Hopp til innhold

Prosjekter

Viser  27  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Reliability of Free and Total BPA analyte measures in MoBa

  We propose a reliability study of BPA biomarkers over the course of pregnancy that separates total and free BPA, using the reliability substudy urine samples collected in MoBa.

  Prosjekt

  Publisert

 2. Effekt av skadet hudbarriere på opptak av kjemikalier

  Vi ønsker å undersøke i hvilken grad en endret hudbarriere vil påvirke dermalt opptak av kjemikalier.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 3. Intrauterine miljøeksponeringer og svangerskapsutfall

  I dette prosjekt vil vi undersøke om forskjellige intrauterine miljøfaktorer har en årsaksmessig effekt på svangerskapskomplikasjoner ved å benytte genetiske markører som instrumentelle variabler.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 4. Effekt av akrylamid på utvikling av nervesystemet

  Denne studien vil undersøke om mors eksponering for akrylamid fra kosten i svangerskapet er assosiert med utfall som kan ha sammenheng med utvikling av nervesystemet.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 5. Konsentrasjoner av perfluoralkylstoffer i mors blod og barns vekst

  Eksponering for miljøforurensninger på sårbare tidspunkter i livet, spesielt under graviditet, kan påvirke fosteret og gi sykdommer senere i livet.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 6. NON-PROTECTED. The impact of perfluorinated toxicants and the gut microbiome on vaccine responses in children (Forskerprosjekt - FRIMEDBIO).

  Prosjektet skal undersøke om PFAS er av betydning for vaksine responsen også ved lavere nivåer, og undersøke tarmfloraens rolle for vaksineresponser.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 7. Betydningen av pre- og postnatal eksponering for blandinger av miljøgifter på barns vektutvikling, vekst og kardiometabolsk helse

  Dette forskningsprosjektet skal undersøke om eksponering for blandinger av miljøgifter fra mat i sårbare livsperioder har betydning for vekst, vektutvikling og metabolske forstyrrelser i barndommen.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 8. Perfluoralkylerte stoffer i plasma hos gravide kvinner og varighet av amming etter fødsel

  Målet for dette prosjektet er å undersøke om konsentrasjonen av PFAS i plasma hos gravide påvirker hvor lenge kvinnene ammer etter fødselen.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 9. Prenatal eksponering for miljøgifter og nevroutviklingsforstyrrelser og kognitiv fungering hos barnet (NeuroTox)

  Hvordan påvirker miljøgifter barna våre?

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 10. Kjemiske analyser i eksternt prosjekt om hormonhermende stoffer

  Hovedmålet med prosjektet er å studere eksponering for hormonhermende stoffer og pubertet.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 11. MoBa tannstudien

  Denne studien vil bruke barnets melketenner samlet inn i Den norske mor og barn undersøkelsen (MoBa) til å undersøke sammenhengen mellom miljøeksponering og utvikling av sykdom hos barna.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 12. Blandingseksponering av miljøgifter føre og etter fødsel og vektutvikling vid 3, 5 og 8 år

  Dette prosjektet bruker data fra to store kohorter for å beregne eksponering av miljøgifter fra maten under svangerskapet og de 5 første leveårene for å se på barnas vektutviklingen.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 13. EuroMix

  EU-prosjektet European Test and Risk Assessment Strategies for Mixtures (EuroMix) vil utvikle en strategi for risikovurdering av kjemiske blandinger basert på in silico, in vitro og in vivo tester.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 14. Påvirker kjemikalie eksponering i svangerskapet immunresponsen i nese-celler fra 7 år gamle barn?

  Formålet med studien er å undersøke om det er en sammenheng mellom eksponering for ftalater under svangerskapet og immunrespons ved 7 års alder.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 15. Opptak og metabolisme av triklosan via hud

  Formålet med vår studie er å etablere en metode for å studere absorpsjon og metabolisme av kjemikalier via hud.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 16. Mors kvikksølvkonsentrasjon under svangerskapet og barnets utvikling ved 3 og 5 år

  Assosiasjoner mellom mors konsentrasjon av kvikksølv og barnets språklige utvikling.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 17. Pre- og postnatal eksponering for perfluorerte alkylforbindelser (PFAS) og barns vekst

  Hovedmålet er å undersøke sammenhengen mellom eksponering for pre- og postnatal eksponering og barns vekst gjennom barndommen.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 18. GoodStart

  Forutsetningene for senere helse legges allerede tidlig i livet. Fosteret og det ammede barnet utsettes for miljøfaktorer som kan påvirke utviklingen av immunsystem, nervesystem og metabolisme.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 19. Kan miljøgifter påvirke stressreaksjoner i isolerte blodceller fra menneske?

  Denne studien vill vise om blandinger og enkeltstoffer av kjemikalier samt partikler som vi får i oss via miljøet kan ha negative effekter på humane immunceller.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 20. Immuntoksiske effekter av eksponering for perfluorerte alkylforbindelser hos fostre og i tidlig barndom

  Formålet med vårt prosjekt er å få mer kunnskap om immuntoksiske effekter av eksponering for perfluorerte alkylforbindelser (PFAS) hos fostre og barn.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert