Hopp til innhold

Prosjekter

Viser  16  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Sosiale ulikheter, migrasjon og covid-19

  Vårt hovedformål er å skaffe ny kunnskap som er nyttig for myndighetenes håndtering av pandemien, herunder myndighetenes vurderinger av mulige tiltak og deres konsekvenser.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 2. Linkarbeidere i barnevernet: en systematisk kartleggingsoversikt

  Å kartlegge og beskrive forsking om bruk av linkarbeidere i barnevernets og tilgrensende tjenesters arbeid med saker som omhandler barn og familier med minoritetsbakgrunn.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 3. Det norske identitetsprosjektet, N-IP

  Hovedmål er å gjøre tilgjengelig et forskningsbasert tiltak for å fremme etnisk identitet og tilhørighet og god psykososial tilpasning blant ungdom i flerkulturelle skoler i Norge.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 4. Sammenlikne studie av bruk av prevensjonsmidler blant kvinner i Somalia og blant somaliske kvinner i Norge

  Målet er å undersøke forskjellen mellom somaliske kvinner i Norge og deres opprinnelige befolkning med hensyn til fruktbarhetspreferanser, holdninger til abort og prevensjonsbruk.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 5. Helse blant barn av innvandrere i Norge

  Formål er å studere utvikling av sykdom blant barn av innvandrere, og hvordan dette henger sammen med bruk av trygdeytelser, og sammenligne resultatene med befolkningen for øvrig.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 6. Joint Action on Health Equity Europe (JAHEE)

  Europeisk samarbeidsprosjekt om ulikheter i helse. Prosjektet har som hovedmål at alle partnerland identifiserer og implementerer et tiltak for å redusere ulikhet i helse i løpet av prosjekttiden.

  Prosjekt

  Publisert

 7. Barn med mangelfull vaksinasjon i Norge

  Studiens formål er å kartlegge vaksinasjonsdekningen for barn født i Norge av innvandrerforeldre fra et utvalg ikke-nordiske land som utgjør de største innvandrergruppene bosatt i Norge.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 8. Immigrant women with mental health problems in a primary care setting

  This project investigated immigrants (those born abroad with two foreign-born parents) use of primary health care services for mental health problems.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 9. Innvandreres opplevelse av ankomstscreening for tuberkulose

  Gjennom denne studien vil vi undersøke barrierer for oppmøte og hvordan screeningssystemet oppleves.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 10. Screening for latent tuberkulose - hvor mange må undersøkes?

  I dette prosjektet vil vi beregne antallet innvandrere som må screenes og behandles for latent tuberkulose for å forebygge ett tilfelle av tuberkulose sykdom innen fem år etter ankomst til Norge.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 11. Tilpasning og evaluering av psykisk helsefremmende tiltak, TRT, for barn i asylmottak

  Teaching Recovery Techniques, TRT, kan redusere traume-relaterte psykiske plager blant barn utsatt for krig og katastrofer, men er ikke tidligere testet blant asylsøkende barn.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 12. En pilotstudie av effekten av en yoga-intervensjon for å bedre psykisk helse hos enslige mindreårige asylsøkere i mottaksfasen

  Målsettingen med denne pilotstudien er å evaluere om yogabasert gruppeintervensjon kan redusere psykiske helseplager i en sårbar ungdomsgruppe.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 13. Psykiske lidelser blant minoritetskvinner: risikofaktorer og konsekvenser i et livsløpsperspektiv

  Formålet med prosjektet er å se på bruk av psykiske helsetjenester blant minoritetskvinner over tid, og å identifisere årsaker til og konsekvenser av psykiske lidelser gjennom livsløpet.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 14. Mortalitetsrisiko og omfang av kontakt med helsetjenesten for psykiske helseplager blant innvandrerbefolkningen i Norge

  Forskningsprosjektet har som mål å frambringe ny og mer helhetlig kunnskap omkring selvmord og forhold ved den psykiske helsen til grupper av den norske innvandrerbefolkningen.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 15. Levekår og helse blant innvandrere i Norge

  Innvandrere utgjør nå 14% av befolkningen og flere studier viser at de har dårligere fysisk og psykisk helse enn den øvrige befolkningen.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 16. Effekt av massemediekommunikasjon om helsefremmende levevaner til innvandrere

  Siden problemstillingen er av internasjonal interesse, ble denne systematiske oversikten foreslått som en mulig tittel for publisering i The Cochrane Library.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert