Hopp til innhold

Alkoholavhengighet (indikator 5)

Publisert


Indikatoren beskriver følgende: Alkoholrelatert sykelighet og dødelighet.Denne indikatoren er en del av mål (2): Minst 10 % reduksjon av skadelig alkoholbruk.

For å finne andelen som har alkoholavhengighet må det gjøres intervjuer av den generelle befolkningen. En slik befolkningsundersøkelse planlegges som en del av Helseundersøkelsen i Nord Trøndelag (HUNT)

Dødsårsaksregisteret gir tall for hvor mange dødsfall som er relatert til alkoholmisbruk.

De nasjonale helseregistrene for primær og spesialist-helsetjenesten beskriver den andelen av personer med alkoholrelatert lidelse som er fanget opp av helsetjenesten og gir således tall på forekomst av kontakt med helsetjenesten for alkohollidelser.

Resultater

Antall årlige alkoholrelaterte dødsfall har vært stabilt i perioden 2006-2015. Under halvparten av disse dødsfallene skyldes kronisk alkoholavhengighet (figur 1).

Diagram

Figur 1: Antall alkoholrelaterte dødsfall per år i glidende 5 års gjennomsnitt. Tallene er ikke aldersstandardisert. Kilde: Dødsårsaksregisteret, Folkehelseinstituttet. Se Tabell 1. 

Til sammenligning var om lag 6 personer per 1000 innbygger i kontakt med primær- eller spesialisthelsetjenesten på grunn av kronisk alkoholavhengighet eller skadelig bruk av alkohol i 2014. Dette viser samlede tall fra Norsk pasientregister og fra registeret for Kontroll av utbetaling og helserefusjon (KUHR) for 2014. 

Datakilder 

Datakilde for denne indikatoren er Dødsårsaksregisteret, Norsk pasientregister og Register for kontroll av utbetaling og helserefusjon – KUHR. 

Resultater fra andre datakilder vil bli publisert senere: En diagnosebasert befolkningsundersøkelse for psykiske lidelser og ruslidelser tilknyttet HUNT4 planlegges i 2018

Nedenfor følger beskrivelse og definisjoner av Dødsårsaksregisteret, Norsk pasientregister og Register for kontroll av utbetaling og helserefusjon (KUHR).

Datakilde: Dødsårsaksregisteret

Beskrivelse 

Dødsårsaksstatistikken utarbeides på grunnlag av dødsmeldinger fra offentlige leger. I tillegg innhentes opplysninger fra Kreftregisteret, Medisinsk fødselsregister og resultater av obduksjoner fra sykehus og rettsmedisinske undersøkelser.

Lenke: Dødsårsaksregisteret

Følgende ICD10 diagnosekoder er inkludert for alkoholrelaterte dødsfall: 

 • Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som følge av alkohol (F10), diagnosen F10.2 alkoholavhengighet, var per 2016 den viktigste underliggende dødsårsaken i gruppen

 •  Skade på nervesystemet som følge av alkohol (G32.1, G62.1, G72.1)

 •  Alkoholisk kardiomyopati (I42.6)

 •  Alkoholisk gastritt (K29.2)

 •  Alkoholisk leversykdom (K70)

 •  Sykdom i bukspyttkjertelen som følge av alkohol (K85.2, K86.0)

 •  Føtalt alkoholsyndrom (Q86.0)

 •  Andre alkoholskader (E24.4, P04.3)

 •  Forgiftningsulykker med alkohol (X45, Y15)

 •  Selvmord med alkohol (X65)

Måltall 

 • Antall alkoholrelaterte dødsfall per år i 5 års glidende gjennomsnitt. Her er det ikke tatt hensyn til at aldersfordelingen i og størrelsen på befolkningen endres over tid. 

Tolkning og feilkilder

Alkoholrelaterte dødsfall inkluderer tre hovedgrupper; dødsfall grunnet kronisk alkoholavhengighet, dødsfall grunnet alkoholforgiftning og dødsfall grunnet sykdom i indre organer som følge av alkoholmisbruk. I de tilfellene hvor det ikke er mer spesifikke diagnoser knyttet til alkoholmisbruket, benyttes ofte kronisk alkoholavhengighet som underliggende dødsårsak.  

Datakvalitet

Datakvaliteten regnes for å være i hovedsak god. Det utføres imidlertid stadig færre obduksjoner slik at kvalitetssikringen av diagnoser er vanskelig.  

Datakilde: Norsk pasientregister

Beskrivelse 

Norsk pasientregister inneholder helseopplysninger om personer som har fått eller som venter på behandling i spesialisthelsetjenesten.

Lenke: Norsk pasientregister

Her oppgis tall for 2014 for alkoholavhengighet som et eksempel på bruk av data fra Norsk pasientregister.

Måltall

Antall pasienter per 1000 innbygger som har vært i kontakt med spesialisthelsetjenesten i løpet av 2014 hvor følgende ICD-10 diagnoser er angitt:

 • F10.1: Skadelig bruk av alkohol
 • F10.2 : Kronisk alkoholavhengighet

Datakilde: Kontroll av utbetaling og helserefusjon- KUHR

Beskrivelse 

Oppgjørssystemet for Kontroll og Utbetaling av HelseRefusjon (KUHR) er etablert for å forvalte finansieringsordningene for fastleger og annet helsepersonell som yter tjenester med refusjon fra Folketrygden. Diagnoser er oppgitt på individnivå for hver pasientkontakt.

Her oppgis tall for 2014 for kronisk alkoholavhengighet som et eksempel på bruk av data fra KUHR.

Måltall

Antall pasienter per 1000 innbygger som har vært i kontakt med primærhelsetjenesten i løpet av 2014 hvor følgende ICPC-II diagnoser er angitt:

 • P15: Kronisk alkoholmisbruk

Tabell

Tabell 1

Antall alkoholrelaterte dødsfall per år i glidende 5 års gjennomsnitt

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Kronisk alkoholavhengighet

166

168

167

177

179

181

175

173

159

151

149

Alkoholisk leversykdom og alkoholisk hjertemuskelskade

161

156

143

145

152

148

150

144

144

143

145

Alkoholforgiftning

42

38

40

41

41

41

45

42

40

39

40

Andre dødsfall som skyldes alkoholmisbruk

10

13

14

14

14

14

14

13

15

15

17

Totalt, dødsfall som skyldes alkoholbruk

380

375

364

378

387

383

384

371

357

347

351

Tabell 1: Antall alkoholrelaterte dødsfall per år i glidende 5 års gjennomsnitt. Tallene tar ikke hensyn til aldersfordelingen i og størrelsen på befolkningen.  Gruppen kronisk alkoholavhengighet inkluderer også andre og adferdsforstyrrelser som følge av alkohol. Kilde: Dødsårsaksregisteret, Folkehelseinstituttet. 

Nasjonal tilpasning til global indikator

WHO sin definisjon av indikatoren

Indicator 5. Alcohol-related morbidity and mortality among adolescents and adults, as appropriate, within the national context. 

Nasjonal tilpasning

WHO har definert alkoholrelatert sykelighet og dødelighet ut fra diagnosekodene F10.1 Skadelig bruk av alkohol og F10.2 Alkoholavhengighet, som begge er i gruppen F10 Kronisk alkoholavhengighet. 

I Norge benyttes kronisk alkoholavhengighet ofte som underliggende dødsårsak i de tilfellene hvor det ikke er mer spesifikke diagnoser knyttet til alkoholmisbruket. Derfor er det for Norske forhold relevant å også inkludere dødsfall grunnet alkoholforgiftning og dødsfall grunnet sykdom i indre organer som følge av alkoholmisbruk når vi vil vise tall for dødsfall relatert til alkoholforbruk.

Forfattere og kontakt

Teksten er utarbeidet av Avdeling for ikke-smittsomme sykdommer og Dødsårsaksregisteret, Folkehelseinstituttet i samarbeid med Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) ved Divisjon helseøkonomi og finansiering i Helsedirektoratet.