Hopp til innhold

Prosjekter

Her finner du en oversikt over prosjekter ved Folkehelseinstituttet, du kan sortere etter og søke i pågående eller avsluttede prosjekter.

Begrens søket
Status Markér alle
 1. Sovemedisiner, kreft og dødelighet

  Målet med prosjektet er å undersøke om bruk av ulike hypnotika (ATC -kode N05C med undergrupper) er assosiert med økt risiko for utvikling av kreft, samt total og årsaksspesifikk dødelighet.

  Pågående

  Publisert

 2. Spedbarnsgråt og søvnproblemer. Kort- og langtidsperspektiver

  Vi har lite kunnskap om mors psykiske helse når barnet gråter og har dårlig søvn, og om hvordan det går med disse barna på sikt.

  Pågående

  Publisert

 3. SpIDnet II (yngre enn 65 år)

  Europeisk samarbeidsprosjekt om direkte og indirekte effekt av pneumokokkvaksine. Det gjøres analyser både på europeisk og nasjonalt nivå.

  Pågående

  Publisert

 4. Spiseforstyrrelsesprosjektet i MoBa (prosjektbeskrivelse)

  Formålet med prosjektet er å finne ut hvordan det å ha en spiseforstyrrelse påvirker svangerskap og fødsel, samt hvordan det går med mor og barn de påfølgende årene etter fødselen.

  Pågående

  Publisert

 5. Språk- og læringsstudien

  Ved å sammenstille data vil det være mulig å følge barn med tidlig risiko for å utvikle språk og læringsvansker i overgangen fra barnehage og videre inn i skolealder.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 6. Språk- og læringsstudien (SOL-studien) (prosjektbeskrivelse)

  SOL-studiens hovedformål er å beskrive utviklingsforløp og årsaker til språk- og læringsvansker hos barn. Studien har pågått siden 2007 og har i dag flere store delprosjekter.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 7. Stabilitet-variasjon av HDL-K nivå hos enkeltindivider

  HDL-kolesterol (HDL-K) som markør for alkoholinntak.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 8. Standardiserte tobakkspakninger/produkter

  FHI har fått i oppdrag å evaluere innføringen av standardiserte tobakkspakninger.

  Pågående

  Publisert

 9. Studie av assistert reproduktiv teknologi (START) - epigenetiske mekanismer

  For å undersøke helsekonsekvenser av ART for foreldre og barn skal det i denne studien benyttes spørreskjemaopplysninger og biologisk materiale innsamlet i Den norske mor og barn-undersøkelsen.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 10. Studie av innlands spredning av karbapenemase produserende bakterier

  Hensikten med prosjektet er å beskrive tilfeller smittet med CPO i Norge i perioden 2012-2018, og å analysere tilgjengelige data for å undersøke potensiell innenlands spredning.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 11. Studier av heroinmetabolisme i humant vev

  Gjennom prosjektet studerer vi heroinmetabolismen i humane organer, samt utføre farmakokinetisk modulering på ervervede data for å få økt kunnskap om hvordan heroin metaboliseres i menneske.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 12. Styrket overvåking av systemisk pneumokokksykdom hos barn og voksne i Norge og Europa

  Formålet med studien er å styrke overvåking av systemisk pneumokokksykdom i Norge og Europa. Gjennom bedre overvåking kan beskyttende effekt av pneumokokkvaksinasjon beregnes.

  Pågående

  Publisert

 13. Styrking av internasjonalt samarbeid for kapitalisering på kostnadseffektive og livreddende varer

  «Strengthening International Collaboration for Capitalizing on Cost-Effective and Life-Saving Commodities» evaluerer politiske tiltak relatert til livreddende produkter og medisiner.

  Pågående

  Publisert

 14. Stå Opp - Søvnstudien i Oppegård

  En randomisert, kontrollert studie for å undersøke effekten av gruppebasert behandling mot insomni (CBT-I) i kommunehelsetjenesten sammenlignet med venteliste og undervisningsbaserte søvnkurs.

  Avsluttet

  Publisert Oppdatert

 15. Svangerskap og helse etter assistert reproduktiv teknologi (ART)

  Formålet med denne studien er å sammenligne svangerskap som er resultat av assistert reproduktiv teknologi (ART) med andre svangerskap.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 16. Sykdom hos mor og risikoen for leukemi hos barn

  Vår problemstilling er knyttet til sykdommer hos mor i svangerskapet basert på en antakelse om at årsakene til leukemi er til stede allerede i fosterlivet.

  Pågående

  Publisert

 17. Sykdomsbegrensende legemidler for behandling av primær-progressiv MS (PPMS), inkludert rituximab. En metodevurdering.

  I denne metodevurderingen vil vi undersøke klinisk effekt og kostnadseffektivitet for RRMS legemidler i behandling av pasienter med PPMS.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 18. Sykdomsbyrde av RS-virus i Norge

  Formålet med dette prosjektet er å undersøke omfanget av RS-virusinfeksjoner i Norge.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 19. Sykefravær og psykisk helse blant mødre i den norske mor-barn undersøkelsen

  Et sentralt mål i den foreslåtte studien er å øke kunnskapen om risikofaktorer til sykefravær hos mødre.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 20. Sykefravær og psykisk helse blant norske mødre og fedre – TOPP

  TOPP-studien har fulgt foreldrene gjennom hele oppveksten til deres barn, og er dermed velegnet til å studere bakenforliggende årsaker til kvinners og menns sykefravær og psykiske helse.

  Avsluttet

  Publisert Oppdatert