Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Oppdateringer av kapitler i Folkehelserapporten»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Oppdateringer av kapitler i Folkehelserapporten

Oppdateringer av kapitler i Folkehelserapporten

Folkehelserapporten oppdateres fortløpende på fhi.no.

Folkehelserapporten oppdateres fortløpende på fhi.no.


Oppdateringer 2019-2020

Des 2019-jan 2020: Følgende kapitler oppdatert med 2018-tall for dødelighet: Demens, Hjerte- og karsykdommer, Ruslidelser, Selvmord. Kapittel Vold oppdatert med lenker til ny rapport om forekomst samt mindre redigering av teksten.

12.3.2019: Kapittel Alkohol og andre rusmiddel er utvidet med tekst om helse. 

Oppdateringer i 2018

9.nov 2018: Kapittel Astma og allergi oppdatert med nye figur 1 og 2 og nye referanser. 

15.5.2018: Folkehelserapporten: Helsetilstanden i Norge 2018 kortversjon ble publisert og lansert. De fleste nettkapitlene ble oppdatert til denne datoen. Se de enkelte kapitlene for oppdateringsdato. 

15.4.-15.5.2018: De fleste resterende nettkapitler er oppdatert i perioden.

16.4.2018: Kapittel om Langvarige smerter er oppdatert med nye tall og revidert tekst. 

16.4.2018: Nytt kapittel Barn og unges fysiske helse er publisert. 

21.3.2018: Kapittel Støy er oppdatert med nye tall og revidert tekst. 

14.3.2018: Kapittel Befolkningen er oppdatert med nye befolkningstall. 

26.2.2018: Kapittel Vaksiner er oppdatert med ny statistikk og faglig gjennomgang.

25.1.2018: Kapittel Søvnvansker (insomni) er gjennomgått og oppdatert med revidert tekst.

24.1.2018: Kapittel Kreft er gjennomgått og oppdatert med nye tall og revidert tekst. Kapitlet er skrevet av Kreftregisteret og redigert av redaksjonen for Folkehelserapporten.   

16.1.2018: Kapittel Helse og klimaendringer er gjennomgått og oppdatert med nye tall og revidert og utfyllende tekst. 

10.1.2018: Kapittel Mat og vannbårne infeksjoner er gjennomgått og oppdatert med noe ny tekst og ny statistikk fra MSIS med foreløpig statistikk for 2017. 

Oppdateringer i 2016-2017

18.12.2017: Skader og ulykker er oppdatert med nye tall fra Dødsårsaksregisteret og figur 2, 3, 4, 5, 7 og 8 er oppdatert.   

15.12.2017: Selvmord og selvmordsforsøk oppdatert med nye tall og ny tekst. Det vil komme en ytterligere oppdatert versjon av artikkelen i løpet av de tre første månedene i 2018. Oppdateringen vil blant annet inkludere tekst om sykdomsbyrde og forebygging.  

14.11.2017: Antibiotikaresistens oppdatert med ny figur 6 og tekst som samsvarer med figuren.  

23.10.2017: Befolkningen i Norge er publisert med nye tall og revidert tekst. 25.10 endret benevning i figur 2 og tabell 1. 

4.10.2017: Overvekt og fedme er publisert med nye tall og revidert tekst. 

27.9.2017: Fysisk aktivitet. Revidert kapittel publisert.

10.7.2017: Mat og vannbårne infeksjoner er oppdatert med ny statistikk fra MSIS for 2016.

5.7.2017: Røyking og snusbruk i Noreg publisert med nye tall og revidert tekst. 21.7.2017 la til manglende referanse (Grotvedt et al 2017) i referanselisten. 

2.6.2017: Diabetes i Norge. Revidert kapittel publisert. 

31.5.2017: Skader og ulykker. Tall for antall skader behandlet av lege er endret fra 550 000 til 600 000 og fra 10 til 12 prosent. Antall behandlet kun i primærhelsetjenesten er endret fra 185 000 til 119 000. Endringene skyldes korrigeringer i datagrunnlaget.

7.4.2017: Vaksinar i førebygging av infeksjonar. Oppdatert med ny statistikk for 2016.

22.2.2017: Drikkevatn i Norge, figur 2 oppdatert (figur 2 var ved en feil ikke oppdatert da revidert kapittel ble oppdatert 14.2.2017).

22.2.2017: Arbeid og helse; avsnitt om uføretrygd utvidet for å fjerne uklar formulering.

1.2. - 14.2.2017: Reviderte kapitler innen smittevern og infeksjoner publisert: Antibiotikabruk, Infeksjoner i Norge, Vaksiner i forebygging av infeksjoner. 

12.2.2017: Drikkevatn. Revidert kapittel publisert.

7.2.2017: Levealderen i Norge gjennomgått og oppdatert med nye tall.

05.01.2017: Kapittel Luftforureining i Noreg er gjennomgått, oppdatert og utvidet med nye tall og oppdatert tekst. 

15.12.2016: Kapittel Skader og ulykker er gjennomgått, oppdatert og utvidet både med nye tall og utfyllende tekst. 

26.10.2016: Kapittel Sosiale helseforskjeller i Norge er gjennomgått, oppdatert og utvidet både med nye tall og utfyllende tekst. 

20.10.2016: Kapittel Mat- og vannbårne infeksjoner oppdatert. Teksten gjennomgått og oppdatert. Nye tall lagt inn.

02.11.2016. Kapittel Selvmord og selvmordsforsøk i Norge, la til referanse Strand 2010, som manglet. 

20.06.2016. Alle kapitlene er overført til nye nettsider for fhi.no, med ny design og ny struktur. 

11.03.2016. Lenke til Rusmiddelutløste dødsfall i Norge i 2014 lagt inn i kapitlene Ruslidelser og Alkohol og andre rusmiddel

Oppdateringer 2014-2015

08.10.2015. Kapittel Demens. Fire referanser som manglet i referanselista lagt inn (Lambert, Prince, Plassman, Seshadri).

24.2.2015. Kapittel Drikkevatn. 19.1.2015. Kapitlene Helse hos eldre, Helse i innvandrerbefolkningen: Referanselistene oppdatert i henhold til papirutgaven.

jan–feb.2015. Kapittel drikkevann oppdatert (antall vassverk). Antal sjuke i Rørosutbrotet i 2007 endra frå 2000 til 1500.

17.1.1015. Kapittel "Helse hos barn og unge" oppdatert i henhold til papirutgaven: Avsnitt skader og ulykker oppdatert. Referanselisten oppdatert.

7.10.2014: Kapittel "Psykisk helse hos barn og unge" oppdatert med utvidet avsnitt "Utvikling over tid" med to nye figurer.

7.10.2014: Oppdatering i kapittel Muskel- og skjelettsykdommer og -plager: Avsnittet "Internasjonalt" oppdatert med en setning om årstidsvariasjon og referansen Solbakken, 2014. Tilsvarende oppdatering i kapittel Eldres helse under avsnitt "Mange brudd som følge av fall og benskjørhet".

6.10.2014: Temakapittel "Kilder til kunnskap om folkehelse" og kapittel "Klimaendringar og helse" publisert.

17.09.2014: Tre tilleggskapitler/temakapitler publisert: Helse hos eldre i Norge. Vaksiner i forebyggelse av infeksjoner. Sykdomsbyrde i den norske befolkningen.  

15.09.2014: Arbeid og helse. Referanselista oppdatert. Mindre justeringar i teksten utført.

27.08.2014: Røyking og snusbruk i Norge: Avsnittet "Tobakk brukes på ulik måte i ulike aldersgrupper" er oppdatert, tall for 2013 er lagt til. Første avsnitt under "Nesten 1 av 10 gravide...": årstallet i henvisningen til MFR  rettet fra 2012 til 2013.

14.08.2014: Kreft: oppdatert med nye tall for framtidige antall nye tilfeller av prostatakreft i tekst og tabell 1.

30. juni 2014: I alt 28 kapitler i Folkehelserapporten 2014 publisert på www.fhi.no