2005 til 2018. Det er små endringer i andelen som ikke oppfyller anbefalingene. Unntaket finner vi blant 9-årige gutter, hvor andelen som ikke tilfredsstiller anbefalingen har økt med 6 prosentpoeng fra 2005 til 2018. Dette gjenspeiles i at de i gjennomsnitt tilbringer 10 minutter mindre i moderat-til-hard fysisk aktivitet per dag i dag sammenlignet med i 2005. Det er små endringer i muskelstyrke i perioden 2005 til 2018. Vi finner en sekulær trend med lavere prevalens av overvekt og fedme i 2018 sammenlignet med 2005 blant 6 år gamle jenter. Videre er midjemålet i 2018 noe lavere i alle grupper (med unntak av for 9-årige gutter) sammenlignet med 2005.

Konklusjon

Aktivitetsnivået blant barn og unge har stort sett vært stabilt i perioden fra 2005 til 2018, og aktivitetsnivået blant ungdom er fremdeles lavt. Funnene i denne rapporten indikerer at samfunnets samlede innsats for å øke aktivitetsnivået og redusere fallet i fysisk aktivitet gjennom barne- og ungdomsårene ikke har vært tilstrekkelig. Det er bekymringsverdig at det fysiske aktivitetsnivået til 9 år gamle gutter ser ut til å være på vei ned. Hvis vi lykkes i å få til en generell økning på 10 minutter moderat-til-hard fysisk aktivitet per dag hos alle 9- og 15-åringer, ville vi klare å redusere andelen inaktive med 15-20%.