Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Alkoholavhengighet (indikator 5)»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Alkoholavhengighet (indikator 5)

Alkoholavhengighet (indikator 5)

Indikatoren beskriver følgende: Alkoholrelatert sykelighet og dødelighet.

Indikatoren beskriver følgende: Alkoholrelatert sykelighet og dødelighet.


Denne indikatoren er en del av mål (2): Minst 10 % reduksjon av skadelig alkoholbruk.

For å finne andelen som har alkoholavhengighet må det gjøres intervjuer av den generelle befolkningen. En slik befolkningsundersøkelse gjennomføres som en del av Helseundersøkelsen i Nord Trøndelag (HUNT)

Dødsårsaksregisteret gir tall for hvor mange dødsfall som er relatert til alkoholmisbruk.

De nasjonale helseregistrene for primær og spesialist-helsetjenesten beskriver den andelen av personer med alkoholrelatert lidelse som er fanget opp av helsetjenesten og gir således tall på forekomst av kontakt med helsetjenesten for alkohollidelser.

Resultater

Antall årlige alkoholrelaterte dødsfall har hatt en nedgang på omkring 20 % fra perioden 2008/2012 fram til perioden 2015/2019, deretter har utviklingen vært stabil. Over 80 % av disse dødsfallene skyldes kronisk alkoholavhengighet, alkoholisk leversykdom og alkoholisk hjertemuskelskade (figur 1).

Figur 1: Antall alkoholrelaterte dødsfall per 100 000 personer per år i glidende 5 års gjennomsnitt. 
Figur 1: Antall alkoholrelaterte dødsfall per 100 000 personer per år i glidende 5 års gjennomsnitt. Tallene tar hensyn til aldersfordelingen i og størrelsen på befolkningen ved alders-standardisering. Gruppen kronisk alkoholavhengighet inkluderer også andre og adferdsforstyrrelser som følge av alkohol. Kilde: Dødsårsaksregisteret, Folkehelseinstituttet.

Tabell til figur 1

 

Kronisk alkohol-avhengighet

Alkoholisk leversykdom og alkoholisk hjertemuskel-skade

Alkohol-forgiftning

Andre dødsfall
som skyldes alkohol-misbruk

Alkohol-dødsfall totalt

2005-2009

4,9

4,2

1,1

0,6

10,8

2006-2010

5,1

4,2

1,1

0,5

10,9

2007-2011

5,1

4,3

1,1

0,5

11,0

2008-2012

5,0

4,1

1,1

0,5

10,7

2009-2013

4,8

4,1

1,2

0,5

10,6

2010-2014

4,7

3,8

1,1

0,5

10,1

2011-2015

4,3

3,8

1,0

0,5

9,6

2012-2016

3,9

3,7

0,9

0,6

9,1

2013-2017

3,7

3,8

0,9

0,6

9,0

2014-2018

3,6

3,6

0,8

0,6

8,6

2015-2019

3,4

3,6

0,8

0,6

8,3

2016-2020

3,3

3,7

0,8

0,5

8,4

2017-2021

3,2

3,9

0,8

0,5

8,4

Til sammenligning var om lag 6 personer per 1000 innbygger i kontakt med primær- eller spesialisthelsetjenesten på grunn av kronisk alkoholavhengighet eller skadelig bruk av alkohol i 2014. Dette viser samlede tall fra Norsk pasientregister og fra registeret for Kontroll av utbetaling og helserefusjon (KUHR) for 2014. 

Datakilder 

Datakilde for denne indikatoren er Dødsårsaksregisteret, Norsk pasientregister og Register for kontroll av utbetaling og helserefusjon – KUHR. 

Resultater fra andre datakilder vil bli publisert senere: En diagnosebasert befolkningsundersøkelse for psykiske lidelser og ruslidelser gjennomføres i tilknytning til HUNT4 undersøkelsen.

Nedenfor følger beskrivelse og definisjoner av Dødsårsaksregisteret, Norsk pasientregister og Register for kontroll av utbetaling og helserefusjon (KUHR).

Datakilde: Dødsårsaksregisteret

Beskrivelse 

Dødsårsaksstatistikken utarbeides på grunnlag av dødsmeldinger fra offentlige leger. I tillegg innhentes opplysninger fra Kreftregisteret, Medisinsk fødselsregister og resultater av obduksjoner fra sykehus og rettsmedisinske undersøkelser.

