Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Joint Action on Health Equity Europe (JAHEE)»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Joint Action on Health Equity Europe (JAHEE)

Prosjekt

Joint Action on Health Equity Europe (JAHEE) - prosjektbeskrivelse

Publisert

Europeisk samarbeidsprosjekt om ulikheter i helse. Prosjektet har som hovedmål at alle partnerland identifiserer og implementerer et tiltak for å redusere ulikhet i helse i løpet av prosjekttiden.

cropped-LogoSiteDef.jpg

Sammendrag

Joint Action on Health Equity Europe (JAHEE) er et nytt europeisk samarbeidsprosjekt om ulikhet I helse. Prosjektet involverer Europa kommisjonen og 22 EU medlemsland, samt Bosnia-Herzegovina, Norge og Serbia. Prosjektet er finansiert gjennom det tredje helseprogrammet i EU.

Partnerland må indentifisere og implementere et tiltak per arbeidspakke som de er en del av. Tiltaket skal bidra til å redusere ulikhet og urettferdig fordeling av helsetiltak.

Prosjektet består av fem tematiske arbeidspakker (WP):

  • WP5 Monitorering av ulikheter i helse
  • WP6 Miljø og livsstil
  • WP7 Migrasjon og helse
  • WP8 Tilgang til helse og omsorgstjenester for de som faller utenfor
  • WP9 Helse og ulikhet i politikk – politisk ledelse

Første steg

De tematiske arbeidspakkene skal utvikle et felles rammeverk som inneholder den best tilgjengelige kunnskapen innen arbeidspakkenes område og som avgrenser prosjektet (Et Policy Framework for Action). I hver arbeidspakke skal de deltakende landene lage en oversikt over tilstand og behov avgrenset til arbeidspakkens behov og ulikhet i helse (En Country Assessment).

Andre steg

Basert på denne oversikten skal landene velge tiltak som vil bidra til å redusere ulikhet i helse, og som er mulig å implementere innenfor prosjektets rammer.    

Tredje steg

Til slutt skal det rapporteres på aktivitet og formidles anbefalinger basert på resultatene av første og andre steg i prosjektet.  

Norsk deltakelse

Norge leder og deltar i arbeidspakke 7 om Migrasjon og helse. Arbeidspakken har 10 deltakende partnerland. I prosjekttiden skal vi implementere to tiltak som kan bidra til å redusere ulikhet i helse for innvandrere i Norge.

I første steg av prosjektet har vi skrevet et «Policy Framework for Action» (PFA) og gjort en «Country Assessment» (CA). Til vår PFA har vi gjennomgått internasjonale policy dokumenter tilbake til 2007 og kartlagt hvilke utfordringer som må arbeides med for å sikre god helse til innvandrerbefolkningen. Vi har utarbeidet en modell for å forstå hvilke faktorer som påvirker innvandrerhelse og oppsummert seks ulike utviklingsområder. PFA dokumentet ligger i lenkeliste nederst på siden.

I vår CA har vi kartlagt (desk review) tilgjengelig informasjon om innvandrerhelse i Norge. I dette dokumentet har vi oppsummert tilgjengelig informasjon innen «Data og forskning», «Politikk og ledelse», «Tverrsektorielt arbeid», «Helsetjenester», «Tilgang til helsetjenestene», «Sårbare grupper». CA dokumentet ligger i lenkelisten nederst på siden.

Et av utviklingsområdene vi identifiserte i PFA og CA er tverrsektorielt arbeid. Derfor har vi valgt to tiltak innen dette området som er realistiske å gjennomføre i løpet av prosjekttiden. Prosjektet kommer ikke med midler til selve implementeringen av tiltak.

Tiltak 1

Pilotere en kunnskapshub der personer som arbeider med innvandrerhelse kan samhandle og utveksle kunnskap på tvers av organisasjoner, bransjer, sektorer og samfunnsnivåer. Tiltaket vil bli pilotert våren 2021.

Bakgrunn for tiltaket er at mange som arbeider innen dette feltet arbeider alene, og det er et potensiale i å samle alle gode krefter til å skape endring.

Formålet er å styrke arbeidet på migrasjonshelsefeltet ved gi personer som arbeider med migrasjon og helse i Norge en plattform å
• dele kunnskap for å forbedre arbeidet vårt
• finne nye samarbeidspartnere til prosjekter
• unngå duplisering av arbeid
• ha gode diskusjoner om viktige tema

Tiltak 2

Stimulere til tverrsektorielt arbeid i kommunene med høyrere innvandrerpopulasjon enn landsgjennomsnittet. Vi har valgt å bruke prosentandel innvandrere for å samle et utvalg kommuner med ulik populasjonsstørrelse, geografi, erfaring med innvandring og populasjoner med ulik årsak til innvandring.

Bakgrunn for tiltaket er at innvandrerhelse ofte omtales i helsevesenet eller i tilknytning til flyktningetjenester. Vi ønsker å sikre at innvandrerhelse blir ivaretatt på tvers av sektorer i kommunene og stimulere til bredere interesse og samarbeid om feltet.

Et av områdene det var utfordrende å finne god informasjon om på nett til vår CA er tverrsektorielt arbeid. I forlengelse av dette har vi derfor gjennomgått økonomiplan og kommuneplanens samfunnsdel for de 50 kommunene som har høyere innvandrerpopulasjon enn landsgjennomsnittet for å se om innvandrerhelse og tverrsektorielt arbeid nevnes.

I løpet av 2021 ønsker vi å utforske hva som finnes av tverrsektorielt arbeid om migrasjon og helse i kommunene i Norge med høy innvandrerpopulasjon.

Leveranser

Policy Framework for Action 

Country Assessment mal 

Country Assessment for Norge 

Rapport om implementerte tiltak

Rapport med anbefalinger fra prosjektet

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Bernadette Kumar

Prosjektdeltakere

Charlott Gyllenhammar Nordström
Helen Ghebremedhin

Program

Joint Action on Health Equity Europe (JAHEE)

Varighet

3 år

Start

2019

Slutt

2021

Finansiering

EU og Folkehelseinstituttet

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

EU og Folkehelseinstituttet

Prosjektleder

Bernadette Nirmal Kumar


Kontakt

Kontaktperson FHI

Charlott Nordström