Hopp til innhold

Prosjekter

Her finner du en oversikt over prosjekter ved Folkehelseinstituttet, du kan sortere etter og søke i pågående eller avsluttede prosjekter.

Begrens søket
Status Markér alle
 1. Effekt av massemediekommunikasjon om helsefremmende levevaner til innvandrere

  Siden problemstillingen er av internasjonal interesse, ble denne systematiske oversikten foreslått som en mulig tittel for publisering i The Cochrane Library.

  Avsluttet

  Publisert Oppdatert

 2. Effekt av pneumokokkvaksine hos eldre i Norge

  Formålet med studien er å beregne beskyttende effekt av ulike vaksiner mot pneumokokker hos eldre i Norge.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 3. Effekt av skadet hudbarriere på opptak av kjemikalier

  Vi ønsker å undersøke i hvilken grad en endret hudbarriere vil påvirke dermalt opptak av kjemikalier.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 4. Effekten av miljøforurensning på primære humane blod monocytter og makrofager

  Prosjektet vil finne sammenhengen mellom eksponering for ulike miljøforurensninger og cellulære forandringer som kan være relevante for utvikling av sykdommer knyttet til immunsystemet hos mennesker.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 5. Effekten av spesialpedagogisk støtte i barnehage på mental helse, trivsel, og akademisk evne i grunnskolen

  Dette prosjektet skal undersøke sammenhengen mellom spesialpedagogisk støtte i barnehage og psykisk helse, trivsel og akademisk evne i grunnskolen.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 6. Effekten av å screene alle gravide sammenlignet med å screene gravide med risikofaktorer for å avdekke svangerskapsdiabetes: en systematisk oversikt

  Denne systematiske oversikten skal se på effekten av å screene alle gravide sammenlignet med å screene gravide med risikofaktorer for å avdekke svangerskapsdiabetes.

  Avsluttet

  Publisert Oppdatert

 7. Effekter av foreldres utdanning på barns helse og utdanning

  This project will examine how maternal and paternal lifestyle, health and educational attainment influence their children’s health and school performance.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 8. Effekter av Hverdagsgledekurset

  Prosjektet vil gi kunnskap om effektene av et nytt livskvalitetsfremmende tiltak

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 9. Effekter av røykfrie serveringssteder i ulike sosiale lag

  Målet var å undersøke om forbudet hadde ulik innvirkning på individer med lav versus høy sosio-økonomisk status, røykere og ikke-røykere, kvinner og menn, og unge og eldre besøkende.

  Avsluttet

  Publisert Oppdatert

 10. Effekter og erfaringer av deltidsarbeid i helse- og omsorgstjenestene

  Denne protokollen beskriver plan for to oversikter som vil kartlegge publiserte studier om deltidsarbeid i helse- og omsorgstjenestene.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 11. Effektevaluering av International Child Development Programme (ICDP)

  Formålet med prosjektet er å evaluere effekten av International Child Development Programme (ICDP) ved å gjennomføre en studie med randomisert, kontrollert design (RCT-design).

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 12. Egenskaper hos Shigellose tilfeller varslet i Norge fra 1990 til 2017 og risikofaktorer for spredning av Shigella kloner og AMR, 2002-2017

  Formålet er å beskrive forekomsten av shigellose i Norge med hensyn på demografiske grupper og hvor pasienten ble smittet, og å koble disse opplysningene til informasjon om Shigella genotype og antibiotika resistensprofil.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 13. Egenskaper ved et helsefremmende nærmiljø

  Hovedformålet med dette prosjektet er å undersøke hva som kjennetegner et helsefremmende nærmiljø for norske barn og deres mødre.

  Pågående

  Publisert

 14. Eksponering for miljøgifter fra innemiljøet

  Formålet er å få kunnskap om humane eksponeringsveier for stoffer, for å gi verdifull kunnskap for risikovurdering av stoffene og utvikle gode kontrollstrategier for å begrense menneskers eksponering.

  Avsluttet

  Publisert Oppdatert

 15. EMCDDA 2048

  FHI er gitt i oppdrag av HOD å være nasjonalt kontaktpunkt. Oppgaven forutsetter innsamling, bearbeiding og rapportering av et bredt spekter av informasjon om narkotikasituasjonen i Norge.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 16. En forbedret QFT test

  Vi har utviklet en metode som øker interferon gamma produksjon i antigen-spesifikk aktiverte T-celler. Denne metoden vil bidra til å øke sensitiviteten av QuantiFERON®-TB testen. Metoden må testes.

  Avsluttet

  Publisert Oppdatert

 17. En generasjonsstudie av risikofaktorer for spiseforstyrrelser og spiseproblemer

  Hensikten med studien er å identifisere mekanismer gjennom hvilke svangerskap-/fødselskomplikasjoner i generasjon 1 kan ha betydning for generasjon 2 og 3.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 18. En genetisk assosiasjonsstudie av smertefølsomhet og kronisk smerte i den 6. Tromsøundersøkelsen

  Hensikten med denne studien er å identifisere genetiske polymorfismer som er assosiert med kronisk smerte og smertefølsomhet.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 19. En langtidsoppfølging av narkotikabrukere

  Hovedformålet med undersøkelsen er å undersøke flere faktorer hos personer som bruker illegale stoffer.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 20. En pilotstudie av effekten av en yoga-intervensjon for å bedre psykisk helse hos enslige mindreårige asylsøkere i mottaksfasen

  Målsettingen med denne pilotstudien er å evaluere om yogabasert gruppeintervensjon kan redusere psykiske helseplager i en sårbar ungdomsgruppe.

  Avsluttet

  Publisert Oppdatert