Følgende ICD10 diagnosekoder er inkludert for alkoholrelaterte dødsfall: 

 • Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som følge av alkohol (F10), diagnosen F10.2 alkoholavhengighet, var per 2016 den viktigste underliggende dødsårsaken i gruppen
 • Alkoholisk leversykdom (K70)
 • Alkoholisk kardiomyopati (I42.6)
 • Forgiftningsulykker med alkohol (X45, Y15) 
 • Andre dødsfall som skyldes alkoholmisbruk 
  • Skade på nervesystemet som følge av alkohol (G32.1, G62.1, G72.1)
  • Sykdom i bukspyttkjertelen som følge av alkohol (K85.2, K86.0)
  •  Alkoholisk gastritt (K29.2)
  • Føtalt alkoholsyndrom (Q86.0)
  • Andre alkoholskader (E24.4, P04.3)
  • Selvmord med alkohol (X65)

Måltall 

 • Antall alkoholrelaterte dødsfall per 100 000 per år i 5 års glidende gjennomsnitt i befolkningen 15 år og eldre, aldersstandardisert.

Standardiserte tall anbefales når du ser på utvikling over lang tid. Hensikten med standardisering er å redusere påvirkning av ulik alderssammensetning når man sammenligner grupper i tid og rom. Metoden som er benyttet er direkte standardisering med fast standardbefolkning som referanse. Den europeiske standardbefolkningen per 2013 er benyttet som standardpopulasjon (ESP 2013, Eurostat) 

Tolkning og feilkilder

Alkoholrelaterte dødsfall inkluderer tre hovedgrupper; dødsfall grunnet kronisk alkoholavhengighet, dødsfall grunnet alkoholforgiftning og dødsfall grunnet sykdom i indre organer som følge av alkoholmisbruk. I de tilfellene hvor det ikke er mer spesifikke diagnoser knyttet til alkoholmisbruket, benyttes ofte kronisk alkoholavhengighet som underliggende dødsårsak.  

Datakvalitet

Datakvaliteten regnes for å være i hovedsak god. Det utføres imidlertid stadig færre obduksjoner slik at kvalitetssikringen av diagnoser er vanskelig.  

Datakilde: Norsk pasientregister

Beskrivelse 

Norsk pasientregister inneholder helseopplysninger om personer som har fått eller som venter på behandling i spesialisthelsetjenesten.

Her oppgis tall for 2014 for alkoholavhengighet som et eksempel på bruk av data fra Norsk pasientregister.

Måltall

Antall pasienter per 1000 innbygger som har vært i kontakt med spesialisthelsetjenesten i løpet av 2014 hvor følgende ICD-10 diagnoser er angitt:

 • F10.1: Skadelig bruk av alkohol
 • F10.2: Kronisk alkoholavhengighet

Datakilde: Kontroll av utbetaling og helserefusjon- KUHR

Beskrivelse 

Oppgjørssystemet for Kontroll og Utbetaling av HelseRefusjon (KUHR) er etablert for å forvalte finansieringsordningene for fastleger og annet helsepersonell som yter tjenester med refusjon fra Folketrygden. Diagnoser er oppgitt på individnivå for hver pasientkontakt.

Her oppgis tall for 2014 for kronisk alkoholavhengighet som et eksempel på bruk av data fra KUHR.

Måltall

Antall pasienter per 1000 innbygger som har vært i kontakt med primærhelsetjenesten i løpet av 2014 hvor følgende ICPC-II diagnoser er angitt:

 • P15: Kronisk alkoholmisbruk

Tabell

Nasjonal tilpasning til global indikator

WHO sin definisjon av indikatoren

Indicator 5. Alcohol-related morbidity and mortality among adolescents and adults, as appropriate, within the national context. 

Nasjonal tilpasning

WHO har definert alkoholrelatert sykelighet og dødelighet ut fra diagnosekodene F10.1 Skadelig bruk av alkohol og F10.2 Alkoholavhengighet, som begge er i gruppen F10 Kronisk alkoholavhengighet. 

I Norge benyttes kronisk alkoholavhengighet ofte som underliggende dødsårsak i de tilfellene hvor det ikke er mer spesifikke diagnoser knyttet til alkoholmisbruket. Derfor er det for Norske forhold relevant å også inkludere dødsfall grunnet alkoholforgiftning og dødsfall grunnet sykdom i indre organer som følge av alkoholmisbruk når vi vil vise tall for dødsfall relatert til alkoholforbruk.

Historikk

18.11.2022: Oppdatert tall

03.01.2022: Oppdatert tall for 2020.

Forfattere og kontakt

Teksten er utarbeidet av Avdeling for kroniske sykdommer og Dødsårsaksregisteret, Folkehelseinstituttet i samarbeid med Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) ved Divisjon helseøkonomi og finansiering i Helsedirektoratet.